İş Kazaları Avukatı Ankara

İŞ KAZASI NEDİR ? İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN HAKLAR NELERDİR ?

İş kazaları mesleki risklerin başında gelmektedir .İş kazaları , kazanın tamamen çalışma hayatından kaynaklanması sebebiyle , bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için mevcut olayın , işyeri ve istihdamla ilişkili olması gerekmektedir.

İş kazaları ile ortaya çıkan maddi ve manevi zararların kim tarafından , hangi durumlarda , hangi biçimde hangi oranlarda karşılanacağı , kime karşı ödeneceği , kimlerin talep hakkı olduğu ve hangi hallerde talep hakkının kalktığı konuları yasa koyucu tarafından düzenlenmiştir.

 İŞ KAZASI NEDİR ?

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen , işçinin ölümüne sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen engelli hale getiren olaylara iş kazası denilmektedir.

İŞ KAZASININ UNSURLARI NELERDİR ?

Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi için bazı şartlar mevcuttur. Bunlar zarar görenin sigortalı olması , olayın iş kazası sayılan hallerden olması , olayın sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getirmesi ve olay ile zarar arasında illiyet bağının bulunmasıdır.

İŞ KAZASI SAYILAN HALLER NELERDİR ?

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar
 2. İşverence yürütülen iş nedeni ile meydana gelen olaylar
 3. Sigortalının işyeri dışında bir yere gönderilmesi nedeni ile asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen olaylar
 4. Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda meydana gelen olaylar
 5. İşveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen olaylar

İŞ KAZASI NASIL İSPATLANIR ?

İş kazasının ispatında iş kazası tutanağının önemli bir rolü vardır. Bu tutanakta işçinin bilgileri ve kazanın nasıl meydana geldiği belirtilir. İş kazası tutanağının tutulmaması halinde hastane tarafından tutulan iş kazası raporu ispat aracı olacaktır.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ NE YAPMALIDIR ?

İş kazası geçiren işçi kaza tutanağının düzenlenip düzenlenmediğine dikkat etmelidir.  ,Hastane raporlarının iş kazası olarak düzenlenmesini istemelidir. İş kazasının olduğu yerin bağlı bulunduğu kolluk birimine veya hastane polisine şikayetçi olduğunu bildirmelidir. Geçirdiği iş kazasını SGK’ya bildirmelidir.

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN CEZAİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

İşveren çalışanının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün kapsamı mesleki risklerin önlenmesi , eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması , organizasyonun yapılması , gerekli araç ve gereçlerin sağlanması , alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi , alınan tüm tedbirlere ek olarak sigortalıların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için tedbirlerin alınmasıdır.

Tüm bu yükümlülüklere rağmen iş kazası gerçekleşirse işverenin iş kazasının bildirilmesi sorumluluğu da doğmaktadır. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması neticesinde işçinin iş kazası geçirmesi söz konusu olursa işveren esas olarak taksir ya da bilinçli taksirle yaralama veya ölüme neden olma suçlarından sorumlu tutulacaktır.

İŞ KAZALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

İşçi ile işveren arasındaki hukuk uyuşmazlıklarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemelerinin olmadığı yerlerde , iş kazası uyuşmazlıkları iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir. Yetkili mahkeme tespitinde de genel ve özel yetki ayrımı söz konusu olacaktır. Genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. İş kazasının haksız fiil olarak nitelendirildiği hallerde de haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi , zararın doğduğu yer mahkemesi , zararın meydana çıkma ihtimali bulunan yer mahkemesi ve zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

İŞ KAZASI DAVALARI NE KADAR SÜRER ?

Bu sorunun net bir cevabı olmasa da iş kazalarından kaynaklı açılan davalar ortalama 450 günde sonuçlandırılmaktadır.

İŞ KAZASI DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine ve avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşmelere göre değişkenlik göstermektedir.

İŞ KAZALARINDA HASTANE MASRAFLARI NE ŞEKİLDE KARŞILANIR ?

