Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlığının istisnai yöntemle kazanılması yollarından birisidir. Bunun için ise öncelikle 5627 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.maddesinde yer alan yatırım koşullarından birisinin sağlanması devamında ise ilgili kurumdan uygunluk belgesi alınması ve kısa dönem ikamet izni alınması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin başvurusunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesinin ve uygun bulunmasının ardından, Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Cumhurbaşkanı tarafından nihai kararın verilmesi ile birlikte Türk Vatandaşlığı yatırım yoluyla kazanılmış olacaktır.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Nedir ?

Türk vatandaşlığının kazanılması çeşitli yollarla olabilir. Bunlar;

 • Doğum yeri esasına göre Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • Genel hükümlere göre Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • Evlat edinilme yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını kazanması,
 • Seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • İstisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • Göçmen olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk Vatandaşlığının kazanılması,
 • Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması şeklindedir. Biz bu yazımızda istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması konusunu inceleyeceğiz.

 Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen Yabancılar İçin Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir ?

 Türk Vatandaşlığını istisnai yolla kazanmak isteyen yabancının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12.maddesinin (b) fıkrasının yollamasıyla Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alması gerekmektedir. Bu iznin alınabilmesi için ise aşağıda yer vereceğimiz şartların gerçekleştirilmesi ve Cumhurbaşkanı kararı gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 Türk Vatandaşlığının kazanılabilmesi için başvuru esnasında gerekli belgeler şunlardır;

 • Başvuru Formu (VAT-4),
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Başvuru Nereye Yapılır ?

 Türk vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde kişinin yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar ise kabul edilmez.

Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

 • Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının yukarıda saymış olduğumuz belgeleri, Yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekâletname ile başvurmasının ardından başvuru makamı tarafından toplanması gereken evrakla birlikte vatandaşlık dosyası oluşturur,
 • Daha sonra Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince soruşturma, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce de arşiv araştırması yapılır.
 • Bu aşamaların olumlu sonuçlanması durumunda, tamamlanan dosya Bakanlar Kurulu’na karar alınmak üzere gönderilir.
 • Bakanlar Kurulu’nun olumlu karar alması sonrasında, Türk Vatandaşlığının kazanıldığına ilişkin “duyuru belgesi” başvuru makamından alınır.
 • Başvuru sahibinin “ duyuru belgesi “ ile birlikte ilçe nüfus müdürlüğü ya da dış temsilciliklerimizden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusunda bulunması gerekir.

 Vatandaşlık Red Kararına İtiraz Mümkün Mü ?

 Başvuru sahibi vatandaşlık red kararına karşı 60 gün içerisinde itiraz edebilir veya İdare Mahkemelerinde dava açabilir. Başvuru sahibi dava açmadan önce aynı 60 gün içerisinde kararın kaldırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri’ne başvurabilir. Başvuru sahibi kararın kaldırılması talebinin reddi halinde idari yargıda iptal davası açabilir. İptal davası, başvuru sahibinin vatandaşlık red kararının kendisine tebliği ile başvuruya kadar geçen sürenin 60 günden çıkarılmasıyla kalan süre içerisinde idare mahkemelerinde açılır. Kararlara karşı temyiz yolu açık olup, mahkeme kararının başvurana tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde karara karşı temyiz yoluna başvurabilir.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Nedir ?

 Yatırım yoluyla vatandaşlık, Türk Vatandaşlığının istisnai yolla kazanılması yöntemlerinden birisidir. Buna göre; /4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca “Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu” nun aşağıda yer vereceğimiz yatırım şartlarından birisini sağlaması ve bu yolla başvuruda bulunması neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile  kazanmış olduğu vatandaşlık türüdür.

Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu İle Kazanılmasında İzlenmesi Gereken Süreç Nedir ?

 • Yönetmelik’in 20 nci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması, (yatırım şartlarına bir alt başlıkta yer verilecektir.)
 • 6458 sayılı Kanun’un 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması,
 • Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması.

Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu İle Kazanılmasında Gerekli Olan Yatırım Şartları Nelerdir?

Kanuna göre Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında gerekli olan yatırım şartları şunlardır ve bu şartlardan herhangi birinin varlığı yeterlidir;

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek,
 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak.

Kimler Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Bulunabilir ?

 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile turkuaz kart sahipleri yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.

Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Vatandaşlık İle Yatırım Yolu İle Vatandaşlık Aynı mıdır ?

Gayrimenkul satın alma yoluyla vatandaşlık, yatırım yoluyla vatandaşlık alma türlerinden birisidir.

Yabancıların Gayrimenkul Alma Yoluyla Vatandaşlığa Başvurularında Kanuni Bir Sınırlandırma Var Mıdır?

Yabancıların gayrimenkul alma yoluyla vatandaşlığa başvurularında 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesi uyarınca Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz alma imkânı sağlamıştır. Ancak, 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu uyarınca Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarına hazinece el konulduğundan Suriye vatandaşları Gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına başvuramazlar.

 Vatandaşlık Başvurularını Bizzat Mı Yapmak Zorundayım?

 • Uygunluk belgesi alınması,
 • Kısa dönem ikamet izni başvurusu,
 • İkamet izin kartının teslim alınması
 • Vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması başvuru sahibi yabancı vatandaşın ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumundauzaktan sonuçlandırılabilir.

 Uygunluk Belgesi Nedir ?

 Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

Hangi Kurumlardan Uygunluk Belgesi Alınır ?

Uygunluk belgesi yapılmış olan yatırımın türüne göre aşağıda yer vereceğimiz kurumlardan alınır ;

 • Sabit Sermaye yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),
 • Taşınmaz satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
 • İstihdam oluşturanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),
 • Mevduatı yatırımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),
 • Devlet Borçlanma araçlarını satın alanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığından,
 • Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alanlar için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

Daha Önce Yapılmış Yatırımlar İçin Türk Vatandaşlığını Kazanmak Üzere Müracaatta Bulunulabilir Mi ?

12.01.2017 tarihinden önce yapılmış olan yatırımlar için Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunulamaz.

Uygunluk Belgesi Alındıktan Sonra Nereye Başvurulur ?

 Yukarıda yer vermiş olduğumuz yatırım şartlarını taşıyan ve ilgili kurumlarca adına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ya da İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere başvurur. Başvurunun ardından hakkında vatandaşlık dosyası oluşturulan başvuru sahibinin başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Benzer yazılar :

İş Mahkemelerinde Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu (5521 Sayılı Kanun)

5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUYLA GELEN DEĞİŞİKLİKLER (İş Mahkemelerinde Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu) İş mahkemeleri kanunu tasarısı taslağıyla 5521 sayılı...

Velayet Nedir? Velayetin Kazanılması ve Kaldırılması

1.Velayet ve Kapsamı Velayet; ergin olmayanların (18 yaşından küçüklerin) ve hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla anne...

Ölüm halinde mal rejimi tasfiyesi

EŞLERDEN BİRİNİN VEFATI DURUMUNDA MİRASÇILAR , SAĞ KALAN EŞİN ÜZERİNE KAYITLI MALLARDAN VEYA VEFAT EDEN MİRASBIRAKANIN ÜZERİNE KAYITLI OLAN MALLARDAN...

Hangi Durumlarda Temsil Kayyımı Atanır? Türk Medeni Kanununda Kayyımlık Müessesesi Ne Şekilde Düzenlenmiştir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda kayyımlığı gerektiren haller düzenlenmiştir. Kayyımlık hakkındaki hükümler Türk Medeni Kanunu’nun 426.-431. Maddeleri arasında tek tek...