Ankara Ceza Avukatı

Toplum hayatında devlet, koyduğu hukuk kuralları ile iç barışı ve huzuru sağlar. Bütün hukuk kurallarının amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi Ceza Hukuku da kendi araçları ile bu amaca hizmet eder. Ancak Ceza Hukuku, iç huzuru ve toplum düzenini sağlamak amacıyla kullandığı araçlar ve uyguladığı yaptırımlar yönüyle diğer hukuk dallarından ayrılmaktadır.

Bu nedenle Türk hukuk sisteminde yer alan en hassas hukuk disiplinlerinden bir tanesidir ve bu alanda çalışırken gösterilmesi icap eden dikkat ve özen de diğer pek çok hukuk disiplininden farklı olmalıdır. Söz misali ceza hukukunda kişi hürriyetini bağlayan yaptırımlar vardır ki bu açıdan hukuk sistemimizde ceza hukuku bu alanda tektir. İşte tam olarak bu nedenden dolayı ceza hukukuna ilişkin süreçlerin uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir.

Aksi halde son pişmanlık fayda etmeyecek ve çok ciddi hak mahrumiyetleri ile karşı karşıya kalınabilecektir. Bizler bu alanda müvekkillerimizi en iyi şekilde savunarak haklarının korunması, doğru biçimde yargılamanın ilerlemesi ve sonucunda müvekkilimizin hürriyetlerine halel gelmemesi adına yapılması gerekenin en iyisini yapmaktayız.

ceza davasi avukat ankara 44dd

Ceza Davalarında Avukatla Temsil Edilmek Neden Önemlidir?

Ceza hukukunda avukat ile temsil edilmenin ne denli önemli olduğunun bir diğer önemli kanıtı ise ceza hukukunda müvekkillerin kendilerini ciddi manada baskı altında hissetmeleridir. Zira gerek ifade verilmesi ve soruşturma aşamasında gerek mahkemede hâkim karşısında birçok insan hürriyetinden yoksun kalacağı endişesi ve cezai yaptırımların kapsamını bilmedikleri için heyecanlanmakta, kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade edememektedir.

Ancak etkin ve güçlü bir savunma yapılması ceza hukukunun yapı taşıdır. Bir meslek mezunu olmak, o işi yeteri kadar iyi yapmak için yeterli değildir. İşte tam olarak bu nedenden dolayı ceza hukukunda uzman bir avukat ile çalışılması son derece önemlidir.

Önemle belirtmek gerekir ki, günümüzde birçok avukat başaramayacağı veyahut etki edemeyeceği işler için müvekkillere umut vermektedir. Ancak bu vaatlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Zira alanında uzman bir avukat; kişilere vaatler ve garantiler vermek yerine hukukun çizdiği çerçevede avukatlık görevini en iyi biçimde yapmak ve müvekkilini en iyi şekilde savunmak çabası içerisindedir.

Bizler de hukuk bürosu olarak en geniş deneyime ve en geniş bilgi birikimine sahip olmamıza güvenerek müvekkillerimize bu hizmeti sunmaktayız.

Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin Farkı Nedir?

Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nin farklı olmasının nedeni bakmakla görevli oldukları suç vasfıdır. Davaya bakacak mahkemenin hangisi olacağı konusunda birçok kıstas bulunsa da temel kıstas yapılacak yargılama sonucunda hükmedilecek ceza miktarıdır.

Ağır Ceza Mahkemeleri adından da anlaşılacağı üzere ceza miktarı en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girdiği açıkça belirlenmeyen suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanındadır.

Ceza Avukatı Adında Ayrı Bir Avukatlık Türü Varmı?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na göre, avukatlar müvekkillerini her türlü dava ve uyuşmazlıkta serbestçe savunabilmekte ve temsil edebilmektedir. Bu nedenle ülkemizde Hukuk dalları arasında bir branş ayrımı bulunmamaktadır. Bu nedenle de ceza avukatı adında ayrı bir avukatlık türü yoktur. Ancak, Hukuk çok kapsamlı bir alan olması nedeniyle avukatlar belirli bir alana yönelerek bu konuda uzmanlaşmaktadır.

Toplumumuzda bu alanda uzman avukatlara “ceza avukatı” denilmektedir.  Bu nedenle her ne kadar halk dilindeki gibi isimlendirilmese de uzmanlığı Ceza Hukuku olan avukatlar ile çalışmak, yargılama sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından son derece önemlidir.