İşveren iş kazası geçiren işçisinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen , uğradığı bedensel zararı neticesinde yaptığı tedavi giderlerini işçisine ödemesi gerekmektedir.

İŞ KAZASI HALİNDE İSTENEBİLECEK TAZMİNATLAR NELERDİR ?

İş kazası veya meslek hastalığı gerçekleştiğinde işverene maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Maddi tazminat olarak; Geçici iş göremezlik tazminatı, sürekli iş göremezlik tazminatı , bakıcı giderleri , sigortalının ölümü halinde hak sahipleri tarafından istenilecek destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmektedir.

İŞ KAZALARINDA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Sigortalının iş kazası geçirmesi halinde işçinin tedavi ve iyileşme süresine geçici iş göremezlik denir. Bu süre boyunca işçi çalışamadığından , iş kazası olmasaydı elde edeceği kazançtan mahrum kalması sebebiyle kendisine SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İŞ KAZALARINDA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Meydana gelen iş kazası neticesinde işçi kalıcı olarak iş göremez hale gelebilir veya hayatını kaybedebilir. İş kazası sonucu oluşan hastalık ve engellilik durumunda Kurumca yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından verilen raporlarda meslekte iş gücü kaybının en az %10 olduğu tespit edildiği takdirde işçiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

İŞ KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı vefat eden kişinin ardında bıraktığı kişiler açısından sağlıklı bir yaşam sürse idi sağlayacağı desteğinden ekonomik değerin bu kişilere ödenmesi açısından oluşturulan kurumdur. Bu tazminat türü yalnızca işçinin ölümü halinde talep edilebilecektir. Destekten yoksun kalma tazminatı yalnızca ölen işçinin ailesi tarafından değil işçinin hayattayken destek olduğu kişiler tarafından da talep edilebilecektir. Destekten yoksun kalma tazminatı davasının açılabilmesi için :

 1. Destek olan sigortalının iş kazası sonucu ölmesi
 2. Destek olan ve destekten yoksun kalan arasında destek ilişkisinin mevcut olması
 3. Vefat eden sigortalı desteğin bakım gücüne sahip olması
 4. Vefat ile sigortalının desteğinden yoksun kalanların bakım ihtiyacının bulunması gerekir.

İŞ KAZALARINDA BAKICI GİDERİ TAZMİNATI

Bakıcı, zarar görenin gördüğü zarar yahut bu sebeple geçirdiği ameliyat neticesinde kendi öz ihtiyaçlarını görememesi, ilaçlarını alamaması, yemeğini yapamaması gibi nedenlerle aile içinden ya da aile dışından zarar görenin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen kişidir.Bakıcı giderleri de tedavi giderleri kapsamındadır ve bu kapsamda talep edilebilir. Bakıcının aile içinden olması durumunda da varsayımsal emek- mesai ölçütü ile (Yargıtaya göre net asgari ücret tutarında) hesaplanabilmektedir.

ESTETİK AMELİYAT GİDERİ DE TEDAVİ GİDERİNE DAHİL EDİLEBİLİR Mİ?

Burada önemli olan yapılan estetik ameliyatın olay ile ilintili olmasıdır. Bu kapsamda ayağından yada bacağından yaralanan bir kimsenin hastaneye yattığı sırada burun estetiği yaptırması doğal olarak tedavi gideri olarak kabul edilmeyecektir. Ancak kaza neticesinde yüzünden yaralanan bir kimsenin yüzündeki izlerin azaltılması amacıyla girdiği lazer-estetik ameliyatı tedavi gideri olarak talep edilebilecektir.

İŞ KAZALARINDA MADDİ TAZMİNAT DAVASI

İş kazalarından kaynaklanan maddi tazminatın amacı , kanunda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğünü ihlal eden işverenden bedensel zarara uğrayan sigortalıya veya vefat eden sigortalının desteğinden yoksun kalan yakınlarına uğradıkları zararın ödenmesidir.

