Kira Hukuku Avukatı Ankara

Ülkemiz ekonomik koşullarındaki değişimler, ulusal ve küresel alandaki enflasyon etkisiyle gayrimenkul, menkul, konut ve işyerlerinin kira fiyatlarındaki artışlar ve yine bunların satın alımlarındaki fiyat artışları nedeniyle kira hukuku son yıllarda vatandaşların en çok problem yaşadığı alanlardan birisidir. Kiracısının kirayı ödememesi veya geciktirmesi nedeniyle mağdur olan ev sahibi müvekkillerimiz olduğu gibi; oğlum, kızım gelecek gibi bahanelerle evinden tahliye ettirilmek istenen müvekkillerimiz de bulunmaktadır. Kayı Hukuk ailesi olarak kira hukuku alanında hem kiracı hem de kiraya veren konumundaki müvekkillerimizin mağdur edilmesini engellemek ve haklarını korumak için ekip olarak titizlikle çalışmaktayız. Davaların her aşamasında müşterilerimizle irtibatta bulunarak, alternatif çözümler üreterek en iyi sonuçları almak için çalışmaktayız.

Kira Hukuku Davaları Neleri Kapsar?

Kira hukukunda açılan davalar genellikle kiracı ile kiralayan arasındaki uyuşmazlıkları konu etmektedir. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz davalar kira tespit, kira uyarlama ve tahliye davalarıdır.

Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kiracı ile kiralayan arasında hukuki bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, mahkemelerin göz önünde bulundurduğu en önemli husus bu iki taraf arasında yapılmış olan kira sözleşmesi olmaktadır. Kira sözleşmesinde mutlaka; kira süresi, kiranın ödeme şekli ve zamanı, devir veya ortak alma hakkı, kiraya verilen taşınmazda yapılan tadilatlar ve giderlerin ne olduğu ve kime ait olduğu belirtilmeli, özellikle giderler kısmındaki başlıklarda aboneliğin kiracının üzerine alınma şartı mutlaka yazılmalıdır. Müvekkillerimizin kira sözleşmelerini ileride sözleşmeden kaynaklı problemlerle karşılaşmamaları adına titizlikle hazırlamakta ve bu konuda danışmanlık hizmeti de vermekteyiz

Kira Hukuku Avukatı olarak Sunduğumuz Hizmetler Nelerdir?

Kira hukuku alanında hem kira ilişkisinin temeli olan kira sözleşmelerinin hazırlanması hem de var olan kira sözleşmesinden hukuki uyuşmazlık doğması durumunda bundan kaynaklanan davalar konusunda hizmet vermekteyiz. Kira hukuku alanında;  temerrüt nedeniyle tahliye davası,  ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiracının iflasından dolayı tahliye davası, yeniden inşa ve imardan dolayı, tahliye taahhüdü nedeni ile tahliye davası, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan tahliye davası, kiracının ölümünden dolayı tahliye davası ilgili hizmet vermekteyiz. Ayrıca kira alacaklarının takibi, tahsili ve bu konuda oluşan icra takiplerini de sizin adınıza yapmaktayız. Yine kiracının haklı bir sebebi olmaksızın evi alıcıya göstermemesi durumunda yapılacak ihtarnamenin hazırlanması ve takibi ile bundan kaynaklanan ifa davası konusunda da hizmet vermekteyiz.

Konut Veya Çatılı İşyeri Kiralarında Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Konut ve çatılı işyeri kiraları da Türk Borçlar Kanunu’nda ayrıca bağımsız bir ayrımda düzenlenmiştir. Zira bu tarz sözleşmelerde kiracı zayıf durumda olduğundan kanun koyucu bu sözleşme ilişkilerinde kiracıyı korumaya yönelik hükümler düzenlemek istemiştir. Konut ve çatılı işyeri kiraları da diğer kira sözleşmeleri gibi tarafların birbirine uygun irade beyanı ile kurulur ve kira sözleşmesini sona erdiren hallerin varlığı halinde sona erer.

Bunun yanında konut ve çatılı işyeri kiralarında Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanarak kira sözleşmesinin dava yoluyla veya icra yolu ile sona erdirilerek taşınmazın tahliye edilmesi de mümkündür.

Kira Sözleşmesinin Dava Yolu İle Sona Erdirilmesi

Öncelikle belirtmek gerekir ki kira sözleşmelerinin dava yolu ile sona erdirilmesinde görevli mahkemeler sulh hukuk mahkemeleridir ve dava yoluyla kira sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler kiracı aleyhine değiştirilemez, yeni dava sebepleri getirilemez. Yani sona erdirilme sebepleri sınırlıdır ve bunlar Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu tahliye sebeplerine tek tek bakacak olursak;

Kira Sözleşmesinin Kiraya Verenden Kaynaklı Sebeplerle Sona Ermesi:

Bu sebepler Türk Borçlar Kanunu’nun 350. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre;

a)Kiraya vereninin ve yakınlarının kiralanana duyduğu gereksinim nedeniyle tahliye davası:

Kanunun 350.maddesine göre kiraya verenin, kiralanan şeyi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesini; belirli süreli sözleşmelerde belirlenen sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyarak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Ancak buradaki gereksinim samimi ve gerçek olmalıdır. Yani sırf kira miktarını daha da yükseltmek veya başkasına kiralamak için tahliye davası açılmışsa burada gerçek ve samimi bir gereksinimden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Bununla birlikte kiraya verenin tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişi yalnız kendi işyeri ihtiyacı için tahliye talebinde bulunabilir, personeli veya yöneticisi için böyle bir talepte bulunamaz.

Ayrıca kiraya verenler paylı mülkiyet ilişkisi içerisinde ise yalnızca paydaşlardan biri tek başına gereksinim nedeniyle bu dava yoluna başvuramayacaktır. Bunun için Türk Borçlar Kanunu’nun 688.maddesine göre pay ve paydaş çoğunluğunun kararı gerekir. Elbirliği halinde mülkiyet var ise de maliklerin tamamının izni veya katılımı ile tahliye davası açmak mümkün olacaktır.

Kiralama Yasağı: Türk Borçlar Kanunu’nun 355. Maddesinde ise üç yıl süreyle kiralama yasağı düzenlenmiş olup bu yasağa göre Kiraya veren kişi gereksinim amacıyla kira sözleşmesini sona erdirmiş ve kiralananın boşaltılmasını sağlamışsa, haklı bir sebep olmadan, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Aksi halde kiraya veren eski kiracıya son kira yılında ödediği bir yıllık kira bedelinden az olmamak şartıyla tazminat ödenmekle yükümlüdür.

b) Yeni malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası:

Kiracı kiralananı kullanırken üçüncü bir kişi kamulaştırma, cebri icra, miras gibi sebeplerle kiralananın yeni maliki olabilir. Bu durumda kanunun 351.maddesinde yeni malikin de eski malik gibi ihtiyaç halinde kira sözleşmesini sona erdirebileceği düzenlenmiştir. Buna göre kiralananın yeni malikinin de kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, bu durumu kiracıya edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılı şekilde bildirmek zorundadır.

İhtardan sonra ise kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Ayrıca yeni malik, dilerse ihtiyaç sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Kiralama Yasağı: Yeni malik de eski malikte olduğu gibi  kiralananı haklı bir sebep olmadan üç yıl süreyle başkasına kiraya veremeyecektir. Aksi halde kiraya veren eski kiracıya son kira yılında ödediği bir yıllık kira bedelinden az olmamak şartıyla tazminat ödenmekle yükümlüdür.

c)Kiraya Verenin Sözleşmeyi Kiralananı Yeniden inşası veya İmarı Amacıyla Tahliye Davası:

Türk Borçlar Kanunu’nun 350. Maddesinde kiraya verenin kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla sözleşmeyi nasıl sona erdireceği düzenlenmiştir. Burada önemli olan esaslı bir onarım olması ve kiralananın bu süre zarfında kullanılmasının imkânsız olmasıdır. Bu durumda eğer belirli süreli bir kira sözleşmesi varsa sözleşme süresinin sonunda eğer sözleşme belirsiz süreli ise yine kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 355.maddesine göre kiralanan yeniden inşa veya imar amacıyla boşaltılmış ise yeniden inşası ve imarı gerçekleştirilen kiralananın yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralanmasında eski kiracı öncelik hakkına sahiptir. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için kiraya verenin yazılı bildirim yapması ve akabinde eski kiracının bu bildirimi izleyen bir ay içerisinde kullanması gerekir. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe kiralananın üç yıl süreyle başkasına kiralanması söz konusu olamaz. Aksi takdirde kiraya veren eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

