Blog & Haberler

Çocuk, Velayete Sahip Olmayan Anne ya da Babasının Yanında Yatılı Kalabilir mi?

Boşanma sonrası merak edilen konulardan biri de velayet ve kişisel ilişki kurulmasıdır. Çocuğun anne ve babasıyla olan bağlarının kopmaması ve boşanmadan en az biçimde etkilenmesi için iki tarafla da yeterli şekilde görüşmeli ve sağlıklı bir ilişki kurmalıdır. Velayeti kendisinde olmayan tarafla da kişisel ilişki kararıyla bu iletişim sağlanmaktadır.

Kişisel ilişki, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuğun ana baba ile iletişim kurmasını, görüşmesini ve belirli süre kalmasını içeren karşılıklı haklardır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere kişisel ilişki kurmaya anne ya da baba ile kalmak da dahildir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.06.2014 tarihli 2014/3223 E. 2014/14005 K. sayılı kararında:

“Velayetleri babaya bırakılan müşterek çocuklar 2002 doğumlu ve 2006 doğumluile anne arasında kurulan kişisel ilişki süresi, annelik duygularını tatmin etmeye yeterli değildir. Küçüklerle anne-baba arasında düzenlenen kişisel ilişkilerde, çocuğun üstün yararı yanında, anne ve babalık duygularının tatmin edilmesi de dikkate alınmalıdır. O halde; müşterek çocuklarla anne arasında çocuğun yatıya kalacağı şekilde kurulacak kişisel ilişki; küçüklerin güven duygusunun ve anne sevgisinin gelişmesi bakımından onların üstün yararının gereği olduğu gibi; annelik duygusunun tatminini de sağlayacaktır. Açıklanan nedenlerle; mahkemece, küçükler ile anne arasında, yatılı olacak şekilde kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Ne var ki; bu yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK md. 438/7).”denilmektedir.

Ancak çocuğun anne ya da baba yatılı olarak kişisel ilişki kurabilmesi için bakım ve şefkate ihtiyaç duyup duymadığı da önem arz etmektedir. Annesinin bakım ve şefkatine ihtiyaç duymayan çocuk yatılı olarak anne yada babasıyla kalabilmelidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 10.09.2014 tarihli 2014/15268 E. 2014/16882 K. sayılı ilamı:

 

“1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Çocukla ana veya baba arasında düzenli kişisel ilişki kurulması ve bu ilişkinin sürdürülmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, düzenli kişisel ilişki elde etme ve sürdürme ana veya baba için de bir haktır. Kişisel ilişki tesisinden beklenen amaç çocukla ebeveynleri arasında aile bağlarını geliştirmek ve bu suretle çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamaktır. Bu bakımdan kişisel ilişki tesis edilirken çocuğun bedeni, fikri ve ruhsal gelişimi esas alınarak amacı gerçekleştirici bir düzenleme yapılmalıdır. Bu da çocuğun menfaatine aykırı düşmedikçe, çocukla diğer taraf arasında yatılı olarak kişisel ilişki kurulmasını gerektirir. Bu bakımdan velayeti anneye bırakılan çocukla baba arasında kişisel ilişki tesis edilirken haklı ve geçerli bir sebep yoksa çocuk babası yanında yatılı kalacak şekilde bir düzenleme öngörülmelidir. Bu hususu gözetmeyen yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı ise de; sözü edilen bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerektirmiştir. (HUMK.md.438/7).”

Çocuk anne şefkat ve bakımına muhtaç ise kişisel ilişki de ona göre düzenlenmelidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 11.06.2014 tarihli 2014/2756 E. 2014/13053 K. sayılı kararında:

“Velayeti davacı anneye bırakılan müşterek çocuk E.B.. 19.02.2013 doğumlu olup, karar tarihinde henüz bir yaşını doldurmamıştır. Fiziki olarak annenin bakımına muhtaç ve ona bağımlı durumdadır. Bu yaştaki çocuğun davalı ile kararda gösterilen sürelerde kişisel ilişki, kişisel bakımını ve fiziki gelişimini engeller. Kişisel ilişki düzenlenirken çocuğun, sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas alınmalıdır. (TMK.m.182/3) Çocuğun yaşı ve fiziki olarak anneye bağımlı olduğu ve özerk davranışlarının henüz oluşmadığı dikkate alındığında öngörülen kişisel ilişki çocuğun menfaatine uygun bulunmamıştır. Daha uygun sürelerle kişisel ilişki tesisi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” denilerek bu konuya vurgu yapılmıştır.

Yargıtay kararlarının tam metni aşağıda verilmiştir:

 

T.C. YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/3223

K. 2014/14005

T. 19.06.2014

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından; velayet düzenlemesi, şahsi ilişkinin süresi ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı (kadın)'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Velayetleri babaya bırakılan müşterek çocuklar 2002 doğumlu ve 2006 doğumluile anne arasında kurulan kişisel ilişki süresi, annelik duygularını tatmin etmeye yeterli değildir. Küçüklerle anne-baba arasında düzenlenen kişisel ilişkilerde, çocuğun üstün yararı yanında, anne ve babalık duygularının tatmin edilmesi de dikkate alınmalıdır. O halde; müşterek çocuklarla anne arasında çocuğun yatıya kalacağı şekilde kurulacak kişisel ilişki; küçüklerin güven duygusunun ve anne sevgisinin gelişmesi bakımından onların üstün yararının gereği olduğu gibi; annelik duygusunun tatminini de sağlayacaktır. Açıklanan nedenlerle; mahkemece, küçükler ile anne arasında, yatılı olacak şekilde kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Ne var ki; bu yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK md. 438/7).
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasından 4. bendinin tamamen çıkarılmasına, yerine "Velayet hakkı davacı babaya verilen müşterek çocuklar ile davalı anne arasında her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10:00 ile Pazar günü saat 18:00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 10:00 ile 3.günü 18:00 arasında, her yılın Temmuz ayının 1. günü saat 10:00’dan 15. günü saat 18:00’ye kadar kişisel ilişki kurulmasına" cümlesinin eklenerek kararın bu bölümünün düzeltilerek, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.19.06.2014 (Prş.)
 

