İnşaat Avukatı Ankara

insaat hukuku avukat ankara

İMAR HUKUKU NEDİR ?

Belediye sınırları içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye uygun olan arsa ya da arazi üzerine yapılacak olan resmi veya özel yerleşim yerlerinin, belirli bir plan (imar planları) çerçevesinde sahip olması gereken özelliklerin belirlendiği hukuk dalına, imar hukuku denmektedir. İdare hukukunun alt dalı olan imar hukukunun kentin gelişmesinde ve imarında önemli rolü bulunmaktadır. Kentin yönetim sistemini , planlanmasını ve kent toprağının imarını , düzenlenmesini tesis eder ve kent yönetici plancılarının yetkilerinin sınırlarını tayin eder. İmar hukuku konularının başında bölgeleme , parselleme , yapı izin ve denetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler gelmektedir. Yapıların yapımı ve kullanımına başlamadan önce idareden izin alınması bu kaynaklarla hükme bağlanmaktadır.

İNŞAAT HUKUKU NEDİR ?

İnşaat, belli bir bölgede , karada veya suda bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat yapımı karmaşık ve hukuki süreçler gerektiren kurallardan oluşur. İnşaata ilişkin bu süreçler için çeşitli hukuk kuralları öngörülmüştür. İnşaat hukuku başlığı altında toplanan bu hukuk kuralları inşaatın karmaşık bir süreç olmasından kaynaklı yaşanan hukuki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır.

İnşaat Hukuku maddi gücü ile yapım işine destek sağlayan inşaat sahibi ile yapım işini üstlenerek gerçekleştiren yüklenici arasındaki hukuksal ilişkileri düzenleyen kurallar ve ilkeler bütünüdür. O nedenle, aradaki sözleşmelerde veya özel yasalarda ayrı bir düzenleme yapılmadığı takdirde tüm inşaat hukuku uyuşmazlıklarında Türk Borçlar Yasasının, eser sözleşmesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ÇEŞİTLERİ

Müteahhitin iş sahibinin ya da arsa sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği bir bedel karşılığında bir inşaat yapmayı, başka bir deyişle, bir yapı eseri meydana getirmeyi borçlandığı sözleşmelere inşaat(eser)sözleşmesi denir.  İnşaat sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen ivazlı ve genel itibariyle ani edimli sözleşmelerdir. İnşaat sözleşmelerinin unsurları eseri meydana getirme, bedel ödenmesi ve taraflar arası anlaşmadır.  İnşaat Sözleşmeleri dört ana başlık altında çeşitlere ayrılır. Bunlar :

 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, yüklenicinin finansı kendi tarafından sağlanarak, başkasının malik olduğu arsa üzerine bina yapım işini üstlendiği, arsa malikinin ise bedel olarak binadaki bir kısım bağımsız bölüme karşılık gelecek arsa payını yükleniciye geçirmeyi vaat ettiği sözleşmelerdir. Yukarda belirtildiği üzere, burada arsa sahibi inşaat yapımına karşılık yükleniciye bedel bir miktar para ile değil, kararlaştırılan arsa payının devri suretiyle ödenmektedir. Bu sözleşme çeşidinde bir eser meydana getirilmekte birlikte, arsa sahibi bedel olarak arsanın bir bölümünü yüklenici adına intikal ettirmekte yani arsa payının satışı sözünü vermektedir. Burada eser sözleşmesi ile taşınmaz mal satışı vaadi sözleşmesi iç içe bulunur. Bu hali ile arsa payı karşılığı yapım sözleşmesi, hem eser meydana getirilmesi hem de taşınmaz mal payının satış vaadi işlemlerini içerdiği için, yapısı itibariyle bir karma sözleşme niteliğindedir.

 • HASILAT (GELİR) PAYLAŞIMI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Bu tür sözleşmelerde yapılacak inşaattaki  daire, dükkan veya ofis gibi bağımsız bölümlerin tarafların kuracağı ortaklık içinde ya da müteahhide yetki verilmesi ile üçüncü kişilere satılması ve elde edilecek paranın (hasılatın) arsa sahibi ile müteahhit arasında baştan belirlenen yüzde oranları ile paylaşılması şeklindedir. Bu kapsamda yüklenici (müteahhit) arsa sahibinin vekili olarak hareket eder ve arsa sahibine ait bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirir. Müteahhidin bu şekilde arsa sahibinin vekili olarak gerçekleştirdiği bağımsız bölüm satışlarından elde ettiği bedelleri arsa sahibine teslim borcu bulunmaktadır. Hasılat paylaşımı şeklinde düzenlenen bu sözleşmeler , Yargıtay hukuk genel kurulunun kararında adi ortaklık sözleşmesi şeklinde nitelendirilmiştir.

 • ÜCRET (BEDEL) KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Bu tür sözleşmelerde  yapılacak olan inşaatın götürü bedel veya metrekare  birim fiyat bazında yapılması amaçlanmaktadır. Söz konusu inşaat yapıldıktan sonra bedel , inşaatın yapılma oranını ve ödenecek bedeli belirleyen hakkedişler doğrultusunda arsa sahibi tarafından ödenmektedir.

 • KAMU İHALESİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

İhale , Devlet bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşların öncelikle büyük inşaat projelerinin (bina, depo, yol, köprü gibi) , endüstri yatırım sözleşmelerinin kurulmasına yönelik , sözleşme kurulmadan önce yaptığı tüm işlemlere verilen addır. Bu kurum ve kuruluşların ihaleye çıkmaktaki amacı büyük inşaat projelerini yapmaya talip olan yükleniciler(müteahhitler) arasından , en uygun teklifi veren , bu işi yapmaya ehil müteahhidi seçmektir. İhale sonucu yapılan sözleşme idare ile müteahhit arasında yapılan anlaşma olarak kanunda tanımlanmıştır. Bu ihalelerin bir sözleşmeye bağlanacağı , sözleşmenin idare adına ita amiri tarafından imzalanacağı hükme bağlanmıştır.

Böylece devlet ihalelerinde yazılı sözleşme düzenlemenin zorunlu olduğu , bu sözleşmenin geçerli olmasının kanuni şekil şartı sayıldığı görülmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kamu inşaatları ile ilgili ihale işlemleri ve ihale kararı genel idare hukuku ilkelerine ve idari yargı kurallarına tabi , ilgili yapı sahibi idarenin bir idari işlem ve tasarrufi işlem niteliğindedir. İhale aşamasından doğan ihtilaflarda , idari yargı yerleri , idare mahkemeleri  ve Danıştay görev ve yetkilidir. İhale aşaması olumlu gerçekleştirildikten sonra , idare ve müteahhit tarafından imzalandıktan sonra kurulan inşaat sözleşmesi , özel hukuk kurallarına tabi bir sözleşmedir. Bu sözleşmeden doğan ihtilafla adli yargıda veya taraflarca kararlaştırılmış tahkim kurallarına göre çözümlenecektir.

İNŞAAT HUKUKUNA GÖRE SÖZLEŞME SORUMLULUKLARI NELERDİR ?

İnşaat sözleşmesinde , tarafların asıl borçları , yüklenici tarafından üstlenilen inşaatın yapılması , buna karşılık ise yapı sahibinin inşaat ücretini ödemesidir. Yüklenicinin yapının icrası borcu , yapının teslimi ile tamamlanmaktadır. Yüklenicinin inşaatı yapma asli borcu kapsamında , inşaatın sözleşmede belirlenen tarihte ve ayıpsız olarak teslim borcu da bulunmaktadır. Aksi takdirde yüklenici temerrüde düşmüş olacaktır. Bu durumda temerrüt ile ilgili  TBK m. 119 hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Hatta kanundaki özel hüküm uyarınca yüklenicinin temerrüdü durumunda yapı sahibi , teslim zamanı gelmeden önce sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Yüklenicinin ayıplı veya eksik inşaat yapıp teslim etmesi durumunda yine Borçlar Kanunundaki ayıba karşı sorumluluk hükümleri uygulanacaktır.