Kira Sözleşmesinin Kiracıdan Kaynaklı Sebeplerle Sona Ermesi:

Kiracıdan kaynaklı sebepler Türk Borçlar Kanunu’nun 352.maddesinde düzenlenmiştir. Bunlara tek tek değinecek olursak;

a)Kiracının Boşaltmayı Taahhüt Etmesi:

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Boşaltma taahhüdünün geçerliliği yazılı olmaya bağlı olup bu taahhütname, boşaltma taahhüdünü içermelidir. Ayrıca önemli bir nokta vardır ki bu taahhüt kira sözleşmesinin yapılmasından ve kiralananın tesliminden sonra verilmiş olmalıdır. Sözleşme ile aynı tarihte veya öncesinde verilmiş bir taahhüdün geçerli olması mümkün değildir.

b)Kiracı Tarafından Kira Bedelinin Ödenmemesi:

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği takdirde kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa bu durumda kiraya veren, kira süresinin ve ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Bu sebeple tahliye davası açılması için ihtarname yazılı olmak zorunda olduğundan uygulamada kiraya verenler genellikle noter kanalı ile bu ihtarnameyi göndermektedir. Ayrıca ihtarnamede ödenmeyen kira ayları, miktarları ve ödenme gereği belirtilmelidir. Ek olarak ihtarda haklı olunmalıdır.

c)Kiracının Oturacak Başka Konutunun Olması:

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

Ancak bu sebeple dava açabilmek için kiraya vereninin böyle bir konutun varlığını bilmemesi gerekir. Böyle bir konutun varlığını bilerek yine de kira sözleşmesi yapan kiraya verenin bu hakkı kullanması mümkün değildir. Kiraya veren burada örtülü bir şekilde tahliye talebinden feragat etmiştir.

d) Kiracı Tarafından Kiralananın Başkasına Kiraya Verilmesi:

Aksi kira sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece kiracının kiralanan yerin tamamını veya bir kısmını bir başka kişiye kiralaması, yararlanma hakkını bir başkasına devretmesi ve hatta kiralananı terk ettikten sonra başka bir kişiye işgal ettirmesi mümkün değildir. Aksi takdirde kiraya veren isterse önceden ihtarda bulunarak kiracıya karşı sözleşmeye uymasını isteyip uymadığı takdirde tahliye davası açacağını bildirerek dava açma yoluna başvurabilir veya ihtara gerek kalmadan alt kiracı veya işgalci konumundaki üçüncü kişiye karşı tahliye davası açabilir.

Kiralanan Taşınmazın İcra Yolu İle Tahliyesi

Kiralananın tahliyesi amacıyla kiraya verenin başvurabileceği bir başka yol da icra yolu ile tahliyedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki ilamsız icra kural olarak para ve teminat alacakları için mümkün olup bunun dışındaki taleplerle takip başlatabilmek için ilamlı icra yoluna başvurulmalıdır.

Bu sebeple bir taşınmazın tahliyesi talebiyle icra takibi başlatabilmek için öncelikle kiracıya karşı bir dava açılması, bu davanın kiraya veren lehine sonuçlanması gerekir ki kiracı buna rağmen taşınmazı tahliye etmezse ilamlı icra yolu ile tahliye talep edilebilir.

Ancak Kanun koyucu belirli özel şartların varlığı halinde kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesini mümkün görmektedir. Bu icra yoluna başvurabilmek için öncelikle taraflar arasında muhakkak bir kira sözleşmesi olması gerekir. Bu yola başvurulması için iki sebep vardır. Bunlar kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesidir.

a)Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Tahliye:

Kiracı kirasını ödemediği veyahut eksik ödediği takdirde kiraya veren para alacağı olduğu için alacaklı sıfatı ile kiracısına karşı ilamsız genel haciz yolu ile takibe başvurabilir. Ancak bu takiple yalnızca kira bedelinin tahliyesi mümkün olacaktır. Ancak kiraya veren kira bedelinin tahsiline ek olarak kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa ilamsız tahliye yoluna başvurma imkânına sahiptir.

Bu takipte alacaklı olarak kiraya veren, borçlu olarak kiracı gösterilecek şekilde ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesini ve kiracının taşınmazı tahliyesi taleplerini içerir ödeme emri borçluya gönderilir. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bu ödeme emrine itiraz edebilir veya konut ve çatılı işyeri kiralarında 30 gün içerisinde borcunu ödeyebilir.

Borçlu ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmez ise takip kesinleşecek, alacaklı/kiraya veren tarafça 30günlük ödeme süresinden geriye kalan 23 gün içerisinde ödemenin yapılmasını bekleyecektir. Borçlu kiracı tarafça bu sürede ödeme yapılmaması halinde kiraya veren sürenin dolmasından itibaren altı ay içerisinde icra mahkemesinden kiracının taşınmazdan tahliyesini isteyebilir. İcra mahkemesince verilecek tahliye kararı ile kiracı kiralanandan tahliye edilir.

b)Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle İlamsız Tahliye:

Bu yola başvurabilmek için kiraya verenin elinde yazılı bir kira sözleşmesinin veya tahliye taahhüdünün varlığı gerekir. Ancak konut ve çatılı işyeri kiralarında yalnız yazılı kira sözleşmesinin varlığı yetmez, muhakkak kiracı yanca geçerli bir şekilde verilmiş yazılı bir tahliye taahhüdünün varlığı gerekir. Ama konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin elinde yalnızca yazılı bir tahliye taahhüdü varsa da ilamsız tahliye yoluna başvurmak mümkün olacaktır.

İİK’nun 272. Maddesinde bir sözleşme ile kiralanan bir taşınmazın, süresi bittikten sonra bir ay içinde sözleşme de icra dairesine ibraz edilerek tahliyesi istenebilir denilerek bir aylık hak düşürücü süre belirlenmiştir.

Alacaklı (kiraya veren) yazılı kira sözleşmesi ile tahliye taahhüdünü eklediği takip talebini icra dairesine vermesi üzerine daire taşınmazın 15 gün içerisinde tahliye edilmesi veya kiracının bir itirazı varsa bunu 7 gün içerisinde icra dairesine bildirmesi ihtarını içerir tahliye emrini borçlu kiracıya gönderir. Kiracı itirazlarını süresi içerisinde yapmaz veya taşınmazı tahliye etmezse zorla tahliye edileceği de ödeme emrinde açıkça belirtilir.

Kiracı Evi Alıcılara Göstermek Zorunda Mıdır?

Yine uygulamada sıklıkla karşılaşılan problemlerden birisi de ev sahibinin, evde kiracı varken evi satmak istediğinde kiracının evi göstermemesidir. Ev sahipleri böyle durumlarda çaresiz kalmakta, evi görmeden satın almak isteyecek alıcılarla anlaşmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu durumda ev sahipleri taşınmazı değerinden daha düşük bedellere satmak zorunda kalabilmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 319. maddesi gereğince kiracılar bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe uymaması durumunda ise ev sahibinin ifaya zorlama davası açma hakkı bulunmaktadır.

Kira Uyarlama ve Kira Tespit Davaları Nedir ve Bu Davalarda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Ülkemizdeki ekonomik değişimler kiralarda ve konut fiyatlarında bedelin enflasyon karşısında erimesine neden olmaktadır. Bu durum danışanlarımızın sıklıkla karşılaştığı sorunların başında gelmektedir. Kira artışlarının kanunlar çerçevesinde azami oranlar ile de sınırlandırılmış olması bu konudaki çaresizliği daha da artırmaktadır. Ancak gerek kiracılar yönünden gerek ev sahipleri yönünden mağduriyetleri minimum seviyeye indirebilmek adına kira tespit ve kira uyarlama davaları düzenlenmiştir.

Kira tespit davaları kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren 5 yıl geçmeden açılamamaktaysa da kira uyarlama davaları duruma göre 1 yıl süreli sözleşmelerde dahi açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi, danışmanlık ve vekillik hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Kira Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Kira davalarının süresi; dava türüne, davanın tevzi olduğu mahkemenin yoğunluğuna ve benzeri sebeplere göre değişmekte ise de ortalama olarak 6 ay ile 1 sene arasında sürebilmektedir. Kira davalarında müvekkillerimizin mağduriyetinin artmaması ve yargılamanın daha çabuk sonuçlanması için ekip olarak titizlikle çalışmaktayız.

Kira Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Şart Mıdır?

Ceza hukukundaki istisnai haller dışında Türk Hukuk sisteminde avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Kira davalarında da bu sebeple avukatla temsil zorunlu değildir. Ancak kira davaları oldukça detaylı usul işlemlerine, hak düşürücü sürelere ve dava açabilmek için gereken bekleme sürelerine tabi davalar olduğundan, işin uzman bir vekil tarafından takibi hak kaybına uğramamak adına önemlidir.

Ev Sahibine Verilen Depozitonun Alınamaması Durumunda Gidilebilecek Hukuki Bir Yol Var Mıdır?

Ev sahibinin kiracıdan depozito alması kanunen zorunlu olmasa da ev sahipleri, ileride kiracının eve zarar vermesi gibi durumlarda kendilerini güvence altına almak için kiracılardan bir miktar para almaktadırlar. Kiracı evi tahliye ettikten sonra da evde herhangi bir hasar, zarar olmaması durumunda ev sahibinin bu depozitoyu iade etmesi gerekmektedir. Ev sahibinin depozitoyu iade etmemesi durumunda ise bununla ilgili hukuki sürecin takibini uzman avukat ekibimizle birlikte yapmaktayız.

Ev Sahibi Kiracıyı Kendi Oturmak İçin Çıkarabilir Mi?

Ev sahibinin kendi, eşi veya ailesinden birisinin kullanımı için kiracıdan evi tahliye etmek istemesi yine danışanlarımızdan ve müvekkillerimizden sıklıkla duyduğumuz sorunlar arasındadır. Kanunen ihtiyaç nedeniyle tahliye mümkün olmakla birlikte, ev sahipleri tarafından maalesef kiracılardan talep ettikleri kira artışının yapılmaması durumunda da bu tür bahanelerle evi tahliye etmeleri istenmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki bu konuda kanunda yer alan sürelere ve usule uymadan kiracıdan ihtiyaç nedeniyle tahliye istenememektedir. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşın muhakkak bir avukat yardımına başvurması ileride yaşanabilecek hukuki süreç açısından önem arz etmektedir.

Kira Hukukunda Arabuluculuk Zorunlu mu?

Kamuoyunda 7.Yargı Paketi ile bilinen kanun resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu zamana kadar her ne kadar arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarında tercih edilen bir yol olmamışsa da bu yargı paketi ile artık zorunluluk haline getirilmiştir.

Buna göre, kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna (İcra ve İflas Kanunu) göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tamamı artık zorunlu arabuluculuğa tabi olmuştur. Ayrıca bu uyuşmazlıklar bakımında düzenlenen anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri bakımından taşınmazın bulunduğu yer, diğer anlaşma belgeleri bakımından ise arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden şerh alınması zorunlu kılınmıştır.

Ancak yargı paketinin zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümleri 01.09.2023 Tarihi itibariyle uygulama bulacaktır. Bu bakımdan 01.09.2023 Tarihi itibariyle açılacak davalarda öncelikli olarak zorunlu arabuluculuk yolunun tüketilmesi gerekmektedir. Bu yola başvurulmadan açılacak davalarda usul eksikliği nedeniyle red kararı verileceği son derece açıktır.

Bu gönderiyi paylaş

Comments (110)

 • Ayhan Kologlu cevap

  iyi gunler,
  Bir yillik kontrat suresi doldu
  Tahliye davasi acilabilir mi? Avukatlik ucreti hakkinda bilgi verebilir misiniz
  Tesekkurler

  Ağustos 11, 2020 , 8:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalr tahliye davası açmanın şartları var sözlesme bitmeden önce ihtarname göndermek bu şartlardan biri.Hukuki yardım almanızda fayda var.

   Ağustos 16, 2020 , 2:59 pm
 • Cemre cevap

  Merhaba
  Kiraya vereceğim kişi kontratı imzalamak için gelmedi sadece depozit verdi daha sonra konuşmalarında tutarsızlık olduğu için evi vermekten vazgeçtim depozito sunu geri yatırdım şimdi benden mağdur oldum nakliyemi hazırladım diyerek para istiyor dava edeceğini sölüyor. Ne yapmalıyım

  Eylül 18, 2020 , 9:54 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba yapacağınız bir şey yok.Dava acarsa size karşı bu yönde savunmayapabiirsiniz.

   Eylül 19, 2020 , 10:52 am
  • Ruşen GÜNGÖR cevap

   Merhaba kiracı olarak 3.yıla girdim ve bu yıl artış döneminde ev sahibim %500 oranında artış yapmak istiyor bende karşı geldim %100 yapayım dedim kabul etmedi o zaman bende %25 yaparım dedim ve bu güne kadar kuramı hiç aksatmadan hatta 2gün öncesinden yatırdım, ev sahibim evi tutarken mecbur olarak boş tahliye tahattunamesi imzalattılar yoksa evi vermem dediler ve bende mecbur imzaladım, ev sahibim buna dayanarak beni icra ya vermiş tebligatı bekliyorum gelince itiraz edeceğim, ben uzlaşmak istiyorum , bu durumda ne yapmam gerekir nasıl bir itirazda bulunayım , süreyi uzatabilirmiyim..Teşekkürler

   Ekim 31, 2023 , 8:02 pm
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Tahliye taahhütnamesi incelenerek geçerli bir taahhütname mi bakılması gerekmektedir. Bu nedenle 0(507) 759-6114 numaralı telefon hattımızdan iletişime geçerek uzman avukatımızdan danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

    Kasım 1, 2023 , 9:10 am
 • Alper KILIÇ cevap

  Merhaba,

  Ben 18 kasımda emlakçı aracılığıyla aylık 1500 TL’ye sıfır bir daire kiraladım. Kiralamadan önce emlakçının sözü ile evdeki eksiklerin 30 Kasıma kadar tamamlananacağı üzerine bizde emlakçının komisyonunu vererek sözleşmemizi yaptık. Evdeki eksikler 2 adet duşakabin ve buna bağlı su gideri yapımı, kombi takılması, kornişlerin takılması, daire içerisinde elektrik, su, ve boya eksiklerinin tamamlanacağı yönündeydi.

  Ben 29 Kasımda eve taşındım. şu anki vaziyet, Kombi takıldı ancak abonelik yaptıramıyorum çünkü proje numarasını alamadım henüz tamamlanmamış. ev buz gibi. evdeki pimapen pencereler ayarsız aralarından soğuk giriyor. duşakabin 1 adet takıldı ancak sözleşmede 2 adet yazıyor. sözleşmede ev temiz teslim edildi yazıyor ancak inşaat temizliği yaptırdım 650 tl ödedim. banyo dolabı ayna ve ankastre ocak, fırın, aspiratör yok kiracı kendi taktırsın demiş hepsini kendim aldım. evdeki eksikleri emlakçı tamamlatacağını söylemesine rağmen hala yapılmadı. süre vermek mi gerekir ? ev sahibi kirasını gününde isteyecek ancak bana söz verilen hiçbirşey gününde yapılmadı. bu magduriyetimin bir bedeli var mıdır ? saygılarımla, 05326323436 Alper KILIÇ

  Aralık 2, 2020 , 6:38 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mahkeme kanalıyla tespit davası açarak eksiklikleri tespit ettirmenizde fayda var

   Aralık 5, 2020 , 12:23 pm
 • Onur cevap

  Merhaba kiracıyım sözleşmem var ama feshetmek istiyorum.feshi ve anahtar teslimini noter yoluyla yapmam yeterli olur mu

  Ocak 11, 2021 , 1:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kiralayanla anlaşmak suretiyle sonlandirmanizda fayda var aksi durumda konutun kiraya verilemediği dönem için sizden kira bedeli talep edilebilir

   Ocak 13, 2021 , 8:02 pm
   • Elif cevap

    Merhaba.6 yildir oturdugum ev satıldı.evi boşalttım ancak yeni ev sahibi kira tespit davası açmış.ne yapabilirim?

    Haziran 27, 2023 , 7:02 pm
    • Kayı Hukuk Merve cevap

     Evden çıktıysanız dava hukuki yarar yokluğundan reddedilir. Davayı takip etmeniz gerekmektedir.

     Temmuz 3, 2023 , 7:51 am
    • gözde cevap

     Merhaba 5 yıllık kontratla oturan kiracımız boşandı ve kontratı yenilemedik şu an evde karısı oturuyor 7.yılındayız emsaldeki kiralar 17.000 civarıyken kiracı şu an 3.000tlye oturuyor. Evi satmak istiyoruz ancak kiracı çıkmam vs dediği için kimse almıyor. Ne yapmam lazım kira tespit davası mı açmalıyım yoksa başka bir şey mi bi çıkar yol bulamadım.

     Ekim 5, 2023 , 7:15 pm
     • Kayı Hukuk Merve

      Kira tespit davası açarak emsal kira bedeli talep edebilirsiniz.

      Ekim 9, 2023 , 8:05 am
 • EMRAH ÖZKAN cevap

  Merhabalar. 6 Daire ve 3 Dükkanı bulunan binamız 2014 yılında 10 yıl süreyle kiraya verildi. Kiracı MEB’e bağlı olarak eğitim kursları işletmesi yapmakta. Son 2-3 yıldır kiralarını düzgün bir şekilde yatırmıyor. Pandemi döneminde hiç yatırmamaya başladı. Bizim sorunumuz pandemiye bağlı bir olay değil. Kiracı normal dönemlerde de kirasını ödemiyor ve geciktiriyordu. Mal sahibi olan annem (o zamanlar tanıdığı ve güvendiğini sandığı) kiracı ile (bizim olmadığımız bir dönemde) sözleşme yaparken, kiracı çeşitli vaatler ile aynı zamanda alt kira sözleşmesi imzalatmış. Görünürde her şey hukuka uygun görünüyor. O zamandan bu yana bizim bildiğimiz 3 defa alt kiracı değiştirmiş. 2019 aralık ayında ilk ihtarımızı çektik. Bu ihtarı bizimle sözleşmeyi imzalayan şahıslar adına çektik. Daha sonra düzensiz olarak ödeme yapmaya başladı. Daha doğrusu 2-3 aylık kirasını Temmuz 2020’de yatırdı ama halen bu tarihte bile 5 aylık ödenmemiş kirası bulunmaktaydı. Biz pandemi koşullarından dolayı kapalı oldukları için üzerlerine gitmedik. Ancak eğitim kurumları açılmış olmasına rağmen kira ödememe durumları devam etti. 2021 Ocak ayında bir ihtar daha çektik ama bu sefer ilk ihtarda herhangi bir itirazı olmayan ilk kira sözleşmesi sahibi vatandaş (kendisi hapisteymiş) avukatı aracılığıyla kendisinin durumundan dolayı sorumlu tutulamayacağını ve hatta daha da ileri giderek sözleşmelerde bulunan imzaların kendisine ait olmadığını savundu. Bizim amacımız zaten mevcut kiracının borcunu ödemesi ve ödemediği takdirde tahliye hakkımızın olması. Normal şartlarda bu gayet kolay bir işlem ancak yukarıda belirttiklerim çerçevesinde bizim ihtarnameyi kimin adına göndermemiz gerekiyor. Yaptığım araştırmalarda alt kiracının önceki kiracı ve kiralayan ile ilgili tüm sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş olması gerekiyor. Buna borçlar da dahil. Ama biz tüm bu kiracılık ve alt kiracılık olaylarını çeviren ve belgelerde ismi geçmeyen (dolandırıcı nitelikli) esas kiracımız ile konuştuğumuz zaman çok rahat davranıyor. Önceliğinin kira olmadığını söylüyor. Her türlü ihtar gönderebilirsiniz diyor. Sonuç olarak bizim ilk sözleşme imzaladığımız kiracı adına gönderdiğimiz ihtar alt kiracıları ilgilendirmiyor mu? Aksi halde alt kiracılar bize herhangi bir bilgilendirme yapmıyor kira sözleşmelerindeki muhattapları biz olmadığımız için.

  Kusura bakmayın biraz karışık oldu ama olay da karışık bir hale geldi ne yazık ki. Ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim.

  Mart 2, 2021 , 2:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar talebiniz halinde ücretli danışmanlık alabilirsiniz

   Mart 4, 2021 , 8:28 pm
 • Faruk cevap

  Merhaba,
  Kiracıyım ve 15 Temmuz tarihinde kira kontratım bitiyor. 2019 tarihinde imzaladığımız kira kontratın “Özel Koşullar” altında bir maddede “Sözleşmenin hitamından 1 ay önce yazılı olarak fesh edilmediği takdirde her defasında sözleşme 1 yıl yenilenecektir” yazıyor. Ev sahibi de bu maddeye dayanarak, başka bir sebep göstermeden 15 Temmuz tarihinde evi boşaltmam için 3 Haziran ihtarname gönderdi. Şimdi bu maddeye dayanarak beni evden çıkarabilir mi? (Bütün kiralarımı günü gelmeden ödedim, apartmanda ya da sitede hakkımda her hangi bir borç ya da şikayet bulunmamakta.)

  Haziran 3, 2021 , 12:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ev sahibi kontratta belirtilen surede ihtar göndermissse tahliye ettirebilir

   Haziran 13, 2021 , 3:49 pm
 • Av. Oğuzhan KARA cevap

  Mevcut durum sebebiyle oluşan bir zarariniz varsa şartları olusmussa dava acabilirsiniz derayli bir görüşme yapmadan hangi hukuki yolu izleyeceğinizi söylemek zor hukuki yardım almanızda fayda var

  Ağustos 1, 2021 , 2:55 pm
 • Gamze cevap

  Merhaba bir ay önce aldığım evden kiracı çıkmıyor tek evim orası ve orada kalmam gerekiyor eski ev sahibiyle sözleşmesi bir ay önce bitmiş ihtar yeterli mi çıkarmak için dava mi açmalıyım

  Ağustos 4, 2021 , 3:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İhtiyaç nedeniyle tahliye davasi açmanız gerekiyor süreler önemli.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 10:21 am
 • süleyman özel cevap

  iyi günler

  2019 subat ayi kiraya verdigim dairede 1800 tl kiraci 2020 subat ayinda bir artirima gitmedi (pandemi nedeniyle) 2021 subat ayinda ise 1800 tl yi 2000tl ye cikartti , acaba bu sene 3.sene bitip 4.seneye girecek tüm artirimlari yasal sekilde yapsaydi yaklasik 2750tl olmasi lazim di bunu kiracidan bu sene isteyebilirmiyim
  cevap verirseniz memnun olurum
  iyi calismalar

  Eylül 13, 2021 , 11:45 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kontratiniza göre kira artışı yapilmamissa ihtar gönderebilirsiniz

   Eylül 21, 2021 , 8:08 pm
 • Ahmet cevap

  Merhaba; Ev kiramı banka yoluyla ödedim fakat açıklamada kira bedeli olarak belirtmedim.Diğer ödemeler sekmesinden ödemeyi gerçekleştirdim. Ev sahibi yatırılan parayı inkar ediyor ne yapmalıyım?

  Kasım 8, 2021 , 2:09 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemede çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum

   Aralık 5, 2021 , 7:58 pm
 • Raci cevap

  Merhaba kirami her yıl anlaşarak artirmama rağmen ev sahibi az artırdın diyerek 2017 yi de kapsayacak şekilde bana ihtar göndermiş bir hesap çıkarmış 25 bin lira istiyor ne yapmalıyım.

  Aralık 7, 2021 , 8:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kira kontratinizda ki artış oranlarını incelemek gerekiyor

   Aralık 19, 2021 , 12:27 pm
 • ismail cevap

  Merhabalar 15 eylül 2021 de kira sözleşmesi yaptık. Ev aldığım için 15 Ocakta kiracı bulunduğum evi tahliye edeceğim. Yaptığımız sözleşmede Kira Müddeti kısmı boş herhangi bir şey yazılmadı. Bu durumda sorunsuz çıkabilir miyim evden

  Aralık 27, 2021 , 7:50 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ev sahibiyle anlaşarak çıkmanızı tavsiye ederim

   Ocak 6, 2022 , 8:27 am
 • Mehmet cevap

  Ev sahibi evde kendim oturucam diye evden çıkmamı istiyor sözleşmede kira müddeti Her ayın 20 si
  Olacak şekilde yazılmış bu durumda evde çıkmama durumum nedir teşekkür ederim

  Ocak 1, 2022 , 12:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kiranizi düzenli ödemeniz durumumda ancak sizi gerçek manada 8htiyaci olduğunu ispat ederek tahliye ettirebilir

   Ocak 6, 2022 , 8:18 am
  • Banu celik cevap

   Merhaba bizde kiraciyiz ev sahibimiz oturduğumuz ilk yıl sözleşme dolunca 1.000 TL’den 2.000 TL yaptı kabul ettik bu yılda oğlum evlencek eylülde sözleşme dolduğu için evimden çık ev bize lazım dedi ama bize inandırıcı gelmedi işte cikmiyorsaniz sizi mahkemeye vercem dedi bizim nasıl bir yol izlememiz lazım

   Ağustos 6, 2023 , 6:51 am
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Size karşı dava açılınca danışmanlık için ofisimize ulaşım sağlayabilirsiniz.

    Ağustos 9, 2023 , 12:41 pm
 • Emrah demir cevap

  Merhabalar kiracım 3 yıldır evimde oturmakta ancak kira bedeli rayiç bedelin çok altında kaldı, kira yükseltme/tespit davası açabilir miyim?

  Ocak 20, 2022 , 5:29 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   3 yılın sonunda acabilirsiniz diye düşünüyorum

   Ocak 23, 2022 , 3:33 pm
 • Gönül cevap

  Merhaba kiracımız 2 senedir evi satacağımızı söylememize rağmen çıkmamaktadır sözleşme bitimine 1 ay kala ihtarname çektik fakat tehtit ederek kimse beni burdan çıkaramaz kiracıdan yana bu ihtarın (noterden gönderdik) bi hükmü yok ben polisim demektedir. Çıkarmamızın bir yolu yok mu? Onun yüzünden 2 senedir eve gelen alıcıları kaybettik ve alacağımız evler mevcut piyasadan ötürü 5 katı fiyatına çıktı maddi ve manevi zarardayız

  Mart 1, 2022 , 10:22 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evi satacaksınız alan kişi cikartacak

   Mart 3, 2022 , 11:12 am
 • Cenk cevap

  01.04.2021 tarihinde başlayan 1 yıllık kira sözleşmemiz bulunuyor.Kiracımız yasanın kendisine tanıdığı şekilde tüfe oranıyla kirayı arttırıp oturmaya devam edeceğini fakat 04.06.2022 tarihinde kiralananı tahliye edeceğini ihtarname ile bildirmiştir.Sözleşmeyi tek taraflı 1 sene uzuyor.Böyle uzatıp 2 ay sonra tahliye durumunda erken tahliye davası açılabilir mi?Ayrıca sözleşme hükümlerinde açıkça erken tahliye durumunda kalan (aylık kiraları depozit vs.Doğacak bütün zararları ödemekle yükümlü olduğuna dair madde bulunmaktadır.)
  Bunun için dava açılabilir mi?Bu konuda bilgilerinizi rica ederim Saygılar.

  Mart 10, 2022 , 10:30 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kiracı önceden bilgi vermek koşuluyla taşınmazı dilediği zaman tahliye edebilirKonu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

   Mart 16, 2022 , 5:32 pm
 • Tutku Aydoğdu cevap

  2019 yılında başlattığımız kira sözleşmemizi yenilmeden 2022 şubat ayına kadar ev sahibimizle sorunsuz devam ettik. Şimdi oturduğumuz ev satıldı ve mayıs ayına kadar devam eden bir sözleşmemiz var fakat 2022 yılı için yenilememiştik. Her yıl mayıs ayında kira artışlarımız oluyordu. Şimdi yeni ev sahibi kiramızı 1200 TLden 2000 TLye arttırmak istiyor. Böyle bir hakkı var mı? Yeni sözleşme olmaması sorun olur mu?

  Mart 14, 2022 , 9:08 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kontratta yazan oranda artirmaları gerekiyor

   Mart 16, 2022 , 5:16 pm
   • Ibrahim göktürk cevap

    Sayın avukatım eşimle çekişmeli boşanma davamiz suruyor eşim tapusu anneme ait evde oturmakta ben ise uzaklastirma aldim annem şuanda eşimi tahliye edebilirmi aile mahkemesi esimin konutta oturmasina gibi bir ifade düşmüş

    Ocak 25, 2023 , 3:05 am
    • Kayı Hukuk Merve cevap

     Mahkeme o kararı verdiyse hayır tahliye edemezsiniz

     Şubat 10, 2023 , 8:18 am
 • Handan coşkun cevap

  Merhaba. Aralık 2021 de ev aldım. Evde mart ayında sozlesmesi bitecek olan bir kiracı vardı. Tayin ile ocak sonunda anlaraya geldim. Gelir gelmez ihtarname çekip sözleşmelerinin yenilenmeyeceģini belirtip evi bosaltmalarını talep ettim. Ankara farklı bir taşınmazim olmadığı gibi kredi ödediğim için kiraya çıkacak durumum da yok. Mart 15 de sözleşmesi biten kiracim hem kira vermiyor hem de evden çıkmıyor. Ne yapabilirim

  Nisan 18, 2022 , 2:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Şartları mevcutsa ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz ücretli danışmanlık için iletişim no 05077596114

   Nisan 20, 2022 , 11:12 am
 • burak tiraki cevap

  merhaba.yarısı benim yarısı da kiracımın olan iş yerinde 2 ayrı tarihleri aynı olan 2000 ve 4500 tl kira sözleşmem bulunmakda şu anda 4. yılını tamamladı ancak artışlarda sorun çıkartıyor.bu sözleşmelerden hangisi geçerli olur.cevap verirseniz dava açmayı düşünüyorum.teşekkürler.

  Mayıs 6, 2022 , 1:49 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Anladığım kadarıyla vergisel sebeplerle iki kontrat yapilmiş Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi için iletişim no:03122304614

   Mayıs 28, 2022 , 7:21 am
 • İsimsiz cevap

  Merhaba bankadan gözüküyor diye kira sözleşmesi yapmadık. Şu an ki kiracımız evde aşırı ucuza oturuyor ve fiyatlar dolayısıyla bazı şeyleri bizde yetiştiremiyoruz. İnsanlık yapıp tüfeye göre geçen sene artış yaptırmadık ve bu sene tüfeden fazla artış yapmak istiyoruz ama kiracımız tüfe neyse ona göre otururum, bu benim hakkım diyor. Nasıl bir çözüm bulmalıyız ? Kadın resmen bedava oturuyor ve birde krallık taslıyor.

  Mayıs 16, 2022 , 10:10 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   kira tespit davası açabilirsiniz. Detaylı bilgi için iletişim numarası 0507 759 6114

   Mayıs 23, 2022 , 1:39 pm
  • Emirhan cevap

   Merhaba iyi günler şuan Kiraciyim ve ev sahibi beni evden çıkartıyor , bende çıkmayı kabul ettim ve ev arıyorum şuan bana 5 sene önce verdiğim 300 euroyu o zamanki 1200 TL olması lazım TL olarak vermiştik şimdi bana 1200 TL vereceklerini söylüyorlar sizce ne yapmalıyım , Kira sözleşmesinde 300 Euro yazıyor ..

   Ağustos 21, 2022 , 2:41 pm
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Takip başlatıp itiraz edilmesi halinde dava açabilirsiniz.

    Ağustos 22, 2022 , 6:27 am
 • Mehmet Andaç cevap

  Ben 2018 yılında kiraya verdim. Ben o aşamada Ankara dışında olduğum için kontratı emlak cı yaptı. Bu zaman dan beri sorunlar yaşadım. Depozito yu 2-3 ayda alabildik. Kirayı desen hep gecikmeli olarak alıyordum. Son 1 yılda dahep içeride para kalarak alıyordum. Son 2.5 aydirda kirayı alamadım. Şu an kira bedeli 1100.00tl dir. İçeride biriken le birlikte yaklaşık 5900.00tl var. Kontratı ilk yıldan başka yapamadım. Kiracı düzenli bir işi yok. Ben kiracıyı çıkarıp kira bedeli ni tahsil edebilir miyim.

  Mayıs 18, 2022 , 7:19 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Kiracıyı çıkarabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı görüşme için ofisimizi arayın. İletişim numarası 0507 759 6114.