T.C. YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/15268

K. 2014/16882

T. 10.09.2014

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Çocukla ana veya baba arasında düzenli kişisel ilişki kurulması ve bu ilişkinin sürdürülmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, düzenli kişisel ilişki elde etme ve sürdürme ana veya baba için de bir haktır. Kişisel ilişki tesisinden beklenen amaç çocukla ebeveynleri arasında aile bağlarını geliştirmek ve bu suretle çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamaktır. Bu bakımdan kişisel ilişki tesis edilirken çocuğun bedeni, fikri ve ruhsal gelişimi esas alınarak amacı gerçekleştirici bir düzenleme yapılmalıdır. Bu da çocuğun menfaatine aykırı düşmedikçe, çocukla diğer taraf arasında yatılı olarak kişisel ilişki kurulmasını gerektirir. Bu bakımdan velayeti anneye bırakılan çocukla baba arasında kişisel ilişki tesis edilirken haklı ve geçerli bir sebep yoksa çocuk babası yanında yatılı kalacak şekilde bir düzenleme öngörülmelidir. Bu hususu gözetmeyen yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı ise de; sözü edilen bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerektirmiştir. (HUMK.md.438/7).
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasından üçüncü bendin tamamen çıkarılmasına, yerine 3. bent olarak “Davalı baba ile tarafların müşterek çocuğu Ilgın arasında her ayın birinci ve üçüncü hafta sonları Cumartesi günü saat 10.00’dan Pazar günü saat 16.00’ya kadar ve dini bayramların ikinci günleri saat 10.00’dan takip eden üçüncü günü saat 16.00’ya kadar ve her yıl Temmuz ayının l.günü saat 10.00 dan 15.günü saat 16.00'a kadar davalı babaya verilmek suretiyle kişisel ilişki tesisine" cümlesinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte gösterilen sebeble ONANMASINA, istek halinde temiyz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.10.09.2014 (Çar.) 
 

T.C. YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/2756

K. 2014/13053

T. 11.6.2014

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından; velayet düzenlemesi, şahsi ilişkinin süresi ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı (kadın)'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Velayetleri babaya bırakılan müşterek çocuklar 2002 doğumlu ve 2006 doğumluile anne arasında kurulan kişisel ilişki süresi, annelik duygularını tatmin etmeye yeterli değildir. Küçüklerle anne-baba arasında düzenlenen kişisel ilişkilerde, çocuğun üstün yararı yanında, anne ve babalık duygularının tatmin edilmesi de dikkate alınmalıdır. O halde; müşterek çocuklarla anne arasında çocuğun yatıya kalacağı şekilde kurulacak kişisel ilişki; küçüklerin güven duygusunun ve anne sevgisinin gelişmesi bakımından onların üstün yararının gereği olduğu gibi; annelik duygusunun tatminini de sağlayacaktır. Açıklanan nedenlerle; mahkemece, küçükler ile anne arasında, yatılı olacak şekilde kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Ne var ki; bu yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK md. 438/7).

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasından 4. bendinin tamamen çıkarılmasına, yerine "Velayet hakkı davacı babaya verilen müşterek çocuklar ile davalı anne arasında her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10:00 ile Pazar günü saat 18:00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 10:00 ile 3.günü 18:00 arasında, her yılın Temmuz ayının 1. günü saat 10:00’dan 15. günü saat 18:00’ye kadar kişisel ilişki kurulmasına" cümlesinin eklenerek kararın bu bölümünün düzeltilerek, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.19.06.2014 (Prş.)

 

KAYNAKÇA: GENÇCAN, ÖMER UĞUR : Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku Ankara- 2015

KAZANCI ELEKTRONİK VE BASILI YAYIMCILIK A.Ş.

Comments (100)

 • Şaban cevap

  Çocuklarımın velayet-i bende boşandığım eşim başka biriyle evlenirse çocukları evlendiği kişinin evine götürebilir mi?

  Haziran 27, 2019 , 7:30 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba şaban bey, evet eski eşiniz çocuklara zarar verilmediği müddetçe müşterek çocuklarla yeni evinde şahsi ilişki kurabilir.

   Temmuz 16, 2019 , 7:07 am
 • Şura cevap

  Biz eşimle boşanıyoruz 5 aylık kizimiz var esim görmesi gerektigi günlerde bebeğimi yatılı olarak götürebilir mi birde bn istemezsem kayinvalidemlere göstermeme hakkım var mı

  Kasım 25, 2019 , 12:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Mahkeme eşinizle çocuk arasında şahsi ilişkinizi nasıl kurmuşsa alınan kararlar uygulanır. Mahkeme kararında çocuğun yatılı olarak kalması düzenlenmesiyle çocuk eşinizde kalabilir. Kayınvalidenizle ilgili durum daha farklıdır. Çoçuğu onlara göstermemeniz halinde, onlar da mahkemeye başvurarak ayrıca torunlarını görme hakkı elde edebilirler. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için 312 230 46 14 No’lu telefondan ofisimizi arayarak randevu alabilirsiniz.

   Kasım 27, 2019 , 11:37 am
   • Burçin cevap

    Merhaba ben eşimle boşandım 2 buçuk yaşındaki bebeğimi 10 günlük yatılı aldı sömestr tatili diye bu süreçte eşim bana oğlumu göstermiyor sesini bile duyurmuyor velayet bende 2 haftada bir aldığı zamanlardada aynı sorunu yaşıyorum aradığımda telefonlarima bakmıyor ne yapmaliyim

    Ocak 7, 2022 , 9:37 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     İcra takibi başlatarak çocuğu alabilirsiniz be şahsi ilişkinin yeniden duzenlenmesini mahke.eden isteyebilirsiniz.iletisim no.05302022326

     Ocak 23, 2022 , 5:02 pm
 • Fatma yıldız cevap

  Merhabalar ben 2011 de resmı olarak ayrıldım eskı esım bu zamana kadar nafaka olsun harclık olsun hıç bır katkıda bulunmadı yıllar sonra ortaya cıktı cezaevındeymişş suanda ise oğlumu yatılı olarak almak ıstıyor napacagımı bılmıyorum napmalıyım

  Ocak 16, 2020 , 7:20 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Boşanma Kararında çocuklar ile ilgili mahkeme nasıl bir düzenleme yapmış ise, eski eşiniz o karara uymak zorunda. Çocuğun yatılı olarak kalmasını istiyorsa mahkemeye dava açması gerekir. Nafaka almadığınız için mahkemeye dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 8:39 am
 • Gözde cevap

  3 yaşında oğlum. Babasının yanında uzun süre kalınca bütün düzeni bozuluyor ve beni tanımamaya başlıyor. Ne kadar süreli babasının yanında kalması hukuken öneriliyor? Farklı sehirlerdeyiz ve babası uzman cavus izinleri tutmuyor bu yüzden net bi tarih yazılmadı bizim için. Lütfen cevap verirmisiniz çok önemli.