İş kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasının açılabilmesi için iş kazası niteliğindeki olayın tüm koşulları ile gerçekleşmesi , sigortalının iş kazası nedeni ile maddi zarara uğraması , iş kazası ile zarar arasında illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Tedavi giderleri , geçici iş göremezlik giderleri , sürekli iş göremezlik giderleri , ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar Talep edilecek maddi tazminat kapsamında değerlendirilebilecektir.

İŞ KAZALARINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Gerçekleşen iş kazasından kaynaklı olarak  işçinin ruhen veya bedenen zarar görmesi ya da işçinin ölümü halinde aile bireylerinin yaşayacağı üzüntü keder sebebiyle işverenden manevi tazminat talep edilebilecektir.

İş kazasından kaynaklanan manevi tazminat davasının açılabilmesi için iş kazası niteliğindeki olayın tüm koşulları ile gerçekleşmesi , gerçekleşen iş kazasının işçinin kişisel bütünlüğünü zedelemesi ve söz konusu zararın işçi yahut vefatı halinde mirasçılarında acı , elem , ızdırap oluşturması , iş kazası ile zarar arasında illiyet bağının bulunması gerekmektedir.

İŞ KAZASI AVUKATI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR ?

İş hukuku alanında çıkacak uyuşmazlıkların çözümü dikkat ve özen gerektirdiğinden bu tür davaları yürütecek avukatların iş hukuku alanında uzman olması gerekmektedir. Bu sebeple verdiğimiz avukatlık hizmetiyle kişilerin haklarını göz önünde bulundurarak titizlikle çözüme ulaştırıp , davaların kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapmaktayız.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ ?

İş kazasının meydana gelmesi işverene iş sözleşmesinin haklı sebeple feshi hakkını vermez. İş kazası geçiren işçi kazaya rağmen  çalışabilir durumdaysa ve yine de işten çıkarıldıysa işverenin tazminat yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. İşçi iş kazası neticesinde çalışma gücünü kaybettiyse işveren işçinin işçilik alacaklarını ve kaza neticesinde kazanmış olduğu haklarını tazmin etmek durumundadır.

İŞ KAZASI TUTANAĞI TUTULMAZSA NE OLUR ?

Olası bir iş kazası halinde işverenin kaza tutanağı tutması zorunludur. Tutanak tutulmadığı takdirde SGK tarafından işveren aleyhine idari para cezası uygulanır.

İŞ KAZASI TAZMİNATI ÖDENMEZSE NE OLUR ?

İş kazası geçiren işçiye işveren tarafından açılan dava sonucu hak kazandığı tazminat miktarı ödenmediği takdirde bu alacakların tahsili için icra takibi başlatılır. Yani söz konusu alacaklar haciz yolu ile alınır.

İŞ KAZASI GEÇİRDİM MAAŞIM KESİLİR Mİ ?

İş kazası geçiren işçinin raporlu olduğu gün sayısınca kendisine geçici iş göremezlik maaşı verilir. İşveren verilen bu maaşı işçinin asıl maaşından kesebilir. Sonuç olarak işçinin raporlu olduğu gün boyunca alacağı geçici iş göremezlik maaşı ile işveren tarafından yapılan ödeme aylık toplam maaşına eşit olacaktır ?

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU EN FAZLA NE KADAR SÜRELİĞİNE ALINIR ?

İş kazasının gerçekleşmesi durumunda işçiler ayakta tedavi edildiği takdirde 10 günlük rapor verilir. Raporda kontrol muayenesinin yapılacağı belirtildiyse 20 günü geçmemek üzere izin verilebilir. İş göremezlik raporunun 20 günü aşması halinde raporun sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekir ?