   Mayıs 23, 2022 , 1:24 pm
 • Anon cevap

  Merhaba kiracımız 10 yıldan fazla süredir evimizde oturmaktadır.10 yıl hatta daha fazla sözleşme babam ve kiracı tarafından yapılmıştı.Babam vefat ettikten sonra 3 mirasçı olarak 2 mirasçının hakkını ödeme yoluyla alarak ev üzerime geçti.Kiracımız ev kirasını babama olduğu gibi benim banka hesabıma düzenli olarak yatırmakta kiracıya seneye kadar süre verip evden çıkmasını istedim.Aklımda olan soru ev bana geçtiğinde herhangibir sözleşme yapmadık ve eski sözleşme benim elimde değil.Sorum 10 yıldan fazla süredir evde oturması ev benim üzerime geçtiği için tekrar bir 10 yıl tarzında bir şey önüme çıkar mı?Acil olarak bu bilgiyi öğrenmem gerek ona göre adımlarımı atmak istiyorum.Ev üzerime geçeli 2 sene oldu kiracımız tahmini olarak 12-13 yıldan fazla süredir bu evde oturmakta ve yeni sözleşme yapılmadı.Gerekli hukuki işlem varsa ihtar vs. bunları öğrenmek gerekirse detaylı iletişim kurmak istiyorum.Kolaylık diliyorum…

  Haziran 3, 2022 , 11:52 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili olarak detayli bilgi ve ücretli hukuki yardım için iletişim numaramız:03122304614

   Haziran 16, 2022 , 8:05 am
 • Evrim cevap

  Merhaba. 25 mayısta ev sahibimin evde oturmaya devam edeceksem kiraya devletin yıllık kira artış oranında zam yapacağını öğrendim. Kontrat tarihimiz 1 hazirandı. Evde oturacağımı söyledim ve yasal kira artış oranını kabul ettiğimi belirttim. Ardından ev sahibim haziran ayı kira artış oranına göre kiramın 1250 olması gerekmesine rağmen 1400 istedi. Ben itiraz edince de ”1350 olsun, aksi takdirde tahliye edebilirsin” dedi. Ben de yasalara göre kontratımın 1 haziran 2023’e kadar devam ettiğini söyledim. Tahliye taahhütnamesi imzaladığım için kontrat süremin dolduğunu söyledi. Tahliye taahhütnamesini kirayla aynı gün imzalamışım. Ama taahhütnamenin üzerinde hangi tarihin yazdığını bilmiyorum. Üstelik tahliye edilecek tarih taahhütnamede belirtilmemiş. Taahhütname imzaladığımı hatırlamamakla beraber, kesin olarak imzalamadım da diyemiyorum. Çünkü evi tutma sürecim aceleye gelmişti, ev sahibinde kalacak kontrat olduğunu düşünüp imzalamış olabilirim.
  Elimde taahhütnamenin kontratla aynı gün imzalandığına dair tek kanıt ”ben tahliye taahhütnamesi imzalamadım” deyince karşıdan gelen ”girerken imzalandı” şeklinde whatsapp konuşması ve aynı konuşmanın aldığım ekran görüntüleri. Taahhütname geçersiz sayılır mı?

  Haziran 3, 2022 , 9:07 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Girerken imzaladığınızı resmi bir senetle ispatlamanız gerekmektedir. Belirsiz ifadeler kanıt oluşturmaz. Konuyla ilgili danışmanlık almak için 0507 759 61 14 telefon numaramızı arayabilirsiniz.

   Temmuz 27, 2022 , 7:32 am
 • Merve cevap

  Merhabalar, 10 temmuz 2021 tarihinden itibaren 1750 tl ile 1 yıllık kontratla kiracı olarak eşyalı bir evde oturmaktayım. Evin satılacağı ve yeni alacak olan ev sahibine kira getirisinin 3000-3500 olacak diye bilgi verileceğini öğrendim. Bana tahliye davası açabilirler mi? Benim yasal 6 aylık bir sürem yok mudur ve kontrat sürem dolduktan sonra tüfe oranının üstünde zam konuşulmasına rağmen ev sahibinin hesabına tüfe oranında zam yapıp atsam ne gibi bir sonuçla karşılaşırım?

  Haziran 6, 2022 , 7:54 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evi satın alan kişi ihtiyaç nedeniyle tahliye isteyebilir ama bunun şartları var var.Ücretli danışmanlık için iletişim no:03122304614

   Temmuz 5, 2022 , 1:26 pm
 • Asena cevap

  Merhabalar, ücretli danışmanlık almadan önce genel hatlarıyla haklarımı öğrenmek istedim, olası bir durumda her türlü mahkeme yoluna gideceğim gibi duruyor. Ev sahibim yurtdışında yaşıyor ve evi satmak istiyor. Evi satmadan önce evin değerinin artması için tadilat yaptırmak istiyor. Tadilat büyüklüğü detaylarına girmedi. 1 ya da en geç 2 ay içinde evden çıkmamı istiyor tadilat gerekçesi ile. Bunları şu anda sözlü olarak belirtti, yasal bir belge göndermedi. Bu duruma inanmadığım için ev sahibinin olası bir tadilat sonrası bana davet gönderememesi, veya başka kiracıya vermesi durumunda tazminat davası açabilmek için şu anda ev sahibimden ne tür bir belge veya yazı istemem gerektiğini öğrenmek istiyorum. İleride kanıt olabilecek her türlü evrak bilgisine açığım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  Haziran 26, 2022 , 7:38 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Öyle şey olmaz.Kontratiniz devam ederken tadilat vs olmaz zorunlu bor durum olmadikça

   Temmuz 3, 2022 , 6:01 pm
 • Halil cevap

  Merhabalar 2020 Ağustos ayında ev kiraladım ücreti 900 TL olarak belirledik 2021 de 100 tl zam yaptık ama kontrat yenilemedik şimdi 2022 Ağustos ayında beni aradı oğlum işe girdi oralarda evden çıkarmısın dedi çıkamam dedim zorladı biraz sonra kaldı öyle ve ben şunu öğrenmek istiyorum askerim burda 5 yıl görev sürem var 3.yıldayım 2 yılım kaldı beni evden çıkarabilir mi diğer yıl 5 yılım dolana kadar nasıl oturtabilirim ben bu evde cevaplarsanız sevinirim.

  Temmuz 27, 2022 , 2:21 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Sizi haklı bir sebebi olmadan çıkaramaz, belirtmiş olduğu sebebi de dava yoluyla ileri sürmesi gerekiyor .Konuyla ilgili detaylı danışmanlık almak için 0507 759 61 14 telefon numaramızı arayarak randevu alabilirsiniz.

   Temmuz 28, 2022 , 6:21 am
 • Yaman cevap

  Merhabalar benim bazı nedenlerden dolayı kendi evime tasinmam gerekiyor. Kira sözleşmesi bitimi 25 Aralık. Kiracıyla ne kadar konuşsam da çıkmak istemiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim?

  Eylül 10, 2022 , 9:26 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açmanız gerekiyor bunun için de 25.09.2022 tarihine kadar ihtarname göndermeniz gerekiyor. Detaylı görüşme ve danışmanlık için 0312 230 46 14 telefon numaramızı arayabilirsiniz.

   Eylül 14, 2022 , 1:23 pm
 • Gökhan cevap

  Merhaba. Yeni aldığım evdeki kiracının kontratı 3 ay sonra bitiyor. Üzerime kayıtlı başka yerler de var ama ben kiracıyı çıkarıp orda oturmak istiyorum. Evden çıkmayacağını belirtirse 1 ay içinde çekeceğim ihtarname ile evden tahliye edebilir miyim?

  Kasım 21, 2022 , 7:34 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Evi aldığınız tarihten itibaren 1 aylık ihtarname süreniz var bu süreyi kaçırırsanız tahliye için farklı kanuni süreleri beklemeniz gerekir.

   Kasım 22, 2022 , 3:59 pm
 • canan keleş cevap

  Merhaba,Babannemin oturduğu evde kira kontratı 5 yılı aştığı için kira oranında anlaşmazlık yaşadık. Makul bir oranda zam yaparak düzenli olarak yatırıyoruz.Ev sahibi dava açtı. Bu konuyla ilgili nasıl danışmanlık alabiliriz?Çok teşekkürler

  Kasım 22, 2022 , 3:43 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba dava dilekçesini 0507 759 61 14 telefon numaramıza iletirseniz yardımcı olalım.

   Kasım 22, 2022 , 4:02 pm
 • Deniz cevap

  Merhaba,

  Yurt disinda yasiyorum ve Turkiye’deki evim su anda suresiz sozlesmeli kirada. Turkiye ziyaretlerimde bu evi kalacak yerim olarak kullanmayi istiyorum (yilda 1 ay), bu sebeple kiraciyi tahliye edebilir miyim? Yurt disi ikametim e-devlet’te kayitli; ikinci adres olarak da su an kiradaki evim bulunmakta.