İMAR HUKUKU DAVALARI NELERDİR ?

İdare tarafından tesis edilen her türlü işlem ve eylemlerden dolayı iptal davası açmak mümkündür. Bu sebeple imar planları da idarece yapıldığından bu işlemlere karşı yargı yolu açıktır. İmar hukuku alanında açılabilecek davalara imar planlarına karşı açılan davalar , imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin davalar , imar barışına yönelik davalar örnek gösterilebilir.  İmar uygulamasının iptali davasının , uygulamaya yapılan itirazın reddinden itibaren en fazla altmış gün içinde açılması gerekmektedir. İdarenin 30 günlük cevap süresinde cevap vermemesi durumunda (zımni ret) ise 60 günlük dava açma süresi bu 30 günlük sürenin bitimi itibariyle başlar.

Bununla birlikte İmar Kanunu’na göre imar planları 1 aylık süre ile ilan edildiğinden ve bu 1 aylık süreç içerisinde bu planlara itiraz edilebilmesi durumuna binaen dava açma sürelerini bu itirazın mevcut olup olmamasına göre belirlemek gerekir.  İmar planlarına bu 1 aylık süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda itiraz reddedilirse  dava açma süresi, bu ret cevabının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gündür. İtiraz üzerine idare tarafından cevap verilmemiş ise zımnen ret söz konusu olacaktır. Yani askı süresinin son gününden itibaren 30 gün içinde idarece cevap verilmemişse, bu 30 günlük süreyi takip eden 60 gün içinde dava açılması gerekir.

İMAR VE İNŞAAT HUKUKU AVUKATLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR ?

İmar hukuku alanında çalışan avukatlar imar planlarına yönelik itiraz ve  iptal davalarını yürütmek , parselasyon , arazi ve arsa işlemlerine karşı itiraz ve iptal davalarını yürütmek , yapı ruhsatı ve kullanma izniyle alakalı itiraz ve iptal davalarını açmak ve yürütmek , hukuka aykırı yapılan bu imar planları neticesinde zararın söz konu olması durumunda tam yargı davası açıp yürütmek gibi  sorumluluklara sahiptir. İnşaat Hukuku Avukatları  taşınmaz davaları, yap-işlet -devret projeleri kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, yapı sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri,  müdahalenin men-i davaları ve diğer hukuki anlaşmazlıkların çözümünde etkin rol oynayacak , bu tür davaları açıp özenle takip edecektir. Biz de Kayı Hukuk Bürosu olarak alanında uzman kadromuz ile davalarınızı titizlikle takip edip olumlu neticeler almaktayız.

İMAR VE İNŞAAT HUKUKU AVUKATI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM ?

İmar ve inşaat hukuku alanında çıkacak uyuşmazlıkların çözümü dikkat ve özen gerektirdiğinden bu tür davaları yürütecek avukatların alanında uzman olması gerekmektedir. Bu sebeple verdiğimiz avukatlık hizmetiyle kişi ve kurumların haklarını göz önünde bulundurarak titizlikle çözüme ulaştırıp , davaların kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapmaktayız.

İMAR VE İNŞAAT HUKUKU AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine ve avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşmelere göre değişkenlik göstermektedir.

İNŞAAT HUKUKUNDA KİME KARŞI DAVA AÇILIR ?

Bu davalarda davacının kim olduğu durumuna ilişkin olarak davalılar da değişiklik göstermektedir. Davacının yapı sahibi olması durumunda müteahhit davalı taraf olacaktır.  İnşaattaki gecikme , müteahhidin temerrüdü , teslimde temerrüt teslim edilen inşaatın ayıplı olması sebebiyle veya fazla ödeme durumundan kaynaklı davalarda asıl müteahhit ve alt müteahhit kendilerinin üstlendikleri kısımla ilgili olarak davalı tarafı temsil edecektir.

Müteahhidin davacı olduğu durumlarda (arsa sahiplerinin edimini yerine getirmemesi gibi) arsa sahipleri davalıdır. Bu durumda tüm arsa sahiplerinin davalı olarak gösterilmesi gerekir. Arsa sahiplerinden daire alan kişiler ile arsa sahipleri arasındaki davalarda ise davalı arsa sahipleridir. Bu durumda husumet müteahhide yöneltilemez. Müteahhitten  daire alan kişiler ile müteahhit  arasındaki davalarda ise davalı arsa sahipleri ve müteahhittir. Müteahhit ve arsa sahipleri zorunlu dava arkadaşlarıdır.

İMAR VE İNŞAAT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

İmar planları idari işlem niteliğindedir. Bu planların iptali için görevli olan idare mahkemelerinde dava açılmalıdır. İmar planının bakanlık düzeyinde yapıldığı ve ülke genelinde uygulanacak olması sebebiyle Danıştay Kanunu gereğince bu iptal davası ilk derece mahkemesi olarak Danıştay tarafından görülecektir. Yetkili mahkeme ise imar planına konu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

İnşaat hukukuna dair davalarda taraflar aralarındaki inşaat sözleşmesinde , tahkim kaydı öngörmemişlerse , Müteahhite karşı açılacak tazminat davaları davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Bunun yanı sıra sözleşmenin ifa edileceği yani inşaatın yapıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. Eser sözleşmesi kapsamında arsa payı karşılığı yapım ilişkisinde mülkiyetin nakli ve satış vaadi yer aldığı için bu tür davalar taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülmek zorundadır. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR ?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılırken kat sahipleri maliklerinin ileride hak kayıpları yaşamaması adına bu sözleşmenin dikkat ve özenle hazırlanması gerekmektedir. Bu konuda en önemli husus bu sözleşmenin mutlaka noter tarafından düzenleme şeklinde yapılmasıdır. Adi yazılı şekilde yapılıp notere onaylatmak suretiyle hazırlanan sözleşmeler geçerli olmayacağı için ciddi hak kayıplarına sebep olabilecektir.

Bu konu dışında  Bu sözleşme hazırlanırken arsa sahiplerinin anlaşma sağlayacağı şirket hakkında detaylı bir araştırma yapması , akdedilen sözleşmede konutun teslim tarihine dikkat etmesi , konut projesinde kullanılan malzemenin kalitesi ve güvenilirliği açısından sorgulama yapması  , daire paylaşımlarının nasıl yapılacağına dair net bilgi edinmesi ve bunu sözleşmede belirtmesi , sözleşme sonraki sürekçe imar planlarında yapılacak olası değişiklikler hakkında önlem alması ve sözleşmeye uyulmama halinde cezai şartların neler olduğunu sözleşmede belirtmesi gerekmektedir.

İNŞAAT HUKUKUNDA MAL SAHİBİ VE MÜTEAHHİDE HANGİ KONULARDA DAVA AÇILABİLİR ?

İnşaattaki gecikme , müteahhidin temerrüdü , teslimde temerrüt teslim edilen inşaatın ayıplı olması sebebiyle uğranılan sonuç zararların tazmini  veya fazla ödeme gibi sebeplerle müteahhide dava açılabilir. Arsa sahibine ise sözleşmede belirlenen aslı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle uğranılan zararların tazmini için dava açılabilir.

TOPRAKTAN EV ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR ?

