Blog & Haberler

18 Yaşını Dolduran Çocuklar Yardım Nafakası İsteyebilir mi?

Nafaka alacaklılığı, çocuğun bireyselliğinin bir parçasıdır. Hukukumuzda, çocuk kendisini dünyaya getiren ana ve babasından bakım parası isteyebilir. Bu onun en doğal hakkıdır. Ana ve babanın bu nafaka yükümü sosyal yardım ve dayanışma düşüncesinden kaynaklanır; onların velayet hakkından bağımsızdır ( Rona, Serozan: Çocuk Hukuku, İstanbul 2005, s.112 vd. ).

 

Öte yandan, aile bireylerinden birinin yoksulluğa düşmüş olması halinde, diğerlerinin onun yardımına koşmaları da ahlak kurallarının gereğidir. Fakat bu gereklilik bir hukuk kuralı haline gelmediği sürece, aile bireylerini yoksulluk içinde bulunan hısımlarına yardım etmeye zorlamak imkânı yoktur. Diğer taraftan, yoksulluğa düşmüş olan bir hısıma yardım etmemek, "aile dayanışması fikrine" aykırı düştüğü gibi, toplumun hak duygusunu da zedeler. İşte, kanun koyucular bütün bu düşüncelerle bir kimseyi, yoksulluğa düşmüş olan hısımlarına yardım etmeye zorlarlar ki, buna nafaka yükümlülüğü denir ( Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, II.Cilt, 14.Bası, İstanbul 2012, s.444 vd. )…

 

Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir. Aile bağlarının herhangi bir nedenle zayıflamış olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.

 

Kanun koyucu, bu kapsamda aile bireylerinin ekonomik olarak korunması amacıyla 4721 sayılı TMK'nun 328 ve 364/1. maddelerinde düzenleme yapmıştır.

 

Buna göre, TMK'nun 328. maddesi

 

"Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

 

Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler."

 

Hükmünü içermekte olup;

 

TMK'nun 364/1. maddesinde ise

 

"Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere, kanun koyucu TMK'nun 328/2. maddesinde getirdiği yeni hükümle, eğitime verdiği önemi vurgulamış ve öğrenimlerini başarıyla sürdürmekte olan çalışkan ergin öğrencileri desteklemiş olmaktadır ( Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman:age., s.317 ).

 

743 sayılı Medeni Kanununun yürürlükte olduğu dönemde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13.03.1963 gün ve 2/99-21 sayılı içtihadındaki; "Babanın sosyal durumu bakımından çocuğun okutulmasının gerekmesi halinde iştirak nafakasının çocuğun erginleşmesinden sonra da ( okumaya devamı sebebiyle ) ödenmesi, Medeni Kanunun hükümlerindendir. Zira, evlilik birliğinin boşanma ile ortadan kalkmış olması, ana ve babanın çocuğa karşı olan borçlarında bir değişiklik meydana getirmez. Diğer deyimle, ana ve babanın beraber yaşaması halinde nasıl her ikisi beraberce çaba göstererek çocuğu sosyal durumlarına göre okutmakla ödevli idiyseler, boşanmadan sonra dahi bu ödevleri sona ermez" ilkesi, kanun koyucu tarafından TMK. m.328/2. hükmüyle yasal kural haline getirilmiştir.

 

Yoksulluğun hukuksal kavramı ise mevzuatımızda tanımlanmamıştır. Belirtmek gerekir ki, yoksulluk ekonomik ve sosyal koşullarla doğrudan ilgilidir. O nedenle, bunu ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları altında belirlemek gerekir. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir ( Anayasa m.17/1 ). Şu halde, bu temel hakkın tabii sonucu yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek yerinde olur.

 

Günümüzdeki ağır ekonomik koşullar karşısında eğitimle çalışmayı bir arada sürdürmenin mümkün olmayacağı, bir kural ve karine olarak kabul edilmelidir ( HGK'nun 12.5.1999 gün ve E:1999/2-288, K:1999/294 sayılı ilamı ).

 

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1627 K. 2015/1020 T. 13.3.2015

 

Davacı dava dilekçesi ile; öz babası olan davalıdan, boşanma davasında lehine hükmedilen 100 TL iştirak nafakasının, 18 yaşını doldurması ve halen eğitim hayatının devam ediyor olması nedeniyle, aylık 500 TL'ye artırılmasını talep ve dava etmiştir.

 

Davalı, davacının halen üniversite mezunu ve meslek sahibi olduğundan başkasının yardımına ihtiyaç duymayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, bir yüksekokul bitirmiş 23 yaşlarındaki halen çalıştığı da anlaşılan erkek çocuğun açık öğretimde öğrenci olduğundan bahisle babasından yardım nafakası istemesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

TMK. 328/2 ve 364/1. maddelerine göre, şayet çocuk reşit olduğu halde eğitimine devam ediyorsa eğitimi sona erinceye kadar ana ve babanın bakım borcu devam eder. Bu durumda çocuk ana ve babaya karşı yardım nafakası davası açabilir.

 

Dosyadaki delillere göre, davacı her ne kadar Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu mezunu olsa da dava tarihi itibariyle halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 3. sınıf öğrenci olup, sabit bir yerde çalışmamakta ve düzenli bir geliri bulunmamaktadır. Davalı babanın ise adliyede memur olduğu yaklaşık 1500 TL maaşının bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre açık öğretim fakültesinde eğitim görmek yardım nafakasına mani değildir. Davacının düzenli bir geliri bulunmamaktadır. Günün ekonomik koşulları ve ülkedeki ekonomik yapı da nazara alındığında davacının eğitimini bir an önce tamamlaması kendi menfaatinedir. Ayrıca davacının çalışarak eğitim hayatını beraber götürmesini beklemek eğitim hayatını zora sokacaktır.

 

Olayları izah taraflara, hukuki niteleme hakime ait bir görevdir.

 

Somut olayda, davacının iştirak nafakasının artırımı yönündeki talebi TMK. 328/2 ve 364/1. maddesi kapsamında yardım nafakası talebini içermektedir.

 

Mahkemece; davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir… ),

 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

 

 Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ( TMK )'nun 328/2 ve 364/1. maddeleri kapsamında yardım nafakası istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacının temyizi üzerine, özel Daire'ce yukarıda yazılı nedenlerle bozulmuştur.