  Tesekkurler

  Aralık 28, 2022 , 4:05 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir ancak sizin durumunuzda bu dava riskler taşımakta. Detaylı görüşme ve danışmanlık için 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

   Ocak 2, 2023 , 6:40 am
 • Atilla Arslan cevap

  Merhaba,
  K. Maraş Depremi sebebiyle mağdurriyet yaşadım, Ankara gelmiş bulunuyorum. Ankara’da evim kirada ve kira kontratım bu yıl 8.ayda bitiyor. Kiracım ile konuştum ancak çıkmak istemiyor. Ben şimdi geçici bir misafirhanedeyim. Kiracımı acil ihtiyacımdan dolayı, hukuken çıkarabilirmiyim, bu işlem nekadar zamanımı alır merak ediyorum.. Bana bir yol gösterebilirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum.

  Şubat 13, 2023 , 8:51 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba geçmiş olsun öncelikle. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz. Bu davanın farklı usul süreleri var yalnız onlara dikkat etmeniz gerekir. Dava yaklaşık 1 sene sürmektedir malesef. Eğer elinizde tahliye taahhütnamesi yoksa veya kiracı kirayı geciktirmiyorsa kiracıyı çıkarmak için farklı ve daha kısa bir yol da bulunmamaktadır.

   Mart 2, 2023 , 6:37 am
 • Tayfun cevap

  Merhaba, yaklaşık bir hafta önce bir ev satın aldım. Eski ev sahibi 10 yıllık kiracısına evi satacağını tahliye etmesini iki ay önce bildirmiş. Kiracının kontratı 15 nisan 2023te bitiyor. Kira kontratında ek olarak tahliye taahhütnamesi mevcut. Ben görüştüğümde ev bakıyorum, buldum ancak masrafını karşılayamıyorum gibi bahaneler sunmaya başladı. Kendi kirada oturduğum ev sahibi ile sorunlar yaşadığım ve evde de bazı sıkıntılar olduğu için biran önce almış olduğum eve geçmek istiyorum. Ayrıca almış olduğum evin masrafları ve şuanda kirada olduğum evin masrafları bana gerçekten ağır gelecek. Bu durumda kiracının hızlı tahliyesi için nasıl bir yol izlemeliyim.

  Mart 17, 2023 , 5:05 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   0507 759 61 14 telefon numaramızdan ararsanız yardımcı olalım.

   Mart 21, 2023 , 6:38 am
 • Berk Tolga cevap

  Merhaba 2022 Nisan 15 te evi kiraladım. Ev sahibim %25 yerine %90 zam istedi ve bende olmaz dedim. Kendisi de ben oturacağım o zaman avukatım arar sizi dedi bende tamam dedim. Kendisi aynı ilçede lojmanda yaşamakta. Tahliye davasında haklı gerekçe gösterebilir mi? Birde bu davayı açtı diyelim dava ortalama ne kadar sürede tamamlanır? Teşekkürler.

  Mart 27, 2023 , 7:45 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba dava ile ilgili şu aşamada yorum yapamayız önce davayı hangi gerekçelere dayandırdığını görmemiz gerekir. Dava açıldığı takdirde danışmanlık almak için 0507 759 61 14 telefon numaramızı arayabilirsiniz. Karşı tarafın açacağı dava ortalama olarak 1 sene sürecektir.

   Nisan 7, 2023 , 12:38 pm
 • Emre cevap

  Merhabalar. 27/10/2022 tarihinde bir ev aldık. 01/11/2022 tarihinde noter aracılığı ile halihazırda oturan kiracıya İhtiyaçtan dolayı en geç 6 ay içinde evi tahliye etmesini bildiren bir tebligat çektik. 6 ayın dolmasına 1 ay var ve kiracı bu konuda istekli değil. 6 ay dolmadan önce yapmamız gereken birşey var mı? 6 aydan sonra yapılması gereken adım nedir acaba?

  Mart 27, 2023 , 10:35 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   6 ay dolduktan sonra tahliye davası açacaksınız konu ile ilgili yardım almak için 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

   Nisan 7, 2023 , 12:40 pm
 • Osman koknar cevap

  Iyi gunler. Kiracimla yaptigimiz kira sozlesmesi 15 haziran 2022 tarihinde yenilendigi icin yasa geregi %25 oraninda zam yaptik. Ancak soz konusu yasa 2023 temmuz ayina kadar gecerli oldugu icin bu sene yine ayni oranda mi zam yapmak zorundayiz? Bu durumda ev sahibi olarak 2 yil boyunca magdur edilmis olmuyor muyum? Yapabilecegim birsey yok mudur? Yanitiniz icin simdiden tesekkur ederim.

  Nisan 6, 2023 , 8:06 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba Danışmanlık hizmeti almak için 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

   Nisan 13, 2023 , 10:32 am
 • pınar altınışık cevap

  merhaba 2018 yılında kiracimla yaptığım sözleşmede kira artış oranı yüzde dokuz veya 12 aylik efe tüfe orani olarak yazılmış olup kiracim hiç bir zaman bu oranlarda artis yapmamıştır ben geriye dönük olarak 12 aylik efe tüfe ortalarından kira farklarımı alabilirmiyim

  Mayıs 24, 2023 , 6:37 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Bu sorunuzun detaylı bir cevabı var dilerseniz danışmanlık verebiliriz konuyla ilgili. Danışmanlık hizmeti almak için ofisimizin iletişim numaralarından arayabilirsiniz.

   Mayıs 25, 2023 , 1:57 pm
 • Sinem güngör cevap

  Merhaba 2018 yılında ailemle konut kiraladım annem abim ve kız kardeşim 7 ay önce evlendim ailem evde yaşamaya devam ediyor herseye yapılan zamlardan sonra ev sahibimizde yüksek kira bedelleri istemeye başladı 2800 lira olan kiramızı 9 bin lira yapmak istiyor yada evden cıkın diyor bunun için ihtar göndermiş böyle bir hakkı var mıdır

  Mayıs 30, 2023 , 12:15 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Yasal artış oranı üzerinde artış yapamaz ev sahibiniz o oran da şuan %25.

   Haziran 1, 2023 , 2:12 pm
 • Safiye küçük cevap

  Merhaba 15/05/2023 tarihinde bi daire aldim kiracinin elinde 10/03/2008 tarihli sozlesme var 16/05/2023 tarihinde ihbarname gondermeme ragmen cikmiycani 6 ay hakki oldugunu soyluyor benim oturdugum konutu da satıldıgı icin benim evi boşaltmam gerekiyo ama aldigim daireye kendim oturmak istiyorum ihbarneme yeterli mi dava acmam gerekiyo mu napabilirim

  Haziran 3, 2023 , 5:22 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Evet davasız çıkaramazsınız ve 6 ay sonra dava açabilirsiniz.

   Haziran 13, 2023 , 8:37 am
 • İlkay cevap

  Merhaba,
  Oturduğum ev 4 ay önce satıldı. Yeni ev sahibi 3 kişi ortak olarak bu evi satın aldılar ve bir tanesinin 18 yaşındaki oğlunun üzerine yaptılar tapuyu. 18 yaşındaki oğlu evlenip, evde oturak mazereti ile ihtiyaç nedeniyle 1 ay içerisinde ihtar çekildi. Şuanda 2 ay sürem kalmış gözüküyor mahkeme yolu için. Bu kişiler evi yaptırıp sonra boş halinde rahat satabilmek için beni çıkartıyorlar. Çevre esnaf ve evi tuttukları emlakçı da bunu teyit ediyor. Benim sorum şu, ihtiyaç halinde evi başka birine 3 yıl kiraya veremeyen ev sahibi, aynı durumda 3 yıl da satamaz gibi bir karar çıkabilir mi? Mahkemeden. Çünkü bunların derdi bahsettiğim gibi evi boş haliyle satabilmek. Alacak kişi içindeki kiracıyla uğraşmasın amacındalar. Tapuya şer konulabilir mi? Mahkeme de 18 yaşındaki çocuğun evlenmesi ya da 170 m2 lik evde yaşayacağına yönelik ispat etme durumunu sormak isterim. Teşekkür ederim.

  Temmuz 12, 2023 , 2:12 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Hayır sormuş olduğunuz şeyin olması mümkün değil. Herkes mülkiyetindeki şeyi kanun engellemediği sürece istediği gibi satabilir.

   Temmuz 13, 2023 , 7:45 am
   • İlkay cevap

    Cevap için teşekkürler. Satabilir tabi ki ama kanun mülk satılırken, kiracı çıkarılamaz diyor. Bu durumda sırf satış için mahkemeyi aldatmaya girmiyor mu? Davada satmak için değil ihtiyaç halinden konutta oturulacağını bildirecekler.

    Temmuz 13, 2023 , 7:49 am
 • Ahmet cevap

  Merhaba ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açarken iki ihtiyaç sebebi aynı anda sunulabilir mi? Örneğin: Yurtdışında yaşıyorum geldiğim sürelerde evimde kalacağım ve babam/annemin kalacak eve ihtiyacı var olarak.

  Temmuz 31, 2023 , 12:24 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Evet sunabilirsiniz.

   Ağustos 3, 2023 , 7:13 am
   • Ali cevap

    Merabalar ekim ayinda kiracimin sozlesmesi bitiyor sozlesme sonrasina tahliye taahhutnamesi imzaladik ama kiraci ev bulamiyorum yuzde 25 zam yapar ev bulana kadar oturmaya devam ederim diyor tahliye taahhutnamesi ile ne kadar surede cikarabiliriz oncesinde ihtarname cekmemize gerek varmi

    Ağustos 25, 2023 , 7:50 pm
    • Kayı Hukuk Merve cevap

     Merhabalar,
     Tahliye taahhütnamesine bağlı olarak ihtar değil icra takibi gerekiyor. İtiraz olmaması halinde kısa sürede tahliye gerçekleşiyor.

     Ağustos 28, 2023 , 2:36 pm
 • pelin cevap

  Merhaba,
  İş dolayısıyla İstanbul’a taşınma ihtimalim nedeniyle İstanbul’da bulunan evime taşınabilmek için kiracıya ihtarname çektim ve kiracı evi boşalttı, üzerinden 15 ay geçti, ev bu sürece boş kaldı. İş yerimin taşınma kararı iptal oldu. Evi tekrar kiraya vermek istiyorum, eski kiracıya bilgi verdim ve benden 50 bin tl para istedi, yoksa mahkemeye vereceğini ve mahkeme süresince de evi kiraya veremeyeceğimi kendi avukatına danışarak bana bildirdi. izlemem gereken yol nedir?

  Ağustos 10, 2023 , 1:21 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba durumunuz oldukça hassas ve titizlikle değerlendirilmesi gereken bir konu. Şuan herhangi bir ödeme yapmayın. Ne yapmanız gerektiği konusunda da 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlarsanız danışmanlık hizmeti verebiliriz.

   Ağustos 10, 2023 , 2:14 pm
   • Yasenya cevap

    Merhaba ben kirada oturuyorum. Yılık olarak kira ucretimi oduyirum. Gecen sene kasimda odemistim. Bu senede agustos ayinda ev satin aldik. Bir sene sonra is sebebi ile il degistirecegim icin tasinmak istemedim ve evimi kiraya verip kirada oturmaya devam ettim. Gecen sene evin kirasini yillik olarak 48 bin tl odemistim, bu yil ev sahibi zam yapti ve benden 130 bin tl ucret istedi. Bense bu ucret artisini cok yuksek buldum. Ev sahibi ise bu ucreti vermiycekseniz çikin evimden dedi. Sizce yasal olarak hakkimi araya bilir miyim?

    Ekim 18, 2023 , 4:17 pm
    • Kayı Hukuk Merve cevap

     Kira sözleşmenize ve kaç yıllık kiracı olduğunuza göre değişir bu durum. Dilerseniz 0(507) 759-6114 numaralı hattımızdan iletişime geçerek uzman avukatımızdan danışmanlık hizmeti için randevu alabilirsiniz.

     Kasım 1, 2023 , 8:08 am
 • Gamze cevap

  Merhaba ,
  5 yıldır kiracı evde oturuyor. Kira artirimini belli bir süre yapmadı .yaptığı miktari da kendi belirledi ve şuan enflasyon altında kira alıyoruz ( 3000 TL ye oturuyor girdiğinde daire yeniydi.piyasada evler 15 000tl den basliyor .) Kiraciyi çıkartmak istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz ? Danışmanlık hizmeti alabilirmiyiz ve ücreti nedir ?

  Ağustos 22, 2023 , 9:05 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Danışmanlık hizmetimiz konusunda bilgi almak için 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

   Ağustos 23, 2023 , 11:09 am
  • Sedat cevap

   Elimde kiracinin tahliye taahhutnamesi var imzali.1 aralikta 6.yil dolacak 1 araliktan once tahliye taahhutnamesini icraya vermem gerekir mi?1 araliktan sonra sozlesme otomatik olarak yenilenirse tahliye taahhutnamesi ile tahliye etme sansim ortadan kalkarmi 1 yil daha oturmaya devam ederler mi?tahliye taahhutnamesini istedigim an icraya verirsem cikmak zorundalar mi mazeret gostermeden ben?

   Eylül 1, 2023 , 11:28 pm
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Tahliye taahhütnamesinde tarih olup olmamasına göre değişir bu sorunuzun cevabı. Taahhütnamenizi 0507 759 61 14 numaramıza whatsapp üzerinden ileterek ücretli danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

    Eylül 8, 2023 , 6:40 am
 • Nevin cevap

  Ev sahibim kendi ihtiyacımdan dolayı diyerek ihtarname çekti ve ben de samimiyetine güvenerek evi boşalttım .fakat şimdi başka birine daha yüksek meblaya kiraya vermiş.dava açsam hak talep edebilirmişim?

  Eylül 2, 2023 , 3:44 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Malesef öyle bir hakkınız yok dava açarak çıkarmasını beklemeliydiniz.

   Eylül 8, 2023 , 6:40 am
 • Sevgi cevap

  Merhaba,
  31.09.2022 tarihinde kira sözleşmesi yaparak 1500 TL ye yeni eve geçtim.Ev sahibim bugün mesaj atarak kirayı 4000 TL ye çıkarttığını yazmış kabul etmeyip ortak birşey yapalım bari 3000 TL olsun dememe rağmen başka eve taşın yazmış hiçbir şekilde uzlaşmaya gelmiyor ne yapmam gerek

  Eylül 4, 2023 , 4:25 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba kiracı olarak ne yapabileceğiniz konusunda yardımcı olabilmemiz uzman avukatımızdan danışmanlık randevusu almanızla mümkün olabilmektedir. 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

   Eylül 8, 2023 , 6:48 am
 • Serkan cevap

  10 senelik anlaşma imzaladığımız işyeri kiracımız var 2,5 sene oldu sözleşmemizde tefe- üfe ortalaması baz alınaca diyor ancak 2022 şubattaki zamda tüfeyi geçemez ibaresi var haliyle yüzde 81 olması gereken zam yüzde 25,98 de kaldı bunu 81 e çıkarabilirmiyiz geriye dönük 2022 zammı 2023 zammı yapıldı 2022 bu şekilde sınırlı bu sınır bizi bağlarmı

  Eylül 27, 2023 , 8:29 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   İş yeri kiralarında %25 sınırı bulunmamaktadır. iş yeri kiralarında TÜFE oranında artış uygulanır.

   Eylül 29, 2023 , 6:12 am
 • merkal cevap

  Merhaba,
  Kiracım evimde 2 yıldır oturuyor. Geçtiğimiz eylülde 3. yılına döndü ve 3750 yerine 7000 tl ödemeye başladı. Zam konusunda anlaşamadık ama o belirlediği 7000 tl yi 3 aydır yatırıyor. Aslında %100 zam yaptı ama yine de rayiç bedelin çok altında oturuyor. Tahliye tahütnamesi ile çıkarmak istiyorum. Ancak dava açarsam yaptığı zammı geri çekerek %25 ödeme yapabilir mi ve %25 den fazla ödediği tutarı geriye dönük olarak benden isteyebilir mi? Yoksa böyle birşey yaparsa eksik ödemeye girer yeni bir dava konusu mu olur?

  Kasım 29, 2023 , 9:18 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba konuyla ilgili kira hukuku uzman avukatımızdan danışmanlık randevusu oluşturabiliriz. 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

   Kasım 29, 2023 , 1:58 pm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir