Blog & Haberler

Alkollü Araç Kullanırken Yapılan Kazada Sigortanın Ödeme Yapma Durumu

Karayolları Trafik Kanun ve yönetmeliği uyarınca belli bir promilin üstünde alkol almış bir kişinin araç kullanması ve trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Kişinin belirlenmiş olan alkol limitinin üzerinde ile trafik kazasında taraf olması durumunda ise, sigorta şirketleri tarafından hasarın teminat dışında bırakılması adına işlemler yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra, sigorta şirketleri, hasar ilişkin olarak yapılan ödemeleri ise sigorta ettirene rücu etmektedirler. Ancak yerleşik Yargıtay kararları ve doktrinde benimsenmiş olan görüş, kişinin yapmış olduğu kaza ile alkollü olması arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının uzman kişilerce belirlenerek sonuca varılması yönündedir. kişinin kusuru olmaksızın olunan trafik kazasında salt alkollü olması sebebi ile kusurlu bulunması hakkaniyetli olmayacaktır.

Kişinin yapmış olduğu kazanın nedeni sadece alkollü olup olmaması noktasında değerlendirilmeli, bu değerlendirme uzman doktor bilirkişileri de kapsayan bir kurulun oluşturduğu bilirkişilerce saptamalıdır. yapılan incelemeler sonucunda ise eksik husus kalmaması durumunda mahkemece karar verilmelidir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 11.06.2013 tarih ve 2013/6925 E.-2013/8892 K. sayılı kararında,2918 Sayılı K.T.K.nın 48. maddesinde; alkollü içki alması sebebiyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu ifade edilmiştir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddelerle İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı" başlıklı 97. maddesinde alkollü içki almış olması sebebiyle güvenli sürme yeteneğini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu açıklandıktan sonra konuyla ilgili olan "b-2" bendinde "alkollü içki almış olarak kandaki alkol miktarına göre araç sürme yasağı kenar başlığı altında; alkollü içki almış olarak araç kullandığı tesbit edilen diğer araç sürücülerinden kandaki alkol miktarı 0.50 promil üstünde olanların araç kullanamayacakları açıklanmıştır. Ayrıca, Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Genel Şartlarının B.4.d maddesinde; tazminatı gerektirin olay işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak kendilerine verilen kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş veya olay yukarda sayılan kişilerin alkollü içki almış olmaları sebebiyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa sigortacının sigorta ettirene rücu hakkı olduğu açıklanmıştır.

Bununla birlikte. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.4.d maddesinin dayanağını teşkil eden K.T.K.nın 48. maddesinin yasaklamayı düzenleyen ilk fıkrasında, alkollü içki almış olması sebebiyle güvenli araç sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaklanmış olup, aynı maddenin 2. fıkrasındaki yönetmelik düzenlenmesine olanak tanıyan hükümde, yasaklama yetkisi yönetmeliğe bırakılmış olmadığından. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. maddesinde, yukarda anılan yasa hükmü tekrarlandıktan ve müteakip, uyuşturucu veya keyif verici maddelerle alkollü içkilerin oranlarının ne şekilde saptanacağı belirlendikten sonra, yasada yer alan hükmü dikkate almadan salt 0.50 promilin üstünde alınan alkol miktarına göre araç kullanma yasağı getirilmesinin yasal dayanağı bulunmadığından geçersiz bulunmaktadır. Geçersiz yönetmelik hükümlerinin yasaya aykırı bir şekilde genel şart olarak kabulü de mümkün değildir.

O halde, hasarın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt ( münhasıran ) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla sürücünün alkollü olması tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Üstelik, böyle bir durumda hasarın teminat dışı kaldığının ispat yükü T.T.K.nun 1281. maddesi hükmü gereğince sigortacıya düşmektedir.

Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarında; sürücünün aldığı alkolün oranının doğrudan doğruya sonuca etkisi bulunmadığından, mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişi kurulu aracılığıyla olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin, alkol dışında başka unsurlarında olayın meydana gelmesinde rol oynayıp oynamadığının saptanması, sonuçta olayın tek başına alkolün etkisiyle meydana geldiğinin saptanması durumunda, oluşan hasarın poliçe teminatı dışında kalacağından davanın reddine aksi halinde kabulüne karar verilmesi gerekeceği ilkesi benimsenmektedir.denilmektedir.

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14.12.2005 tarih ve 2005/11-624 E.-2005/713 K. sayılı kararında; “Uyuşmazlık, rizikonun teminat dışı kalıp kalmadığı noktasında toplanmaktadır. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları'nın A.5.5. maddesi hükmü gereğince, hasarın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle, sürücünün münhasıran, sadece alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer anlatımla, sürücünün alkollü olması tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Böyle bir nedenle, hasarın teminat dışı kaldığının kanıt yükü de TTK'nun 1281'inci maddesi hükmü uyarınca, sigortacıya düşmektedir. Sürücünün aldığı alkolün oranının doğrudan doğruya sonuca etkisi bulunmadığından, mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konularında uzman bir bilirkişinin de yer aldığı kurul tarafından, olayın salt alkol etkisi altında gerçekleşip gerçekleşmediğinin, başka unsurların da olayın meydana gelmesinde rol oynayıp oynamadığının saptanması ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekmektedir.

Somut olayda, araç sürücüsü T'nin az miktarda alkol aldığı doktor raporunda belirtildiği gibi, bu kişi, jandarma görevlisince alınan ifadesinde "üç bira ve bir rakı içtiğini" beyan etmiştir. Bu durumda, sürücünün aldığı alkolün miktarı ve oranı raporda kesin olarak tespit edilmemiş ise de, az ya da çok miktarda alkol aldığının kabulü gerekmektedir. Esasen, bu noktada çekişme de bulunmamaktadır. Raporu hükme esas alınan bilirkişi kurulu, dairemiz uygulamasına uygun şekilde oluşturulmuş ise de, olayın oluş şekli bu raporda tartışılmadığı gibi, az miktarda da olsa alkolün olaya etki ettiğinin tespiti ile yetinilmiş, olayın sadece ve tek başına alkolün etkisiyle oluştuğu kesin olarak ortaya konulmamıştır.

O halde, mahkemece, sürücünün alkol aldığına ve bunun kazaya etki ettiğine ilişkin tespitin tek başına uyuşmazlığın çözümüne yetmeyeceği gözetilerek, alkolün münhasır etkisi altında kazanın olup olmadığı üzerinde durulması, ek ya da yeni bir bilirkişi kurulundan rapor alınarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz rapora itibar edilerek, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir .” denilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23.10.2002 tarih ve 2002/11-768 E.-2002/840 K. sayılı kararında, “Davacı vekili, müvekkiline ait kasko sigortalı aracın, kazaya uğradığından bahisle tazminat talebinde bulunmuştur. Kasko sigorta poliçesi, taraflar arasında poliçe genel şartları çerçevesinde akdedilen bir sözleşme belgesidir. Genel şartların ( A-5 ) maddesinin 5. fıkrasına göre, rizikonun teminat dışında kalabilmesi için sürücünün sadece alkollü olması yetmeyip, kazanın münhasıran alkolün etkisinde oluştuğunun da sigortacı tarafından kanıtlanması gerekir. Artık burada üçüncü araç sürücüsünün, ya da sigortalı sürücünün kusurunun, kasko sigortası olması nedeniyle önemi yoktur. Yani. önemli olan kazanın münhasıran alkolün etkisinde meydana gelip gelmediğidir. Bu durumun belirlenmesi de, aralarında bir trafik uzmanı ve nöroloğun da bulunduğu bir bilirkişi kurulu marifetiyle inceleme yaptırılarak, olayın meydana geliş şekli itibarıyla bu kaza ve hasarın münhasıran alkolün etkisi altında meydana gelip gelmediğinin ve illiyet bağı bulunup bulunmadığının tespit ettirilmesi ile mümkündür.” denilmektedir.

Görüldüğü üzere, yerleşik Yargıtay içtihatları da, sürücünün sadece alkollü olması durumunda, sigortanın hasara ilişkin sorumluluğunun kalkmayacağını belirtmektedir. burada sigortacının rücu yapabilmesi için, gerçekleşen kaza ile sürücünün alkollü olması arasında illiyet bağını ispat etmek zorundadır. söz konusu husus ispat olunmadığı sürece, sigortacının sorumluluğu devam edecektir.

Comments (27)

 • İbrahim cevap

  0.79 promil alkollü kaza yaptım maddi hasar var yaralanma yok polis ehliyetime el koydu karşı taraf ters tek yönlü yolda üzerime geldi ve çarpıştık resimleri çektim nasıl bir yol izlemem gerekir ve sonuç ne olabilir. Teşekkürler

  Ekim 28, 2018 , 10:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefondan iletişime geçebilirsiniz..

   İyi günler dileklerimle
   Av.Oğuzhan KARA

   Şubat 4, 2019 , 3:17 pm
  • semih çakmak cevap

   Yusuf kardeşim telefon numaranı yada gmail adresini paylaşırmısın benimle lütfen bilgi almak istiyorum sende masrafım çok asırı fazla slhckmk7@gmail.com

   Haziran 16, 2019 , 8:01 am
 • Yusuf cevap

  İyi günler.İlk öncelikle motosiklet kazası yaptım.U dönüşü yasak olan yolda u dönüşü yapılmaz tabelasının 20m ilerisinde aniden u dönüşü yapan arabaya motorumla çarptım.Trafik polisleri bütün kusuru karşı tarafa verdi.Ama bende 0.70 promil alkol vardı.Benim motosikletimde 4000 liraya yakın hasar var bunu sigorta karşılar mı?!

  Ocak 4, 2019 , 11:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefondan iletişime geçebilirsiniz..

   İyi günler dileklerimle
   Av.Oğuzhan KARA

   Şubat 4, 2019 , 3:10 pm
 • Semih Çakmak cevap

  Merhabalar 0.88 alkolle kaza yaptım karsı araç arkadan vurdu ben 20 hızlayken serit değiştirirken 100 gibi bir hızla gelip vurdu fotoğraflar mevcut ehliyetim gitti karsı tarafın aracını benim sigortam karsılarmı

  Haziran 16, 2019 , 8:00 am
 • Ferıde cevap

  Benım aracımla bır kisı alkollu kaza yaptı ve tıra onden carptı bu durumda bana maddı kayıp olurmu arac benım oldugu ıcın

  Ekim 10, 2019 , 6:58 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Ekim 10, 2019 , 8:27 am
  • Barış cevap

   Alkolü Kaz yaptım ilk polis alkol, kontrolünde 1. 28 cıktı, sonra hastaneye gittik beraber polislerle hastanede 0.50 cıktı haklıyım yol benim önüme atladı ehliyetim 6 ay el konuldu nasıl yol izlemeliyim ehliyeti geri alma, sansım, nedir
   Karşı karşı taraf masrafı karşılar mı

   Aralık 14, 2019 , 2:28 pm
 • Doğukan cevap

  Merhaba orta seritte ortalama 50 km hizla giderken %242 promil alkollu, hızlı ve ehliyetini 2 ay once kaptırmıs bir şahıs bana arkadan vurarak arabamı pert etti bende kafamdan yaralandım ve raporlar bu sekilde tutuldu sikayetci oldum bundan sonra nasıl bir yol izleyebilirim ?

  Aralık 7, 2019 , 9:32 pm
 • Doğukan cevap

  Merhaba orta seritte ortalama 50 km hizla giderken %240 promil alkollu, hızlı ve ehliyetini 2 ay once kaptırmıs bir şahıs bana arkadan vurarak arabamı pert etti bende kafamdan yaralandım ve raporlar bu sekilde tutuldu sikayetci oldum bundan sonra nasıl bir yol izleyebilirim ?

  Aralık 7, 2019 , 9:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar, şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve taksirle yaralamadan dava açılabilir. Davanın takip edilmesi lazım. Ayrıca karşı tarafa karşı, sigortaya karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı görüşmek üzere 0530 202 23 26 no’lu telefondan avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Aralık 12, 2019 , 3:10 pm
  • Barış cevap

   Alkolü Kaz yaptım ilk polis alkol, kontrolünde 128 cıktı, sonra hsstsneyr gittik beraber polislerle hastanede 50 cıktı haklıyım yol benim önüme atladı ehliyetim 6 ay el konuldu nasıl yol izlemeliyim ehliyeti geri alma, sansım, nedir

   Aralık 14, 2019 , 2:01 pm
 • Barış Demirci cevap

  Alkolü kaza yaptım haklıyım karşıdaki arabada sigortası yok haklıyım promil 1.28 cıktı hastanede ise 0.50 cıktı ehliyetim gitti nasıl Bi yol izleye bilirim benim sigortam var

  Aralık 16, 2019 , 8:20 pm
 • Emre cevap

  Merhaba hocam size birşey danisacagim ben dün gece alkollü iken bir elektrik şirketine ait park halindeki araca carptimaddi hasar olustu polisler geldi rapor tuttu benim aracım babamın üstüne ve sigortasi var karşı taraftaki aracında kasko ve sigortasi var ben alkolluydum ve kusurlu olan benim karakola geldim bana 2002 TL ceza yazdılar araç sahibi babamada tekrardan ceza gelecekmiş bana ve babama daha ne kadar ceza gelir ve benim carptigim aracın maddi hasarının vedelini kim öder sigorta mi yoksa kasko mu bana bu olaydan dava açılır mı sonuç olarak karşıdaki aracın hasar bedelini ben mi öderim yardımcı olurmusunuz

  Aralık 18, 2019 , 12:20 pm
 • Barış cevap

  Alkolü kaza yaptım haklıyım önüme atladı 1.28 promil alkol cıktı hastaneye gittik 0.50 promil alkol cıktı ehliyetim gitti satajer nasıl Bi yol izlemeliyim ehliyetimi geri alabilirim aracımın masrafı kim karşılar karış arabada sigortası geçmiş 1 hafta olmuş

  Aralık 23, 2019 , 11:44 am
 • Brsn cevap

  1.86 prim.alkollu sürücü aracıma çarptı olay anında yalan ifade verdim benim aracıma tutanakta sürücüsü belli değil yazılmış. Karşı tarafın ehliyetine el konuldu fakat benim aracıma sigorta yaptırmaz diyolar ben napcam şimdi mağdur olan benim sadece yalan
  söyledim ben kullandım dedim napcam maddi hasarı kim karsilar

  Şubat 6, 2020 , 1:15 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba,

   Ne yazık ki verdiğiniz bilgiler size yardımcı olmamız için yeterli değil. Konu ile ilgili yardımcı olmamızı isterseniz 312 230 46 14 Numaralı telefonu arayarak bizlere ulaşabilirsiniz

   Şubat 8, 2020 , 7:22 am
 • Muhammet Tepe cevap

  Merhaba babam tek taraflı bahçe yolunda traktör kazası geçirdi ve vefat etti. Ferdi kaza sigortası varmış ve şirketler alkol raporu istiyor yalnız vefat sonrası ne savcı nede otopside alkol raporu tutulmamış savcıya sorduğumuzda tek taraflı kazalarda alkol raporu istenmez dedi. Babam alkol ve sigara kullanmaz şimdi nasıl bir yol izlemeliyiz.

  Haziran 16, 2020 , 9:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sigortaya dava açmanız ve mahkeme kanalıyla talepte bulunmanız gerekiyor.Alkol raporu olmadığı için mahkeme dosyayı adlı topa gönderecek ve vefat anındaki duruma göre alkolün olup olmadığının tespiti için rapor isteyecek ve gelecek rapora göre karar verecek.Zamanasimi sürelerine dikkat etmeniz lazım.Konu ile ilgili hukuki yardım ve randevu almak için 05302022326 numarali telefondan avukatlarimiza ulasabilirsiniz

   Haziran 23, 2020 , 1:02 pm
 • Tayfun cevap

  Merhaba, 0.89 promil ile kaza yaptım, benim çarptığım araç da önündeki araca çarptı. Benim aracımın kaskosu ve sigortası var. Birinci sorum; benim aracımın hasarını yada bir kısmını kasko karışlar mı? İkinci sorum ise; karşı tarafın hasarını benim Sigortam karşıladıktan sonra tutarın tamamını mı benden rücu ettirir yoksa bir kısmını mı?

  Temmuz 14, 2020 , 6:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar alkollü olarak kazaya karışmaniz durumununda sigorta ödeme yapmaz ama kazanın alkolden kaynaklanmadığını dava açarak ispatlamaniz durumunda davayı kazanmanız ihtimal dahilindedir

   Temmuz 15, 2020 , 6:18 pm
 • oktay cevap

  ben arkadaşıma aracımı emanet verdim arkadaşımda başka bir arkadaşına aracımı emanet vermiş o şahısta alkollü başka bir araca çarpmış ve maddi hasarlı kaza oluşmuş sigorta şirketi beni arayıp biz karşı tarafa ödeme yaptık 18 bin tl bize ödeme yapmanız gerekiyor diyor araç kazadan hemen sonra satıldı sigorta firması kazayı yapana ulaşamadığı için benden istiyor bu durumda benden tahsil edebilirlermi nası bir yol izlemeliyim

  Aralık 8, 2020 , 8:55 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar eğer ruhsat sahibi sizseniz sizden de talep edebilirler

   Aralık 11, 2020 , 10:28 pm
 • Faruk cevap

  Hayirli gunler bir arkadasimin araci ile alkolloydum kaza gecirdim.kaza onume kopegin cikmasi ile kendimi sol tarafa attim trafik lambalarini devirdim kamu malini sigorata odermi yoksa benmi oderim.yol hakki benimdi yesil yanıyordu

  Aralık 26, 2021 , 2:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Alkollü olduğunuz için sigorta ödemez

   Aralık 26, 2021 , 7:17 pm
 • Av. Oğuzhan KARA cevap

  Sigorta şirketi alkolden dolayı karşılamak istemeyecektir.Ama kazaya sebep olan durum alkol değilse sigortaya dava açabilirsiniz

  Nisan 13, 2022 , 8:44 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.