  Mart 2, 2020 , 9:58 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Değişen koşullar oluşmuşsa çocukla şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açabilirsiniz. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 4, 2020 , 12:13 pm
  • Esra cevap

   Biz eşimle boşanma aşamasındayız dava yeni açıldı evi terk ettim iki çocuğumuda alıp dava yeni açıldığı için henüz velayetlerini alamadım ama ikametgah adreslerimizi değiştirdim çocuğumun okulu için velayet olmadan ikametgah adresini değiştirdiğim için şikayet edilir miyim edilirse sonuç ne olur

   Şubat 4, 2022 , 8:16 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Velayet ve bosanma davasini bir an önce açarsanız sorun olmaz. İletisim no.05302022326

    Şubat 9, 2022 , 7:38 pm
 • Hasan cevap

  Boşanma arifesindeyim.
  Baba olarak 7 yaşındaki kızımızın velayetinin anlaşarak bende kalabileceği ama yaşadığı kişinin annesi olduğu bir anlaşmalı boşanma sağlanabilir mi?
  Ortak velayet teklifime karşılık böyle bir çözüm getirdi karşı taraf?

  Mart 15, 2020 , 9:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Ortak velayet konusunda anlaşmanız halinde sizin velayet hakkınızın varlığı ve çocuğun annede kalması mümkündür.

   Mart 26, 2020 , 12:14 pm
   • Fatma cevap

    Merhaba ben yurtta kalıyorum velayetim annem de ama annem beni göremiyor babama izinli gönderiyorlar ama ben annemi istiyorum annem beni almak istiyor ve çabalıyor ama alamıyor ben annemi istiyorum

    Temmuz 12, 2020 , 1:50 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Annenizin dava açması faydali olacaktır

     Temmuz 15, 2020 , 6:30 pm
   • Keziban cevap

    Merhabalar… ben esimden ayrilali 4 yildan fazla oldu. Mahkemede velayet hakkinda birsey söylenmedi. Suanda 9 ve 13 yaslarinda olan cocuklarim bende ikamet ediyorlar. Ilk zamandan beri cocuklari Alma konusunda sorun yasiyoruz. Yani şöyleki… hafta sonlari düzenli almadi cocuklari… cocuklar icin görüstügümüzde de sürekli hakaret ve küfür duyuyorum. Son 5 6 ay sorun yoktu… gecen hafta büyük oglumla kavga etmisler. Aralarina gidip ikisinide sakinlestirdim.bu hafta iki cocukta babalarindayken yine kavga çıkmış ve ogluma hakaretler küfürler etmis. Hatta bogazimi tuttu dedi. Bende hemen gidip cocuklarimi aldim. O da zaten istemiyorum artik sizi demiş. Ben bu adama cocuklarimi vermek istemiyorum. Buna hakki varmi? Ve nasil bir yol izlemeliyim.

    Mart 27, 2022 , 11:22 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Şartların değişmesi halinde çocukla baba arasında ki şahsi ilişkinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini mahkemeden dava yoluyla isteyebilirsiniz

     Nisan 1, 2022 , 10:51 am
 • Melike cevap

  Merhaba 2011 doğumlu oğlum var vekalet hakkı bende ancak sadece yıllık izinde alacağını söyledi. Kaç gün alma hakkı var

  Mart 19, 2020 , 10:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Mahkeme kararıyla velayet hakkı size verilirken karşı tarafla da şahsi ilişki düzenlenmiş olabilir. Kararda ne zaman görebileceği belirtilmişse o tarihlerde çocuğu görebilir.

   Mart 26, 2020 , 12:26 pm
  • Burçin cevap

   Velayet davası süren kızımı babası ve babaannesi mahkemede annemi istiyorum dediği için evden gönderdi.kizimin eğitimine devam edebilmesi için gitmesı gereken okulla ikamet ettiğim bölge arasında 14 km var.okul servisi o bölgeye yok.ben sağlık personeli olarak görev yapmakta olup hergun idari izin almakta zorlanıyorum.ogretmeni sizden başka kimse getirip goturmesin başka kimseye vermem dedi.babasi okul kaydı için vekaletname ya da bizzat gelerek kayıt yaptırmayı kabul etmiyor.hergun 3 vasıta değiştiriyoruz okula gitmek için ve İstanbul trafiğinde 8 yaşındaki çocuğum zorlanıyor.ara karar tedbiren geçici velayet başvurusu yaptık hala sonuçlanmadı.egitiminin aksamasını istemiyorum.ikamet ettiğim bölgeye yasal olarak kayıt yaptırılması hususunu talep etmek istiyorum ancak hiçbir dönüş olmuyor kızımın eğitimini aksatmak istemiyorum gerekli müracaatlarımi yaptım ve babası çocuğu daha okula bile gönderemiyorsun diyor.kizimi hemen getir diyor.cocugun duygularıyla oynadı resmen. Kızım gitmek istemiyor.babasi il dışında hep hafta da 1 ya da 15 günde 1 eve geliyor lütfen yardım edin

