İcra Avukatı Ankara

gbf

İCRA HUKUKU KAPSAMI

İcra hukuku, alacaklı ve borçlu kişi veya kurumlar arasındaki borç ilişkisinin, devletin icra mercileri ile çözüme kavuşturulmasını ve bu tür ilişkilerin yürütülmesinin esaslarını düzenlemektedir. Bu neticede alacaklı ve borçlu arasında doğan alacaklar, icra dairelerinin cebri uygulamaları ile tahsil edilmektedir. Türk İcra Hukuku, 2004 numaralı İcra İflas Kanunu (İİK) başta olmak üzere çeşitli kanunlar ile düzenlenir.

İCRA AVUKATININ ÇALIŞMA ALANI NEDİR? İCRA AVUKAT HANGİ DAVALARA BAKAR?

İcra hukuku alanında çalışma gerçekleştiren avukatlar, icra takiplerinin başlatılması, takiplerin sürecinin yürütülmesi, bu takipler sonucunda borçlunun hacizli mallarının satış işlemleri ve satış sonrası tahsil edilen ücretlerin takibi süreçlerini yürütür. İcra hukuku alanı ile ilgilenen avukatlar bu işlemler haricinde icra mahkemelerinde yürütülen şikayet itiraz ve icra mahkemelerinin alanına giren davaları yürütmektedir.

İCRA DAİRELERİ VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ

İcra mahkemeleri; İcra İflas Kanunda düzenlenen tanımı ile icra dairelerinin gerçekleştirdiği işlemlere karşı şikâyet ve itirazları inceleyip, kendi görev alanına giren davaları sonuçlandırmaktadır. İcra mahkemeleri, kendisine atanan Hâkimler ve mahkeme kaleminden oluşur. İcra Daireleri ile mahkeme kaleminin karıştırılmaması gerekmektedir.

İcra daireleri, gerek kişiler ve kurumlar arasındaki adi sözleşmelerden, yazılı beyanlardan, kambiyo senetleri ve adi senetlerden, faturalardan vb. alacaklardan gerekse mahkeme kararlarından (ilam) doğan alacaklardan kaynaklı olarak, bu alacakların tahsil edilmesi için cebri işlemleri gerçekleştiren mercilerdir. İcra daireleri, kendilerine yapılan talepleri inceleyip yerine getirmek, dosya hesabı çıkartmak, icra dosyası açıp dosyanın ödenmesi halinde dosyayı infaz etmek, ilamlı ve ilamsız takiplerin süreçlerini yürütmek, borca itiraz dilekçesini teslim almak ve gerekli işlemlerini yapmak gibi birçok görevi yürütmektedir.

İLAMSIZ TAKİP NE DEMEKTİR?

İlamsız takip, mahkeme kararından(ilamı) farklı olarak herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın doğan alacaklardan kaynaklı başlatılan takip türüdür. İlamsız takibe konu alacaklara örnek olarak adi senet alacakları, fatura alacakları, kira alacakları, mahkeme sürecinde hükmedilen tedbir niteliğindeki nafaka alacakları örnek olarak gösterilebilir.

İlamsız takibe karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. İlamsız takipler için borçluya ödeme emri gönderilir.

İlamlı takip ise ilamsız takibe karşılık olarak bir mahkeme ilamının takibe konulmasıdır. Mahkeme ilamının takibe konulması halinde ise ilamsız takipte olduğu gibi borca itiraz dilekçesi verilmez. İlamlı takipler için borçluya icra emri gönderilir.

BORCA NASIL İTİRAZ EDİLİR

Yukarıda açıklandığı üzere ilamsız olarak başlatılan takibe karşı, ödeme emrinin tebliğ edildiği süreden itibaren yedi gün içinde tebligatı gönderen icra dairesine dilekçe verilerek borca itiraz edilebilir. Şayet borçlu, borcun veya imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyor ise icra dairesine borca itiraz dilekçesi verir. Borca itiraz dilekçesi ile takip durur.

TEBLİGAT NE DEMEKTİR? KAPIYA TEBLİGAT BIRAKILMASI NE ANLAMA GELİR?

Tebligat kelimesinin sözlük anlamı bildirim demektir. İcra dairesince, başlatılan takiplerde ödeme ve icra emirleri, tahliye emirleri vs. borçlu asile tebligat yolu ile bildirilir. Her takibin kendine özgü itiraz ve ödeme süreleri vardır. İcra dairesince tebligat; borçlunun kendisine, borçlunun avukatı var ise direkt avukatına gönderilerek bildirim yapılır. Bu tebligat eline ulaşan borçlu zaman kaybetmeden ödeme yapmalı, borç kendisine ait değil ise süreyi kaçırmadan itiraz etmelidir.

