Blog & Haberler

Süresi geçtikten sonra miras reddedilebilir mi?

Mirasbırakanın vefatıyla birlikte mirasçılar; taşınır, taşınmaz, para gibi pozitif anlamda bir mirasla karşılaşabileceği gibi mirasbırakandan kalan borçlarla veya her ikisiyle aynı anda karşılaşabilmektedir. Bu durumda ise miras hukukundaki bazı önemli kavram ve sürelerin mirasçılar tarafından bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Zira külli halefiyet ilkesi gereğince mirasbırakan vefat ettiği takdirde, miras bırakanın mal varlığı tüm hak ve borçlarıyla birlikte mirasçılarına geçmektedir.

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA MİRAS REDDEDİLEBİLİR Mİ ? (MİRASIN HÜKMEN REDDİ)

Mirasbırakanın malvarlığının tamamını oluşturan terekenin borcu alacaklarından çok daha fazla olduğunda ise mirasçılar ileride bir icra takibi veya alacak davasıyla karşılaşmamak için mirasın reddi yoluna gitmektedirler.

Mirasın reddi ise mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olarak ikiye ayrılmaktadır. (Mirasın gerçek  reddi konusundaki ayrıntılı bilgiye; Mirasın Reddi: Babanın Mirasının Reddi Halinde Babaanne veya Büyükbabanın Mirasından Pay Alınabilir Mi ? konulu yazımızdan ulaşabilirsiniz.) Biz bu yazımızda mirasın hükmen reddi ile mirasın hükmen reddine karar verilebilmesi için gerekli şartları incelemiş olacağız.

MİRASIN REDDİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA MİRAS REDDEDİLEBİLİR Mİ?

Bilindiği üzere mirasın reddi hakkı TMK 606 gereğince mirasçılara 3 aylık bir süre için tanınmıştır. Bu 3 aylık süre ise mirasçıların mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat edemezlerse mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri an itibariyle başlamaktadır. Bu süre ise hak düşürücü süre olup, bu süreyi kaçıran mirasçının artık mirasın gerçek reddi yoluna başvurması mümkün değildir.

Ancak bu durumun da TMK 605 f.2’de bir istinası bulunmaktadır. Bu hükme göre ölümü tarihinde mirasbırakanın aczi açıkça belliyse veya resmen tespit edilmişse, mirasın reddedilmiş sayılacağı hususu yani “mirasın hükmen reddi”dir.  Bu husus kanuni bir karinedir. Kanun mirasçının susmasına mirasın reddedileceği sonucunu yüklemiştir.

TMK Madde 605-“Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”

MİRASIN HÜKMEN REDDİNİN KOŞULLARI NELERDİR ?

Mirasın hükmen reddinin yukarıda yer verdiğimiz kanun maddesine baktığımızda iki seçenekli bir koşulu bulunmaktadır. Bu ise ölüm tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olması veya bu hususun resmen tespit edilmiş olmasıdır.

Öncelikle ödemeden aciz kavramının ne olduğunu açıklamamız gerekir. Zira ödemeden aciz olmak geçici bir nakit sıkışıklığı değildir. Terekenin borca batık olmasıdır. Terekenin borca batık olma durumu ise mirasbırakanın ölümü anında mevcut olan bır durum olmalıdır. Ancak bu bile yeterli değildir. Zira kanun maddesine baktığımızda bu hususun açıkça belli olması yada resmen tespit edilmiş olmasının arandığı görülecektir.

** Mirasbırakanın ödemeden aczinin resmen tespit edilmiş olmasına örnek olarak; mirasbırakan hakkında iflas kararı verilmiş olması, mirasbırakanın mallarının borç nedeniyle haczedilmiş olması, ölüm anında mirasbırakanın konkardato sürecinde olması vb.

Mirasbırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olması ise mirasbırakanın aczinin en azından mirasbırakanın yaşadığı çevre, mirasçıları ve alacaklıları tarafından bilinmelidir.[1]

TEREKENİN İŞLEMLERİNİ YAPAN MİRASÇI HÜKMEN REDDEN FAYDALANABİLİR Mİ ?

Ret hakkının düşmesi başlıklı TMK Madde 610/2 ‘ye baktığımızda” Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.”

Mirasçı, mirası kabul ettiğine yönelik hareketler yapar, tereke işlemleriyle ilgilenir veya terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan yönetimsel işlemler yaparsa mirası red hakkı ve dolayısıyla da hükmen red karinesinden faydalanma hakkı ortadan kalkacaktır.

HÜKMEN REDDİN SONUÇLARI NELERDİR ?

Hükmi red karinesinden faydalanan mirasçının, mirası açıkça reddetmesine gerek yoktur. Yukarıda yer verdiğimiz koşulların gerçekleşmesi halinde, mirasçı mirası reddetmiş sayılır.[2] Hükmen reddin tespiti mirasçı tarafından her zaman talep edilebilir.

Yargıtay 14.HD.,7.6.2017,11651/4845; “ Dava,TMK’nun 605/2. maddesi gereğince açılan mirasın hükmen reddi istemine ilişkindir. Ölüm tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.(TMK m.605/2) Mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. “

HÜKMEN REDDİN TESPİTİ MİRASÇILARA KARŞI AÇILAN ALACAK DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?

Mirasçılar, hükmi reddi mirasbırakanın alacaklıları tarafından kendilerine karşı açılan bir alacak davasında itiraz yoluyla da ileri sürebilirler. Bu durumda hükmi ret itirazı, aynı davada incelenip değerlendirilir. Mirasçılar aleyhine başlatılan bir icra takibinde de hükmi ret yine itiraz yoluyla ileri sürülebilir. Bu durumda mirasçılar, ayrıca bir tespit davası açmak zorundadırlar. [3]

HÜKMEN REDDİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİNİN İSPAT YÜKÜ KİMDEDİR ?

Hükmen reddin koşullarının gerçekleştiğinin ispat yükü mirasçılardadır. Ancak hükmi red bir karinedir ve aksini de mirasbırakanın alacaklıları ispat edebilir.

Hükmi ret karinesinden mirasbırakanın bütün mirasçıları yararlanır. Başka bir deyişle mirasbırakanın bütün mirasçıları, mirası reddetmiş sayılır. Bu nedenle hükmi ret halinde, en yakın mirasçıların tamamı tarafından mirasın reddedilmesine benzer bir durum ortaya çıkar ve miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.[4]

Sonuç olarak mirası red süresi geçtikten sonra da mirasın reddedilmiş sayılacağı yönündeki hak kanuni bir karineyle mirasçılara tanınmıştır. Bunun için yukarıda yer vermiş olduğumuz olumlu ve olumsuz koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bu koşullar gerçekleştikten sonra mirası kabul etmemiş tüm mirasçılar bakımından hükmen red gerçekleşir ve mirasçılar borca batık terekenin borçlarından sorumlu olmazlar. Miras ise iflas hükümlerine göre tasfiyeye girerek mirasbırakanın alacaklılarına alacakları oranında ödeme yapılır.

 

 • [1] HELVACI, s.195
 • [2] BİRİNCİ UZUN s. 128
 • [3] BİRİNCİ UZUN s. 129
 • [4] KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s.622;İMRE/ERMAN, s.358; HELVACI, s.200.

Comments (36)

 • UMUT cevap

  22.07.2021 tarihinde annem vefat etmiştir.
  Emekli maaşı haricinde mal varlığı ve geliri yoktur
  Bir kız(bekar) bir erkek kardeşiz.
  Bugün varlık yönetim şirketinden mesaj yoluyla icraya verildigimi öğrendim.
  Annemin borcu varmış.
  Bilgim olmadığından dolayı reddi miras yapmadım.90 günlük süre geçti.
  Ödeme durumum yok.
  İptali için yapılacak bir çözüm yolu var mıdır?

  Şubat 4, 2022 , 9:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Borca batık olma durumu varsa dava açarak hükmen red kararı alabilirsinizKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:52 am
  • MUSTAFA cevap

   Slm babam vefat edeli 10 sene oldu ben babamdan kalan mirasları red edebilir miyim red etmek için ne gerekli masrafı var mi

   Mart 15, 2022 , 6:34 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Vefattan itibaren 3 ay içinde reddetmeniz gerekiyordu. Ama miras borca batıksa hükmen red davası acabilirsiniz

    Mart 16, 2022 , 5:13 pm
    • Engin cevap

     Merhaba borca batık olan babamın ölümünden sonra dava açıldı mirasın hükmen reddi kararı aldık fakat çeşitli borçlardan yinede icra davası açılıyor kişisel haklara açılan davalara karşı ne yapılabilir

     Mayıs 17, 2022 , 4:22 am
     • Kayı Hukuk Merve

      Konu ile ilgili detaylı bilgi için ücretli danışmanlık alabilirsiniz.

      Mayıs 23, 2022 , 1:29 pm
 • Nuran cevap

  Merhabalar
  Ben mirasımı süresi içinde reddettim.Mahkeme kesişmesene kadar red süresi doluyor.Miras çocuklarıma kalacakmış.Onlarda mahkeme kesinleşmeden red etmelerini gerekiyor? Yoksa onlara red etmeleri için tanınan bir yasam süre var mıdır? Teşekkür ederim

  Şubat 21, 2022 , 8:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Onlarinda yasal süre içinde mirasi reddetmesi gerekiyorDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:29 am
 • Necip aktaş cevap

  Annem özürlü idi abim annemin üzerine araç aldı ve annem vefat etti benim bu araçla hiç hakkimyo benim borcum yüzünden bu araca 5 tane icra konulmuş neyapabilirim

  Mart 1, 2022 , 5:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ortaklığın giderilmesi suretiyle mal paylaşımı davasi açılması gerekiyor

   Mart 3, 2022 , 11:11 am
   • Murat cevap

    Babamdan adıma 5 sene once ev kalmış. 4 kardeşiz tapuyu böldürmüşler. Benim adıma vergi borcundan dolayı tapuya haciz konmuş. Konulan haciz miktarı ev parasından çok. Ben hakkımdan feragat etmek istiyorum.ne yapmam gereklidir.

    Mart 12, 2022 , 2:30 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Hükmen red koşulları oluşmuşsa dava açabilirsiniz

     Mart 16, 2022 , 5:28 pm
   • Murat cevap

    Peki siz bana yardımcı olabilirmisiniz iletişim bilgisi saglarsanız.

    Mart 12, 2022 , 2:45 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

     Mart 16, 2022 , 5:27 pm
     • Bilge

      Merhaba, babam
      vefat edeli 5 sene oldu. Ölümünden bir kac ay sonra dededen bir ev bize miras kaldı ve babamın adına pay aldım. 1 sene sonra yüklü miktar borcu oldugunu öğrendik. O borcu ödemeye ömrümüz yetmez. Ama az da olsa mirastan pay almıştık. Yinede hükmen Red davası acabiliyor muyuz? Aldığımız para 40 bin, borcu 500 bin

      Nisan 19, 2022 , 8:04 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Mirasın hükmen reddi için dava açmanız gerekiyor. Iletisim no.05077596114

      Nisan 20, 2022 , 11:02 am
   • Mertcan cevap

    Merhaba benim babam vefat ettikten sonra miras red süresi olduğunu bilmiyordum 3 aylık süreci kaçırdım şimdi hükmi redden faydalanabilir miyim babamın tek mirası eski eşine kalan maaşı ve nereden ne borç geleceği hiç belli olmuyor her an başka bir alacaklı arıyor

    Nisan 29, 2022 , 7:03 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Hükmen mirasın reddini isteyebilmek için terekenin borca batık olduğunu ıspatlamanız gerekiyor

     Mayıs 3, 2022 , 9:50 am
 • İnat Çağlar cevap

  30.Aralık.2016 tarihinde Baba vefat etti. Ben çevre baskısıyla reddi miras talebinde bulunmadım. 1 adet 3 katlı ev miras kaldı. Ben bu kalan mirastan dolayı evin % 15 hissesine sahibim. Bu hissemi diğer hak sahiplerine nasıl iade edebilirim.

  Mart 7, 2022 , 6:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Diğer hissedarlara devir yapabilirsiniz

   Mart 16, 2022 , 5:38 pm
 • Meltem cevap

  Merhaba,
  Annem vefat etti ve reddi miras yaptım. 2 tane reşit ve bekar çocuğum var.Onlarda benden sonra reddi miras yaptı.Fakat, boşanmış olduğum eşimin bir kız çocuğu var.Kizlarimin reddetmiş olduğu bu miras kan bağı oldukları için öz olmayan kardeşlerine mi kalır yoksa terekeye geri mi dönecek? Teşekkür ederim.

  Mart 9, 2022 , 4:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

   Mart 16, 2022 , 5:33 pm
 • uğut cevap

  annem 2014 yılının haziran ayında vefat etti. Biz 90 gün süre olduğunu bilmiyorduk daha sonra 1 yıl dolmadan dava açmamız gerektiğini öğrendik ve reddi miras davası açtık. 2017 yılında ise anneme bir icra davası açmış avukatlık bürosu ve 90 günü aştığı için reddi miras süresi borçlu sizsiniz deyip 5 binlik borcu 55 bin olarak karşımıza çıkarttı. Şimdi bu borç ile ilgili karşı davayı nasıl açarım ve beni icraya veren firmaya bir tazminat davası açabilir miyim?

  Mart 23, 2022 , 2:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Şartlar mevcutsa mirasın hükmen reddi için dava açabilirsiniz

   Nisan 1, 2022 , 11:02 am
 • Sude cevap

  2 gün önce banka hesaplarımıza bloke konulmasıyla ilgili ablamla bir SMS akdık. 5 sene önce vefat eden Babamın borcu varmış ve bu bize aktarılmış. Adamla yıllarca görüşmedik annemle boşanalı 15 20 sene olmuştu. Reddi miras yapılması gerekiyormuş. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor ödeyecek durum yok

  Mart 26, 2022 , 11:16 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirasin reddi için mahkemeye başvurmanız gerekiyor iletişim no.03122304614

   Nisan 1, 2022 , 10:58 am
 • Sevval cevap

  Annem 4 senedir ayzermır hastasıydı 10 ay önce vefat etdi nasıl yaptılarsa kardeşlerim üzerinden kredi çekmişler ve kredi kartı çıkarıp kullanmışlar ölünden sonrada annemden maaş almaya devam ediyorlar dul oldukları için dün bana kredi borcu yüzünden tebligat geldi mirasçı olduğum için ödeme durumum yok ne yapabilirim neden onların maaşından kesişmiyorlar?

  Nisan 5, 2022 , 12:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirasın hükmen reddi için dava açabilirsiniz

   Nisan 13, 2022 , 8:56 am
 • volkan cevap

  merhabalar benim annem altı ay önce vefat etti .ve annemin önceden açılan haciz dosyası varmış bugün bana mıhtıra geldi mirasçısı oldugumdan .ama benim annemin her angi bir mirası kalmadı vede faydalanmadım .şimdi ne yapmam gerekiyor reddi miras yapamazmıyım

  Nisan 9, 2022 , 9:30 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirasin reddi için süre 3 aydır süre geçmiş görünüyor ama annenizin borca batıksa mirasın hükmen reddi için dava açabilirsiniz

   Nisan 13, 2022 , 8:38 am
 • Sevil cevap

  2 yil evli kaldigim esim 2 yil once vefat etti.cocuklari mal varligi bircunu karsiliyormu diye veraset davasi acti ama karsilamiyor. Haliyle 3 aylik reddi miras hakkimiz gecti. Oglu babasinin uzerinde bulunan evde oturdugu icin mirasini kabul etmis sayildigindan borclarinida kabul etmis sayiliyormuş. Yani onun reddi miras hakki yok. Ama ben esimin ne mal varligindan ne de onun olan hicbirseyden faydalanmadigim halde surekli vergi dairesinden bana tebikat gelmekte ama ben kabul etmiyorum kapiya birakiyorlar.
  Sorum şu. Ben yeni bir evlilik yaparsam eski esimin vergi borcundan muaf olabiliyormuyum?

  Nisan 14, 2022 , 8:14 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Borca batiksa mirasın hükmen reddi için dava açabilirsiniz ücretli danışmanlık için iletişim no. 05077596114

   Nisan 20, 2022 , 11:24 am
 • Ahmet cevap

  Merhabalar. babamın üstüne ait olan bi evi babam bana vermek istiyor nasıl bir yol izlenir ileri ki zamanda herhangi bi hak talep etmemeleri için ? bir avukat arkadaşa sordugumda kendisi mirasçıların miras haklarını düşürürse evi kendi üstüme alabilceğimi söylüyorlar dogru mudur ?

  Mayıs 12, 2022 , 9:20 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Farklı durumlar var kardeşleriniz ileride dava açabilir. Detaylı bilgi için ücretli danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

   Mayıs 23, 2022 , 1:43 pm
 • Elif tunçay cevap

  Eşim tip 1 diyabet hastasıydı 19.01.2022 vefat etti 3 ay geçmeden reddi miras yaptım mobilya borcumuz vardı eşimin ismi yazılmıştı o da reddi mirasa girer mi

  Mayıs 22, 2022 , 1:43 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Borca mahsuben icra takibi gerçekleştirdiklerinde reddi miras kararı ile borcu ödemeyebilirsiniz. Detaylı bilgi için ücretli danışmanlık alabilirsiniz.

   Mayıs 23, 2022 , 12:29 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.