   Mart 9, 2022 , 8:48 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

    Mart 16, 2022 , 5:33 pm
 • burcu aygül cevap

  Merhaba.2013 yılında anlaşmalı olarak boşandık 2 çocuğumun velayeti babada.Ancak 2007 doğumlu olan çocuk yanıma gelmek istediğini rahat olmadığını huzursuz olduğunu söylüyor.Benimle görüşmemesi için baskı yapıldığını söylüyor.Görüştüğümüzde de anne ne olur beni al diye yalvarıyor psikolojisi iyi değil .MART ayının sonlarına doğru yanına gittim görmek için kızım karakolda idi orada görüştük.gittiğim halde görüştürmek istemediler bu yüzden karakolluk olduk.ama görüşmeyi başardık.karakol amirlerine babasının dövdüğünü annemle gitmek istiyorum demesine rağmen benimle gelemedi karakoldakiler babasının arkadaşıymış bizde bişey yapamadık COVİD 19 yüzünden ben ne yapabilirim çocuğum iyi değil yardım istiyorum.
  Babasının durumuna gelince şiddet eğilimli , alkol yüzünden kendi babası tarafından bıçaklandı 200 dilişi var karnında,alkol yüzünden kaza yaptı 6 yaşında 1 çocuk 34 yaşında bir kadın öldü,alkol yüzünden defalarca ehliyeti alındı ben şiddet yüzünden defalarca karakola şikayette bulundum ,alkol yüzünden anneme silah çekti ve dövdü her zaman ölümle tehdit ediliyorum çocukları alırsam yada mahkeme açarsam nerde olursam olayım seni öldürürüm diyor.Zaten bunu yapmaya müsait bir kişilik büyük kızıma gelince 2006 doğumlu beni neden bıraktın diyor ve isyanda bana karşı yalan yanlış bir sürü şey anlatılmış ve beyinen yıkanmış gibi cocuğu tanıyamıyorum.Daha anlatılacak çok şey var ama sayfalar yetmez sadece yardım istiyorum çocuğum rahat olsun topluma yararlı insanlar olsun istiyorum.ÇOCUK TELEFONLA ARAYIP SÜREKLİ AĞLAMAKTA NE OLUR YARDIM EDİNNNN…….

  Nisan 20, 2020 , 10:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, ölüm tehditleri ile ilgili olarak savcılıktan ya da aile mahkemesinden koruma kararı çıkartılmasın isteyebilirsiniz. Çocukların velayeti için ise velayet davası açmanız gerekir aksi halde velayet babada olduğu için yapabileceğiniz bir şey yok. Konu ile ilgili hukuki destek almanızda fayda var.
   0507 759 61 14 Numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Nisan 23, 2020 , 9:10 pm
 • Dilara cevap

  Çocuk anne veyya babasında kalmak istemezse ne olur 14 yaşind a

  Mayıs 5, 2020 , 7:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar çocuğun velayeti konusunda çocuğun üstün menfaati dikkate alınır.Eger çocuğa karşı anne ve babası tarafından kötü muamele varsa bu durum mahkemece mutlaka dikkate alınır.Çocugun Devlet korumasına alınması akrabasının vesayetine verilmesi ihtimaller arasındadır.

   Mayıs 12, 2020 , 5:53 am
   • Hamza cevap

    Merabalar benim 5 evladm var ve velayetleri bende annesi velayetleri bendeyken evi terk etmiş gitmiş aradan 5 ay sonra gelip bana velayetleri alacağını söylüyor ve ben insifiyatimi kullanarak istediğinde verdim simdi ise velayet bende olduğu halde vermicem diyo ve sürekli evi terk etmeden önce çocukları yanliz bırakıp gidiyormuş ne yapmalym teşekkürler şimdiden

    Ocak 30, 2022 , 2:32 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Velayet konusunda önemli olan çocukların menfaatidir. Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

     Şubat 10, 2022 , 6:21 pm
 • Zeynep cevap

  merhaba, dizim 8 aylıkken boşandım velayet bende. mahkeme kararına Gore babasının ayda 2 haftasonu görme hakki var. 5 yıldır nafaka ödemiyor cocugu siklikla goruyor, hafta içleri bende fakat. nafakayı oderse sadece mahkeme kararına uyarak görmekle tehtit ediyor. ben haftasonlar yatılı olarak kalmasını istiyorum, bu konuda ne yapabilirim? bende calisan bir anneyim ve bana yardimci olan aile büyüğü vs. bulunmamakta.

  Mayıs 25, 2020 , 5:15 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar nafakanin ödenmesi için icra takibi başlatmanız gerekiyor ayrıca 5 yıldır nafaka artirilmamis görünüyor nafaka artırım davası açabilirsiniz. Ayrıca çocukla görüşme şeklinin değiştirilmesini istiyorsanız “çocukla.sahsi ilişkinin düzenlenmesi icin de mahkemeye başvurmanız gerekiyor.Konu ile ilgili bizleri 05302022326 nolu telefondan arayabilirsiniz

   Mayıs 26, 2020 , 8:24 pm
   • Safiye efe cevap

    Merhaba
    Eski eşimden boşandım ve 2 oğlum var biri 4.5 diğeri 3 yaşında babaları normal bir şekilde mahkeme kararının olduğu günlerde görüyor ve şimdi çocuklara telefon almış sürekli telefonda konuşmak istiyor bende 2. Evliliğimi yaptım ve bu durumdan dolayı eşimle sıkıntı yaşıyoruz ne yapmam gerekiyor mahkeme kararına göre bu şekilde telefonla ilişki kurma hakkı varmı.

    Şubat 16, 2022 , 1:07 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Mahkeme kararinda çocukla şahsi iliski nasıl kurulmuşsa ona uymaniz gerekiyorKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

     Şubat 20, 2022 , 11:46 am
  • Ayşe Demir cevap

   4 yaşındaki oğlumun velayeti bende, babası görüş gününde çocuğu alıp kendi anne ve babasına bırakıp işe gidiyor bu yasal bir durum mudur

   Kasım 23, 2021 , 4:58 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Doğru bir davranış değil şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açabilirsiniz

    Kasım 30, 2021 , 4:26 pm
 • Hilal cevap

  Merhabalar, 10 yaşında bir kızım var ve bebekken çekismeli olarak ayrıldık yıllarca barısmak istedi ama sorunlu bir insandı o yüzden imkanı yoktu mahkeme temmuz ayında 1 ay babada kalma hakkı tanıdı ama babalık vazifelerini yapmadı ne nafaka ne de gelip gitti 2 3 senede bir çıkıp zorla almaya kalktı bir kaç kez öyle aldı ama her seferinde çocuk perişan oldu ve psikolojik sorunlar yaşadı toparlamasıda zaman aldı ve 7 yaşından beri hiç almadı şimdi 1 aylığına almak istiyor kızım şuan ergenlik döneminde hassas ve gitmem diye ağlıyor gitmek istemiyor ve babası bakamadığı halde zorla almak istiyor çocuk istemezse zorla alma hakkı var mı?

