Nafaka Davaları Avukatı Ankara

Nafaka nedir?

Nafaka, boşanma davası ile ekonomik olarak zorluğa düşecek kişinin evlilik birliği içerisindeki geçim koşullarını devam ettirmesine yönelik bir ödemedir. Nafakaya boşanma davası sürerken ve boşanma davası sona erdikten sonra da hükmedilebilir. Nafaka miktarı taraflar arasında kararlaştırılabileceği gibi nafaka yükümlüsü kişinin ekonomik durumu oranında hakim tarafından da belirlenebilir.

Nafaka Türleri

Kanunumuzda 4 çeşit nafaka türü düzenlenmiştir. Bunlar ;

  1. Tedbir Nafakası
  2. İştirak Nafakası
  3. Yardım Nafakası
  4. Yoksulluk Nafakası’dır.

Tedbir Nafakası nedir?

Tedbir nafakası, boşanma davası sırasında veya boşanma davası açılmadan talep edilebilir. Buradaki amaç, ekonomik olarak durumu daha kötü olan tarafın dava sürecinde evlilik birliği içerisindeki yaşam standartlarını devam ettirmesidir. Tedbir nafakasına tarafların talepleri üzerine hükmedilebileceği gibi hakim tarafından re’sen de hükmedilebilir. Tedbir nafakasına davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir. Bir tarafın kusurlu olması ise; onun lehine tedbir nafakası hükmedilmesine engel teşkil etmez.

Tedbir nafakası hem eş hem de çocuklar yönünden talep edilebilir. Karar kesinleşinceye kadar bu şekilde devam eden tedbir nafakası karar kesinleştikten sonra eş için “ yoksulluk nafakası “ çocuklar için iştirak nafakasına ”dönüşür.

Yoksulluk Nafakası nedir? Şartları nelerdir?

Yoksulluk nafakası, boşanma davası sonrasında taraflardan biri için hükmedilen nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasının talep edilmesi şarttır. Hakim yoksulluk nafakasına re’sen karar vermez.

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için bir takım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise ;

  1. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş olmak .
  2. Kusurunun diğer eşten daha fazla olmaması.
  3. Boşanma davası sırasında veya boşanma gerçekleştikten sonraki 1 yıl içerisinde

Yardım nafakası nedir?

Yardım nafakası , yoksulluğa düşecek üst soy ( anne – baba ) , alt soy ( çocuk – torun .. ) ve kardeşlere talep halinde dava tarihinden itibaren bağlanacak nafaka türüdür. 18 yaşını doldurmuş çocuklarda iştirak nafakası yerini yardım nafakasına bırakır. Yani, 18 yaşından büyük çocuklar için iştirak nafakası değil; yardım nafakası talep edilmelidir.

İştirak Nafakası nedir?

İştirak nafakası müşterek çocuğun velayetini üstlenmeyen tarafın çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması zorunluluğundan doğan nafaka çeşididir. Çocuğun velayeti kendisine verilen eş , çocuğun bakım ve eğitim giderlerini yalnızca kendisi karşılamayacak çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşten bu giderlere katılmasını isteyebilecektir.

İştirak nafakası kural olarak müşterek çocuk reşit olana kadar geçerlidir. Çocuğun 18 yaşını doldurması ile birlikte nafaka yükümlülüğü sona erer.

Ayrı Nafaka Davası nedir?

Nafaka talepleri çoğunlukla boşanma davaları ile birlikte istenilmektedir. Ancak bu durum kesin bir kural değildir. Nafaka talebinde bulunan kişi dilerse boşanma davasından sonra da ayrı bir nafaka davası açarak nafaka talebinde bulunabilir.

Ancak bu dava için önemli olan husus, yoksulluk nafakasının boşanma gerçekleştikten sonraki 1 yıl içinde açılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Nafaka davalarında harç

Boşanma davası içerisinde harca tabi olmadan istenebilen yoksulluk nafaka talepleri, boşanma davasından bağımsız olarak talep edilmesi halinde dava değeri üzerinden nispi harca tabidir.

Nafaka davalarında yetkili mahkeme

Nafaka davaları aile mahkemelerinde açılır. Hangi aile mahkemesi olduğu ise nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Ancak nafaka alacaklısı dilerse nafaka borçlusunun yerleşim yeri mahkemesinde de bu davayı açabilir .

