Hi, How Can We Help You?

By : Av. Oğuzhan KARA

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Çıkması ve Ayıp İhbar Süresi

Ayıp kavramı, satış veya trampa konusu malda bulunması gereken veya vaadedilen niteliklerin bulunmamasını ifade eder.Örneğin, satılan arabanın motorunda arıza olması, koltuk takımlarının kırık veya defolu olması, pirinçlerin böcekli olması, gıda maddelerinin küflenmiş olması gibi durumlarda ayıplı m...

Read More

Fazla Çalışma Sebebi İle İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Feshi Haklı Fesih midir? İşçinin Tazminat ve İşçilik Alacaklarını Talep Etme Hakkı Var mıdır?            

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla Çalışma ise Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati...

Read More

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi Haklı Feshe Yol Açar Mı?

İşçi ve işverenin aralarındaki iş akdini süreli fesih adını verdiğimiz bildirim süresi vermek suretiyle sona erdirmesinin yanı sıra İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerindeki fesih sebeplerine dayanarak haklı nedenle derhal fesih yapması mümkündür. İşçinin derhal fesih seb...

Read More

Yıllık Ücretli İznin Bölünerek Kullanılması

İş Kanunu’na tabi işçiler bakımından ücretli iznin kullanılabilmesi işçinin o işyerinde 1 yıllık kıdeminin olmasını gerektirir. Bu izin hakkından işçi feragat edemeyeceği gibi işveren de iş sözleşmesinin sona ermesiyle hak edilmiş ancak kullanılmamış yıllık ücretli izinleri vermek zorundadır. İşçil...

Read More

İşçinin İş Yerine Alkollü Bir Şekilde Gelmesi Haklı Fesih Sebebi midir?  

Son dönemlerde işverenler bazı işçilerinin iş yerine alkol alıp gelmelerinden yakınmakta ve bazen bu sebeple de alkolün etkisiyle iş yerinde bazı zararlar meydana gelmektedir. İşverenler ise işçilerini uyarmalarına ve çeşitli şekilde bu durumların önüne geçmek istemesine rağmen başaramamaktadır....

Read More

Eşe Beddua Etmek Boşanma Sebebi Midir?

Türk Medeni Kanunu’na göre Evlilik Birliği’nin temelinden sarsılması bir boşanma sebebidir. Bu durum Medeni Kanunu’muzun 166. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘’ Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşan...

Read More

Satın Alınan Aracın Kilometresinin Düşürülmesi, Satın Alma Esnasında Fark Edilmeyeceğinden Gizli Ayıp Sayılır ve Sözleşmenin Feshi Yahut Bedel İndirimi Talep Edilebilir

BK.nun 198. maddesi gereğince “ alıcı, satılanı örf ve adete göre imkan hasıl olur olmaz muayene etmek, satılanda satıcının tekeffülü altında olan bir ayıp gördüğü zaman da bunu derhal satıcıya ihbar etmekle yükümlüdür. Bunu ihmal ettiği halde satılanı kabul etmiş sayı...

Read More

Kıdem Tazminatı Alacağı Davasında Temyiz Aşamasında Delil Sunulabilir Mi? Ödeme İtirazında Bulunulabilir Mi?

Türk hukuk siteminde kural olarak yargılama aşamasında sunulmayan deliller, temyiz, karar düzeltme aşamasında sunulamaz. Ancak Yargıtay geçtiğimiz günlerde bu genel kurala bir istisna getirmiş ve bazı borcu ortadan kaldıran delillerin temyiz aşamasında da kabul edilebileceği yönünde ka...

Read More

Lazer Epilasyon Sonucu Oluşan Zararlara İlişkin Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri Tüketici Mahkemesidir

Türk Borçlar Kanunu 49. ve devamı maddelerinde haksız fiil ve haksız fiil nedeniyle sorumluluk düzenlenmiştir. Kanunda yapılan düzenlemelere göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan ...

Read More

Sağlık Nedeni İle Sık Sık Rapor Alınması İşverene İş Akdini Haklı Nedenle Feshetme Hakkı Verir mi?  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen nedenl...

Read More