  Haziran 28, 2020 , 11:41 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sartlari oluşmuşsa velayetin kaldırılması davası acabilirsiniz.Hukukiyardim alınız.05302022326

   Temmuz 2, 2020 , 1:39 pm
 • AYŞE DOĞAN cevap

  ÇOK ACİL!!!!
  Merhabalar, erkek kardeşim 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı, 2 tane çocuğu var. 1 tanesi 21 diğeri 14 yaşında. Küçüğün velayeti annesindeydi ancak okula gitmesi erkek kardeşimin(yani babasının) evinden daha rahat olacağı için 1 yıldır babasıyla kalmakta ve lise döneminde de babasıyla kalacak. Erkek kardeşim bu dönemde(çocuğun yanında kaldığı) küçüğün nafakasını annesine yatırmamıştır. Çünkü bizzat her şeyiyle kendisi ilgilenmiştir. Üniversite dönemine kadar da kendisiyle kalacaktır. Bu dönemde de haliyle anneye çocuk için nafaka yatırmasına gerek kalmamıştır. Şimdi velayetin değiştirilmesi davası açmadan, baba – anne ile kendi arasında “çocuğun babasıyla yaşamasının nafakaya mahsup etmesi”ne ilişkin bir sözleşme imzalasa geçerliliği var mıdır? Ya da neler yapılabilir?? İyi çalışmalar

  Temmuz 6, 2020 , 1:19 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili ücretli danışmanlık almanızda fayda var.

   Temmuz 8, 2020 , 3:22 pm
 • Burcu cevap

  Merhaba ben dini nikahla 3 çocuk sahibiyim ve geçen ay resmi nikahla başka biri ile evlendim şu an 10 yaşındaki kızım yanımda ama diğer 4 yaşındaki oğlum ve 9 yaşındaki kızım babasının yanında 3 çocuğumun velayeti bende ama ayrıldığım adam çocuklarla telefonda dahi görüştürmüyo ve başka bir kadına anne dedirtiyomuş bunun için ne yapabilirim bilgi verebilir misiniz

  Ağustos 14, 2020 , 2:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar çocukla şahsi ilişkinizin kurulması ve devamı için mahkemeye dava açılmasi gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 14, 2020 , 11:02 pm
 • Eda cevap

  Velayem babamda ama ben annemle yaşamak istiyorum babam evde huzursuzluk yarattığı için mutlu değilim ben anneme kaçıp geldim kesinlikle babamla görüşmek istemiyorum polis beni alıp babama mı verir tekrar ?

  Kasım 17, 2020 , 3:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar şartların oluşması veya değişmesi durumunda her zaman velayetin değiştirilmesi davası açabilirsiniz.0530 202 23 26 nolu telefonu arayarak bizimle iletişime gecebilirsiniz

   Kasım 22, 2020 , 3:17 pm
 • Zafer celik cevap

  Anlaşmalı boşandık ben baba olarak çocuğumu almaya giderken ayrılmamıza sebep olan annesi getiriyo ve ikamet ettiği ev değilde annesinin evinden alıyorum ve bırakıyorum çocukları ama ben onu görmek istemiyorum çocukları ben alırken verirken de annesi gelip alabiliyomu çocukları..

  Aralık 8, 2020 , 5:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bu durumun sıkıntı yarattığını düşünüyorsanız Mahkemeden çocukla şahsi ilişkini yeniden düzenlenmesini isteyebilirsiniz

   Aralık 11, 2020 , 10:29 pm
   • Tuba cevap

    Merhaba,
    Oğlum 3 yaşında ve eşimle boşanmayı düşünüyoruz. Velayeti ben alacağım fakat babası yazları şehir dışında yaşayan anne ve babasının yanına 1ay yatılı olarak çocuğumu götüreceğini söylüyor. Fakat eşim çalıştığı için çocuğumu orada yalnız bırakacak anne ve babasıyla. Ben çocuğumun yaşı gereği uygun bulmuyorum. Babanın böyle bir hakkı söz konusu mudur? Velayet bendeyken şehir dışına 3 yaşındaki çocuğumu çıkarabilir mi? ( İkametimiz aynı şehirde)

    Nisan 11, 2021 , 8:48 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar tecrübelerimiz gösteriyor ki 3 yasinda ki çocuğun 1 ay sehir disinda kalmasına hakim karar vermez iyi bor savunma yapılması gerekiyor.Hukuki yardim ic8n arayabilirsiniz İletişim no.05302022326

     Nisan 14, 2021 , 6:47 pm
 • Sıradan Bir Kul cevap

  Mrb eşimle 3 aydır ayrıyız haftaya nafaka ve velayet davası görülecek ama boşanma davası yok ortada hakim kişisel ilişkiyi kaç gün belirler 4 yaşındaki çocuk için? Şimdiden teşekkürler

  Ocak 10, 2021 , 11:23 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kişisel ilişki konusunda takdir tamamen mahkemeye aittir çocuğun menfaatini dikkate alarak belirler

   Ocak 13, 2021 , 8:04 pm
 • Suzan gülten cevap

  Merhaba ben eşimle boşanma asamasindayim ve 2 yaşında oğlumun babasında kalmasını istiyorum ama hafta sonu yatılı bende kalmasını istiyorum bana verirler mi birde çekişmeli olucak ilk mahkemeden sonra görebilir miyim

  Şubat 21, 2021 , 2:30 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar velayet konusunda önemli olan çocuğun üstün menfaattidir. Iki tarafta bunu kabul ederse hakim kabul edebilir

   Şubat 25, 2021 , 8:35 am
 • Mükremin cevap

  Merhaba Çocukların velayeti annede olduğu halde anne rızasıyla babası ile yaşaması ve babanın farklı ilde olması ve ayrıyeten Çocuğun babası yanında okula gitmesi daha sonra sorun oluşturabilirmi.Anne hukuki bir süreç olmadan dilekçe ile velayet hakkımı ortak kullandırmak istiyorum diyebilirmi?