Bazı durumlarda tebligat, PTT memurları tarafından, borçlunun adreste oturduğu tespit edildiği takdirde kapıya kâğıt yapıştırılarak muhtara teslim edilir. Muhtara teslim edilse bile muhatap için süreler başlamış sayılır.

Kişiye yapılan tebligatların iade dönmesi halinde ise alacaklı tarafından son işlem olarak kişinin mernis adresine tebligat gerçekleştirilir. Bu nedenle mernis adresinin güncel adres veya haberdar olunan bir adres olması önem arz eder.

İtiraz süresi içerisinde itiraz edilmeyen veya ödenmeyen takipler kesinleşir ve alacaklı tarafından borçlunun malları üzerine haciz konulur.

BORCUN ÖDENMEMESİ HALİNDE HAPİS CEZASI VAR MIDIR?

Borçlunun borcunu ödememesi halinde hapis cezası belli koşullar altında mevcuttur. Bu koşullardan ilki nafaka borçlarıdır. Nafaka borçlusunun, nafaka borcunu ödememesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine borçluya tazyik hapsi cezası verilir.

Borcun ödenmemesi halinde hapis cezasının bir diğer örneği ise icra dairesince imzalanan borç taahhütnamesinden kaynaklı borçlardır. Geçerli bir taahhütnameden doğan borçların ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine borçluya tazyik hapsi cezası verilir.

BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLU DURUŞMADA DİREKT TUTUKLANIR MI?

Ödenmemesi halinde hapis cezası bulunan alacaklarda, alacaklı tarafından icra mahkemesine verilen şikâyet dilekçesi ile borçlu – sanığın hapis cezası alması ve borcun faizi, mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti ile tahsili talep edilir. İcra mahkemesince sanık – borçlu için tebligat çıkarılarak duruşma günü ve şikâyet dilekçesi tebliğ edilir.

Sanık – borçlu ilk duruşmada direkt tutuklanmaz. Mahkeme tarafından ilk duruşmada genel anlamda eksiklikler giderilir. Korona Virüs etkisi nedeniyle hapis cezalarının icrası durmuş olsa bile, hapis cezası icraları yasakların kalkması ile hızlanmıştır. Hapse girilmesi halinde faiz işlemeye devam eder. Ödemenin yapılması halinde hapis sona erer.

İCRA DAİRESİNDE TAAHHÜTNAME İMZALAMAK

Borçlunun icra dairesinde borcu için taahhütname imzalaması ve borcunu taahhüt altına alması demektir. Borçlu icra dairesine verilen b taahhütname ile borcunu taksitlere ve bir ödeme planına bölebilir. Borçlu bu taahhütnamenin ihlal edilmesi halinde 3 aylık tazyik hapsine hükmedilir. Hapse girmek borca sıfırlamaz.

İCRA BORCU VE BORCUN TUTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Borçlu adına başlatılan icra takibi UYAP Vatandaş uygulamasından veya icra dairesinden fiziki olarak öğrenilebilir. İcra dairesi ve dosya numarası öğrenildikten sonra ödeme yapmak isteyen borçlu, icra dairesinden kapak hesabı talep ederek borcunu icra dairesine ödeyebilir. Borçlu tarafından alacaklıya veya vekiline yapılan ödemeler de geçerlidir.

BORCUN ÖDENMESİNE RAĞMEN İCRA DOSYASININ KAPANMAMASI, HACİZLERİN KALDIRILMAMASI VE ÇÖZÜMÜ

İcra dairesine, alacaklının kendisine veya vekiline yapılan ödemelerden sonra dosya otomatik olarak kapanmaz. Ödeme yaptıktan sonra ödemeyi alan icra dairesine icra dosyasının kapatılması için talepte bulunulması gerekir.

Dosyanın kapatılması talebinin yanında borçlunun banka hesaplarına araçlarına ve taşınmazlarına haciz konulmuş olabilir. Bu nedenle hacizlerin kaldırılması için de talep gerekmektedir.

BANKA HACİZLERİ KAÇ GÜN İÇİNDE KALKAR?

Alacaklı veya borçlunun icra dairesine yapacağı talep neticesinde banka hacizleri 1-2 iş günü içinde kalkar. Bu süreçler icra daireleri arasında farklılık gösterebilir.

