Blog & Haberler

Trafik Kazası Tazminatları İçin Maluliyet Raporu İle Sigortaya Başvuru Zorunluluğu

Trafik kazaları nedeniyle bedensel zarar gören kişiler, yaralanmalı kazalarda geçici ya da sürekli malul kalmaktadırlar. Kişilerin kaza neticesinde uğradıkları cismani zarar sebebi ile talep edebilecekleri maddi tazminat oranlarının belirlenebilmesi için ise, kişinin maluliyet oranlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Cismani zarar nedeni ile açılacak maddi tazminat davalarında, kişinin maluliyet oranının belirlenebilmesi için mahkemeler tarafından Adli Tıp Kurumundan alınacak maluliyet raporlarına ve kusura göre aktüer hesaplama yöntemi sonucu tazminat miktarları tespit edilebilmektedir. Ancak Adli Tıp Kurumundan rapor alınabilmesi için mahkeme ya da savcılık aracılığı ile söz konusu raporun talep edilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, cismani zarar nedeni ile tazminat talepli dava açmanın ön şartı olarak Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle “dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunulması gerekir.” hükmü getirilmiştir.

 

K.T.K. Madde 97; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” şeklindedir.

 

Dava yoluna ya da tahkim yoluna başvurulmasının ön şartı olan sigorta şirketine başvuru ile ilgili olarak bilinmesi gereken husus ise; sigorta şirketine başvurabilmek için belli başlı evrakların temin edilmesi gerektiğidir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın  Ek6( Bedeni Zararlar) kısmında;

“- 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.

– Hak sahibi gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası

– Kaza raporu

-Mağdura ait sona üç aylık döneme ilişkin ücret belgesi

– Hak sahibine ait banka hesap bilgileri”; şeklinde belirtilmiş olan evrakların toplanması ile, sigorta şirketine başvuru yapılabilecektir.

 

28603 sayılı Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik incelendiğinde;

Yönemeliğin 7. Maddesinde;

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet sitesinde yayımlar.

(2) Yetkili olmayan sağlık kurumları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurumlarının verdiği sağlık kurulu raporları değerlendirilmeye alınmaz.

Yönetmeliğin 8. Maddesinde;

(1) Özürlü sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Formuna uygun olarak düzenlenir.

(2) Kişinin özür oranı, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Özür Oranları Cetvelinde bulunan özür oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait özür oranları, fonksiyon kayıplarına göre özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek belirlenir.” denilmektedir.

Mevzuat uyarınca yapılması gereken işlem, mağdur kişinin bulunduğu il ve ilçede yer alan, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde tespit edilerek yayınlanmış olan Hastanelerden, başvurulmak sureti ile maluliyet durumuna ilişkin olarak rapor talep edilmesi gerekmektedir.

27021 sayılı Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde ise;

(1) Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye;

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,

b) Devlet üniversitesi hastaneleri,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri,

ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri,

yetkilidir.

(2) (Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir.

(3) Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalıların maluliyet değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta kurumunun belirlediği sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır.” denilmektedir. Benzer nitelikteki atıflarda bulunarak, sadece maluliyet değil, meslekte kazanma gücü kaybının da belirlenebilmesi için, mevzuat uyarınca yönlendirmelerde bulunulmuştur.

 

Sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hastanelerden alınacak raporlara ilişkin olarak sorulması gereken bir diğer soru ise; raporların gerçeğe uygun olmadığını, eksik ve yanlış düzenlenmiş olduğunu düşündüğümüzde izleyeceğimiz yollardır. Dava aşamasında Adli Tıp Kurumundan talep edilen maluliyet raporlarına itiraz üzerine, yeni rapor aldırılmasının sağlanması mümkündür.

 

Sigorta şirketine başvuru adına alınacak olan maluliyet ilişkin sağlık kurulu raporunun, alınacak olan tazminat miktarına etkisi düşünüldüğünde; söz konusu raporun eksik ya da yanlış düzenlenmiş olması malul tarafın mağduriyetine yol açacaktır.