  Haziran 11, 2021 , 5:05 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Annenin rızası oldukça sorun olmaz.Velayet kamu düzenine ilişkindir. Şartların değişmesi durumunda velayetin düzenlenmesi için dava her zaman acilabilir

   Haziran 13, 2021 , 3:41 pm
 • Dilek cevap

  Meraba benım çocuklarımın velayeti babada görme hakkı zamanında istedıgım yere götürebilir miyim süre dolana kadar

  Haziran 25, 2021 , 11:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tabi ki götürebilirsiniz

   Haziran 29, 2021 , 8:45 pm
 • Hüseyin cevap

  Merhabalar ;

  Eşimle boşanma aşamasındayız yani dava açılmasını bekliyoruz 17 aylık oğlumun hafta sonları bende kalmasını istiyorum. Karşı taraf kabul etmese bile mahkeme bana verir mi hafta sonları

  Temmuz 29, 2021 , 8:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:06 pm
  • MEVLÜT GÜVEN cevap

   Merhaba. Mahkeme kararı her ayın 2. ve 4. haftası Cumartesi günu saat 10.00 da babadan alınır. 17.00 da babaya teslim edilir. Ancak anne görüş günlerinde saat 10 da gelip almıyor bende saat 11 e kadar bekliyorum gelmeyince bende çocuklarla gezmeye gidiyorum. Karşı taraf beni çocukları göstermemekle suçlayıp icraya vereceğini söylüyor. Ben tüm gün gelip çocukları alacak diye evde beklemek zorundamıyım. Bide kararda çocukları alacağı adres yazmıyor. Karşı tarafa bildirmek suretiyle çocukları il sınırlari içindeki bahçe evime götürüp çocukları bu adresten al diyebilirmiyim. Teşekkürler.

   Eylül 28, 2021 , 7:25 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

    Ekim 12, 2021 , 7:14 pm
    • İbrahim cevap

     2 oğlumun (8-12yaş) velayeti annede. Çocuklarımı almak istediğimde anne ikamet ettiği adres dışındaki il/ilçeden almamı istedi. Böyle bir hakkı var mı? Ne yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim 🙏

     Mayıs 2, 2022 , 5:03 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Mahkeme kararında ne yazıyorsa ona uymak gerekiyor şartların değişmesi durumunda mahkemeden şahsi çocukla şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi istenebilir

      Mayıs 3, 2022 , 9:39 am
 • Aytaç cevap

  Merhaba eski eşimle 3 sene önce boşandık kendisi başkası ile yaşıyor hatta başka bir çocuğu olmuş kızım 9 yaşında ben kızımın velayetini almak istiyorum bu mümkün olabilir mi ve ayrıca kendisi çocuğu bana yeri geliyor göstermiyor yeri geliyor bırakıp gidiyor 2 3 kadar ne yapabilirim

  Ağustos 31, 2021 , 2:17 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba velayet kamu düzenine ilişkindir şartları doğmuşsa çocuğun menfaati onu gerektiriyorsa her zaman değiştirilmesi için dava açılabilir

   Eylül 1, 2021 , 8:55 pm
 • Fatma cevap

  Merhaba eşimle 10 yıl önce ayrıldık kızımın velayeti bende. Kızım artık babasının yanında okula devam etmek istiyor. Babasının yaşadığı şehirde okula kayıt yaptırabilir mi ? ben velayeti vermek istemiyorum. Ne yapmam lazım yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Eylül 4, 2021 , 5:40 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kızınızın babasının yanında okula gitmesine engel yok ama ilerleyen zamanlarda şartların değişmesi durumunda her zaman velayetin değiştirilmesi davasi acilabilecegini unautmayin

   Eylül 5, 2021 , 5:11 pm
 • Blnt cevap

  Merhaba,
  Kızım 15 yaşında, velayeti anne de. Şu an beraber yaşıyoruz ve okuluna benim yanımda devam ediyor. Eğitim ve Sağlık gibi konularda işlem yapamıyorum. Velayeti ve haklarım konusunda neler yapmalıyım?

  Eylül 14, 2021 , 6:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Şartların değişmesi halinde velayetin değiştirilmesi için her zaman dava acilabilir

   Eylül 21, 2021 , 8:05 pm
 • Fatma59 cevap

  aynı sorun bende de var. velayeti bende ancak devam ettiği okulu babasının yaşadığı şehirde. ikametimi değiştirirken oğlumun ikametini de almak zorunda kaldım. bu seferde okuldan ikametle ilgili sorunçıkartmışlar. Velayetini babasına vermeden sadece ikametini babaya verebilirmiyiz?
  Not: farklı illerde yaşıyoruz.

  Eylül 19, 2021 , 6:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Velayet sizde olabilir ama çocuk babasının yanında kalıp okula gidebilir buna yasal engel yok fakat bir çok konuda velayet sahibinin imzası gerekecegi için bir takım zorluklarla karsilasabilirsiniz

   Eylül 21, 2021 , 7:52 pm
 • Ahmet cevap

  Merhabalar benim şu an 2 yaşında bir kızım var. Şu an eşimle ayrı yaşıyoruz boşanma davamız devam ediyor. Eşimin aşırı iftiraları dan dolayı çocuğumu sadece 2 defa gidebildim. Kızım 40 günlük iken eşimin arkadaşları beni aradı esin çocuğa bakmıyor çocuk ölecek dedi. Ben dava açtım ancak eşim berat etti. Şimdi 4 tane bakıcısı ve bir komşu bana ulaşıp eşimin çocuğa şiddet uyguladığını aç bıraktığını eve kapatıp 84 yaşındaki annesinin yanına bırakıp gittiğini belirtip ifade verdiler. Bende müşteki sıfatıyla ifade verdim. Kızım henüz 2 yaşında olmasina rağmen velayeti bana verirler mi.