Nafaka davalarında avukatlık ücretleri

Nafaka davalarında avukatlık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 9.maddede belirlenmiştir. Buna göre, “Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.”

 Bu doğrultuda avukatlık ücreti 2023 yılı için 9.200-TL’den aşağı olmamak üzere 1 yıllık nafaka tutarı üzerinden belirlenmektedir.

Boşanma davası açılmadan önce tedbir nafakası açılır mı?

Boşanma davası açılmadan önce de tedbir nafakası talep edilmesi mümkündür. Ancak, tedbir nafakası talep eden eşin ayrı yaşıyor olması ve haklı bir gerekçesinin bulunması gerekmektedir. Tedbir nafakası talep eden eş, aile mahkemesine harcını yatırarak vereceği bir dilekçe ile bunu talep edebilmektedir.

Boşanma davası açıldıktan sonra tedbir nafakası istemek

Kişi boşanma davası açarken dava dilekçesi ile birlikte tedbir nafakası talep edebileceği gibi dava sürecinde boşanma davasına bakan mahkemeye vereceği bir dilekçe ile ayrıca da talep edebilmektedir.

Tedbir nafakası ne kadar süreyle bağlanır?

Tedbir nafakasının belirli bir süresi bulunmamaktadır. Ancak boşanma davasının sonuçlanması ile birlikte sona ermektedir. Hakim, dava sürecinde nafaka alacaklısı tarafın ekonomik durumunda iyileşme olduğu kanısına varması halinde kendiliğinden kaldırılmasına karar verebilir.

Tedbir nafakası hesaplama

Nafaka miktarının belirlenmesi hakimin takdirindedir. Hakim nafaka miktarını belirlerken tarafların ekonomik durumu, velayetin bırakıldığı taraf, müşterek çocukların sayısı, yaşı, giderleri, tarafların meslekleri, taşınır ve taşınmaz sayısı gibi durumlar etkili olmaktadır. Hakim takdir ederse bu hususta bilirkişiden rapor da alabilmektedir.

İştirak nafakası nasıl hesaplanır?

Nafaka miktarının belirlenmesi hakimin takdirindedir. Hakim nafaka miktarını belirlerken tarafların ekonomik durumu, velayetin bırakıldığı taraf, müşterek çocukların sayısı, yaşı, giderleri, tarafların meslekleri, taşınır ve taşınmaz sayısı gibi durumlar etkili olmaktadır. Hakim takdir ederse bu hususta bilirkişiden rapor da alabilmektedir.

İştirak nafakası hangi hallerde kaldırılır?

İştirak nafakası çocuğun vefatı veya reşit olması halinde ortadan kalkar. Bununla birlikte nafaka borçlusunun nafakayı ödeyemeyecek ekonomik duruma düşmesi durumunda da mahkemeden nafakanın kaldırılmasını isteyebilir.

Kaç yaşına kadar iştirak nafakası ödenebilir?

İştirak nafakası müşterek çocuk reşit oluncaya kadar ödenmektedir. Çocuğun 18 yaşını doldurması ile nafaka yükümlülüğü sona erer.

Nafaka alacaklarında ödeme yapılmazsa

Nafaka borcunun yerine getirilmemesi durumunda öncelikle borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmalıdır. İcra takibine rağmen borçlu nafakayı ödemezse bu durumda TMK 344.maddesi gereğince nafaka yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden dolayı icra ceza mahkemesine şikayet edilir. Şikayet sonucunda nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlu 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılır.

Nafaka artırımları hangi hallerde ve nasıl yapılır?

Ülkemizde ekonomik dengelerin çok hızlı bir şekilde değişmesi ve süreç içerisinde ihtiyaçların değişkenlik göstermesi nedeniyle çoğu zaman hükmedilen nafaka tutarları yetersiz kalmaktadır.

Örneğin, iştirak veyahut yardım nafakasına hükmedilen bir çocuğun yaşı ilerledikçe ihtiyaçlarının da artması, özel durumlarının ve giderlerinin oluşması durumunda nafakanın artırılmasına karar verilebilir. Yine nafaka alacaklısı eşin ekonomik durumunda kötüleşme yahut nafaka borçlusunun ekonomik durumunda iyileşme olması durumunda da nafakanın artırılmasına karar verilebilecektir.