Ev sahibi olmak isteyenler , maliyetinin daha düşük olması sebebiyle topraktan ev alma yoluna başvurabilmektedir. Her ne kadar maliyeti düşük olsa da temelden ev almak içerisinde çeşitli riskleri barındırmaktadır. Bu risklere müteahhidin iflas etmesi, taşeronun işi bitirmemesi , müteahhidin bir evi birden fazla kişiye satması gibi durumlar örnek olarak gösterilebilir.  Bahsedilen riskleri bertaraf etmek adına inşaat hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım alınması önem arz etmektedir. Alanında uzman kadromuz ile Kayı Hukuk Bürosu olarak bu süreci titizlikle yürütmekteyiz.

SİT ALANLARI , TARİHİ ESER VEYA KÜLTÜR VARLIĞI TESCİLİ SONRASINDA MALİKLERİN AÇACAĞI DAVALAR

Mülkiyet hakkı ihlal edilen malikler kamulaştırmasız el atma davası açabilirler. Bu konu hakkında sitemizde yayınlanmış olan yazımız ile daha detayı bilgi edinebilirsiniz.

Detaylı bilgilendirme ve ücretli danışmanlık için iletişim bilgilerimiz:

KAYI HUKUK, DANIŞMANLIK VE ARABULUCULUK  BÜROSU

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 38/25 Çukurambar/Çankaya/Ankara

Tel:0312 230 46 14  Fax:0312 230 46 15 GSM: 507 759 61 14

Bu gönderiyi paylaş

Comments (16)

 • ömer cevap

  18 aylık inşaat sözleşmemizde müteahhit tarafından 24 ay olmasına rağmen tarafımıza teslim etmedi. bizde noter kanalıyla ihtar çekip 6 aylık kira ve iskanını alana kadar o bölgeye ait kira bedelini istedik. fakat müteahhit arayıp bizi tehdit edip binanın iskanını almayacağını ve binaya bizi sokmayacağını hakkımızda da mahkeme açacağını bildirdi bu saatten sonra ne yapmalıyız cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

  Ekim 23, 2019 , 9:27 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Ekim 30, 2019 , 6:53 pm
 • Bülent cevap

  TOKİ’den ihale ile 2011 yılında Ankara İli, Altındağ ilçesi, 70140 Ada 3 parsel 12.212m2 arsayı (200
  hisse) ) Emsal=4, Hmax=Serbest şartları ile değerinin üzerinde bir bedelle satın
  aldık. TOKİ taksit ödemeleri sırasında da arsamızı kat karşılığı inşaat yapımına vermek üzere
  kooperatifleştik

  Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “kentin önümüzdeki yılardaki gelişme eğilimleri dikkate
  alınarak, bölgedeki yapılaşmaların kat adetlerinin fazlalığı gözlemlenmiş ve bu nedenle kat sayısı 10 kata düşürüldü tokiden ihale ile alınmış ve 5yıl ödemeler devam ederken arsanın ihaledeki şartları bakanlık tarafından değiştirildi ve mağdur olduk TOKİ ile ayıplı mal satışı hususunda bir çok kez mağduriyetim izin giderilmesi için defalarca görüştük haklı olduğmuzu belirtiyor fakat yapabilecek bir şey yok diyorlar mahkeme yolunu gösteriyorlar böyle bir değişiklik yapma hakları olabilirmi tşk öneriniz nedir

  Eylül 1, 2020 , 1:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili magduriyetiniz sebebiyle dava açabilirsiniz

   Eylül 6, 2020 , 12:02 pm
 • ismail cevap

  merhaba, % 90’ı bitmiş tamamlanmamış bir daire satın aldım. tapudan kat irtifakı tapusu aldım.parayı peşin verdim. ancak herhangi bir sözleşme yapmadık.Bu durumda sonradan sözleşme yapma veya taahhüt belgesi alma hakkım var mıdır ve bunu nasıl yapabilirim? ayrıca müteahhit söz ile söylediği bitim süresini sürekli olarak bahaneler öne sürerek uzatıyor. evi alalı 1 sene oldu ve sözünü verdiği süreyi şimdiden 6 ay geciktirdi. dahası şu anda ise ne zaman bitireceğini dahi söylemiyor ne yapmalıyım? acil! Teşekkürler