 

Yerel Mahkemece, önceki gerekçelerine ilave olarak, "…davacının şu anda nişanlı olduğu, düğünlerde piyanistlik yaptığı, aylık 300 TL gelirinin olduğu, davalının oğlu reşit olduktan sonra 53 ay iştirak nafakasını kendi isteğiyle ödediği, daha sonra bu nafakaları geri istediği, bunun üzerine davacının eldeki davayı açarak iştirak nafakasının arttırılmasını talep ettiği, davacının açık öğretim fakültesine kayıtlı olduğu ikinci okulu olduğu, halen 24 yaşında olan davacının sağlık bakımından çalışmasına engel bir durumunun bulunmadığı, davacının halen adliyede yazı işleri müdürü olarak çalışan annesi ile birlikte yaşadığı, evlenme hazırlığı içinde olan davacının açık öğretim eğitim giderlerini karşılamaya yetmeyecek düzeyde olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunduğunun anlaşıldığı, Yargıtay kararları incelendiğinde nafaka talep eden kişilerin işsiz olup eğitim gördükleri açık öğretim fakültesinin ilk yükseköğretim kurumu olduğu, davalı baba açısından eğitim giderlerine katılma yönünden makul sürenin geçmiş olduğu, bu haliyle davacının açık öğretimde öğrenci olduğundan bahisle babasından yardım nafakası istemesinin TMK.nun 2 ve 4. maddesinde düzenlenen dürüstlük ve hakkaniyet kurallarına aykırılık teşkil ettiği, TMK.nun 365. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakimin, onların nafaka yükümlülüğünü kaldırabileceği, davanın yasal koşullarının oluşmadığı…" gerekçeleriyle önceki kararda direnilmiştir.

 

Direnme kararını, davacı temyiz etmiştir.

 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; üniversitede okuyan ve düzenli bir geliri bulunmayan ergin davacı çocuk yararına yardım nafakası takdiri gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Somut olaya gelince; dava tarihi itibariyle davacı çocuk reşit olup, iki yıllık meslek yüksek okulu mezunudur. Aynı zamanda, eğitimini 4 yıllık bir fakültede tamamlamak isteyerek, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesine de kayıt yaptırmıştır. Davanın açıldığı tarihte de 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Meslek yüksek okulundan mezun olmakla birlikte, mesleğine uygun bir iş bulamamış; özel yeteneği nedeniyle düğünlerde müzik aleti kullanarak, cüzi bir miktar para kazanmaktadır. Kazandığı para, ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi, okulunun harç ve giderlerine de yetmemektedir.

 

Bu durumda, davacı çocuğun davalı babanın yardımına ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca, baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun okulunu bitirip, bir işe girmesi, çocuğun yararına olduğu gibi, babanın da yararına bulunmaktadır.

 

Şu halde, yerel mahkemece davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davacı çocuğun nafaka isteminin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir.

 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmede azınlıkta kalan bir kısım üyeler, yerel mahkeme direnme kararının gerekçeleri itibariyle doğru olduğu, bu nedenle onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de; yukarıda belirtilen gerekçelerle bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

 

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 

Bu nedenle, direnme kararı BOZULMALIDIR.

Comments (117)

 • Kenan Kırca cevap

  maaşımdaki nafaka kesintisinin iptali için ne yapmalıyım

  Kasım 8, 2019 , 6:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Kasım 12, 2019 , 8:06 am
 • Abdullah cevap

  Kolaygelsin maaşımda birkaç sene ödeyemediğim nafaka nın mahkeme sonucu icradan faiziyle nafaka ödemesi mevcut maaşın 4/1 ı kesiliyor , yanısıra nafaka arttırın davası açmışlar . Hem nafaka artırımını hem icrayı askeri ücretle çalışan olarak sıkıntı yaşarım.bukonuda nasıl bir yol izlemeliyim.bu arada 2. Ye evlendim.

  Aralık 5, 2019 , 9:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, nafaka arttırım davanızı takip etmeniz, gelir durumunuzu ve mağduriyetinizi mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Konu ile ilgili detaylı görüşmek üzere 0530 202 23 26 no’lu telefondan avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Aralık 12, 2019 , 3:22 pm
 • yaşar şahin cevap

  ÇOCUK İÇİN 10 YILDIR KESİNTİSİZ OLARAK AYLIK 400 TL NAFAKA ÖDEMEKTEYDİM ANCAK ÇOCUK 18 YAŞINI DOLDURDU BENDE NAFAKA ÖDEMEYİ BİTİRDİM VE ARA SIRA HARÇLIK GÖNDERİYORUM. ÇOCUK ŞU AN İZMİR HAVACILIK OKULUNDA YANİ DEVLET OKULUNDA OKUYOR VE AYLIK BİR MİKTAR PARADA ALIYOR DEVLETTEN. ZATEN 1 YIL SONRA ASTSUBAY OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAK. ANCAK ÇOCUK BUNU BEĞENMİYOR VE BENDEN NAFAKAYI ÖDEMEYE DEVAM ETMEMİ İSTİYOR ÖDEMEZSEM AVUKATA GİDİP YENİDEN NAFAKA DAVASI AÇMAKLA BENİ TEHDİT EDİYOR.
  SONUÇTA ÇOCUK DEVLET OKULUNDA OKUYOR. YEMEK VE YATAK İHTİYACI VERİLİYOR BİR MİKTAR MAAŞDA VERİLİYOR. HAL BÖYLEYKEN BENDEN YİNE NAFAKA ALABİLİRMİ.

  Ocak 13, 2020 , 1:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Nafakanın kaldırılması için dava açmanız gerekmektedir. Fakat üniversite eğitimi gören çocukların eğitimi süresince nafaka alma hakkı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 8:43 am
  • Aslı cevap

   Merhabalar ben 18 yaşını doldurdum babam artık nafaka vermiyor fakat dershaneye gidiyorum üniversite sınavına hazırlanıyorum bunun için dershaneye borcum var fakat annem çalışmıyor kendisi kanser kardeşim de de nafakayı kesti ben dava acsam dershane için eğitim masraflarını karşılayabilir mi?

   Aralık 22, 2021 , 6:36 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Eğitiminiz devam ediyorsa nafaka için dava açabilirsiniz İletisim no.05302022326

    Aralık 26, 2021 , 7:25 pm
 • Simay cevap

  İki kızım da fen lisesinde okuyo nafaka artırımı açtım kazandım ama temyize gitti karşı taraf bir buçuk yıldır sonuç bekliyorum daha ne kadar sürer ikinci sorum büyük kızım onsekizini doldurunca ne olacak üniversite okurken nafaka kesilecek mi

  Şubat 11, 2020 , 4:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İstinaf mahkemelerinde süreç, dairenin yoğunluğuna göre 1-2 yıl arasında sonuçlanır.Kanunen çocuk lehine hükmedilen nafaka, 18 yaşın dolmasıyla birlikte son bulur. Ancak çocuk eğitimine devam ediyorsa eğitim hayatı sona erinceye kadar, ebeveynlerin bakma yükümlülüğü nedeniyle yardım nafakası talep edebilir.

   Şubat 11, 2020 , 3:03 pm
   • Fazıl YİĞİT cevap

    2 oğlum var 24 ve 28 yaşındayken ve nafaka ödüyorum 10 yıldır durumları ıyı nafakadam düşmek için ne yapmalıyım. Teşekkürler.

    Temmuz 30, 2021 , 12:47 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Reşit olan çocuklar için eğitimleri devam etmiyorsa nafaka ödemenizi gerek yok

     Ağustos 1, 2021 , 3:03 pm
 • Simay cevap

  Yine mahkeme mi açmamız gerek devam etmesi için

  Şubat 11, 2020 , 3:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Karşı tarafın çocuğun 18 yaşını dolmasıyla birlikte İŞTİRAK nafakasını ödemeyi bırakması halinde, talebiniz doğrultusunda YARDIM NAFAKASI adı altında dava açılması gerekir.

   Şubat 13, 2020 , 6:43 am
  • Fazıl YİĞİT cevap

   MERHABA DAHA ÖNCEDE YAZDIM 24 VE 28 YAŞINDAKİ OĞULLARI NAFAKA ÖDÜYORUM OKUMUYOR. NAFAKA MASİMDAN KESİLİYOR KESILMEMESI İÇİN NE YAPMALIM NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM TESEKKÜRLER

   Ağustos 7, 2021 , 12:33 am
 • Kader cevap

  Merhaba ben doğduğumdan beri annem ile babam ayrı ikiside şuan evli annemle kalıyorum
  Babam şuana kadar bir kez bile bana nafaka ödemedi
  Bende dava açmak için 18 yaşımı doldurmayı bekledim şuan 19 yaşındayım bu ödemediği paraların hepsini toplu bir şekilde almak istiyorum fazlasıyla üniversiteye başlayacağım seneye ve hiçbir şekilde şu yaşıma kadar bir kuruş bile ödemedi bana zaten görüşmüyoruz ne yapmam gerekir ve bu şekilde toplu bir para alabilirmiyim yardımcı olurmusunuz

  Mart 10, 2020 , 3:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Geçmişe dönük nafaka alamazsınız. Fakat üniveristeye başlamanız halinde İştirak Nafakası talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için 530 202 23 26 No’lu telefonu arayabilirsiniz.

   Mart 12, 2020 , 1:46 pm
  • Fazıl YİĞİT cevap

   SLM.24 VE 28 YAŞLARINDA İKİ OGLUMA HALA NAFAKA ÖDÜYORUM NAFAKA MASİMDAN KESİLİYOR MASİMDAN KESİLMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM.

   Ağustos 9, 2021 , 12:06 pm
 • dilara cevap

  18 yaşından büyüğüm ve bu sene üniversiteye başlayacağım velayetim babamda fakat babam beni kabul etmiyor para vermiyor ve şuan evli hasta bir babannemle tek yaşıyorum babamın bana para ödemesi için dava açabilir miyim hatta ölüm ve tehdit mesajları var bana karşı korkuyorum ve nasıl yardım almam gerektiğini bilmiyorum teşekkür ederim

  Mart 25, 2020 , 10:09 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   18 yaşından büyük olduğunuz için velayet babanızda değildir. Reşit olduğunuz için babanız size bakmakla yükümlü değil. Bu durumda dava açamazsınız. Tehditler için ise, Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Mart 26, 2020 , 12:30 pm
  • Fazıl YİĞİT cevap

   SLM 24 VE28 YAŞINDA 2 OGLUMA NAFAKA ÖDÜYORUM. VE OKUMUYOR. NAFAKA MASİMDAN KESİLİYOR MASİMDAN KESİLMEMESİİÇİN NE YAPMALIYIM.İLGİNİZE TEŞEKKURLER

   Ağustos 9, 2021 , 12:11 pm
 • MERYEM KARACA cevap

  mrb eşimden ayrıları uzun yıllar oldu 2 tane kız cocuğum var ara ara nafakalarını yatırabildim büyük olan kızım dava acmıştı makkej parası bakım parası almak için kendisi ünüversiteyi bitirmişti hakim reddetti davayı kazandım ama eskiden kalan borclar için dosyayı yenilemiş eski eşim benimde ödemeye gücüm yok zaten cocukların biri evli diyeri 20 yaşında unun nafakasını ödüyorım . benim üzerime mal yok babadan kalma arsa var ama mal bölüsümü olmadı bu miras malında hak taleb edebilirmi . bunun için nasıl bir yok izleyebilirim saygılar

  Nisan 18, 2020 , 7:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Siz hayattayken sizin mirasçılarınız ( kızlarınız, eşiniz, torunlarınız gibi ) size kalan mallar üzerinde hak talep edemezler. Babanızdan kalan mal su an zaten onun mirasçılarına yani size ait siz vefat edene kadar da sizin mirasçılarınıza mallar intikal etmez.

   Nisan 23, 2020 , 9:39 pm
 • Ayhan cevap

  Merhaba
  3 yıl önce eşimden ayrıldım. Kızım şuan 4 yaşında ve annesinde. Kızımı ayrıldıktan sonra bir kaç kez görebildm sadece annesi sürekli adres değiştirp kaçırıyor. Bu nedenle bende çocuğa nafaka ödemiyorm. Şimdi 2. Evliliğimi yapma aşamasındayım. Eski eşim çocuğu kaçırdığı halde geçmişe dönük nafaka talebinde bulunabilir mi ? Nasıl bi karar çıkar ?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  Nisan 20, 2020 , 10:20 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, nafaka ödemeniz ve çocuğu görebilmeniz hukuki olarak birbirinden farklı konulardır. Çocuğunuzu göremiyor olmanız nafaka ödemeniz gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Çocuğunuzu görmek isterseniz, çocuğunuzu göremediğiniz gerekçesi ile velayeti talep edebilirsiniz. Eski eşiniz nafaka alacakları için icra takibi yapabilir. Detaylı bilgi için 0507 759 61 14 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

   Nisan 23, 2020 , 9:13 pm
 • Tugay AKGÖÇ cevap

  Mrb. 2004 d.lu engelli bir çocuğum var. Erkek. Esimden anlaşmalı ayrıldım. 6 yıldır çocuğa nafaka ödüyorum. 18 yaşına girince nafaka ödemem bitecek doğru mu? Oğlum sadece özel eğitim alıyor. Velayet annesinde. Saygılarımla..

  Mayıs 16, 2020 , 2:20 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar çocuk 18 yaşına gelirse iştirak nafakası sona erer ama ihtiyaçlari devam ederse ve annesinin durumu yeterli olmazsa sizden yardım nafakası isteyebilirler.

   Mayıs 18, 2020 , 10:15 pm
   • Tugay AKGÖÇ cevap

    Cevap için teşekkür ederim. Kolay gelsin.

    Mayıs 21, 2020 , 1:37 am
    • Gülçin cevap

     Merhaba eşimin ilk evlilikten olan Kızı 23 yaşında.4 yıldır eğitimi için nafaka ödüyordu.şimdi tekrar dava açmış .Kaç yaşına kadar nafaka alabilir.kızı eşim ile hiç görüşmüyor .eşim de artık reşit diyor.Biz nafakanın reddi için nasıl bir yol izlememiz lazım .Teşekkürler

     Ağustos 6, 2021 , 2:40 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Eğitim hayatı devam ediyorsa nafaka isteyebilir bitmişse nafaka ödemek zorunda degilsiniz

      Ağustos 28, 2021 , 10:18 am
  • Serkan cevap

   Merhaba ben ayrıldım 7yil oldu oğlumu göstermediler benden kaçırdılar şimdi oğlum 21 yasinsa hukuk okuyor benden ayda 750 tele istiyor takriben 18 bin istiyor ve 25 bin tazminat davasi açtı işsizim ve ikinci evliligi yaptım iman nikahlı yaşıyorum ay sonu devlet nikahik var üstüme bir araba bankada param yok var 2002 fiat doblo Bende bu ücreti alabilir mi yada arabayi alabilirmi ilk mahkeme ertelendi . Arasitiyorlar mal varlığı gelir saygilar

   Mayıs 29, 2021 , 10:11 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhaba çocuğun eğitimi devam ediyorsa iştirak nafakasi isteyebilir

    Haziran 13, 2021 , 3:58 pm
 • DenizNil cevap

  Merhaba doğduğumdan beri anne ve babam ayrı annemin şuan 2 .evliliği ve annemle kalıyorum. Babam cezaevinde ve şuan 18 yaşındayım babamdan nafaka isteyebilir miyim?

  Mayıs 22, 2020 , 12:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar 18 yaşını doldurmamışsanız nafaka isteyebilirsiniz.Ayrica 18 yaşını doldurmuş olmanız dahi öğreniminiz devam ediyorsa dava acabilirsiniz.Detayli bilgi için lütfen 05302022326 nolu telefonu arayınız.

   Mayıs 23, 2020 , 8:16 pm
 • aslan cevap

  Aylık alan 18 den büyük engelli çocuk için nafaka indirimi veya kaldırılması söz konusu olur mu?

  Haziran 5, 2020 , 5:19 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Nafaka indirimi de kaldırılması da olabilir dava açılması gerekir

   Haziran 7, 2020 , 6:19 pm
 • Ceyda Aşar cevap

  Merhaba ben 18 yaşıma girdim ve ben iki yaşımdayken annemle babam ayrıldılar babam bana ve anneme nafaka ödemedi Ve hala daha ödemiyor hem geçmişe dönük nafakalarım için hem de üniversiteye gittiğim için babama dava açabilir miyim

  Haziran 10, 2020 , 10:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar daha önce hükmedilen nafakalar varsa bunlar için icra takibi başlatabilir ve aynı zamanda üniversite okuduğunuz için iştirak nefesi talep edebilirsiniz.Konu ile ilgili bizi 05302022326 nolu telefondan arayabilirsiniz

   Haziran 15, 2020 , 9:05 pm
 • Gülşah cevap

  Merhaba sorum olacaktı size. 2006 yılında bosandım. 100lira oğluma 50 lira bana nafaka bağlandı. Ama hiç ödemedi karşı taraf. Ben 2013yılımda 2.evliliğimi yaptım benimki kesildi. Oğlumun devam ediyor 3ay sonra 18yasını dolduracak. Nafaka kesilecek sanırım bu arada oğlum liseye açık öğretimden devam ediyor. Ödenmemiş nafaka borçları da 18 ini doldurunca silinecek mi. Yoksa o biriken nafakayı alabilir mi oğlum. Cevap verirseniz çok mutlu olurum teşekkürler.

  Haziran 15, 2020 , 10:16 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar biriken nafakasını alabilirsiniz.Ayni zamanda 18 yaşını doldursada eğitimi devam ediyorsa nafakasını devam ettirebilirsiniz

   Haziran 15, 2020 , 8:55 pm
 • deniz cevap

  22 yaşında üniversite okuyorum babama nafaka davası açmak istiyorum bunun için boşanma davasının sunuçlanması gerekiyor dogrumudur. ben nafaka davasında miktarı ben mi belirliyorum yoksa maaşına göre mi para belirleniyor.Birde soyadı değiştirmek için dava açarsam nafaka parası kesilirmi teşekkürler

  Haziran 19, 2020 , 10:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar nafaka davası acabilirsiniz.Bunun için boşanma davasının sonucunu beklemeniz gerekmez.Karsi tarafın geliri dikkate alınarak size nafaka bağlanır.Soyadinizi değiştirmek istemek nafakayı etkilemez.Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için 05302022326 numarali telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz.

   Haziran 23, 2020 , 12:50 pm
  • Fatma deniz cevap

   Merhaba benim kızlarım in biri 22 biri ise 21 yaşında ve okumuyorlar bende 50 yaşımdaydım calisamiyorum hiç bir gelirim yok bana nafaka davası acabilriler mi

   Ağustos 8, 2021 , 7:07 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Alamazlar diye düşünüyorum

    Ağustos 28, 2021 , 10:13 am
 • Aysu Kaya cevap

  Merhaba,
  Ben 23 yaşındayım ve 4 yıllık lisans mezunuyum fakat bu yıl itibari ile ikinci bir lisans bölümü okumaya başladım, yine devlet üniversitesinde ve 5 yıllık. Karantina sürecinde part-time olarak çalıştığım işimi de kaybettim. Babam hem maddi yardımda bulunmak istemiyor hem de evinden çıkmam için zorluyor. Bu durumda benzer bir dava açabilir miyim, ve örnek olaydaki gibi bir sonuçla karşılaşır mıyım?
  Teşekkür ederim.

  Haziran 23, 2020 , 6:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar iştirak nafakası talep edebilirsiniz

   Haziran 24, 2020 , 9:55 pm
 • yasin cevap

  merhabalar kolay gelsin babamın ilk eşinden olan cocugu suan 32 yasında görme özrü var göznde ama askerliğini yerine getirdi ayrı evde yaşadıgını belirtip babamdan nafaka talep etti hakimde 500 tl gibi cılgın bir nafaka bagladı kararı nasıl bozabiliriz babamın zaten bakıma ihtiyacı var aylık hastane masrafları 1500 tl üzerinde ayrıyeten kredi ödemeleri var ayık 600 tl maası yatıyor nasılbir adalet sistemi var anlamıyorum bakıma muhtac bir adamdan askerliğini yerine getirmiş bir adamın özürlü kabul edilip nasıl nafaka veriliyor .

  Temmuz 7, 2020 , 2:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar nafakanin kaldırılması davası açmanız ve bahsettiğiniz hususları anlatıp ispatlamaniz halinde mahkeme değerlendirecektir.

   Temmuz 8, 2020 , 3:15 pm
   • Medine cevap

    Merhaba 0glum 23 yaşında unuversitede okuyor babası bama baş vurarak 18 yaş itibariyle geriye dönük iştirak nafakasını kestirmiş ustunede 7 500 TL borçlu çıkarmış bende geriye dönük 18 yaş itibari ile dava acabiliyormuyum oğlumun bende noterden vekaleti var

    Şubat 4, 2022 , 11:10 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Oğlunuzun kendisinin dava açması gerekiyor

     Şubat 9, 2022 , 7:44 pm
 • Ebrar Sarıkaya cevap

  İyi günler, yaklaşık 13-14 yıldır ben kardeşim (18 yaşında) babamla hem görüşmüyor hemde hiçbir maddi destek almadık. 22 yaşındayım üniversite 1. sınıf öğrencisiyim psikoloji okuyorum. ve maddi desteğe ihtiyacım var dava açabilir miyim? Ve bunca yıl sağlanmayan maddi desteği geri alabilir miyim?

  Temmuz 29, 2020 , 9:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar üniversite öğreniminiz sebebiyle iştirak nafakası isteyebikir dava acabilirsiniz.Iletısım No:05302022326

   Temmuz 30, 2020 , 10:33 am
 • EgeOner cevap

  18 yaşıma girdiğim için babam nafakayı kesti . annemle birlikte yaşıyorum , hiçbir maddi gelirimiz yok . üniversite sınavıma girdim fakat bir sene daha denemek, mezuna kalmak istiyorum . babamdan maddi destek istiyorum ama bana eve yeni koltuk takımının borçları olduğu için yardım etmek istemiyor . nafaka taleb edebilirmiyim ? ( babam astsubay )

  Temmuz 31, 2020 , 9:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar 18 yaşını doldurmanız halinde eğitim hayatınız devam ediyorsa nafaka davası acabilirsiniz iletişim no.05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 3:20 pm
 • İrem cevap

  Merhaba benim annem ve babam 6 aylıkken boşandılar ama o dönemde babam nafaka vermemek için işten ayrıldı ve nafaka vermedi. Ben şuan 26 yaşımdayım evli değilim ama 1 sene sonra düğünüm var. üniversiteyi okudum şuan çalışıyorum. Annemle kalıyorum. Şuan toplu nafaka almak istiyorum böyle bir hakkım var mı ve bu talepte bulunursam babamın bana toplu nafaka vermesi için hangi şartlarda olması gerekir teşekkür ederim

  Ağustos 3, 2020 , 8:43 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef anlattığınız durumdan nafaka almak için gerekli şartları tasimadiginizi anliyorum

   Ağustos 16, 2020 , 3:19 pm
 • Salih Salih cevap

  Merhaba. 2 oğlum var. 1. İştirak Nafakası davasında 275 büyük oğlum, 125 TL küçük oğlum için toplamda 400 TL ye mahkeme hükmetti ödedim. 2. İştirak Nafakası arttırma davası açtı. O zaman da çalışıyordum ve direk 800 TL yaptı hakim ama büyük için bu kadar küçük için bu kadar TL gibi bir açıklama yapmadı hakim. Ödedim. Nisan 9 da 18 yaşını tamamlayan büyük oğlum lise sondaydı ve açıklise de okudu bu son yılı.
  Mayıs ayını nafakasını da ödedim. Bu arada. 2 sorum olacak.
  18 yaş için iştirak nafakası zorunluluğu kalktı mı? Çocuk İsterse yardım nafakası alır mı yada annesi iştirak nafakasıni almaya devam eder mi? Şu anda üniversite tercihi yaptı ve sonuçlanmadı sonuca göre okur ise ödeyeceğim ama kime nasıl?
  2. Küçük oğlum için bu durumda ne kadar ödemem gerekecek?
  Hala Haziran temmuz nafakalarini istiyor ne yapacağımı bilmiyorum.
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Ağustos 18, 2020 , 8:56 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar 18 yaşından büyük olan çocuk eğitim hayati devam ediyorsa nafaka talep edebilir.Konuyla ilgili makalelerimizi okumanızı tavsiye ederiz.

   Ağustos 21, 2020 , 8:03 pm
 • nazlıcan cevap

  merhaba, ben 19 yaşında üniversite öğrencisiyim velayetim annemde babamdan boşanırken hiç bir para talep etmedik yardım almıyorum ama şuan yurt masraflarımı karşılayamıyorum emekli birinden ne kadaralabilirim?

  Eylül 1, 2020 , 12:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açmanız halinde iştirak nafakası alabilirsiniz

   Eylül 6, 2020 , 12:02 pm
 • Melek cevap

  Merhabalar
  Ben 26 kardeşim 23 yaşında bizim şu an devam eden nafakamız var ancak çok düşük bir miktar. Ben yüksek lisans yapıyorum. Kardeşim açıktan üniversite okuyor. Annemle yaşıyoruz ancak annem asgari ücret aldığı için eğitim masraflarımızı karşılayamıyor. Nafaka artırım davası açabilir miyiz? Kardeşimle ikimiz tek dava mı açacağız yoksa ayrı ayrı mı yanıtlarsanız sevinirim.
  Teşekkürler.

  Eylül 1, 2020 , 2:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar aynı dava dilekçesiyle her ikinizde dava acabilirsiniz

   Eylül 6, 2020 , 12:01 pm
 • Gülay cevap

  Merhaba
  14 yıldır eşimden ayrıyım iştirak nafakası 400 tl bağlandı kesintisiz 14 yıldan beri icra yoluyla(yani icra dosyası var her ay dosyaya para yatıyor icra benim hesabıma yolluyor.) almaktayım. Oğlum 1 ay sonra 18 yaşını dolduracak üniversite sınavını kazandı. kaydını yaptırdım.Benim aklımı karıştıran 18 yaşını doldurduğu gibi otomatik nafaka kesilecek mi oğlumun eğitim hayatı devam ettiği için kesilmemesi gerekiyor. Nafakanın devam etmesi için ne yapmam gerekiyor, yeniden davamı açmalıyım yoksa icra dosyasına eğitimi devam ettiğini belirten öğrenim belgesi koymam gereklimi yoksa hiçbirşey yapmadan bu nafaka böyle devam edermi. teşekkür ediyorum

  Eylül 4, 2020 , 12:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba normalde karşı taraf 18 yaş dolduğu için nafakayı kaldırtabilir bu durumda siz dava açarak eğitim devam ettiği için yeniden nafaka baglatabilirsiniz

   Eylül 5, 2020 , 12:28 pm
 • Tamer cevap

  Merhaba ben 07/2020 de iştirak nafakasının kaldırılması için dava açtım. Daha duruşma olmadı. Uyaptan baktığımda çocuğumun avukatı geçmişe dönük yalan yanlış cevap dilekçesi yazmış. Bu mahkemeyi etkilermi? Bu arada çocuğumu 15 yıldır göremiyorum. Şuan 19 a girdi. Ne yapmam lazım tşk ederim

  Ekim 13, 2020 , 7:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bir avukattan hukuki yardım almanızda fayda var

   Kasım 1, 2020 , 6:58 pm
 • Buzkaşi cevap

  Oğuzhan Bey iyi günler. İştirak nafakası ödemekteyim ancak kızım 2 yıllık okulu bitirdi . Şu an okumuyor, nafakayı kaldırtabilir miyim ?

  Kasım 9, 2020 , 8:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kızınız 18 yaşından büyükse kaldirabilirsiniz

   Kasım 16, 2020 , 10:30 pm
 • Pınar cevap

  Merhaba oğlum 2 ay sonra 18 yaşına giricek ve bildiğim kadarıyla nafaka kesilecek ama liseye gidiyor sonrasında üniversite var malum kesilmemesi için mahkemeye mi başvurmamız gerekiyor izlememiz gereken yolu anlatırsanız çok sevinirim bu arada babayla uzun yıllardır görüşmüyorlar yani oturulup konusulma şansı yok bende asgari ücretle çalışan bi Anneyim yani bu nafaka bizim için çok önemli çünkü bu sene hazırlık kursları senesi.. Teşekkür ederim şimdiden

  Kasım 18, 2020 , 12:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar çocuğunuz 18 yaşında olsa dahi eğitimi devam ediyorsa nafaka alabilirsiniz bunun için nafaka davası açılması gerekiyor.Iletisim için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Kasım 22, 2020 , 3:12 pm
 • İrem Nur cevap

  Merhabalar. Ben 19 yaşındayım annem ve babam senelerdir aldatma yüzünden ayrılar ve davaları sürüyordu bu sene dava sonuçlandı ve boşandılar. Babamın davada ben ve kardeşim için aylık 1000’er tl nafaka ödeyeceğine dair bir sonuca varılmış fakat babam benim nafakamı ödemiyor. Bunun için dava açmak istiyorum. O davanın kararıyla aynı miktarda nafakamı alabilir miyim yoksa ödeyeceği miktar değişir mi? Ayrıca manevi tazminat davası açıp geriye dönük herhangi bir para alabilmem mümkün müdür?

  Kasım 27, 2020 , 9:45 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   19 yaşında olduğunuz için ancak eğitiminiz devam ediyorsa nafaka alabilirsiniz iletişim no.05302022326

   Aralık 5, 2020 , 12:29 pm
   • Fazıl YİĞİT cevap

    MERHABA ÖNCEDE YAZMIŞTIM 2 OĞLUM VAR 24 28 YAŞINDA OKUMUYOR 2SİNEDE NAFAKA ÖDÜYORUM .KESİLMESİ İÇİN NE GİBİ BİR YOL İZLEMELİYİM
    TESEKKÜRLER

    Ağustos 3, 2021 , 6:22 pm
 • Buzkaşi cevap

  Selamlar, kız çocuğuna nafaka ödemekteyim. Kendisi şu an 22 yaşında ve okuyordu. Ancak haziran ayı itibarı ile okulundan mezun oldu. İcra dairesine nafakanın kaldırılması için dilekçe verdim. Karşı tarafın avukatı bu durumda bile nafaka ödeyeceğimi çalıştığım firmaya bildirmiş . Sizce bu doğru olabilir mi ? yoksa avukat sırf beni dilekçe vermekten vazgeçirmek için mi yapmıştır. ilgilendiğiniz için teşekkürler.

  Aralık 4, 2020 , 7:39 pm
 • Ayca Sümeyye cevap

  Iyi aksamlar ben 18 yaşindayim velayetim babam da ama annemle beraber annemin ailesinin yaninda kaliyoruz babam hiçbir sekilde maddi ,manevi destek olmuyo 13 yaşinda erkek kardesim var nafaka davasi acmak istiyorum nasil acabilirim tesekkur ederim şimdiden iyi aksamlar

  Aralık 9, 2020 , 6:30 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar nafaka davası açma hakkınız var.Iletisim no:05302022326

   Aralık 11, 2020 , 10:27 pm
 • Eylem Kocyigiteyl cevap

  18 yasindayim velayetim babam da ama annemle kaliyorum babam hic bir sekilde bakmadi bakmiyoda ne yapmam gerek

  Aralık 15, 2020 , 4:54 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar nafaka davası açabilirsiniz.Hukuki yardım için iletişim numaramız.05302022326

   Aralık 17, 2020 , 5:32 pm
 • Ukte cevap

  Merhaba ben babama yardım nafakası açmak istiyorum annemle boşanmadılar ama 15 yıldır ayrı yaşıyorlar ve ayrıldıklarından beri bize hiçbir şekilde yardım etmedi şuanda üniversite okuyorum annem çalışmıyor kardeşlerim ve ben çalışmıyoruz sadece bir ablam çalışıyor ve oda borçlara gidiyor evde kira ben eğitimim için açmak istiyorum davayı kazanma ihtimalim varmı bide nekadar sürede sonuçlanır?

  Aralık 23, 2020 , 8:58 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar hem kendiniz hem de anneniz için nafaka davası açabilirsiniz. 05302022326numarali telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Aralık 26, 2020 , 4:00 pm
 • Sedef cevap

  Merhabalar…oğlum bu sene kara astsubay meslek yüksek okulunu kazandi ve okuyor babasından yetim maaşı alıyor okula başlar başlamazda devlet memuru olarak sigortasi yatiyor ama maas almiyor okul bitene kadar yani su an ögrenci görünüyor babası emekli sandığı acaba yetim maaşını almasında bir sorun olurmu

  Ocak 5, 2021 , 1:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konunilr ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmenizde fayda var

   Ocak 9, 2021 , 9:10 am
 • Filiz cevap

  Merhabalar. Babamla annem ayrı babamin üzerine kayıtlı olan maldan hak talep edebilir miyim. Reşitim.

  Ocak 10, 2021 , 1:50 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kastettiğiniz babanızın vefatı halinde mirasçısı olup olamayacağınız ise ,mirasçı olmanıza engel bir durum yok

   Ocak 13, 2021 , 8:03 pm
 • abdullah nusret dal cevap

  İyi çalışmalar kolay gelsin Memurum ilk eşimden 22 yıl önce boşandım kızım bendeydi fakat eski eşim kızım ortaokula giderken benden aldı ve nafaka davası açtı kızım 1997 doğumlu ve yaklaşık 18 yıldır düzenli olarak nafaka ödedim kızım 2 yıl önce üniversiteden mezun oldu ben ikinci evliliğimi yaptım ve 1.5 yaşında kızım var nafaka adı altında ödeme yapmasam elden harçlık versem sonra dava açarsa yardım nafakası alabilir mi? annesi ile yaşıyor.

  Ocak 14, 2021 , 11:31 am
  • Şeyda cevap

   Merhabalar avukat bey benim adım şeyda 24 yaşındayım hiçbir yerden gelirim yok çalışmıyorum annem babamdan ayrıldı 2016 yılında 300 tl talep etti avukat ama hiçbir şekilde ödenmiyor babam emekli kendisi ve evli ne yapmam lazım teşekkür ederim

   Nisan 27, 2021 , 9:30 am
 • İPEK NUR SARIBAŞ cevap

  MERHABA, ANNEM VE BABAM 2004 YILINDA BOŞANDI. BEN O ZAMAN 8 YAŞINDAYDIM. MAHKEME 50 TL İŞTİRAK NAFAKASI BAĞLADI. ANCAK BABAM 16 YILDIR BİR KURUŞ NAFAKA ÖDEMEDİ. ŞİMDİ DAVA AÇSAM GERİYE DÖNÜK ÖDENMEMİŞ NAFAKALARI TALEP EDEBİLİR MİYİM?

  Şubat 25, 2021 , 10:19 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar hukuki destek için 05302022326 numaralı telefonu arayabilir veya whatsaptan irtibat kurabilirsiniz

   Mart 4, 2021 , 8:36 pm
 • Nur bektaş cevap

  23 yaşındayım eğitimim bitmiş bulunmakta anne baba boşanma aşamasında ben nafaka alabilir miyim kendi adıma

  Nisan 16, 2021 , 2:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef alamazsınız

   Nisan 20, 2021 , 6:53 pm
 • murat cevap

  merhaba avukat bey ben ben 9 yıldır eşimden ayrı yasıyorum bosanmadım 9 yıldır yardım nafakası ödüyorum.Kızım 2017 yılından beri asgari ücretle ozel bir klinikte calısıyor yası 21 toplamda eşime 1350 tl yardım nafakası ödüyorum.Kızıma ödenen yardım nafakasını durdurabilirmiyim bu konuda ne yapabilirim.Şimdiden vereceğiniz bilgi icin cok tesekkürler.

  Temmuz 27, 2021 , 1:11 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Şartları olusmuşsa kaldırılması için dava açabilirsiniz. konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:13 pm
 • Berna cevap

  Merhaba, iyi günler.
  Ebeveynlerim 2008 yılında boşandılar ve velayetim anneme verildi.
  Nafaka olarak o zaman için 100 lirada karar kılındı. Ancak bana hiçbir zaman nafaka verilmedi.
  Şu an 23 yaşındayım ve üniversite eğitimimi bitirdim.
  Bu koşullar altında geçmişe dönük nafakalar için dava açıp ödeme talep edebilir miyim?

  Ağustos 7, 2021 , 11:05 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçmişe dönük nafaka davasi acamazsinız. Okulunuz devam ederken açmanız gerekiyordu.İletisim no.05302022326

   Ağustos 28, 2021 , 10:15 am
 • Gizem cevap

  Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldılar. Velayetim annemin üstüne şuan 24 yaşındayım ve 10yasimdan beri 260tl nafaka alıyorum hiç yükseltmedik. Şuan çalışıyorum ve açıktan okuyorum. Ama yetiremiyorum. Size 2sorum olacak
  1. Geçmişe dönük yukseltmedigim paraları alabilir miyim?
  2. Nafakami yükselte bilir miyim ?

  Ağustos 13, 2021 , 9:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba 05302022326 numaralı telefonu arayarak detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 29, 2021 , 8:40 am
 • Oyku Gul cevap

  Merhaba anneme karşı yardım nafakası davası açacağım ama hala onunla aynı evde yaşıyorum bu nafaka almama engel mi

  Ağustos 16, 2021 , 6:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba konu ile ilgili 05302022326 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 29, 2021 , 8:36 am
 • Şule cevap

  Merhaba annemle babam boşanalı 8 sene oldu 33 yasındayım evliyim maddi durumumuz sıkıntılı. Babam ise 2.evliliğini yaptı zor durumda olduğumu bilmeme rağmen birkez olsun yardımda bulunmadı bana. Bu arada acıköğretine kaydım var devam ediyor görünüyorum. fakat evli olduğum için yardım nafakası davası acabiliyormuyum?

  Ağustos 18, 2021 , 10:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evli olmanız sebebiyle nafaka alamazsiniz

   Ağustos 29, 2021 , 8:31 am
 • Emir Yüksel cevap

  Merhabalar ben 21 yaşında üniversite öğrencisiyim. Annemi küçük yaşta kaybettim ve bana yardım edebilecek sadece babam var. Karısıyla anlaşamadığım için beni istemediler ve ben de evi ayırmak zorunda kaldım. Öğrenimime devam ettiğim için para talep edebilir miyim? Eğer edebiliyorsam bunu savcılığa gidip şikayet olarak mı etmeliyim?

  Ağustos 25, 2021 , 10:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Aile Mahkemesinde iştirak nafakasi davasi açmanız gerekiyor

   Ağustos 28, 2021 , 9:55 am
   • Buse cevap

    Merhaba ben 19 yaşında üniversite öğrencisiyim annem ve babam ben küçükken den beri ayrı yıllarca velayetim babamın üstünde olmasına rağmen bana maddi ya da manevi olarak hiçbir şey yapmadı yıllarca beni babaannem ve dedem büyüttü bu durum için dava açma hakkım var mı yoksa sadece üniversite okuduğum için mi nafaka davası açabilirim

    Nisan 12, 2022 , 8:31 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhaba Buse dava açma hakkın var.Konu ile ilgili bizi arayabilirsin. İletısım no.05302022326

     Nisan 13, 2022 , 8:36 am
 • Ahmet Efe cevap

  Merhaba, 19 yaşındayım, anne babam ayrı.Annemle, annesi ve babasının evinde yaşıyoruz.Dedem emekli, kira yok.Annem nafaka alıyor, benimki kesildi.Babamın geliri 7000 TL olabilir(muvazzaf kıd.uzm.jand.çvş).Bu sene AÖF okumaya başlayacağım.Eğitimim için yardım nafakası “ne kadar” bağlanır? Bilgisayarım da yok. Cevap lütfen.

  Eylül 23, 2021 , 5:50 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Üniversiteye başladığınızda iştirak nafakasi için dava açabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 7:27 pm
 • nurdan cevap

  Kızım 19 yaşında izmir bornova anadolu lisesinden mezun oldu 2 yaşından beri babası ile ayrıyız kendisi ordu mensubu kızını boşandığımızdan beri görmüyor bile başarılı bir öğrenci 2018 de kendini asarak intihara teşebbüs ettiği için 4 buçuk ay hastanede yattı. Bu süreçte babası mecbur geldi çünkü intihar mektubunda babasından bahsediyordu. üniversite sınavında ege üniversitesi fizik kimya biyoloji matematik kazandı ama odtü bilgisaray istediği için karne puanı gitmesin diye tercih yapmadı. Ayrıca askeri öğrenci sınavını da kazandı tüm belgeleri duruyor. Babasının gönderdiği nafakası ile özel ders almaya başladı bu sene ama babası bu ay nafakayı kesti kitaplarını ben karşılıyorum ama özel dersine para yetiştiremiyorum. evimiz kira bir kızım birde ben yaşıyoruz halen daha psikiyatri tedavisi görüyor ve yetişemiyorum. Nafaka davası benim açtığım dava idi. şimdi kızım dava açıp yeniden nafakayı başlatabilir mi

  Ekim 16, 2021 , 7:24 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Madde 328 – Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Kanun maddesi eğitimi devam ediyorsa ödenmesi gerektiğini söylemekte. Detaylı görüşme için Telefon: 0(312) 230-4614 iletişime geçebilirsiniz.

   Ekim 17, 2021 , 7:46 pm
   • Emrullah cevap

    Oğlum 18yasinda nafaka kesilirmi disardan okuyor bana dava acabilirmi nafaka kendiliğinden kesilirmi 18yas olunca

    Ekim 24, 2021 , 8:01 pm
    • Kayı Hukuk Merve cevap

     Merhabalar,
     Oğlunuzun normal şartlarda 18 yaşına gelince aldığı nafaka kesilmelidir fakat okumaya devam etmesinden dolayı nafaka kesimi gerçekleşmez. İyi günler dileriz.

     Ekim 24, 2021 , 9:49 pm
   • Kadir cevap

    Hocam benim 2007dogumlu bir kızım var. Her ay düzenli şekilde nafakasını ödüyorum ve ekstra olan ihtiyaçları için de elden para veriyorum şimdi liseye başladı ve yatılı okuyor kendisi ile bankaya gidip bir hesap açtırıp. Kendi. Adına bir. Banka kartı çıkarıp oraya. Yaptırsam. Parayı iştirak. Nafafakasi olarak sayılır mı

    Kasım 10, 2021 , 4:19 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Parayı yatirirken iştirak nafasi diyerek yatirmanizda fayda var

     Aralık 5, 2021 , 7:57 pm
 • zehra cevap

  oğlum üniversite öğrencisi velayeti 17 yaşında iken babaya verildi ve şuan reşit baba kamu personeli sadece anneden nafaka talep edebilir mi…

  Kasım 15, 2021 , 12:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Reşitse ve eğitim görmüyorsa nafaka isteyemez

   Kasım 30, 2021 , 4:33 pm
 • Zehra cevap

  Bilginiz için teşekkür ederim. Ancak yanlış ifade etmiş olmalıyım. Üniversite okuyan oğlum, nafaka talebini kamu personeli babadan değilde anneden isteyebiliri mi?…

  Kasım 30, 2021 , 7:49 pm
 • Gülsün cevap

  kızım 18 yaşını doldurdu ünversite hazırlık için dersaneye gidiyor. nafa alamazmı

  Aralık 23, 2021 , 11:29 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Öğrenim hayatı devam ettiği için iştirak nafakasi isteyebilir

   Aralık 26, 2021 , 7:23 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.