KEFİL OLAN KİŞİ BORCUN TAMAMINDAN SORUMLU MUDUR?

Kefil olan kişi, kefilliği oranında borçtan sorumludur. Borcun doğmasına sebebiyet veren borç ilişkisine göre kefil olan kişi, asıl alacaklının borcunu ödememesinden sonra tüm borçtan asıl alacaklı ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilir. Borcun kaynağına göre bu durum değişir.

ANLAŞMA YOLU İLE İCRA TAKİBİ SONLANDIRILABİLİR Mİ?

Alacaklı tarafından icraya konulan alacak miktarı, takip tarihinden itibaren bu alacağa işleyen faiz, icra vekâlet ücreti ve harçlar ile birlikte artar. Bu nedenle borçlunun bu masraf ve ücretleri ödememesi için alacağı icraya konulmadan ivedilikle ödemesinin yapılması gerekir.

Alacağın takibe konulmasından sonra yapılan ödemeler anaparadan değil işleyen faizden mahsup edilir. Bu nedenle ödemelerin hızlı bir biçimde yapılıp dosyanın kapatılmaması nedeniyle işleyen faiz sürekli artar.

Fakat başlatılan icra takibinin kapatılması için tek yol icraya konulan alacak miktarının tamamının ödenmesi değildir. Borçlu, borcunun ödenmesi için alacaklıya veya vekiline indirim talebinde bulunabilir. Alacak miktarının tamamının ödenmemesi halinde bile alacaklının talebi ile dosya, harçları ödendiği takdirde infaz edilebilir.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?

Emekli maaşına kural olarak haciz konulamaz. Emekli maaşına haciz konulmasının yolu ise borçlu tarafından icra dairesine verilen muvafakattir. Geçerli bir muvafakatin koşulları oluştuğunda emekli maaşına haciz konulabilir.

İCRA TAKİBİ ZAMANAŞIMINA UĞRAR MI? İCRA TAKİBİ 10 YIL SONRA DÜŞER Mİ?

Alacaklı, alacağını icra takibine koyduktan sonra bu icra takibi genel kanının aksine zamanaşımına uğramaz. 10 yıl veya buna benzer bir sürenin geçmesi ile icra takibi sona ermez. Fakat icra takibine konu alacağın, icra takibine konulma süresinin zamanaşımına uğraması mümkündür.

Bir icra takibi zamanaşımına uğrayarak sonra ermez fakat hacizler süresi geçmesi halinde düşer. Alacaklı tarafından güncellenmeyen alacak hacizleri düştükten sonra yine alacaklının talebi ile yenilenebilir.

İCRA DAVALARINDA VE TAKİPLERİNDE AVUKATLIK ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Bir alacağın icra takibine konulması neticesine alacaklı vekili lehine icra vekalet ücreti çıkar. Bu icra vekâlet ücreti tutarını alacaklı ve borçlu arasındaki anlaşmalar hariç olmak üzere borçlu ödemekle yükümlüdür. İcra vekâlet ücreti ödenmeden dosya kapanmaz.

İCRA TAKİBİ İÇİN AVUKAT ŞART MI? İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Alacaklı kişi, icra takibi başlatmak için öncelikle alacağın konusuna göre uygun takip talebi hazırlamalı ve bu takip talebini icra dairesine sunmalıdır.

Bu takip talebine uygun olarak icra dairesince ödeme veya icra emri hazırlanıp borçlu kişi – kişilere tebligat çıkarılır.

Bu tebligat sonrasında dosyanın ödeme ve kesinleşme süreleri sonucunda borçlunun mal varlıklarına haciz konulması için icra müdürlüğüne talepte bulunulup sürecin takibi devam eder.

İcra takibi başlatmak için avukat şart olmamakla beraber icra takibi ve icra mahkemelerini görevi alanına giren dava konularının yürütülmesi zor ve takip isteyen bir süreçtir.

Bu nedenle avukat yardımı almak, takip veya dava süresince yapılacak ve geri dönüşü olmayacak yanlış işlemlere karşı önemli bir husustur.

Bu gönderiyi paylaş

Comments (21)

 • Niyazi cevap

  Selam biz dolandırıldık bankalar dan ikdiyaç kredi cekdiler ne ev verdiler ne paramızı vermediler bu kişiler yakaladılar İstanbul esenyurt da bize yardımcı olun lütfen Allah aşkına bizi dolandırıldık bankalar dan 05318448995

  Ocak 10, 2020 , 8:23 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 8:46 am
 • Mustafa karakaya cevap

  Iyi gunler ,Şimdi benim 2 adet dosyam var ama 2 sinide ödedim.Fakat dosya kapanmamış bu 2 dosyamı kapatmak istiyorum.Bunun avukat ücreti ile nekadar tutar.