 

Bu durumda ise 28603 sayılı Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği’nin 10. Maddesi;

“(1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce kesin olarak karara bağlanır.” denilmektedir.

Trafik kazası sonucunda yaralan ve maluliyeti sebebi ile tazminat talep eden tarafın, sigorta şirketine başvuru amacı ile alması gereken Sağlık Kurulu Raporu’nun eksik, yanlış ve ya gerçeğe aykırı olduğu düşünüldüğünde; hem hak sahipleri hem de başvurulan sigorta şirketi tarafından bu rapora itiraz edilebilecektir. Söz konusu rapor kesin hüküm taşımamaktadır.

İtirazın yapılacağı makam bulunulan ilin İl Sağlık Müdürlüğüdür. Kişinin maluliyet oranın belirlenebilmesi adına; farklı bir Hastaneye yönlendirilerek, tekrar rapor alınması sağlanmaktadır. Alınacak ikinci raporunda ilkini doğrulaması durumunda, rapor kesinleşecektir. Bu durumda kişinin başvurusu raporda belirlenen orana göre değerlendirilecektir.

Ancak, ikinci kez alınan raporun farklı olması durumunda ise; çelişkinin giderilmesi adına kişinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Hakem Hastanelerden rapor alınması gerekmektedir. Hakem Hastane tarafından verilecek olan özürlü sağlık kurulu raporu ise kesin rapor niteliğindedir. Kişinin yapacağı başvurular için söz konusu rapor temel alınacaktır.

Söz konusu kanuni değişiklik uyarınca kişilerin sigorta şirketinden yaralanma sebebi ile  maddi tazminatlarını talep edebilmeleri için kanunda belirlenen şartlara uygun şekilde Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu almaları gerekmektedir. Ancak söz konusu raporun belirlenen hastanelerde belirli ücret ödenmesi sonucunda verildiği, uygulamaya yansıyan kısımdır. Bu raporların temin edilebilmesinin ücretsiz ve devlet güvencesi altında olması gerektiği, kişinin hakkını talep edebilmesi adına önem arz etmektedir.

Comments (51)

 • Yuksel cevap

  Eşim 20 ekimde trafik kazası gecirdi 3 gün yoğun bakımda kaldi.yaklasik maluliyet raporu için başvurduk 45 gün önce sonuç %0 itiraz edebilir miyiz başka hastaneye gitsek yeniden heyet kurula başvursak ne yapabiliriz yardımcı olur musunuz.teşk

  Mart 19, 2019 , 11:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Rapora itiraz edebiliriz. Detaylı bilgi almak için 507 759 61 14 No’lu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.
   İyi günler dileklerimizle..

   Mart 22, 2019 , 7:40 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Kazadan dolayı engelli raporu alabilir ve tazminat davası açabilirsiniz

    Aralık 14, 2021 , 6:52 am
  • yunus baba cevap

   selamlar, ibambamboi@gmail.com adresinden ulaşır mısınız bana
   bende benzer durumdayım, yardım ederseniz sevinirim.

   Mayıs 12, 2019 , 6:51 pm
 • Feyyaz çetinel cevap

  %25 adli tıp raporum var
  Hakem heyetinde tahkinde suan dosyam 2012 yolcu oldugum aracta alkollü sürücü kazayı yaptı 29 yasında yım otarihte çalışmıyordum

  Mart 24, 2019 , 1:01 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmeniz için 530 202 23 26 No’lu telefon numaramızı arayabilirsiniz.

   İyi günler ..

   Mart 25, 2019 , 2:49 pm
 • naz cevap

  Merabalar avukat bey benim esim 2018 yılinda trafik kazasi geçirdi 7gun yogun bakimda yatti sonra vefat etti biz sigortaya dava actik adli tiptan rapor bekliyorduk 7 ay sonra yuzde yuz suçlu bizi gosteriyo bizde itiraz ettik sonuc bizim leyhimize olurmu

  Nisan 1, 2019 , 12:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar, bizi 530 202 23 26 Numaralı telefondan aramanız halinde yardımcı olabiliriz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Nisan 4, 2019 , 10:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili 530 202 23 26 No’lu telefonu arayarak daha ayrıntlı bilgi almanız mümkün.

   Nisan 16, 2019 , 12:24 pm
 • Özkan cevap

  Mrb adli tıp raporum %72 emekli amak İcin sgk ünüversteye sevk etti oda 32 verdi yapacak bişe varmı yapacak bişe varmı teşekkürler

  Mayıs 4, 2019 , 12:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba Özkan Bey, raporu kendiniz mi aldınız yargılama sırasında mı aldırıldı bu sorunun cevabı itiraz süresi ve itiraz mercii için önem teşkil eder. Raporlar arasında büyük oranda çelişki var gibi duruyor ancak raporların çeşidi de farklı olabilir. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda açıklama yapmak yanıltıcı olabilir, ofisimizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

   Temmuz 17, 2019 , 7:02 pm
 • Nejla KAL cevap

  Merhabalar kardeşim lise öğrencisi 2018 Kasım ayında yolda giderken araba çarptı. Tazminat davası için maluliyet raporu gerekiyormuş, ancak yazınızda bu raporun adli tıptan mahkeme kararı ile alınabileceğini okudum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

  Mayıs 6, 2019 , 6:30 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba Nejla Hanım, eğer kardeşiniz için tazminat talepli bir dava açacaksanız, yargılama esnasında kardeşinizin maluliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevki gerekecek. Nasıl bir yol izleyeceğinize sizin bu olayla ilgili taleplerinizin ne olduğu belirlenerek karar verilebilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

   Temmuz 17, 2019 , 6:58 pm
   • Ahmet cevap

    Mrb ben 4ay once motorsikletle kaza yaptim %25kusurluyim karasi taraf %75 kusurlu ayak kaval kemigim kirildi platin takildi ama bnde 1.46 alkol cikti tazminat hakkim ne olur sizce olumlu cikarmi

    Mart 18, 2021 , 4:45 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Alkolün kazanın meydana gelmesinde ki etkisini inceler mahkeme kisirun %75inin karşı tarafta olmasi lehinize bir durum.Konu ile ilgili bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz

     Mart 26, 2021 , 8:01 am
 • Ercan cevap

  Merhaba
  Ben trafik kazasi geçirdim pelvis kemigim kırıldı. Bana çarpan araç şoförü ile manevi tazminat konusunda anlastik. Sigorta şirketinden maddi tazminat hakkimi alabilmem icin malul raporu almam gerekiyor. Devlet hastaneleri, mahkeme veya sigorta sirketinin heyet sevk kagidi vermesi halinde sana bu raporu veririz diyor. Mahkemelik olmak istemiyorum. Sigorta sirketide vermeyiz diyor. Ben bu raporu nasil alabilirim.

  Mayıs 10, 2019 , 4:50 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Sorunuz ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefon ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Mayıs 17, 2019 , 8:43 am
 • Meryem atıcı cevap

  Merhaba 31 Ocak 2019 oğlum trafık kazası yaptı 7 gün anestezı yoğun bakımda uyutuldu kafasında 11 dıkıs vardı cenesı kırıldı ve vıda takıldı bilir kişi raporu %75 asli kusur karşı tarafa %25 oğluma verıldı oğlumda 200 promıl alkol var kaza oluş sebebı alkol degıl ama tazminat hakkımız ayrıca gozlerı kazadan sonra çift görüyor hala duzelmedı. Aydınlatırsanız sevınırım

  Haziran 23, 2019 , 7:33 pm
 • Uğur cevap

  Merhabalar çok müşkül durumdayım lütfen bir kelime yazın 07.06.2018 de bir motor kazasi geçirdim karakolda şikayetçi olmadım bütün masraflarımı karsilicakti karşılamadı sonra bir arkadaş vasıtasıyla bir avukatla tanıştırdılar vekalet verdim avukat beni sahte rapor almam için beni sıkıştırıyor elinde avukatlık sözleşmesi var diye tehtit ediyor yardimci olun lütfen

  Temmuz 15, 2019 , 7:59 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Uğur bey merhaba, konuyu tam olarak anlayabilmemiz ve size açıklayabilmemiz için ofisimizi aramanızı rica edeceğiz. Ancak şimdiden söyleyebiliriz ki hiç kimse sizi sahte rapor almaya zorlayamayacağı gibi dava açmaya da zorlayamaz. Hele ki bir avukatın size sahte rapor al demesi gibi bir durum çok mümkün görünmüyor muhtemelen bir yanlış anlaşılma olmuştur.

   Temmuz 16, 2019 , 6:55 am
 • Kamil cevap

  Ben yaklasik üç ay önce trafik kazasi gecirdim emniyet raporlarinda karsi taraf yuzde yuz suclu bulundu bu kazadan dolayı sag köprücük kemigim kırıldı kazadan 14 gun sonra ameliyat odum koprucuk kemigime platin takildi ekim ayinda heyete girecegim benim sorum su bu kazadan ne kadar tazminat alirim ikincisi yuzde olarak kac rapor alabilirim

  Temmuz 23, 2019 , 10:29 am
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba Kamil Bey, ne kadar tazminat alacağınız birden fazla değişkene bağlı bu nedenle vermiş olduğunuz bilgilerle hesap yapmak mümkün değil.
   Dava açılması halinde tazminat miktarları bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır.

   Ağustos 2, 2019 , 1:13 pm
  • Ramazan cevap

   Hocam benimde köprücük kemiğinde sıkıntı oldu Trafik kazasında numaranı yazar mısın konuşalım ben 15 gün sonra giricem heyete

   Ağustos 8, 2019 , 6:57 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

    Ağustos 18, 2019 , 5:45 pm
  • Ramazan cevap

   No yazar mısınız kamil bey

   Ağustos 8, 2019 , 6:58 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

    Ağustos 18, 2019 , 5:45 pm
 • Ismail atali cevap

  4 eylul 2015 te trafik kazasi gevvirdim..catpan atacin sigorta policesi 2015 haziran sonrasi oldugu icin meslekte is gucu kaybina gore degil de ozurlu kaybina gore islem gorecegi soylendi bu dogru mu acaba ?

  Ağustos 21, 2019 , 1:48 pm
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba ismail Bey, konu ile ilgili bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Ağustos 22, 2019 , 11:02 am
 • ramazan cevap

  Merhaba esim yolcu konumunda kaza gecirdi heyete girdi %6 rapor ortalama bir bucuk sene oldu tazminat ne kadar cikar

  Ekim 8, 2019 , 8:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Ekim 9, 2019 , 12:20 pm
   • Orhan cevap

    Merhaba ben kazadan dolayi yaralandim sigorta sirketini dava ettim bir avukat araciligiyla sonuclandi mahkeme ama itiraz haklarini kullanip yargitay a tasidilar dosyayi bu durumda yargitaydan olumlu olarak cikarmi benim doyam mahkeme karari 70 bin tl olarak sonuclanmisti teşekkürler

    Ocak 12, 2022 , 9:49 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Dosya içeriğini incelemeden yorum yapmak doğru olmaz

     Ocak 23, 2022 , 4:58 pm
 • necip cevap

  Merhaba OĞUZHAN bey. eşim trafik kazasında yaralandı, trafik suçu % 100 karşı tarafta. Menemen devlet hastanesinden dizde % 5 ayak bileğinde % 1 toplam % 6 maluliyet raporu aldık, çarpan aracın sigorta firması kendi doktorları tarafından hasta muayene edilmeden sadece bizim verdiğimiz rapora bakarak maluliyetin % 3 olduğuna karar verdi ve bunun karşılığı olan meblağı hesabımıza yatırmak için hesap numarası istedi. devlet hastanesi sağlık kurulu raporu sigortanın doktor ya da doktorlar grubunun görüşünden daha az mutebermidir? Bu % 3 eksik değerlendirme için mahkeme şartmıdır, nereye itiraz etmeliyim. Bize önerdikleri parayı almalımıyım, bu parayı alırsam itiraz hakkım baki kalır mı? İyi çalışmalar dilerim.

  Ekim 18, 2019 , 8:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Ekim 30, 2019 , 6:53 pm
 • folyo kaplama cevap

  Bu bilgileri bizimle paylastiginiz için tesekkür ederim.

  Saygilar Didem

  Şubat 19, 2020 , 6:17 pm
 • Büşra cevap

  Merhabalar, yaklaşık 6 ay önce benim üzerime olan eşimin kullandığı araçla biir trafik kazası geçirdik.Karşı taraf %75 oranında suçlu çıktı tali yoldan anayola önümüze atladığı için.Her iki tarafta da ölümlü bir durum olmadı.Hem bizim hem karşı tarafın aracındaki herkes yürüyerek çıktı aracın icinden.Ufak tefek sıyrıklar oldu.Ben de ise gögüs kafesim çatladı.Aradan 6 ay geçti.Bugün polis merkezinden arandım.Savcılık benden sağlık raporu istemiş.Herhangi bir hasar yok.Hastanede hangi aşamalardan geçeceğim.Bu konuda beni izleyen süreç nedir.Konu hakkında bilgilendirebilir misiniz rica etsem

  Şubat 24, 2020 , 9:48 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Muhtemelen karşı taraf şikayetçi olmuştur hakkınızda, veya siz de şikayetçi olduysanız bu süreç normal. Kaza sonucunda oluşan rahatsızlığınızı anlatarak muayenenizi olun. Hastane, muayene sonuçlarını savcılığa gönderecektir.

   Şubat 26, 2020 , 2:30 pm
 • gökhan cevap

  iyi günler karşı tarafın yüzde yüz kusurlu olduğu kazan nedeniyle yaralandım. adli tıptan yüzde 8 oranında rapor aldım ve sigorta şirketine başvurdum. adli tıp raporunda arızanın kazayla illiyet li olduğu belirtilmişken sigorta şirketi kazayla illiyeti olmadığı gerekçesiyle talebimi red etti. yaş 29 maaş 5000. ne yapabilirim

  Haziran 4, 2020 , 8:35 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açılması veya hakeme gidilmesi durumunda illiyet bağı kurulacaktır. Adli tıp raporu önemli.Konu ile ilgili olarak 05302022326 nolu telefonu arayarak hukuki desteğimizi alabilirsiniz.

   Haziran 7, 2020 , 6:23 pm
 • Zeynep Aydın cevap

  Ben 2018 Eylül ayında trafik kazası geçirdim .Otobüsün içindeydim u dönüşü yapan farklı bir aracın son dakika otobüs önüne çıkması sonucu şöför direksiyon hakimiyetini kaybedip viyadüğe vurdu .Ben de çarpmanın etkisiyle arka koltuktan uçarak yere çakıldım .Bel kemiğim ve L kemiklerimden biri kırıldı. 8 saat süren bir ameliyat sonrasında 4 platin takıldı .Dava açtık heyet raporu %12 engelli verdi raporu .bu durumda ne kadar ödeme alabilirim.sırtımda ömür boyu taşıyacağım 32 dikiş izi ve 4 platin var .Eskisi gibi sağlıklı değilin

  Ağustos 22, 2020 , 12:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar maddi ve manevi tazminat alabilirsiniz.Konu ile ilgili olarak 0530 202 23 26 numaralı hattı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 22, 2020 , 6:06 pm
 • Hakan Kurt cevap

  Merhabalar 22 ocakta yaya kaldırımında bir araç çarptı bana. Ambulans ile özel bir hastanenin acil pklikliniğine götürüldüm. O an pek fazla ağrılar hissetmiyorum. Röntgen tahlil falan derken Dr kırık falan yok boyun ve belde iç kanamada yok deyip 3 saat sonra taburcu oldum. Ama sonraları bel ve sırt bölgemde şiddetli ağrılar olunca. Beyin sinir doktoruna gittim. Mr da belimde kırıklar olduğu söylendi. Şimdi rapor için üniversite doktorları sıfır oran vermişler bu nasıl iş anlamadım. Ne yapmam lazım

  Ağustos 30, 2021 , 7:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar rapora itiraz etmenizde ve başka bir hastaneden rapor almanızda fayda var

   Eylül 1, 2021 , 8:56 pm
 • Semih Keşanlı cevap

  Merhabalar 2008 de trafik kazası geçirdim sol ayak femur kırığı oluştu platin takıldı. karşı taraf %80 kusurlu çıktı süre aşımına uğramıştır dediler tazminat için bişey yapılamaz mı ?

  Eylül 14, 2021 , 1:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Zamanasimi kesin raporu aldığınız tarihten başlar .Kontrol ediniz

   Eylül 21, 2021 , 8:03 pm
 • FURKAN cevap

  Benim oğlum 2018 16 yaşında motor kullanırken ters yönden araç gelip vurdu sag diz femuruc kırığı oluştu 1adet Visa takıldı şimdi çok şükür iyi ama ağrısı oluyor hastanesaglikkurulu /3 raporverdi tekrarmahkeme durum bildirir raporu verdi yanlış oğlum 2yil fizik gördü durum bildirirfizik birsey yok dedi tazminat almam mümkünmüş 4 mahkemeye cikacagiz

  Aralık 26, 2021 , 6:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar tazminat davası açabilirsiniz İletisim no.05302022326

   Aralık 26, 2021 , 7:16 pm
 • Emrullah ŞAHİN cevap

  Merhaba 04.07.2021 de trafik kazası geçirdim %100 haklılık oranım var .. ters yönden gelip çarptı.. sag ayak diz kapagım kırıldı ( patella parçalı kırıgı oluştu) 3 ay alçıda kaldı 3 ay sonunda iş başı yaptım şuan hafig aksaklık agrı mevcut 6 ay oldu kaza sonrası.. adli tıp dan rapor almak için 9 ay mı yoksa 1 sene mi iyileşme sürecimiz. Süreç nasıl işliyor. Kimi 6 ay diyor kimi 9 veya 1 yıl diyor. 1 yıldan erken olursa hak kaybı olurmuş..Bilgilendirmenizi belliyorum teşekkürler.

  Şubat 3, 2022 , 1:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Sigorta şirketleri ödeme yapmak için kaza tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi şartı arıyor.Ama siz bu süreleri beklemeden dava acabilirsiniz mahkeme sizi zaten adlı tıpa sevmeyecek. Detayli bilgi için iletişim no.05302022326

   Şubat 9, 2022 , 7:49 pm
 • latif cevap

  Merhaba ben 2016 da evimizin karşısında duran boş arasaya ( derin çukurları olan) bisiklete girince derin çukurlara düştüm hiçbir şekilde güvenlik önlemi yoktu burnum halen kırık dişim kırlıdı dudağım ikiye bölündü iki diz kapağımda 6 tane zımba ve sağ bacağımda 22 tane zımpa atıldıo zamana ait hastane rapoları mevcut e devletimde trafik kazaı olarak girilmiş o zaman polis geldi ve şikayetci olmadık şuan yaralarım yeni yeni kendine geliyor ama halen burnum kırık tazminat davası açabilirmiyim ?

  Şubat 19, 2022 , 4:10 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tazminat davası açabilirsiniz. Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:33 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.