  Eylül 15, 2020 , 6:37 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba böyle durumlarda Muteahitle aranızda sözlesme var mı ve sözleşmede ne yazıyor ne zaman teslim edilecegiz yazıyor ona bakılır.O yüzden Müteahhitle sözleşme yapmanızda fayda var

   Eylül 16, 2020 , 5:17 am
 • Bülent ölmez cevap

  ‌2011 yılında 200 ortaklı olarak TOKİ’den bir arsa aldık emsal dörtten 2014 yılında yükseklik 10 kata düşünce hiç bir mütahit arsaya girmiyor mesele uzun fakat bir firma daire karşılığı arsayı istiyor fakat kooperatif olarak tapuların devrinin firmaya devredilmesi gerekiyormuş buda üyelere 4000 TL gibi bir maliyet getireceği için üyelerin geneli kabul etmiyor acaba noter sözleşmesi ile kat karşılığı sözleşmesi yapılırmı sakıncaları olurmu bir çıkmazın içindeyiz rica etsem fikir beyan edebilir misiniz yer Ankara tşk

  Şubat 16, 2021 , 3:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bu konu detaylı görüşmeyi gerektiren bir konu sizi detaylı dinlemeden yorum yapmam doğru olmaz

   Şubat 18, 2021 , 5:33 pm
 • mete cevap

  Merhabalar,
  Taşınmaz tipi kat irtifakı olan bir binadan daire satın aldım. Binada oturmaya engel bir durum bulunmamakta fakat iskan alımı için pürüzler söz konusudur. Yüklenicinin binada iskan dairesi bulunmaktadır. İnşaat sözleşmesini incelediğimde iskan dairesinin aslında benim dairemin olduğunu arsa sahipleri ve yüklenicinin sözlü olarak iskan dairesini değiştirdiklerini öğrendim. Bu durum ilerde bana bir sorun yaşatır mı?
  Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  Eylül 14, 2021 , 11:18 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   .Konu ile ilgili 03122304614 numaralı telefondan randevu alabilir avukatlarimizla görüşebilirsiniz

   Eylül 21, 2021 , 8:04 pm
 • Uğur Akça cevap

  Merhabalar miteahit ile aramızda yapmış olduğumuz sözleşmeye göre 2018 martta teslim edilmesi gereken evimi teslim etmedi üzerine bana sözleşme imzaladığı evi başkasına sattı nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olurmusunuz

  Kasım 22, 2021 , 11:27 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sözleşme yazı mı yoksa noterden mi yapıldı bu hususlar önemli dava açmanız gerekiyor.İletisim no .05302022326

   Aralık 5, 2021 , 4:14 pm
 • semra burisch cevap

  Sayın Yetkili,
  Küçük inşaat davalarına da bakıyor musunuz? Sorun Simpaş Altın Oran’da bir dairenin balkonuna 2 yıldır üst teras daireden su akmasıdır. Saygılar.

  Mart 10, 2022 , 9:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

   Mart 16, 2022 , 5:33 pm
 • Kaya cevap

  Merhabalar, oturduğum apartmanda tüm daireler 3+1’dir. Sadece benim evim 2+1. Fakat benim evimin bir odası yönetim odası olarak ayrılmış ayrı bir kapı yapılacak. Böyle bir detayın mimari projede belirtilmesi gerekir mi belirtilmemişse dava açarak o odayı benim evin odası olduğunu ispatlayabilir miyim? Teşekkürler…

  Aralık 19, 2023 , 2:04 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhaba konuyla ilgili uzman avukatımızdan danışmanlık randevusu oluşturabiliriz. 0507 759 61 14 telefon numaramızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

   Ocak 11, 2024 , 10:27 am

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir