Blog & Haberler

Kira Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları

Kira bedelini ödemekle yükümlü kişi kiracıdır. Taraflar ilk kira bedelini belirlemede serbesttirler. Fakat hukuki işlemin geçerli olabilmesi için aranan şartlar burada da geçerli sayılmıştır. (aşırı yararlanma, irade bozukluğu halleri gibi) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası kira bedellerindeki fahiş kira artışları aşırı yararlanmaya...

Kira uyarlama ve kira tespit davaları sonucunda verilen kararlar kesinleşmeden icra takibine konulabilir mi?

KİRA UYARLAMA DAVASI NEDIR? Kira uyarlama davası, Türk Borçlar Kanunu madde 138’de düzenlenmiş olup özetle; sözleşmenin yapım aşamasında taraflarca varlığı bilinmeyen, bilinmesi beklenmeyen olağan dışı bir durumun, borçlu ile ilgisi olmayan bir nedenle ortaya çıkması halinde borçlunun sözleşmenin kendisinden beklenen ifasını yerine getirmesinin güç hale gelmesi...

Yazılı Kira Sözleşmesinin Bulunmaması ve Kira Sözleşmesine İtiraz Hallerinde Tahliye Davası

Kira sözleşmesi, sözleşmenin geçerliliği bakımından şekil şartına tabi olmayıp yazılı veya sözlü olarak kurulabilir. Kanunda her ne kadar kira sözleşmesinin yazılı olarak düzenlenmesi bir zorunluluk olarak yer almıyor olsa da yazılı olarak düzenlenmiş kira sözleşmesi, taraflar arası uyuşmazlıkların çözümünde ve dava yolunda ispat bakımından kolaylık...

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Aidat Borcundan Sorumluluk

Kırsal yapılaşmadan kentsel yapılaşmaya dönüş ile birlikte toplu yaşama mevhumu önem kazanmış, toplu yaşama biçimi baş göstermiştir. Kentlerde toplu yaşama yönelik yapılaşmalar artmış, insanlar barınma ihtiyaçlarını apartman, site gibi yapılara yerleşerek gidermiştir. Toplu yaşama, çeşitli sorumlulukları da beraberinde getirmiş ve bu sebeple bu hususun kanunla...

Hagb iptal kararı

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN HÜKMÜN ÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KURUMUNU DÜZENLEYEN CMK m. 231’İN İLGİLİ FIKRALARI, ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ 01/08/2023 TARİHLİ Resmi Gazete ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kurumunu düzenleyen CMK m. 231’in ilgili fıkraları, Anayasa’nın 13., 17., 35., ve 36. Maddelerine aykırı...

Deprem bölgesindeki depremzedeler işten çıkarılabilir mi?

İŞ AKDİNİN FESHİ NEDİR? İş akdi, hangi türde yapılmış olursa olsun tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kural olarak her zaman sona erdirilebilir. Fesih tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeyi sona erdiren bir bozucu yenilik doğuran haktır. HAKLI FESİH – HAKSIZ FESİH NEDİR? Haklı nedenle fesih, dürüstlük kuralları çerçevesinde iş ilişkisini sürdürmesi...

Tahliye Taahhütnamesinin Varlığı Halinde Kiracının Tahliyesi

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR? Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesine göre Kira Sözleşmesi; kiraya veren tarafından bir şeyin kullanılmasını, yararlanılmasını, kiracının da bu kullanım ve yararlanmaya karşı bedel ödemesini düzenleyen sözleşmedir. Kiralananın konusunu taşınmaz veya taşınır mallar oluşturur. Gayrimenkul kira sözleşmelerini genellikle konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri oluşturur. Konut;...

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlığının istisnai yöntemle kazanılması yollarından birisidir. Bunun için ise öncelikle 5627 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.maddesinde yer alan yatırım koşullarından birisinin sağlanması devamında ise ilgili kurumdan uygunluk belgesi alınması ve kısa dönem ikamet izni alınması gerekmektedir. Başvuru...

Tarım arazisi bölünebilir mi? Miras kalan tarla nasıl paylaştırılır?

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE DÜZENLEME ALANI 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; toprağın geliştirilmesi, korunması, tarım arazilerinin sınıflara ayrılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi, miras kalan tarla vasfındaki arazilerin mirasçılar arasındaki ihtilaflar nedeniyle...

Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davası ile birlikte sona ermektedir. Bu durumda taraflar birbirlerinden katılma alacağı talep edebileceklerdir. Katılma alacağı hakkı, şahsi hak niteliğinde bir para alacağıdır. Kural olarak bu alacak hakkını alacaklı eş borçlu eşten veyahut borçlu eş vefat etmişse mirasçılarından isteyebilecektir....