Nafaka miktarının artırılması açılacak nafaka artırım davası ile talep edilir. Nafakanın arttırılmasını talep eden tarafın sunduğu gerekçeleri hakim tarafların maddi ve sosyal durumlarına, zamanın ekonomik koşullarına ve paranın alım gücüne göre değerlendirecektir. Nafaka artırım oranları Yargıtay kararları ışığında mahkemelerce TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranı dikkate alınarak belirlenmektedir.

Nafaza azaltılması veya kaldırılması davası

Bu dava eski eşe bağlanacak yoksulluk nafakasının indirilmesinin talebi şeklinde olabileceği gibi müşterek çocuklar lehine hükmedilen iştirak ve yardım nafakasının indirilmesi talebi şeklinde de olabilir.

Nafakanın kaldırılması davası nafaka alacaklısının yerleşim yeri adresinde bulunan Aile mahkemesinde görülmektedir. Nafaka alacaklısının ekonomik durumunda birtakım iyileşmeler meydana gelirse ya da nafaka borçlusu ekonomik olarak zora düşerse nedeniyle nafakayı ödemekte güçlük çekerse bu durumda talep üzerine nafakanın kaldırılması talep edilebilmektedir.

Yoksulluk nafakasının kaldırılması, nafaka alacaklısı eşin yeniden evlenmesi durumunda da talep edilebilmektedir.

Terk nedeni ile açılan nafaka davaları farklı mı?

Bu dava diğer davalardan farklı değildir. Ancak yoksulluk nafakasının talep edilebilmesi için talep eden eşin diğer eşe göre kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir. Terk ise özel bir boşanma sebebi olup boşanmada kusur olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda terk eden eşin yoksulluk nafakası talepleri reddedilecektir.

Ancak iştirak nafakası ve yardım nafakası kusura bağlı olmayıp talep edilmesi durumunda hakim nafakaya hükmedebilecektir.

Reşit çocuk nafaka alabilir mi?

Çocuklar lehine hükmedilen iştirak nafakası, çocuğun 18 yaşını doldurması ile kendiliğinden sona ermektedir. Bu durumda reşit olan çocuk mahkemeden yardım nafakası talebinde bulunabilecektir. Örneğin, üniversite eğitimine devam eden müşterek çocuk eğitim giderlerine destek olunması için taraflardan yardım nafakası talep edebilecektir.

Başka biri ile aynı evde yaşayan kişi nafaka alabilir mi?

Kural olarak başka biri ile yeniden evlenen eş lehine nafakaya hükmedilmemektedir. Eğer ki eş hakkında daha önce hükmedilen bir nafaka varsa, nafaka borçlusu eş açacağı nafakanın kaldırılması davası ile bu nafakanın kaldırılmasını talep edebilecektir. Bu durum aynı evde başka biri ile yaşayan kişiler içinde geçerlidir.

Nafaka davası avukatı seçerken nelere dikkat edilmeli

Nafaka davaları basit davalar gibi gözükse de özünde tarafların ekonomik durumlarını ciddi anlamda etkilediği için önemli davalardır. Bu davaları yürüten avukatların tarafların ekonomik durumları konusunda doğru ve detaylı araştırmalarda bulunması bu doğrultuda delillerini ve taleplerini mahkemeye detaylı bir şekilde sunması gerekmektedir.

Titiz bir çalışma isteyen nafaka davalarında aile hukuku alanında uzman, detaycı ve dikkatli bir avukat ile çalışmakta fayda bulunmaktadır. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilecektir.

Nafaka talep etmeden anlaşmalı boşanma ile boşanılmışsa sonradan nafaka talep edilebilir mi? Taraflar anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşma protokolünün içeriğini serbestçe belirlemektedirler. Bu doğrultuda kendi iradesi ile anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talep etmeyen ve bu şekilde boşanmayı kabul eden eş, boşanma gerçekleştikten sonra nafaka talebinde bulunamayacaktır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokollerinin oldukça hassas ve titiz bir şekilde düzenlenmesi gerekmekte olup bu alanda uzman bir avukat ile çalışılmasında hukuki yarar bulunmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir