Muvazaa Avukatı Ankara

miras hukuku dava avukat 1122 1

Murisin muvazaalı işlemleri, miras hukukunun içerisinde incelenen, mirasçılar ile muris arasındaki anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olan, mirasçıların haklarının gasp edilmesine ve haklarını almalarına engel olan en önemli husulardan birisidir.

Murisin muvazaalı yaptığı işlemler, hukuk sistemimizce korunmamakta, bu işlemlere karşı hakları gasp edilen mirasçıların dava ve başkaca hukuki hakları doğmaktadır. Bu nedenlerle murisin muvazaalı işlemlerine ilişkin olarak açılan davalar sonucunda mirasçılar haklarını alabilmektedir.

MURİS NEDİR?

Hukuk sistemimizde “muris” bir diğer adıyla “miras bırakan kişi”, yaşamı süresince edindiği ve vefat ettiği tarihte üzerinde aktif olarak bulunan mallarını mirasçılara bırakan kişidir. Muris kelimesinin kökeni Arapça olup Türkçe karşılığı “miras bırakan, mirasçı kılan kişi” demektir.

MUVAZAA NE DEMEKTİR? MURİS MUVAZAASI NEDİR?

Muvazaa kelimesinin asıl kökeni Arapça olup tam ifadesiyle “danışıklı davranarak gerçek olmayanı öne sürme, danışıklı olarak gerçek saik dışında işlem yapma ” anlamına gelir. Muris muvazaası ise muris kelimesinin yukarıda açıklandığı anlamı ile miras bırakan kişinin aslı olmayan hal ile genel olarak mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla işlemler yapması ve bu işlemler sonucunda doğan neticenin resmi kayıtlara geçmesi anlamına gelir. Örneğin murisin satış gösterdiği ama gerçekte malını bağışladığı durumlar murisin muvazaalı işlemlerine örnek olabilir.

MURİS MUVAZAASI (MİRASTAN MAL KAÇIRMA) NASIL İSPAT EDİLİR?

Muris muvazaası, Türkçe anlamı ile murisin aslı olmayan – danışıklı işlemleri; ispat edilmesi bir hayli zor olmakla ispat yolları genel olarak belirlidir. Murisin muvazaalı bu işlemleri; işlemlerin yapıldığını bilen ve tanık olan kişilerin tanıklıkları, banka dekontları, resmi kayıtlardaki tutarsızlıklar, çeşitli görüşmelere ilişkin ve hukuka uygun delil niteliğindeki mesaj kayıtları ile ispat edilebilir.

MURİS MUVAZAASI (MİRASTAN MAL KAÇIRMA) DAVASININ ŞARTLARI NELERDIR?

Muris muvazaası nedeniyle açılacak olan davalarda birinci şart, murisin yapmak istediği işlem ile resmiyette yaptığı işlemin farklı olması, ikinci şart, bu işlemin aldatma saiki ile yapılıyor olması ve üçüncü şart ise bu muvazaalı işlemlerin yapıldığı kişi ile murisin anlaşmalı olmasıdır. Bu şartların sağlanması ve yukarıda belirtilen ispat durumları ile ispat edilmesi halinde muvazzaya dayalı davalar açılabilir.

MURİS MUVAZAASI NASIL TESPIT EDILIR?

Murisin muvazaalı işlemleri, yukarıda anlatılan ispat durumları sonucunda özellikle tanık beyanlarının ve banka dekontlarının mahkemeye sunulması ile mahkemece aldırılan bilirkişi raporu eşliğinde tespit edilir.

MURIS MUVAZAASI (MIRASTAN MAL KAÇIRMA) DAVASININ SONUÇLARI

Murisin muvazaalı işlemlerinin mahkeme tarafından tespiti halinde açılacak olan davalar ile muvazaalı işlem sonucunda yapılan sözleşmeler iptal edilebilir, tapuya herhangi bir işlem tesis edildiyse tapunun iptali ve davayı açan kişilere hakları oranında tescili sağlanır. Bu davalar ile dava konusu malın terekeye iadesinin yapılabilmesi de mümkündür.

MURİS MUVAZAASINA DAYALI DAVALARI KIM AÇABILIR?

Muris muvazaasına dayalı olarak açılan davalar, miras hakları ve saklı payları ihlal edilen kişiler tarafından açılabilir.

MIRASTAN MAL KAÇIRMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Mirastan mal kaçırma olarak da anılan muris muvazaasına dayalı davalar, tanıkların, resmi işlemlerin yapıldığına dair belgelerin ve birçok delilin toplanması ile tespit edilebilmesi dolayısıyla kısa sürece sahip davalar değildir. Fakat bu davalarda işleyişin doğru yürütülmesi açısından bu tür davaların açılması ve yürütülmesinde uzman avukatlarla çalışılması, davaların en kısa sürede sonuçlanmasına neden olur.

MIRASTAN MAL KAÇIRMAK SUÇ MU?

Mirastan muvazaalı işlemler ile mal kaçırmak Türk Ceza Kanununda ayrıca düzenlenmemiş, herhangi bir müeyyide konulmamış, sonuçta da bu işlemler sonucunda herhangi bir ceza düzenlenmemiştir.

MURIS MUVAZAASI KABUL OLMAYAN HALLER NELERDİR?

Murisin vasiyetname ile mallarını başkalarına dağıtması veya satış yaptığı taşınmaz karşılığındaki bedeli tahsil etmesi muvazaalı işlemler sayılmaz. Bu durumda muris muvazaasından bahsedilemez. Bu şekilde yapılan işlemler miras hukuku içerisinde incelenen başkaca davaların konularıdır.

MURİS MUVAZAASI NEDENIYLE TAPU IPTALI VE TESCIL DAVASI

Murisin muvazaalı işlemleri yukarıda da detaylı olarak açıklandığı üzere hukuk sistemimiz tarafından korunmamaktadır. Bu muvazaalı işlemler ile yapılan tapuda taşınmaz devirleri de yine anılan nedenlerle iptale açıktır.

Murisin muvazaalı olarak taşınmazlarını üçüncü bir kişiye devretmesi ve devrin tapu sistemine tescili halinde bu durumun mahkeme tarafından tespiti gerçekleşirse mahkeme tarafından bu işlemler iptal edilir. Tapuda yapılan bu işlemlerin iptal edilmesi ile de mirasçılar veya bu davayı açmakta hukuki yararı olan kişilere tekrardan tescili gerçekleşir.

Bu davayı açan tarafların, dava konusu taşınmazın terekeye iadesini isteme hakları da mevcuttur.

MİRASTAN MAL KAÇIRMA DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Muris muvazaasına dayalı olarak yapılan işlemler sonucunda mirastan mal kaçırıldığı tespit edilirse, muvazaa olması nedeniyle bu davaların açılmasında herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir. Bu davalar öğrenildiği tarihten itibaren süresiz olarak açılabilir.

MIRASTAN MAL KAÇIRMA DAVASIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

Muvazaalı olduğu tespit edilen muris işlemlerine karşı süresiz dava açma hakkı mevcuttur. Muris muvazaasında herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı mevcut değildir.

MİRAS HUKUKU AVUKATINA NASIL VEKALETNAME VEREBILIRIM?

Miras hukuku avukatı dahil tüm avukatlık işlemleri için vekaletname, en yakın noterden kolaylıkla çıkarılabilir.

MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALI VE TESCIL DAVASINDA GÖREVLI VE YETKİLİ MAHKEME

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup davanın açılacağı yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir