Tahliye Taahütnamesi

Bilindiği üzere, kira sözleşmesi belirli süreli yapılmış olsa bile, konut ve çatılı işyeri kiraları kendiliğinden sona ermemektedir. Kanunumuz uyarınca, kiracı sözleşmenin feshini bildirmedikçe, sözleşme 1 yıllığına uzamış sayılmaktadır. Yazılı tahliye taahhüdü ile kiracı, kendine tanınmış olan korumalardan vazgeçmektedir. Tahliye taahhütnamesi hem belirli hem de belirsiz süreli kira sözleşmelerinde uygulanabilir.

TAHLİYE TAAHÜTNAMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR ?

  1. Tahliye taahhüdü verilmeli.
  2. Taahhüt yazılı olmalı.
  3. Tahliye tarihi belirli olmalı.(mutlaka)
  4. Taahhüt kiralanın tesliminden sonra verilmelidir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERİLMESİ İÇİN EŞİN RIZASI GEREKİR Mİ ?

Tahliye taahhüdünün bizzat kiracının kendisi veya temsilcisi tarafından verilmesi gerektiği açıktır. Ancak bir aile konutu söz konusu ise, kiracının kendisinin tahliye taahhüdünde bulunması için, eşinin rızasını alması gerekmektedir.

ŞARTA BAĞLI TAHLİYE TAAHHÜDÜ GEÇERLİ MİDİR ?

Tahliye taahhütnamesinde şart konulmasına bir engel yoktur. Yani belli bir şartın gerçekleşmesi durumunda belirli bir tarihte tahliyenin gerçekleşeceği sözleşmeye konulabilir. Örnek olarak, kiraya veren oğlunun evleneceği tarih olan 01.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay sonrasında konutun tahliye edileceği şartını koyabilecektir.

BİRDEN FAZLA KİRACI VARSA HEPSİ Mİ TAAHHÜTÜ İMZALAMALI ?

Bu gibi durumlarda taahhüdün bütün kiracılar tarafından verilmesi gerekmektedir. Tek bir kiracı tarafından yapılacak olan taahhüt ise geçerli olmayacaktır.

TAAHHÜT NOTER TARAFINDAN MI DÜZENLENMELİDİR ?

Taahhüdün adi yazılı şekilde verilmesi yeterli olup, noter tarafından düzenlenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak taahhüdün noterden alınmasının pratik bir önemi vardır ki o da kiracı imza inkârında bulunursa, kiraya veren icra tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Adi yazılı taahhütnamede ise böyle bir itirazda kiraya veren yalnızca tahliye davası açabilir.

BOŞ TARİHLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ GEÇERLİ MİDİR ?

Uygulamada kiraya verenler boş tarihli tahliye taahhüdü almakta ve daha sonrasında, tarih kısmını diledikleri gibi kendileri doldurmakta ve icra takibine girişmektedirler. Bu gibi durumlarda kiracı noterden bir ihtarname çekerek söz konusu taahhüdün kira sözleşmesinin kurulmasından önce boş tarihli verilmek zorunda kalındığının ve bu nedenle söz konusu taahhüdün geçersiz olduğunun ifade edilmesi, kiraya verenin söz konusu taahhüde dayanmasını engelleyecektir.

KİRACININ TAHLİYESİ NASIL SAĞLANIR ?

Kiraya verenin, taahhütte yer alan tarihten itibaren 1 ay içerisinde ya mahkemede dava açması ya da icraya başvurması gerekir. Tahliyeyi ise mutlaka kiraya verenin talep etmesi gerekmektedir. Kiraya veren sıfatına sahip olmayan malik ise bu talebi ileri süremeyecektir.

DAVA KİME YÖNLENDİRİLMELİDİR ?

Sona erdirme davasının davalısı kiracıdır. Kiracının birden fazla olması durumunda ise, tahliye talebi bütün kiracılara karşı ileri sürülmesi gerekir. Kira sözleşmesinin devredilmesi durumunda ise, eski kiracının vermiş olduğu tahliye taahhüdü kira sözleşmesini devralan yer alan yeni kiracıyı da bağlayacaktır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ CEZAİ ŞARTA BAĞLANABİLİR Mİ ?

Uygulamada tartışmalı olmakla birlikte çoğunluk görüşe ve Yargıtay kararlarına göre tahliye taahhütlerine ilişkin olarak bir cezai şart kararlaştırılması mümkün gözükmektedir.

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

KİRAYA VEREN                       :

ADRES                                         :

KİRALAYAN                              :

ADRES                                         :

KİRALANANIN ADRESİ         :

KİRA SÖZLEŞMESİ TARİHİ :

………TC Kimlik Numaralı ……….. adresinde mukim…….’den kiraladığım………..adresinde bulunan kiralık gayrimenkulü……/………/…….. tarihinde hiçbir şart ve koşul ileri sürmeksizin, ……. Tarihli kira sözleşmesine uygun şekilde ayıpsız ve hasarsız bir şekilde tahliye etmeyi taahhüt ederim. Belirttiğim tarihten geç yahut sözleşmeye aykırı şekilde tahliye işlemlerini gerçekleştirmem halinde doğacak her türlü zarar şahsıma ait olup bu zarardan kaynaklanan masrafları ivedilikle ödeyeceğimi kabul ve beyan ederim.

TARİH …./…./….

      Kiralayan

 

 

 

 

Benzer yazılar :

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Birlikte Yaşamaya Devam Etmesi Halinde Dava Reddedilir Mi?

Türk Medeni Kanunun 166/1. maddesi uyarınca boşanmaya karar verilebilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış...

İş Kazasında İşverenle Birlikte İşveren Vekiline de Dava Açabilir mi?

Günümüzde bir hayli artan iş kazaları sonucunda işçiye ödenmesi gereken tazminatlardan, işveren ile birlikte işveren vekilinin sorumlu olup olmayacağı hususu...

Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davası ile birlikte sona ermektedir. Bu durumda taraflar birbirlerinden katılma alacağı talep edebileceklerdir....

Trafik Kazalarında Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına Nasıl Başvurulur? Sigorta Neleri Teminat Altına Alır?

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası; Bakanlar Kurulu’nun 2004/679 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe girmiş olup; böylece karayolu yolcu taşımacılığı yapan taşımacıların...