  Eylül 28, 2021 , 3:01 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Anlattiginiz durumlarda Velayet davasi açma hakkınız mevcut konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:16 pm
 • Zeliha cevap

  Merhabalar ben 16 yaşındayım. Ebeveynlerim boşanmayı düşünüyor. Velayetim babama verilirse, annemde kalabilir miyim?

  Eylül 30, 2021 , 5:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kalabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 7:08 pm
  • Bozkurt cevap

   Merhaba, kızım 1,5 yaşında iken anlaşmalı boşandık. Velayet annesinde. 5 yaşından sonra yatılı olarak hafta sonları babasında kalabileceği konusunda anlaşmalı olarak boşandık. Kızım şu an 3,5 yaşında ve bir alışma süreci olarak en azından ayda bir, iki ayda bir benim yanımda kalmasını istiyorum ama kızımın annesi bu durumun erken olduğunu ve kızımı annesinden soğutmak istediğimi düşünerek sürekli sorun yaratıyor. Ben kızıma sorduğumda kızım yanımda kalmak istediğini söylüyor çünkü kızımı mutlu ediyorum ve kaliteli zaman geçiriyoruz. Bu hususta velayetin düzenlenmesi konusunda yeniden dava açabilir miyim, ve bu dava sürecinde kızımın davranışları, söylemleri değerlendirilir mi? Teşekkür ederim.

   Ocak 16, 2022 , 8:52 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Şartlar değişmişse cocuka şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi için her zaman dava acabilirsiniz

    Ocak 23, 2022 , 3:58 pm
 • özgür cevap

  Merhaba 10 yaşında bir kızım var velayeti annesinde annesi ve kızımla farklı şehirlerde yaşıyoruz. annesi bana velayeti sana vereyim ben şehir değiştireceğim çocukla ilgilenemeyeceğim çocuğu sen orda okula yazdırırsın dedi sonuç olarak annesi kendi isteği ile velayetini bana vermek istiyor ben 1+1 evde yaşıyorum ve evliyim eşimde bende çalışıyoruz. kızım da benim yanıma gelmek istediğini söylüyor bu durumda mahkeme velayetinin bana verilmesinde bir engel çıkartabilir mi teşekkürler

  Aralık 8, 2021 , 1:37 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Önemli olan çocuğun menfaati.Mahkemenin kabul edeceğini düşünüyorum

   Aralık 19, 2021 , 12:24 pm
 • hasan cevap

  Merhaba eşim benden önce olan evliliğinden olan kızının düğününe gitti 3 aydır gelmiyor ama 1 ay önce kızımı aldım yanıma şimdi boşancam diyor kızında kalacakmış ama kızının eşi cinayetten hüküm yemiş şartlı tahliye olmuş hep beraber yaşayacaklarmış kızımı istiyor daha boşanma yok ben bir baba olarak rahasızım kızımı alırlarmı kısaca yazdım beni aydınlatırsanız sevinirim bir kaç kez tehdit edildim elimde cd kaydıda var sizce nasıl bir yol izlemeliyim teşekürler

  Aralık 14, 2021 , 12:48 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Velayet konusunda önemli olan çocuğun menfaatidir.Çocugun yaşı da dikkate alınarak hakim.cocugu da dinleyebilir

   Aralık 14, 2021 , 6:48 am
 • sevda cevap

  2 çocuğumun velayeti bende. Babaları ayrı şehirde olduğu için 1 temmuz ile 31 temmuz arası alma hakkı var. Çocuklar gitmek istemediklerini söylüyor, bu durumda ne yapabilirim?

  Ocak 6, 2022 , 12:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mevcut kanuna göre çocuklar istemese de diğer tarafın çocukları görme alma hakkı var

   Ocak 23, 2022 , 5:13 pm
 • mehmet cevap

  Bir devlet okulunda çalışıyorum. Boşanmış ya da boşanma sürecinde olan velilerimizden velayeti olmayan tarafa çocuk hakkında bilgi verilebilir mi. Okul içerisinde görüşmesine izin verilebilir mi. Başarı durumu ile ilgili belge döküm verilebilir mi. bu konularda öğretmenin ya da idarenin yasal yükümlülüğü nedir? Teşekkür ederim.

  Ocak 7, 2022 , 6:49 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Velayet hakki kendisinde olmayan kişinin çocuğu görebilmesi velinin muvafakatine bağlıdır beya mahkemeden karar getirmelidir

   Ocak 23, 2022 , 5:09 pm
 • aydın cevap

  merhaba ,

  çocuklarımı anne görüş günlerinde sürekli farklı adreslere götürüyor ve gelip burdan alabilirsin diyor. bu doğru bir yöntemmidir ben çocuklarımı her 15 günde bir farklı adreslerde yüzlerce km yol giderek görmek zorundamıyım? annenin uyguladığı bu yöntem suç teşkil edermi yoksa ben gidip görmez isem ben suçlu olurmuyum.

  Ocak 28, 2022 , 10:53 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Çocukla şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açabilirsinizKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 6:24 pm
 • GGurel cevap

  Müsterek  ocuklar velayet kendisine verilmeyen davalı baba arasında;
  Her ayın 1. Ve 3. Cuma günü saat 17:00 ile, Pazartesi Sabah 08:00 arasında 2. Ve 4. Haftalarda
   arsamba 17:00 ile, Persembe 08:00 arasında, Her gün annelerini telefonla aranması suretiyle baba ile sahsi münasebet saglanacagına;
  Kurban bayramının 3.günü saat 09.00 ile son günü 19.00 arasında, Ramazan bayramında ise 2. Günü
  13.00 ile son günü 19.00 arasında baba ile sahsi iliski kurulacagına;
  Her yıl s mestr tatillerinde; s mestr tatilinin birinci haftası baba ile ikinci haftası anne ile olacak
  sekilde, ara s mestrlerde, ilk ü  gün sabah 09.00dan ü üncü gün saat 19.00’a kadar baba ile , ü üncü gün saat
  19.00’dan altıncı gün saat 19.00’a kadar anne ile olacak sekilde sahsi iliski kurulacagına; “ibaresi var. Burada belirtilen sömestr tatilleri, bayram tatillleri ibareleri maksatları için, eğitim bakanlığının yayınladığı okul tatil günlerinin esas alınması doğrumudur. Örneğin. Bakanlık sömestr tatilinin 4 Şubat Cuma sona ereceğini yayınladı. buna göre Cumartesi Baba çocukları 1 ci hafta sonu olması nedeni ile alabilrmi?

  Şubat 2, 2022 , 6:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba konu ile ilgili olarak ücretli danışmanlık alabilirsiniz 03122304614

   Şubat 9, 2022 , 7:52 pm
 • Gönül Arslan cevap

  Eşimle 2015 de ayrıldık şu an 16 yaşında olan kızımın velayeti bende ama babasıyla kalmak istiyor artık ikametgah okul değiştirme falan ben olmadan babası yapamıyor bunun için nasıl birşey yapmam lazım dilekçe falan mı yazacam bi yol gösterebilir misiniz lütfen

  Şubat 8, 2022 , 11:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemeye müracaat ederek velayeti ortak velayet talep edebilirsinizKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 12:05 pm
 • Ahmet Canbaz cevap

  Merhabalar,

  2 oğlumun velayeti de annelerinde ama yaklaşık 1 yıldır benimle kalmayı tercih ediyorlar. Annelerinin de bir itirazı yok. Ancak iştirak nafakasına ilişkin icra takibi başlattığı için çocuklar bende kalmasına rağmen icra dosyasında borcum artıyor. Velayetin değiştirilmesi davasını açmayı düşünüyorum; ancak bu dava yerine nafakanın kaldırılması veya en azından azaltılmasına ilişkin bir dava açsam velayet bende olmadığı için mahkeme ne şekilde karar verir?

  Şubat 21, 2022 , 10:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Şartlar degismisse her zaman nafakanin kaldırılması davasi acilabilirDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:29 am
 • Hasan cevap

  Boşandığım ve velayeti kendisinde olan muhtereme kızımın Kreş/Okul grubundan (whatsapp) cıkarılmam ve çocukla ilgili bilgi verilmemesi için dilekçe ile başvuru yapmış. Buna istinaden gruptan çıkarıldım ve cocukla ilgili bilgi verilmiyor. Velayeti vermiş olmak babalık sorumluluk ve haklarının kısıtlanması mı oluyor. Bu yaptığı işlem yasal, ne yapmam gerekiyor. Tesekkürler…

  Şubat 28, 2022 , 12:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemeye basvuru yapmanızda taleplerinizi içerir şekilde yeniden çocukla şahsi ilişkinin kurulmasını istemeniz de fayda var

   Mart 1, 2022 , 8:34 am
 • Adagüneş cevap

  Hiç. Bir mal varlığı blle vermedi bana. Kızımı da kendi isteğiyle velayetini. Bana verdi ama kızım babasinda ben ailemle yaşıyorum. Kızımı alamıyorum bir ay oldu ölümle tehtit ediyor dedesi. Kızımı götürmekle tehtit ediyor kızını gel benden al alabilirsen diye tehtit ediyor. Kızım beni istiyor bana yardım eder misiniz zaten babası bir aydır çocuklarinin yanında yok bir kadınla yaşıyor. Bir kızım 21 bir de 19 yaşında bir oğlum. 9 yaşında kiizm var almak istiyorum. Gelirim var. Zaten

  Mart 1, 2022 , 9:50 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Velayetin nezi davasi açmanız gerekiyor.Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi için İletisim no.05302022326

   Mart 3, 2022 , 11:15 am
 • Ali cevap

  Eşimle dört yıl önce ayrıldım. oğlumun velayetini kendisine vermiştim. ancak 11 yaşındaki oğlum şimdi benimle yaşamak istiyor. annesine gitmek istemiyor. anne icraya vermiş. çocuğun rızası olmadan götürebilirler mi?

  Mart 5, 2022 , 10:45 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Velayetin değiştirilmesi için dava açmanız gerekiyor
   Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:09 am
   • HABİBE cevap

    Merhaba 4.5 yaşında.kizim var velayeti bana verildi ama babasına da ayın 1.ve 4. Haftası yaz tatilde ve okulun ara tatillerinde babasına yatılı olarak verildi bu yaştaki çocuğun babaya yatılı verilmesi normal ıstemiyorum yatılı gitmesini

    Nisan 10, 2022 , 8:45 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Yatılı olarak kaç gün kalacağı önemli.Çocukla kurulan kişisel ilişkiye itiraz edebilirsiniz

     Nisan 12, 2022 , 4:02 pm
 • Büşra cevap

  Merhaba 3 yaşına yeni girmiş bir oğlum var Almanya’da doğdu fakat babası doğduğu ülkeye geri gitmeyelim diye yurt dışı yasağı koydurdu ve hemen sonrasında boşanma davası açtı çocuğumun velayetini istedi yaşı gereği mahkeme geçici velayeti bana verdi fakat her ay görüş talebini değiştiriyorlar önce yatili her hafta isteyip daha sonra 2 haftada1 yatisiz isteyip, daha sonra ayda 1 görüş talep ettiler şimdi ise yatılı olacak şekilde diyerek gorus talep ediyorlar binada çocuğun üstün menfaati diyerek ve benyatili kalmasını istemiyorum, nafaka bağlanması talebini iptal ettirdiler ödememek icin şimdi çocuğumu benden uzaklaştırmaya çalışıyorlar, ne zaman isterse de telefonda babası aradığı zaman gosteriyorum red etmiyorum fakat mahkemeye karşı beni sürekli haksız konuma cikartiyorlar bir şekilde mahkeme de onların taleplerini kabul ediyor birde baba yurt dışında yaşıyor diye bu durumda başka ne yapılabilir ve oğlum her babayı görüp eve geldiğinde birkacgun sonrasında şiddet eğilimi çok fazlalasiyor bu durumda yatılı kalmasını istemiyorum babayı bir görüp bir görmediği icin şiddete meyilleniyor fakatpskolojisini çok bozuyorlar bunun farkındayım mahkemeye birturlu kabullendiremiyorum lütfen bir yol gosterebilirmisiniz

  Nisan 22, 2022 , 9:01 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no. 05302022326

   Mayıs 3, 2022 , 10:13 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.