Bu gönderiyi paylaş

Comments (12)

 • Ayşe cevap

  Merhaba sizden bir bilği alacaktım eşim iş kazası geçirdi çapraz bagı koptu 3 kez ameliyat oldu işdende çıkarıldı sözleşmesi bitince size sorum maluliyet rapor sonucu bekliyoruz aynı şekilde arkadaşıda benzer iş kazası geçirdi onun maluliyetti % 70 çıkmış maaşa baglandı emekli oldu dava için hazırlanıyor fakat sgk gitmiş oradaki müdür 150 bin ile 300bin arasında ödeme yapılacağı şuan hesaplanıyor demiş % 60 üzerinde maluliyet alanlara ödeniyor böyle bir para demiş öyle bir ödeme yapılıyor mu sgk tafafından ödeniyorsa kimlere veriyor teşekkür ediyorum

  Eylül 5, 2019 , 11:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Eylül 8, 2019 , 9:28 am
 • Agit ayas cevap

  Merhaba ben bir özel firmada iş makinası operatörüyüm kullandığım makına sensörleri geç devreden çıkıyor haliyle makina sistem dışı hareket etmektedir bu sorunu defalarca sözlü olarak bildirdim ve giderilmedi bu sistem arızası nedeniyle makinayı işi pitince parka çekmek teyken duvara vurdum bu durumda oluşan hasar bedelini bana yansıtma istediler bende imzalamayıp savunma istedim bu durumda hadar bedelini benden kese bilirlermi

  Mart 12, 2021 , 11:26 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kusurunuz oranında size rücu edebilirler

   Mart 16, 2021 , 4:43 pm
 • Doğan cevap

  Merhaba Meslek lisesi öğrenciyim muhase staj almak için bi işyeri gittim beni başka bi işe verdiler kağıt kesme makinasına verdiler her hangi bi eğtim de vermediler makina kullanma tecrübem olduğı için parmağını makinaya kaptırdım parmağın kesildi burda kusurlu iş veren mi yoksa ben mi dava kazanma ihtimalim varmı

  Haziran 21, 2021 , 8:58 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İşverenin kusuru var gibi görünüyor detayli konuşmak gerekiyor. İletişim no.05302022326

   Haziran 29, 2021 , 8:48 pm
 • emre acar cevap

  Merhaba ben 17.07.2019 Tarihinde iş kazası geçirdim çalıştığım işyerinde çalıştığım zaman dilimi içerisinde (ibraname-sulh-feragatname ) adlı bir sözleşme imzaladım bunun geçerliliği nedir %49 iş gücü kaybım mevcut sosyal güvenlik kurumu tarafından işverenim %100 kusurlu bulunmuşturç

  Ekim 21, 2021 , 6:22 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   İmzaladığınız belgeleri daha ayrıntılı araştırmadan size bir bilgi vermemiz doğru olmaz. Gsm: 0507 759 6114 numarası ile iletişime geçebilirsiniz.

   Ekim 21, 2021 , 1:43 pm
 • Aydın cevap

  İyi günler iki yıl kadar önce yurt dışında çalışırken sol elimin orta parmak tırnak dibinden koptu inşaat işçisi yim turk firmasında çalışırken öldü maddi manevi tazminat davası açsam olurmu
  Toplam 26 ay kadar çalıştığım bu süre zarfında 13 ay çalıştığım Türkiye geldim tekrar gidişimde 9 ay çalıştığım 9 ay çalıştığım süre için işten çıkış için imza atirdilar kıdem tazminatı davası açma hakkım varmi cevap yazarsanız sevinirim

  Mayıs 4, 2022 , 7:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi için iletişim no:03122304614

   Mayıs 28, 2022 , 7:31 am
 • Mehmet cevap

  Merhabalar bir sorum olacaktı. İş yerinde ayağımın kayması sonucu düşüp kolumdan yaralandım. İş ayakkabısı (kaymaz ayakkabı) yoktu. Çünkü eskidiği için yenisini 1 ay boyunca depodan istemediler o şekilde çalışmaya devam ettim. Düştüğüme dair kamera kaydı var hastanede iş kazası olarak işlem yapıldı. Bu doğrultuda benim kusurum varmıdır ve nasıl bir yol izlemeliyim.

  Kasım 13, 2023 , 1:18 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba kusuru ancak bilirkişi belirleyebilir biz bilemeyiz. Dava açmanızda fayda var eğer maluliyetiniz varsa. Detaylı bilgi ve görüşme için 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

   Kasım 27, 2023 , 12:53 pm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir