İcra Hukuku

İcranın geri bırakılması

İcra İflas Kanununun 33. maddesinde düzenlenen icranın geri bırakılması kurumu bir diğer deyişle tehir-i icra, ilam veya ilam niteliğindeki belgelere dayanılarak yapılan icra takiplerinde, borçlunun belirli bir teminat göstererek Yargıtay’dan alacağı karar ile icra işleminin Yargıtay’daki dosya sonuçlanana kadar durdurulmasıdır. İcranın Geri Bırakılması Tehir i İcra...

Hacizden dolayı istihkak davası

Hukukumuzda farklı alanlarda yansıması olan istihkak davası genel olarak miras hukuku ve icra iflas hukukunda karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda hacizden dolayı istihkak davası hakkında kısaca bilgi vereceğiz. İcra ve İflas hukukumuzun temel ilkelerinden biri , borçlunun borca yetecek kadar malının haczedilmesi ancak borçlunun borcu için üçüncü...