Nitekim “ağır ceza avukatı” terimi de halk arasında sıkça kullanılmaktadır. Ancak böyle bir ayrım da hukuk sistemimizde bulunmamaktadır.

Ceza avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Bir ceza dosyasında müvekkilini temsil eden avukatın görevi, davada karar verilerek kesinleşmesine karar devam etmektedir. Dava hakkında karar verilir ve verilen kararın kesin olması nedeniyle dava biterse avukatın da görevi bitmektedir.

Ceza Hukukunda Kişinin Kendisini Zorda Bırakacak Beyanlardan Kaçınması Önemlidir

Geçmişten beri toplumumuzda hukuk sistemine duyulan saygının da etkisi ile mahkemelerden korkulmaktadır. Bu korku ile özellikle sanık olarak hâkim karşısına çıkan birçok kişi kendisini net olarak ifade edememektedir. Bununla birlikte kişi kendisini haklı görerek verdiği beyanlarında farkında olmadan suçu kabul eden ifadelerde bulunabilmektedir.

Söz misali alt sınırdan cezalandırılma ya da farklı bir suçtan cezalandırılma talebini pek çok mahkeme ikrar olarak dahi kabul edebilmektedir. İşte bu gibi durumlarda avukatları olarak bizler müvekkillerini korumak adına ellerinden geleni yaparak herhangi bir mağduriyetin oluşmamasına müsaade etmemekteyiz.

Yargılamanın Düzenli Takip Edilmesi Gerekmektedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ceza hukuku oldukça hassas bir hukuk dalıdır. Bu nedenle bütün iş ve işlemler sürelere bağlanmıştır. Bu sürelerin takibi, işlemlerin vaktinde yapılması hak kaybının doğmaması açısından oldukça önemlidir. Örneğin, mahkemenin kararına itiraz veya istinaf süreleri, tutukluluk kararına itiraz süreleri, tahliye talebi gibi birçok önemli süre ve bağlı işlem bulunmaktadır.

Süreler geçirildikten sonra herhangi bir hak iddiası da süresi içerisinde yapılmadığı için dikkate alınmıyor. Bu nedenle bu sürelere dikkat etmek ve davaların her daim, her safhada takipçisi olmak çok büyük önem arz ediyor. Biz de Kayı Hukuk Bürosu olarak davaların takip edilmesinde son derece büyük bir titizlik ile çalışıyoruz.

Ceza davası nasıl açılır?

Ceza Davalarının açılması iki şekilde gerçekleşir. Türk Ceza Kanunu’na göre bir kısım suçlar şikâyete tabii iken bir kısım suçlar kamu düzenini ilgilendirdiğinden savcılık makamı tarafından kendiliğinden dikkate alınarak şikâyet bulunmasa dahi soruşturma yapılır ve soruşturmanın akıbetine göre dava açılır.

Şikâyete tabii suçlarda suçtan zarar gören, mağdur veya müşteki tarafından savcılığa/kolluğa 6 ay içerisinde şikâyette bulunulmadığı takdirde bu suç hakkında işlem yapılmamaktadır.

Şikâyete tabii olmayan suçlarda, savcılık kendiliğinden kolluk vasıtası ile delilleri toplayarak belirtilen suçun işlenip işlenmediği konusunda araştırma yapar. Yapılan araştırma sonucunda suçun gerçekleştiğine dair yeterli şüphe bulunuyorsa ve savcılık suçun işlendiğine kanaat getirirse şüpheli hakkında dava açılması ve yargılama yürütülmesi için bir iddianame düzenleyerek mahkemelere gönderir. Bu aşamadan sonra mahkeme bir duruşma günü belirleyerek tarafları çağırır ve dinler. Eksik delil varsa delillerin toplanmasını sağlayarak suçun işlenmesi konusunda karar verir.

Ceza avukatı hangi davalara bakar?

Ceza avukatı, kanunlar çerçevesinde düzenlenen kurallara aykırı davranışlar sonucunda ortaya çıkan iş ve işlemlerde sanığın veya mağdurun haklarını savunur. Avukat davanın bir tarafı değildir. Yalnızca yargılamanın müvekkili açısından doğru bir şekilde yürütülmesini ve hak kaybına uğramaması için hukuk çerçevesinde görevini icra eden kişidir.  Ceza avukatları; soruşturma, sulh ceza hâkimliği, asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, çocuk ceza mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne bakmaktadır.

 • Soruşturma Süreci: Soruşturma aşaması, şüpheli veya mağdur veya suçtan zarar göreninin ilk ifadelerinin alındığı aşamadır. Bu aşamada taraflar olayın sıcaklığı ve ifade vermenin heyecanı ile kendilerini sağlıklı bir şekilde açıklayamayabilirler. Nitekim kişinin şüpheli durumunda olması halinde bu korku ve heyecan çok daha fazladır. Ancak, soruşturma aşamasında verilen ifadeler yargılamanın tüm aşamalarında oldukça etkili olup süreci belirleyecektir.  Bu nedenle ifade verirken kişinin hak kaybına uğramaması adına gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için alanında uzman bir ceza avukatı ile çalışılması önemlidir.
 • Sulh Ceza Hâkimliği süreci: Soruşturma aşamasındaki bir dosya da hâkim tarafından verilmesi gereken kararlar Sulh Ceza Hâkimi tarafından verilmektedir. Suçun mahiyetine göre savcılık makamı şüphelinin tutuklu yargılanmasını talep edebilmektedir. Bu durumda şüpheli Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilecek ve Sulh Ceza Hâkimi şüphelinin tutuklu yargılanması konusunda karar verecektir. Bu nedenle bu sürecin alanında uzman bir avukat eşliğinde takip edilmesi tutukluluk kararına süresinde itiraz edilmesi, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının talep edilmesi ve birçok açıdan son derece önemlidir.
 • Asliye Ceza Mahkemesi Süreci: Asliye Ceza Mahkemeleri, diğer ceza mahkemelerinin görev alanına girmeyen, ceza miktarı 10 yılın altında kalan suçların yargılamasını yürüten mahkemedir. Asliye Ceza Mahkemeleri’nde bir hâkim bulunmaktadır. Asliye Ceza Mahkemeleri’nin bir kısım kararları kesin nitelikte olup bu kararlara karşı istinaf kanun yoluna gidilememektedir.  Bu nedenle verilecek kararın bağlayıcı olması ve bir kısım kararların üst mahkeme denetimine tabi olmaması nedeniyle asliye ceza mahkemelerinde görülen davaların uzman avukat eşliğinde takip edilmesinde fayda vardır.
 • Ağır Ceza Mahkemesi Süreci: Ağır Ceza Mahkemeleri, ceza yargılamasında ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ceza miktarı 10 yılın üzerinde olan suçlar ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Kasten adam öldürme, yağma, zimmet, uyuşturucu suçları, anayasal suçlar bunlara örnek verilebilir. Ağır Ceza Mahkemeleri, bir başkan ve iki üyelik bir heyetten oluşmaktadır. Heyet çoğunluğa göre karar verir. Ağır ceza mahkemesine görülen davalar ceza miktarının çok olması ve suçların niteliği gereği uzmanlık gerektiren özel suçlar olmaları nedeniyle bu davalarda uzman bir avukat ile çalışılması kişinin yararına olacaktır.

Kayı Hukuk Bürosu, bünyesinde ceza hukukunun birçok alanında faaliyet göstermiş, etkin ve tecrübeli avukatları barındırmaktadır.

Ankara Ceza avukatı seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Ceza Hukuku, kişilerin hürriyetini kısıtlayıcı yaptırımları bulunması nedeniyle diğer hukuk dallarından ayrılmakta ve özel bir hassasiyet gerektirmektedir. Nitekim bu alan en ufak dahi dikkatsizlik ve hatayı kabul etmeyecek, telafisi güç bir alandır.

Son dönemde Hukuk Fakültesi mezunları hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak hepsinin deneyimli ve uzman olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Bu nedenle, başarı sağlayabilmek adına Avukat konusunda titiz davranmak gerekir. Nitekim Ankara başkent olması ve büyük şehir olması nedeniyle en çok avukatın bulunduğu ikinci şehirdir.

Bu nedenle avukat seçerken avukatın ceza hukuku alanında uzman, kanunları ve uygulamayı bilen, tecrübeli bir avukat olmasına dikkat edilmesi kişilerin yararına olacaktır.

Ceza avukatı aynı anda kaç kişiyi savunabilir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 152.maddesine göre, yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın savunması aynı müdafiye verilebilmektedir. Yani bir avukatın mevcut davada savunacağı kişiler ile ilgili bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak burada belirleyici etken avukatın savunacağı kişiler arasında menfaat çatışmasının olmamasıdır. Zira avukat bir müvekkili savunurken diğer müvekkilini zarara uğratmaması onu zor durumda bırakmaması gerekmektedir.

Sadece Ankara’daki davalara mı bakıyorsunuz?

Her avukat görev yaptığı ilin baro levhasına kayıtlıdır. Ancak bu durum avukatların farklı şehirlerdeki davalara bakmasına engel bir durum değildir. Kayı Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak ceza hukuku alanında uzman avukatlarımız ile Ankara dışındaki şehirlerde de hizmet vermekteyiz.

Ceza davalarında avukat tutmak şart mı?

Türk Hukuk Sisteminde kişilerin kendisini avukat ile temsil ettirmesi zorunlu değildir. Ancak ceza hukukunun, kişilerin hürriyetini kısıtlayıcı yaptırımlar barındırması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu kendisini ifade etmekte güçlük yaşayacak dezavantajlı kişiler ve bir kısım suçlar için avukat tutma zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre,

 1. Şüpheli veya sanığın gözlem altına alınması durumunda,
 2. Şüphelinin gözaltı sonrası Sulh Ceza Hâkimliği sorgusu esnasında,
 3. Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiğinde,
 4. Şüpheli veya sanığın tutuklama süresinin uzatılmasının istenilmesinde,
 5. Şüpheli veya sanık, 18 yaşını doldurmamışsa,
 6. Şüpheli veya sanık, Kendisini savunamayacak derecede malulse
 7. Şüpheli veya sanık, Sağır ve dilsiz ise,
 8. Şüpheli veya sanık alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç işlenmişse,
 9. Kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde,
 10. Duruşma düzenini bozan sanığın duruşmadan çıkarılması hallerinde avukat ile temsil edilmek zorunluluğu vardır.

Başka ceza mahkemesi var mı?

Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemelerinin yanı sıra, Çocuk Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, İcra Ceza Mahkemeleri de bulunmaktadır. Ancak bu mahkemeler özel kanunlar ile düzenlenen özel yetkili mahkemelerdir.

 • Çocuk Ceza Mahkemeleri: 18 yaşından küçük çocukların ceza yargılamaları özel yetkili çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen tüm suçlar ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen marka suçları ile ilgili yargılamalar bu mahkemelerde görülmektedir.
 • İcra Ceza Mahkemeleri: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel bir mahkemedir.

Ceza davalarında vekâlet ücreti nasıl hesaplanır?

Ceza davalarında avukatın alması gereken minimum tutar, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenmektedir. 2023 yılı güncel tarifesine göre;

 • Ceza Soruşturma Evresinde takip edilen işler için 2.800-TL,
 • İcra Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için 2.800-TL,
 • Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilen işler için 4.000-TL,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için 9.200-TL,
 • Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen işler için 15.000-TL,
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için 17.400-TL,
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen işler için 8.700-TL,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için 17.400-TL vekalet ücreti belirlenmiştir.

Bu gönderiyi paylaş

Comments (4)

 • Mehmet ali cevap

  Edim ifadeden öturu 12yıl ceza aldı delil kanıt olmaksızın itiraz dılekcesıde yazıldı 12 yıldan 8 yıl 4 aya dustu Yargıtay’da dosyası hala ıtoraz ediyor esım hıcbır sekilde delil kanıt yok ama ceza verildi 1 sene 2 ay oldu yatıyor sızce bozulur mu

  Haziran 24, 2020 , 6:15 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba dosyanın tamamının örneğini incelemeden konu ile ilgili değerlendirme yapmamız doğru ve sağlıklı olmaz.

   Haziran 24, 2020 , 9:53 pm
 • Serkan Arayıcıoglu cevap

  Merhaba ben yurt dışında yaşıyorum başıma hiç beklemediğim ve tahmin edesim bir olay geldi benim Facebook. Malesef patlatılmıştı benim ismimle birisi merak Akşener hanıma hakaret etmiş ve bana DV çıkmış gecem aylarda Türkiye’ye gitmişdim ne yazıki hiç birşeyden haberim yoldu ve göz altına alındım ifadem alındı ve serbest bırakıldım dün e devletten gördümkü duruşma tarihi verilmiş malesef sorum şu bana yardımcı ola bilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim iyi günler.

  Aralık 26, 2020 , 1:54 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar tabi ki yardımcı olabiliriz 05302022326 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz

   Aralık 26, 2020 , 3:57 pm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir