Blog & Haberler

Geçit Hakkı Nedir? Taraflar Aralarında Geçit Hakkı Kurulması Hususunda Sözleşme Yapabilir Mi?

Geçit hakkı Türk Medeni Kanunun 747.md ve devamında tanımlanmıştır. Geçit hakkında, taşınmaz sahibi, malik olan kişinin, genel yola bağlantısı olmayan taşınmazından üzerinden genel olan yola çıkmak için komşu taşınmaz veya taşınmazlar üzerinden kullanmış olduğu sürekli olarak kurulmuş bir haktır. Malik bu hakkını kullanırken, diğer bir ifade ile geçit hakkından bahsedebilmek için, geçit hakkı tesis işleminden yararın eşit olması gerekmektedir. Yani geçit hakkında her iki tarafın menfaati de eşit olmalıdır.

Taraflar kendi aralarında kararlaştırarak geçit hakkı konusunda anlaşma sağlayabildikleri gibi zorunlu olarak da geçit hakkı kurulabilir. Geçit hakkının mutlak olarak resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Fakat geçit hakkının kurulması hususunda anlaşmazlıklarda tarafların bu haklarına ilişkin dava açma hakları da bulunmaktadır. Yargıtay’ın geçit hakkının resmi şekilde yapılmasına ve geçit hakkının ne şekilde tesis edilmiş sayılacağına ilişkin emsal kararları vardır.

T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 12580 Karar: 2017 / 2179 Karar Tarihi: 21.03.2017 tarihli kararında ‘Geçit hakkı verilmesine ilişkin davalarda, bu hak taşınmaz leh ve aleyhine kurulacağından leh ve aleyhine geçit istenen taşınmaz maliklerinin tamamının davada yer alması zorunludur. Ancak, yararına geçit istenen taşınmaz paylı mülkiyete konu ise dava paydaşlardan biri veya birkaçı tarafından açılabilir. Geçit tesisi davalarında başlangıçta davacı tarafından öngörülemediğinden dava dilekçesinde talep edilen yer dışındaki güzergahlardan da geçit kurulması gerekebilir. Bu güzergah üzerindeki taşınmazların maliklerine dava dilekçesi ile husumet yöneltilmemiş olması kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığından 6100 sayılı HMK’ nun 124. maddesi gereğince dürüstlük kuralına aykırı olmayan bu taraf değişikliği talebi kabul edilerek davacının bu kişilerin harçsız olarak davaya katılmalarını sağlamasına imkan verilmelidir.

Türk Medeni Kanununun 747/2 maddesi gereğince geçit isteği, önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun komşuya, bu şekilde ihtiyacın karşılanmaması halinde geçit tesisinden en az zarar görecek olana yöneltilmelidir. Zira geçit hakkı taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir irtifak hakkı olmakla birlikte, özünü komşuluk hukukundan alır. Bunun doğal sonucu olarak yol saptanırken komşuluk hukuku ilkeleri gözetilmelidir. Geçit ihtiyacının nedeni, taşınmazın niteliği ile bu ihtiyacın nasıl ve hangi araçlarla karşılanacağı davacının sübjektif arzularına göre değil, objektif esaslara uygun olarak belirlenmeli, taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması konusunda genel bir ilke olan fedakârlığın denkleştirilmesi prensibi dikkatten kaçırılmamalıdır.Uygun güzergah saptanırken önemle üzerinde durulması gereken diğer bir yön ise, aleyhine geçit kurulan taşınmaz veya taşınmazlar bölünerek kullanım şekli ve bütünlüğünün bozulmamasıdır. Şayet başka türlü geçit tesisi mümkün değilse bunun gerekçesi kararda açıkçagösterilmelidir. Yararına geçit kurulacak taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ve kullanım amacı nazara alınarak özellikle tarım alanlarında, nihayet bir tarım aracının geçeceği genişlikte (emsaline göre 2,5-3 m.) geçit hakkı tesisine karar vermek gerekir. Bu genişliği aşan bir yol verilmesinin zorunlu olduğu hallerde, gerekçesi kararda dayanakları ile birlikte gösterilmelidir.

Saptanan geçit nedeniyle yükümlü taşınmaz malikine ödenmesi gereken bedel taşınmazın niteliği gözetilerek uzman bilirkişiler aracılığı ile objektif kıstaslar esas alınarak belirlenmelidir. Bu bedel de hükümden önce depo ettirilmelidir. Hemen belirtmek gerekir ki, bedelin belirlenmesinden sonra hüküm tarihine kadar taşınmazın değerinde önemli derecede değişim yaratabilecek uzunca bir süre geçmiş veya bedel tespitinden sonra yörede taşınmazın değerini artıracak değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Bu gibi durumlarda mülkiyet hakkı kısıtlanan taşınmaz malikinin mağduriyetine neden olmamak ve diğer tarafın hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuracak olası davranışlarını önlemek için hüküm tarihine yakın yeni bir değer tespiti yapılmalıdır.Kurulan geçit hakkının Türk Medeni Kanununun 748/3 maddesi uyarınca tapu kaydının beyanlar hanesine şerhi de gereklidir.Geçit hakkı kurulmasına ilişkin davalarda davanın niteliği gereği yargılama giderleri davacı üzerindebırakılmalıdır.

İrtifak hakları, sahibine konusu olan eşyayı doğrudan doğruya kullanma veya ondan yararlanma yetkisi veren, malikine de bir çekinme borcu yükleyen, sınırlı bir hâkimiyet hakkıdır. Bazı irtifak hakları, sahibine eşyadan tam yararlanma hakkı (intifa hakkı) verdiği halde, bazı irtifak haklarında sahibinin eşyadan sadece sınırlı yararlanma hakkı bulunur (oturma, kaynak, geçit irtifakı). Ancak, Türk Medeni Kanununun 781. maddesi hükmüne göre, irtifak hakkı daima bir sözleşmeyle yapılır ve irtifak hakkının kurulmasına ilişkin yapılacak bu sözleşmede geçerli olması resmi biçim koşuluna bağlıdır.

Somut olayda ise, 22.01.1977 tarihinde yapılan sözleşme adi yazılı düzenlenmiştir. Kısaca, bu sözleşmeye dayanarak davalının davacıya ait taşınmazlar üzerinde geçit hakkı bulunduğunun kabulüne olanak yoktur. Türk Medeni Kanununun 683. maddesi uyarınca taşınmaz malikinin, taşınmazı üzerindeki her türlü haksız elatmanın giderilmesini talep yetkisi bulunduğundan ve orta yerde geçerli bir geçit hakkı olmadığından, 3934 parsel sayılı taşınmazdan bedelsiz olarak geçit kurulması doğru görülmemiştir. Bu sebeple hükme esas alınan bilirkişi raporunda tek bir seçenek üzerinde durulmuş alternatif güzergahlar araştırılmamış yüzölçümü itibariyle küçük olan 3934 parsel sayılı taşınmazdan geçit kurulmasına karar verilmiştir. Mahkemece Dairemizin yukarıda açıklanan ilkelerine uygun olarak başka geçit alternatifleri araştırılmalı, dava dilekçesinde talep edilen yer dışında başkaca güzergahların tespiti halinde bu güzergahlardaki parsel maliklerinin davaya katılmaları sağlanarak sonucuna göre karar verilmelidir.’

Sinerji Hukuk Yazılımları A.Ş. ‘T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 12580 Karar: 2017 / 2179 Karar Tarihi: 21.03.2017 tarihli kararı’

Comments (65)

 • cem ozali cevap

  merhaba ,
  418 metre2 arsam var köy imari mevcut %50 ancak kadastral yolun hemen arkandamdaki arsada var sagimdaki arsa izsu nun arsasi arkamdaki arsa sahis arsasi gecit hakki ve elektrik su baglatmam icin gecit hakki davasi acabilirmiyim? arsama ev yapabilirmiyim ?cevabiniz icin tesekkurler ,

  Ocak 31, 2020 , 11:56 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Geçit hakkı davası açma imkanınız var. Arsanız üzerinden tasarrufta bulunma imkanınız var ancak, davanın ne şekilde sonuçlanacağını, talebinizde haklı olup olmadığınızı verdiğiniz bilgilerle yorumlamamız mümkün değil.

   Şubat 8, 2020 , 7:49 am
 • Çağtay cevap

  Merhabalar. Şuan süregelen bir geçit davam var. Davayı açan kişi geçit hakkı istemektedir. Geçit hakkını alabilmesi için ben de dahil üç kişinin arazisinden geçmesi gerekiyor. Mahkeme belli bir ücret karşılığında geçit hakkını verecek onda sıkıntı yok. Ama geçit hakkını aldıktan sonra o yoldan bizi geçirtmeyeceğini söylüyor. Böyle bir hakkı oluyor mu? Geçit hakkını verince bizim araziler den geçen yol kısmı sadece ona mı devrediliyor. Biz kullanamıyor muyuz?

  Mart 12, 2020 , 10:47 am
 • yusuf cevap

  İKi taşınmazın maliki de aynı kişi olduğunda geçit hakkı tesis etmek mümkün müdür? Sonuçta bir hakim ve hükümlü bir taraf olması gerekiyor, ama yine de mümkün müdür?

  Mart 19, 2020 , 7:37 am
 • mehmet cevap

  Dava, geçit hakkı kurulması isteğine ilişkindir. Geçit hakkı kurulması davalarında
  Uygulanan fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesine göre yüz ölçümü daha büyük olan
  Taşınmazlardan geçit hakkı kurulması gerekmektedir. Ziraat bilirkişisi tarafından “C” seçeneği
  En uygun güzergâh olarak belirtilse de, fen bilirkişi raporunda “A” harfi ile gösterilen,
  Taşınmazın batı kısmındaki yerin uygun yer olduğu belirtilmiştir. Davacıya bu seçenekten
  geçit kurulmak üzere süre verilerek aleyhine geçit kurulması düşünülen, taşınmazların maliklerini davaya dahil ettirmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir, ve bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
  böyle bir dava nasıl bir sonuca ulaşır ?

  Nisan 2, 2020 , 1:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba anladığımız kadarı ile dosyanızı avukat ile takip ediyorsunuz. Konu ile ilgili avukatınız size yardımcı olacaktır. İlginize teşekkür ederiz.

   Nisan 23, 2020 , 9:42 pm
 • Dilek cevap

  İ yi gunler bizim tapulu kırgur evimizle ana yol arasında Bi komşumuz var kadostra da araştırdık yolumuz gorunuyor fakat bu komşumuz mevcut olan yolumuza duvar ordu bizi dahada engelledi çok az Bi geçiş kaldı zor duruma duştuk mevcut olan yola aştı parsel payını da yola taşırdı bizim nasıl Bi yol izlememiz lazım tşkrlr

  Mayıs 31, 2020 , 8:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar size geçit hakkı verilmesi için dava açmanız gerekiyor.Büromuzdan randevu alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:56 pm
  • Mehmet cevap

   Gecit hakkı aldım ancak gaz baglatamıyorum evime, gerek e ise Gecit hakkı alınan yerden alt yapı calısması yapılamiyormus dogrumu
   , bu durumda ne yapabilirim

   Nisan 28, 2022 , 11:44 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Belediye ile ve ilgili kurumla gorüsmenizde fayda var

    Mayıs 3, 2022 , 9:50 am
 • Erhan cevap

  Slm babam ölmeden önce geçit hakkı vermiş yol olarak 4 metre olarak şua babam vefat etti yol 7 metre ve beni zarara uğrattılar kazıkları ve tellerime söyledim onlara zararımı diye vermiyolar bende yolu 4 metreye düşüreceğim söyledim düşürürsen seni yoldan geçirmeyiz diyolar ne yapmam lazım

  Haziran 3, 2020 , 5:42 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar öncelikle tespit davası açarak geçit hakkının genişletildiğini tespit ettirip sonrada müdahalenin menni yani işgalin sonlandırılması ve tazminat davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili olarak 05302022326 numaralı telefonu arayarak avukatlarimizla görüsebilirsiniz

   Haziran 3, 2020 , 8:27 pm
 • Fatih Altuntaş cevap

  Merhaba,
  Mevcut tapulu evimizin/arsamızım patika yol ile ulaşımı mevcut fakat araç ile ulaşım mevcut değil. Patika da epey uzun ve dolambaçlı, araç yoluma dönüşmesi de coğrafi yapıdan dolayı mümkün olmuyor. Annem ve babam hasta ve yaşlı, araç ulaşımı macburi hale geldi. Hemen yan parselimizde araç yolu mevcut ve tapu kayıtlarında da yol olarak gözüküyor. Fakat sahibi izin vermediği için kullanamıyoruz. Bu durumda geçit hakkı davası açar isek yaya yolu olduğu için reddedilme durumı var mı?

  Haziran 17, 2020 , 8:28 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar geçit hakkı davası acabilirsiniz.Hakli nedenlerin varlığını ispatlamaniz halinde talebiniz mahkemece kabul edilebilir

   Haziran 23, 2020 , 12:55 pm
 • onur cevap

  benim arsam ile komşumun arsası arasında yol var. Komşum yolun hepsi benim tarlamdan geçti diyor yol da onun tapusunda gözüküyor yani onun tarlasından geçmiş. Ama yol 47 yıllık yol. Yolu kapatacağım diyor. Kapatabilir mi? yol açılmak istense devlet bu arsadan illaki yol açmak zorunda mı

  Haziran 24, 2020 , 8:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili daha detayli bilgi vermeniz halinde size yardımcı olabiliriz.Konu ile ilgili ofisimizden randevu alarak ücretli danışmanlık alabilirsiniz.

   Haziran 24, 2020 , 9:52 pm
 • Elif cevap

  Geçit hakkı davalarında, tanik olarak davacının 18 yaşını geçmiş çocuğu şahitlik yapabilir mi?

  Temmuz 13, 2020 , 7:21 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tanıklik yapmasına yasal olarak bir engel yok

   Temmuz 15, 2020 , 6:29 pm
   • Feridun cevap

    Merhabalar benim 860 metre2 tapulu yerim var bu yerimin içinden tamamı bende olmak üzere yol geçirmişler ve bu şahısların herhangi bir tapusu yok kendi yerlerine ağaç dikmişler telle cevirmisler hazine yerini ,bulunan bölgede sadece bende tapu var

    Aralık 10, 2020 , 9:51 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar işgali yapan Devlet Kurumu ise kamulastirmasiz el atma davasıacmaniz,işgali yapan vatandaş ise müdahalenin menni davası açmanız ve tazminat istemeniz gerekiyor. Konu ile ilgili olarak 05302022326 numaralı telefonu arayabilirsiniz

     Aralık 11, 2020 , 10:25 pm
 • mesut cevap

  Merhaba Karsın Kağızman ilçesinde yaşamaktayım ilçemizde çok eskilere dayanan şehir merkezinde arklar mevcuttur bu eskiden ilçemizde herhangi bir imar planı yoktu ve şehir merkezinde bağ bahçeler mevcuttu şimdi ise imar planları mevcut şehir merkezi bitişik nizam ve ticari alanlarla imara açıktır. Bu ark yerleri eski kadastro ve yeni şehir planlarında görünmemektedir. İnsanlar komşu bahçelere birbirlerinin arazisinden sulama suyu götürmekteydi şimdi imara açık ve bu durum söz konusu olunca ekonomik durumu kötü olanların ki bağ bahçe iyi olanların ki ticari ve konut olarak değerlendirmekteler. Kendi mülkiyetim de belediyeden ruhsatı alınmış bitişik nizam 6 kat bina inşaatı başlattım temelini attıktan sonra mahkeme kararı ile inşaatıma ihtiyati tedbir kararı konuldu akabinde kaynak hakkı irtifası kurulmak üzere dava açıldı bu duruma göre şehir merkezinde böyle bir durumun olup olamayacağını merak ediyorum daha önceden bu arsam da bu tür 1981 yargıtay kararının onadığı meni müdale davasını kazanmış bulunmaktayız.

  Temmuz 17, 2020 , 1:59 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dosyanızı bulunduğunuz yerden bir avukatlatakip etmenizi tavsiye ederim dosya kapsamını görmeden yorum yapmak sağlıklı olmaz

   Temmuz 26, 2020 , 5:41 pm
 • Faruk ÜNLÜ cevap

  Merhaba, öncelikle yorumlara cevap verdiğiniz için teşekkürler. Tarlama başka bir tarla üzerinden geçit hakkım var. Fakat bu tarla sahibi arasisini sürekli kiraya veriyor ve gelen kiracılar geçit hakkım olan yolu çeşitli şekillerde (araba koyarak, sandık yıkarak) geçmemi zorlaştırıyorlar. Ben bu yolu tel içine alıp sadece ben kullanabilir miyim? Bu geçit hakkı orayı sadece bana özel mi kılmaktadır ya da o tarla sahibiyle ortak kullanmaya mecbur muyum?

  Temmuz 18, 2020 , 6:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar adı üstünde sadece geçit hakkınız mevcut tarla sahibiyle birlikte kullanacaksınız.Mulk sahibinin malını işgal edemezsiniz

   Temmuz 26, 2020 , 5:37 pm
 • Demet cevap

  Tarlama geçit hakkı davası açılmış açan kişinin diger tarafindaki tarla daha yakın ancak onun yola cephesi 17 metre benim 25 metre mahkeme karar verirken benden mi verir ? ( minimum cephe 15 metre kuralina istinaden )

  Temmuz 19, 2020 , 7:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar iddialarınızı mahkemede dile getirmeniz şahit dinlemeniz faydalı olacaktir

   Temmuz 26, 2020 , 5:35 pm
 • Umut cevap

  Evimin yanından geçen geçit hakkının iptali için ne yapabilirim şahıslarla kavgalıyız ve yoldan geçerken kavga ediyoruz

  Temmuz 21, 2020 , 8:00 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçit hakkının iptali belli şartların varlığı halinde mümkündür.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

   Temmuz 26, 2020 , 5:30 pm
 • Cihan cevap

  Merhaba,Giresunda bulunan bir arazimiz var arazi 3-4 metre yüksekliğinde yanından daköy yolu geçiyor. Arazinin üst tarafı bizim yükseklik olan taraf ise komşumuzun. Bizim eve ulaşımımız patika yol ile oluyor. 10 adımla yoldan ulaşacağımız evimize 200 adımla komşumuzun evinin ordan dolaşıp ulaşıyoruz. Evde de %90 engelli bir kardeşim var ve çok zorlanıyoruz. Komşumuz (1. derece de akrabamız) malesef bize yol hakkı tanımıyor,gidip yol hakkı istediğimizde bizi tehdit ediyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz engelli olan kardeşimin bu durumundan dolayı da bir artımız olur mu acaba yol konusunda yardımcı olurmusunuz?

  Ağustos 4, 2020 , 9:11 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar şartları mevcutsa geçit hakkı kurulması için dava acabilirsiniz

   Ağustos 16, 2020 , 3:18 pm
 • büşra cevap

  tapusuz arsalar arasında geçit hakkı sağlanabilir mi? nasıl bir yol izlenmeli?

  Eylül 21, 2020 , 9:28 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar geçit hakkı için dava açmanız gerekiyor

   Ekim 2, 2020 , 9:20 pm
 • HÜSEYİN KARADUMAN cevap

  İYİ GÜNLER BEN BİR TARLA ALDIM FAKAT TARLAYA BAĞLANTILI BİR YOL YOK KOMŞUMUN TARLASINDAN GEÇMEK ZORUNDAYIM FAKAT KOMŞUN HER DEFASINDA YOLUN ORTASINA GERİLEREK BENİ GEÇİRMİYOR.TARLAMA KOMŞU BAŞKA BİR TARLA VARDI ONU ALIP YOLA BAĞLANABİLİYORDUM AMA O TARLAYIDA SAHİBİ BANA SATMADI 3. BİR KİŞİYE BENİM VERDİĞİM FİYATTAN DAHA UZUZA SATTI . EĞER BEN GEÇİT HAKKI DAVSI AÇARSAM DAVA SONUNUÇLANINCAYA KADAR KOMŞUNUN TARLASINDAN GEÇEBİLİRMİYİM? VEYA DİĞER ÇÖZÜM: ÖN MALİK OLARAK TARLAYI BAŞKASINA SATAN KOMŞUNUN TARLASINI ALANA DAVA AÇIP BU TARLAYI ONUN ALDIĞI FİYATTAN ALABİLİRMİYİM.ALABİLİRSEM ÜCRET TAPUDA YAZAN FİYATTAN MI OLUR.BU İKİ DAVA KAÇ YILDA SONUÇLANIR.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.TEŞEKKÜRLER

  Ekim 11, 2020 , 1:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar şartlarının oluşması halinde geçit hakkı için dava açabilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 6:59 pm
 • Aslan Deniz cevap

  Cevaplarınız için teşekkür ederim. Yurtdışında yaşıyorum ve bu durum için türkiyeye gelip sizinle görüşmek istiyorum. Garip bir problemimiz var. Yan parseldeki 5 dönüm arazisi olan komşumuz ile yola paralel arazimiz var. Benimki de 1 dönüm. Benim arazimin hemen arkasında kendisinin bir samanlığı var. (300 m2) Buraya kadar herşey normal. Ancak kendisi beni arayacak geçit hakkı davası açacağını söyledi. Kendisinin arazinden bu samanlığa geçişi bulunmakta. Ve kendisinin arazisinin (büyük olanın yola çıkışı mevcut) Samanlık olanın ise benim arazim üzerinden geçerek yola çıkması ya da yandaki 3. komşunun arazisini kullanması gerekiyor. İşçiler şu anda bizim arazimize tel örgü çekiyorlar. Kendisinin yandaki büyük arazisi üzerinden yola çıkabildiği halde bana bu davayı açıp tel örgülerimi yıkabilir mi? Dava açsa dahi hakim aynı açıdan yola inen arazilerden kendi arazisi olduğunu görünce bu nasıl iş olmaz diye davayı reddebilir mi? Büyük arazisi ortaklı olabilir, onu bilmiyorum.

  Ayrıca köyiçi arazi olduğu için yola 25 metre cephesi olduğu için evde yapacağız. Davada 2 3 metre benden yol için yer alırsa, yola cephem 22 metreye düşer. Bu ev yapımını engeller mi?

  Teşekkürler.

  Aralık 27, 2020 , 10:57 pm
 • hüseyin true cevap

  Merhaba. Köyde bir arsam ve içinde su değirmenim var. Seneler önce anayola bağlanmak için geçit hakkı davası açtım ve geçit hakkı aldım. Şimdi arsamın içine bir ev yapmak istiyorum. İl özel idaresi Arsamın yola bağlantısı yok diye ev yaptırmama izin vermiyor. Geçit hakkı tapu kayıtlarını gösteriyorum ama kabul etmiyorlar. Bu durumda ne yapmalıyım.

  Ocak 7, 2021 , 10:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba mahkemeye başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz

   Ocak 9, 2021 , 9:02 am
 • Özgür korkut cevap

  İyi günler
  Bana ait köyde bir samanlık ve tarım aletleri garajı bulunmaktatır buraya 30 40 yıldır bir komşumuzun arazisinden geçiyorduk bu yıl bu yolu kapattılar şimdi geçemiyoruz ne yapmamız gerekir

  Ocak 20, 2021 , 5:23 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçit hakkı verilmesi için dava açmanız da fayda var

   Ocak 31, 2021 , 7:13 pm
 • huseyin cevap

  Merhaba arsamin alt tarafindaki komsu gecit davasi acti iki yol guzargayi secenek gosterildi benimki nin uzerinde demir kapi 24 fidan kumes var 2 ci şık olarak gösderilen yer köy icinde kalmis mera oranin uzerinde ekili dikili birsey yok ve fiyati dusuk bilir kisi raporunda benim arsamdan olanak gösdermis meradan verme olma imkani varmi kanunda tesekkur ederim

  Nisan 27, 2021 , 7:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosyayı detayli incelemeden yorum yapmak doğru olmaz bir avukatla gorusmenizde fayda var

   Mayıs 2, 2021 , 9:15 am
 • Murat Sevim cevap

  Merhaba benim köy içinde arsam var arsamın yanında da sıradan 2
  8 tane ev var arsamın ve bu evlerin önünde köyden belediyeye geçen arazi var elektrik su kanalizasyon herşey var fakat önümüz belediyenin olduğu için yolumuz yok ve belediye fen işleri zorluk çıkartıyor geçit hakkı ile arsamda ev yapabilirmiyim birde geçit hakkı davası açarken orada evleri bulunan şahıslar ile toplanarak dava açabilir miyiz çünkü onların da yolu yok şimdi den teşekkür ederim

  Mayıs 27, 2021 , 1:52 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçit hakkı için şartları oluşmuşsa dava acabilirsiniz

   Mayıs 29, 2021 , 12:23 pm
 • Cem A. cevap

  Merhaba, aldığımız parsele giderken kullandığımız toprak yol, girisinde sokak adı olan, devamında yol boyunca beton elektrik ve aydınlatma direkleri olan bir yol idi, sanırım kadastro öncesi de orada imiş. Zira planda halihazırda kullanildigi kesik cizgiler ile belirtilmiş ama şahıs tapulu arazisi içinde kaldığını öğrendik. Mesafede uzun, arastirmadim alırken ama pek çok yoldan daha yol görünen bir yer idi. Simdi arazi sahibi yolu kapatacağını söylüyor. Bu yolu fiilen en az 30 köylü ve bizim gibi sonradan gelenler kullanıyor. Belki 40 parselin tek fiziki yolu. Ne yapabiliriz ? Sokak adi var, hatta yaoi kayit belgesi almış bir yapı ile beraber eskiden tapuya islenmis 5 hane numarasi bile var sokakta, su hatti da elektrik hatti da buradan geciyor ama yol değilmiş. Bu konularda belediyenin mesuliyeti var midir ? Aşırı maliyetli olacak geçit hakki davasi yerine başka imkanlar var midir ? Teşekkürler

  Haziran 7, 2021 , 2:58 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef geçit hakkı davası açmanız gerekiyor

   Haziran 13, 2021 , 3:42 pm
  • Özhan Bozkurt cevap

   Merhabalar ben koyde ev yapmak için arazi aldim arazinin yolu dar 2 metre yani tarim araci ile gecemiyorum kadastro gectiginde yolun yarisini karşı tarafin arsasina eklemis sizce ne yapmaliyim adamda yolu kadastro nun geçtiği yere kadar yasla çevirmis

   Kasım 22, 2021 , 3:22 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Geçit hakkı davasi acabilirsiniz

    Aralık 5, 2021 , 4:13 pm
 • Ali K. cevap

  Merhabalar, öncelikle cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Bizim problemimiz herkesten biraz daha farklı. Köyümüzdeki evimizi anayola bağlayan ve kadastroda yol olarak görünen ve mülkiyetinin bir kısmı komşumuza ait olan bir yer mevcut. Aplikasyon krokileri vs her şey hazır ancak bir şekilde resmi kurumlar da dahil zorluk çıkarılıyor ve yolumuz açılmıyor. İlçe özel idaresinin son bahanesi fizibilite yapılırken belirli noktalara işaret kazığı çakılması gerekiyor gibi komik şeyler oldu. Her şeyimiz hazır ama yolu açtıramıyoruz ne yapmalıyız?

  Temmuz 31, 2021 , 9:27 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba geçit hakkı kurulması için dava acabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 2:58 pm
 • Emre cevap

  Merhaba iyi çalışmalar dilerim. Sormak istediğim soru şu; geçit hakkı sadece davayı açan davacı veya o davacının taşınmazı lehine mi geçerli olur. Örnek vermem gerekirse yola cephesi olan taşınmazım arka cephesinden iki adet yola cephesi olmayan taşınmaza komşu. Bu taşınmazlardan birinin maliki geçit hakkı davası açtı ve kazandı karar kesinleşerek yol açıldı. Ancak dava dışı olan diğer komşu parsel maliki de şu anda bu açılan yoldan geçmek istiyor. Geçmişten gelen bir anlaşmazlığımız olması sebebi ile bu kişiye kullandırmak istemiyorum. Benim rızam olmadan veya bu davaya dahil olmadan diğer komşunun aldığı irtifak hakkından faydalanabilir mi? Teşekkür ederim.

  Ekim 4, 2021 , 4:54 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:35 pm
 • Özgür cevap

  Oğuzhan bey merhaba %25 köy imarlı arazim var fakat önümdeki iki arsanın kadastro yola bağlantısı var geçiş hakkı alınarak ev yapababilirmiyim

  Ekim 20, 2021 , 6:08 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   İstediğiniz geçiş hakkı için birçok incelenmesi gereken ve bilgi vermeniz dahilinde işlem yapacağımız husus vardır. Daha detaylı bilgi vermek için 0507 759 6114 numaramızla iletişime geçebilirsiniz.

   Ekim 27, 2021 , 2:39 pm
 • Adem cevap

  Merhaba, komşum evimin bir cephesini kapatacak şekilde iki ahır yapmış. Yani 2 odam ve banyo güneş görmüyor ve rutubet oluşuyor. Yasal olarak herhangi eylemde bulunabilir miyim?

  Ekim 25, 2021 , 5:09 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Öncelikle imar mevzuatında herhangi bir problem olmasına sonra ahır yaptırılmasında menfaat çerçevesine ve hakkın kötüye kullanılması dürüstlük kurallarına göre bir savunma yapılabilir. Detaylı görüşmek için Gsm:0507 759 6114 numaramızla iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz

   Ekim 25, 2021 , 10:17 pm
 • Ali cevap

  Merhaba bizim yolu kapatilar tapulu arazisinde geçiyormuş diye ve biz de değişik bir yoldan gelmeye basladik ama bu seferde bizim evin kapısına kadar komşumuzun tapusundaymis ve su anda yolu kapatırız diyorlar nasil bir yol izlememiz lazim evin giriş kapısına kadar komşumuzun tapusu var

  Ekim 27, 2021 , 3:33 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Geçit hakkı ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. Açılacak dava en az zarar gören komşuya karşı olmalıdır. Geçit hakkı sonucunda mülkiyet size geçmez bir bedel ödeyerek de geçit hakkına sahip olabilirsiniz.

   Detaylı bilgi için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçebilir, sorunuz onaylandığında mail adresinizden ve sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Ekim 28, 2021 , 2:10 pm
 • İkbal cevap

  Merhaba bizim şu an oturduğumuz evimiz dedemin üzerine bulunduğu tarla ise babamın amca oğulları ile aynı ata malı olduğu için kendilerince alt üst olarak paylaşmışlar şu an onlar evlerinin etrafıni duvaf ile çevirdiler bize yol bıraktık diyorlar ama sürekli o yolda bir şeyler yapma pesindeler ayrıca biz yarın sorun olur diye yolun hemen yanındaki iki tarlayı aldık parsele göre tarlalar tam duvarlarının dibinde bitiyor bizim mahkemeye verme gibi bir imkanımız var mı?teşekkür ederim

  Aralık 12, 2021 , 5:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Gecit hakkı icin Dava açabilirsiniz

   Aralık 14, 2021 , 7:09 am
 • Süleyman Sakız cevap

  Merhaba, ben benim sorum,evimiz çıkmazda, sokak yoluna çıkan yolumuz komşumun aracı tarafından (kapımın önü)
  diyerek kapatılıyor, söz konusu olan çıkmazda 4 tane ev var,aracımızla esir kaldık resmen, yanlız ne komşumun ne bizim tapumuz yok. Geçit hakkı için dava açabilirmiyim

  Ocak 30, 2022 , 10:46 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçit hakkı için dava açmanız gerekiyor

   Şubat 10, 2022 , 6:14 pm
 • Ali cevap

  Merhaba,2 dönüm bir tarlam var ve ana yola çıkış yolu yok.Aynı şekilde komşu parselinde yolu yoktu.Bende dahil 5 komşu parseli dava ederek geçit yolu ald.Bu yolu davacı haricinde ana yola çıkmak için bizlerde kullanabilirmiyiz?

  Şubat 18, 2022 , 6:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçit hakkı için sizinde dava açmanız gerekiyor. Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:34 am
 • Mustafa cevap

  Bahcem 3 donum 150 adet elma agacım var yanımdaki bahcelerin yolları var benim arazım tam ortada kaldığı ıcın kimse yol vermiyor agaclara ılac atamiyorum böcekten kurttan elma alamıyorum mahkemeye versem herhangi bir ıddae edebilirmiyim

  Nisan 17, 2022 , 5:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçit hakkı için dava açabilirsiniz

   Nisan 20, 2022 , 11:18 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.