  Nisan 3, 2020 , 3:58 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba icra dosyalarını kapatabilmek için tahsil harçlarını ödemeniz gerekir. Konu ile ilgili 0507 759 61 14 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

   Nisan 23, 2020 , 9:41 pm
 • Abdullah Tamkoç cevap

  merhaba hocam bir arkadaşıma müteselsil kefil oldum
  Borç vade tarihlerinde ödenmeyince dolayısıyla benim kapımı çaldılar ve 500.000 tl borç çıktı
  Ben kefil olduktan sonra 65.000 tl kredi çekmişler ve diğer borçlar eskiye dönük çekilen krediler
  Banka beni eski kredilerede kefil yapmış
  Ben kefil olurken kefalet limitine 500.000 tl yazmıştım biliyorum
  Üzerimde ticari okul servisi var hacizler koyuyor yakalama koyuyor ve 3 sefer yakalandı araç otoparklarda yattı
  ve evime icra gönderiyor
  2 senedir borçlu kişi taksitlendirme yaptı ve ödüyor ara ödeme yapıyor
  2 senedir yaklaşık 200.000 tl ödenmiştir
  Taksitlerde aksama olunca avukat beni arayıp akşama para yatmazsa araca yakalama koyacam satacam vs gibi şeyler söylüyor ben bu borçtan hukuki olarak nasıl kurtulabilirim
  Teşekkürler

  Temmuz 9, 2020 , 7:30 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kedilerin geçerliliği hususundaki yayınladığımız makalelerimizi okumanızı tavsiye ederim.Iletisim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:53 pm
 • Ender cevap

  Merhabalar. Ben icralik olan ihalelere girerek tasinmaz almak istiyorum. Fakat fesih davalarinin açıliyor olmasi beni engelliyor.
  Sorum : Bu fesih davalarini borclu genelde aciyormu. Kimi yerde diyorki %80 aciyorlar kimi yerde %10 oraninda aciliyor. Saglikli bilgiyi sizden alabirmiyim. İyi calismalar

  Ağustos 7, 2020 , 1:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar icra ihalelerine tabi ki girebilirsiniz ihale şartlarında usulsüzlük olması halinde ilgili kişiler dava açabilir borçlu da bunlardan biri.Gireceginiz ihalenin usulüne uygun olup olmadığını dosyasından incelemenizi tavsiye ederim

   Ağustos 16, 2020 , 3:09 pm
 • İLHAN ŞİMŞEK cevap

  merhaba, ben 2010 yılında 55000tl senet verdim. İcraya girdikten sonra 60500tl olarak işyerime bildirildi ve memur olma hasabiyle maaşımın 1/4 haciz kesilmeye başlandı(15/04/2010). 15/08/2020 tarihine kadar maaşımdan kesilen toplam tutar 56000tl. Gidip icra müdürlüğünde borcumu hesaplattığımda (dosya masrafı, vergi, harç, Avukatlık ücreti vs.)
  Toplam Borç: 162,000tl
  Ödenen :56.000Tl
  Kalan:106.000tl
  emekli tazminatını versem, emekli olsam yine borcun 1/4 kesilmeye devam edecek yani ömür boyu ödesem, mezara kadar bu borç bitmez. katlanarak çoğalıyor. Bu durumda ne yapabilirim. yardımcı olabilirmisiniz.
  tsk eder iyi çalışmalar dilerim.

  Ağustos 29, 2020 , 10:25 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar işlemiş faiz alacağı olabilir.Borç miktarında hata olduğunu düşünüyorsanız hukuki destek almanızı tavsiye ederim

   Eylül 6, 2020 , 12:08 pm
  • Ayca cevap

   Merhaba benim babam emekli bir kaç bankada kredisi var babamin başından talihsiz bir kac olay geçtiği için ödeyemedi sonra varlık şirketine satmışlar orasida tek oturduğu taşınmazina icrada satilmasinicin gun aldılar emeklinin tek evi alinabilirmi acaba

   Kasım 2, 2020 , 4:51 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhaba hayatını idame ettirebilecek seviyedeki bir evse satılamaz ama lüks pahalı bir evse satışa çıkarılir ve babanızın hayatini idame ettireceği oranda münasip bir ev bedeli ayrılır geri kalan tutar borca sayılır ama bunun için savunma yapmanız dava açmanız gerekir aksu durumda sorun olabilir.Iletisim no.05302022326

    Kasım 16, 2020 , 10:39 pm
 • Hülya Güneş cevap

  Sayın avukatım ben eşimin şiddeti sonucu engelli olup felç kaldım yüzde 94 ağır engelliyim sürekli tekerlekli sandalye kullanmaktayım.mahkemelerim halen devam etmekte. Bu süreç içinde tedavim ve ihtiyaçların için aktif banktan kredi çektim.odeyemedim icra koyuldu.simdi bana 400 tl tedbir nafakası bağlandı.bende bunun bana yetmediğini aile mahkemesine dilekçeyle sundum ayriyetten 700 tl daha bağlandı şimdi aktif bank benim gelen parama haciz koymuş ben bu parayla geçirmiyordum engelli halimle ne yapacağım bilemedim

  Aralık 1, 2020 , 12:49 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Haczin kaldırılması için dava açabilirsiniz nafaka üzerine haciz konulamaz

   Aralık 5, 2020 , 12:24 pm
 • ahmet özcan cevap

  merhaba,

  sincanda evim var. evde oturan kiracı uzun zamandır kira ödemiyor. pandemi dolayısıyla bizde yeterince üstüne düşemedik ama bizde mağdur olduk ne yapabiliriz. nasıl bir yol izleyebiliriz.

  Aralık 24, 2020 , 10:29 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar tahliye davası açmanız gerekiyor.05302022326 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Aralık 26, 2020 , 3:59 pm
 • Olgun cevap

  Merhaba benim 3 adet alacaklı olduğum toplamda 30bin civarında var
  1.eski kiracımdan toplam 3bin kira alacağım var dava açıldı ve kendisinden taksit taksit ödüceğine dair tahattüt aldık fakat ödeme 3 defa yaptı birdaha yapmadı.

  2. Kesinleşmiş dosya ziynet eşya altın ve nakit alacağım olan Bi kişi tahattüt aldık ödüceğine dair fakat birkaç taksit ödedi başka ödemedi
  3. 3bin borcu olan bir kişi senet i var sadece ilamlı icra davası açtık başka peşinden koşamadık
  Bu üç dosyayı Alabilirmisiniz her dosyadanın toplam alacağının yarısını vericem uygundur.
  05322618902

  Ocak 19, 2021 , 7:43 pm
 • Aysun Uysal Soylu cevap

  Merhaba annem ve babam emekli öğretmenler,babam hayatında senet görmemiş bir insan,adına 2.150.000 tl lik sahte senet düzenlendi,icra mahkemesi itirazımızı red etti.istinafa gideceğiz.savcılığa suç duyurusunda daha ilk başta bulunduk,menfi tespit davası da açacağız,babam hayatında bu kadar parayı birarada görmemiş biri,1946 doğumlu,bütün malları satışa çıksa senedin yarısı etmez,avukatımız çok beceriksiz,doktor olan ablam yazık işini gücünü bıraktı,7 aydır bunlarla dilekçelerle uğraşıyor,lütfen bize eğer sahte senet konusunda uzmanlığınız var ise lütfen yardımcı olun,ülkede hukuk bitmiş,hep adalate güvendik ama mahkeme adli tıbba dahi yollamadı,şok üzerine şok yaşıyoruz,babamın hayatta en önem verdiği şey şerefi namusu ve haysiyeti,ölmeden aklanmazsa öte dünyada bu adamların yakasına yapışır,yalvarırım yardımcı olun,şimdiden teşekkürler

  Mart 7, 2021 , 6:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar iletişim numaramız 05302022326

   Mart 16, 2021 , 4:52 pm
 • abdullah abdullahh cevap

  yaklaşık 10 yıl önce kefillik ve hatıra kredi kartı kullandırma bunun gibi bazı olaylardan dolayı dolandırıldım bu şahısların yarısı tutuklu yarısı firar fotodan dolayı
  dolaysıyla hepsiyle icralı oldum tolamda yekün borcum 105 bin tl idi bunu 70 bin tlye kadar düşürdüm çoğuyla anlaşmak istedim olmadı 3700tl lik borcum 28.000 tl çoğu böyle abartılı oldu ve devam ediyor babadan kalma bir taşınmaz var çoğu haczetmiş onlara da yaramıyor bana da ne yapabilirim teşekkürler

  Mart 26, 2021 , 8:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Borçlu olmadığınızı düşünüyorsanız menfi tespit davası açabilirsiniz

   Mart 29, 2021 , 6:46 pm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir