Blog & Haberler

18 Yaşını Dolduran Çocuklar Yardım Nafakası İsteyebilir mi?

Nafaka alacaklılığı, çocuğun bireyselliğinin bir parçasıdır. Hukukumuzda, çocuk kendisini dünyaya getiren ana ve babasından bakım parası isteyebilir. Bu onun en doğal hakkıdır. Ana ve babanın bu nafaka yükümü sosyal yardım ve dayanışma düşüncesinden kaynaklanır; onların velayet hakkından bağımsızdır ( Rona, Serozan: Çocuk Hukuku, İstanbul 2005, s.112 vd. ).

 

Öte yandan, aile bireylerinden birinin yoksulluğa düşmüş olması halinde, diğerlerinin onun yardımına koşmaları da ahlak kurallarının gereğidir. Fakat bu gereklilik bir hukuk kuralı haline gelmediği sürece, aile bireylerini yoksulluk içinde bulunan hısımlarına yardım etmeye zorlamak imkânı yoktur. Diğer taraftan, yoksulluğa düşmüş olan bir hısıma yardım etmemek, "aile dayanışması fikrine" aykırı düştüğü gibi, toplumun hak duygusunu da zedeler. İşte, kanun koyucular bütün bu düşüncelerle bir kimseyi, yoksulluğa düşmüş olan hısımlarına yardım etmeye zorlarlar ki, buna nafaka yükümlülüğü denir ( Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, II.Cilt, 14.Bası, İstanbul 2012, s.444 vd. )…

 

Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir. Aile bağlarının herhangi bir nedenle zayıflamış olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.

 

Kanun koyucu, bu kapsamda aile bireylerinin ekonomik olarak korunması amacıyla 4721 sayılı TMK'nun 328 ve 364/1. maddelerinde düzenleme yapmıştır.

 

Buna göre, TMK'nun 328. maddesi

 

"Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

 

Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler."

 

Hükmünü içermekte olup;

 

TMK'nun 364/1. maddesinde ise

 

"Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere, kanun koyucu TMK'nun 328/2. maddesinde getirdiği yeni hükümle, eğitime verdiği önemi vurgulamış ve öğrenimlerini başarıyla sürdürmekte olan çalışkan ergin öğrencileri desteklemiş olmaktadır ( Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman:age., s.317 ).

 

743 sayılı Medeni Kanununun yürürlükte olduğu dönemde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13.03.1963 gün ve 2/99-21 sayılı içtihadındaki; "Babanın sosyal durumu bakımından çocuğun okutulmasının gerekmesi halinde iştirak nafakasının çocuğun erginleşmesinden sonra da ( okumaya devamı sebebiyle ) ödenmesi, Medeni Kanunun hükümlerindendir. Zira, evlilik birliğinin boşanma ile ortadan kalkmış olması, ana ve babanın çocuğa karşı olan borçlarında bir değişiklik meydana getirmez. Diğer deyimle, ana ve babanın beraber yaşaması halinde nasıl her ikisi beraberce çaba göstererek çocuğu sosyal durumlarına göre okutmakla ödevli idiyseler, boşanmadan sonra dahi bu ödevleri sona ermez" ilkesi, kanun koyucu tarafından TMK. m.328/2. hükmüyle yasal kural haline getirilmiştir.

 

Yoksulluğun hukuksal kavramı ise mevzuatımızda tanımlanmamıştır. Belirtmek gerekir ki, yoksulluk ekonomik ve sosyal koşullarla doğrudan ilgilidir. O nedenle, bunu ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları altında belirlemek gerekir. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir ( Anayasa m.17/1 ). Şu halde, bu temel hakkın tabii sonucu yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek yerinde olur.

 

Günümüzdeki ağır ekonomik koşullar karşısında eğitimle çalışmayı bir arada sürdürmenin mümkün olmayacağı, bir kural ve karine olarak kabul edilmelidir ( HGK'nun 12.5.1999 gün ve E:1999/2-288, K:1999/294 sayılı ilamı ).

 

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1627 K. 2015/1020 T. 13.3.2015

 

Davacı dava dilekçesi ile; öz babası olan davalıdan, boşanma davasında lehine hükmedilen 100 TL iştirak nafakasının, 18 yaşını doldurması ve halen eğitim hayatının devam ediyor olması nedeniyle, aylık 500 TL'ye artırılmasını talep ve dava etmiştir.

 

Davalı, davacının halen üniversite mezunu ve meslek sahibi olduğundan başkasının yardımına ihtiyaç duymayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, bir yüksekokul bitirmiş 23 yaşlarındaki halen çalıştığı da anlaşılan erkek çocuğun açık öğretimde öğrenci olduğundan bahisle babasından yardım nafakası istemesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

TMK. 328/2 ve 364/1. maddelerine göre, şayet çocuk reşit olduğu halde eğitimine devam ediyorsa eğitimi sona erinceye kadar ana ve babanın bakım borcu devam eder. Bu durumda çocuk ana ve babaya karşı yardım nafakası davası açabilir.

 

Dosyadaki delillere göre, davacı her ne kadar Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu mezunu olsa da dava tarihi itibariyle halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 3. sınıf öğrenci olup, sabit bir yerde çalışmamakta ve düzenli bir geliri bulunmamaktadır. Davalı babanın ise adliyede memur olduğu yaklaşık 1500 TL maaşının bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre açık öğretim fakültesinde eğitim görmek yardım nafakasına mani değildir. Davacının düzenli bir geliri bulunmamaktadır. Günün ekonomik koşulları ve ülkedeki ekonomik yapı da nazara alındığında davacının eğitimini bir an önce tamamlaması kendi menfaatinedir. Ayrıca davacının çalışarak eğitim hayatını beraber götürmesini beklemek eğitim hayatını zora sokacaktır.

 

Olayları izah taraflara, hukuki niteleme hakime ait bir görevdir.

 

Somut olayda, davacının iştirak nafakasının artırımı yönündeki talebi TMK. 328/2 ve 364/1. maddesi kapsamında yardım nafakası talebini içermektedir.

 

Mahkemece; davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir… ),

 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

 

 Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ( TMK )'nun 328/2 ve 364/1. maddeleri kapsamında yardım nafakası istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacının temyizi üzerine, özel Daire'ce yukarıda yazılı nedenlerle bozulmuştur.

 

Yerel Mahkemece, önceki gerekçelerine ilave olarak, "…davacının şu anda nişanlı olduğu, düğünlerde piyanistlik yaptığı, aylık 300 TL gelirinin olduğu, davalının oğlu reşit olduktan sonra 53 ay iştirak nafakasını kendi isteğiyle ödediği, daha sonra bu nafakaları geri istediği, bunun üzerine davacının eldeki davayı açarak iştirak nafakasının arttırılmasını talep ettiği, davacının açık öğretim fakültesine kayıtlı olduğu ikinci okulu olduğu, halen 24 yaşında olan davacının sağlık bakımından çalışmasına engel bir durumunun bulunmadığı, davacının halen adliyede yazı işleri müdürü olarak çalışan annesi ile birlikte yaşadığı, evlenme hazırlığı içinde olan davacının açık öğretim eğitim giderlerini karşılamaya yetmeyecek düzeyde olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunduğunun anlaşıldığı, Yargıtay kararları incelendiğinde nafaka talep eden kişilerin işsiz olup eğitim gördükleri açık öğretim fakültesinin ilk yükseköğretim kurumu olduğu, davalı baba açısından eğitim giderlerine katılma yönünden makul sürenin geçmiş olduğu, bu haliyle davacının açık öğretimde öğrenci olduğundan bahisle babasından yardım nafakası istemesinin TMK.nun 2 ve 4. maddesinde düzenlenen dürüstlük ve hakkaniyet kurallarına aykırılık teşkil ettiği, TMK.nun 365. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakimin, onların nafaka yükümlülüğünü kaldırabileceği, davanın yasal koşullarının oluşmadığı…" gerekçeleriyle önceki kararda direnilmiştir.

 

Direnme kararını, davacı temyiz etmiştir.

 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; üniversitede okuyan ve düzenli bir geliri bulunmayan ergin davacı çocuk yararına yardım nafakası takdiri gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Somut olaya gelince; dava tarihi itibariyle davacı çocuk reşit olup, iki yıllık meslek yüksek okulu mezunudur. Aynı zamanda, eğitimini 4 yıllık bir fakültede tamamlamak isteyerek, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesine de kayıt yaptırmıştır. Davanın açıldığı tarihte de 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Meslek yüksek okulundan mezun olmakla birlikte, mesleğine uygun bir iş bulamamış; özel yeteneği nedeniyle düğünlerde müzik aleti kullanarak, cüzi bir miktar para kazanmaktadır. Kazandığı para, ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi, okulunun harç ve giderlerine de yetmemektedir.

 

Bu durumda, davacı çocuğun davalı babanın yardımına ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca, baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun okulunu bitirip, bir işe girmesi, çocuğun yararına olduğu gibi, babanın da yararına bulunmaktadır.

 

Şu halde, yerel mahkemece davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davacı çocuğun nafaka isteminin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir.

 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmede azınlıkta kalan bir kısım üyeler, yerel mahkeme direnme kararının gerekçeleri itibariyle doğru olduğu, bu nedenle onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de; yukarıda belirtilen gerekçelerle bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

 

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 

Bu nedenle, direnme kararı BOZULMALIDIR.

Comments (14)

 • Kenan Kırca cevap

  maaşımdaki nafaka kesintisinin iptali için ne yapmalıyım

  Kasım 8, 2019 , 6:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Kasım 12, 2019 , 8:06 am
 • Abdullah cevap

  Kolaygelsin maaşımda birkaç sene ödeyemediğim nafaka nın mahkeme sonucu icradan faiziyle nafaka ödemesi mevcut maaşın 4/1 ı kesiliyor , yanısıra nafaka arttırın davası açmışlar . Hem nafaka artırımını hem icrayı askeri ücretle çalışan olarak sıkıntı yaşarım.bukonuda nasıl bir yol izlemeliyim.bu arada 2. Ye evlendim.

  Aralık 5, 2019 , 9:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, nafaka arttırım davanızı takip etmeniz, gelir durumunuzu ve mağduriyetinizi mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Konu ile ilgili detaylı görüşmek üzere 0530 202 23 26 no’lu telefondan avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Aralık 12, 2019 , 3:22 pm
 • yaşar şahin cevap

  ÇOCUK İÇİN 10 YILDIR KESİNTİSİZ OLARAK AYLIK 400 TL NAFAKA ÖDEMEKTEYDİM ANCAK ÇOCUK 18 YAŞINI DOLDURDU BENDE NAFAKA ÖDEMEYİ BİTİRDİM VE ARA SIRA HARÇLIK GÖNDERİYORUM. ÇOCUK ŞU AN İZMİR HAVACILIK OKULUNDA YANİ DEVLET OKULUNDA OKUYOR VE AYLIK BİR MİKTAR PARADA ALIYOR DEVLETTEN. ZATEN 1 YIL SONRA ASTSUBAY OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAK. ANCAK ÇOCUK BUNU BEĞENMİYOR VE BENDEN NAFAKAYI ÖDEMEYE DEVAM ETMEMİ İSTİYOR ÖDEMEZSEM AVUKATA GİDİP YENİDEN NAFAKA DAVASI AÇMAKLA BENİ TEHDİT EDİYOR.
  SONUÇTA ÇOCUK DEVLET OKULUNDA OKUYOR. YEMEK VE YATAK İHTİYACI VERİLİYOR BİR MİKTAR MAAŞDA VERİLİYOR. HAL BÖYLEYKEN BENDEN YİNE NAFAKA ALABİLİRMİ.

  Ocak 13, 2020 , 1:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Nafakanın kaldırılması için dava açmanız gerekmektedir. Fakat üniversite eğitimi gören çocukların eğitimi süresince nafaka alma hakkı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 8:43 am
 • Simay cevap

  İki kızım da fen lisesinde okuyo nafaka artırımı açtım kazandım ama temyize gitti karşı taraf bir buçuk yıldır sonuç bekliyorum daha ne kadar sürer ikinci sorum büyük kızım onsekizini doldurunca ne olacak üniversite okurken nafaka kesilecek mi

  Şubat 11, 2020 , 4:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İstinaf mahkemelerinde süreç, dairenin yoğunluğuna göre 1-2 yıl arasında sonuçlanır.Kanunen çocuk lehine hükmedilen nafaka, 18 yaşın dolmasıyla birlikte son bulur. Ancak çocuk eğitimine devam ediyorsa eğitim hayatı sona erinceye kadar, ebeveynlerin bakma yükümlülüğü nedeniyle yardım nafakası talep edebilir.

   Şubat 11, 2020 , 3:03 pm
 • Simay cevap

  Yine mahkeme mi açmamız gerek devam etmesi için

  Şubat 11, 2020 , 3:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Karşı tarafın çocuğun 18 yaşını dolmasıyla birlikte İŞTİRAK nafakasını ödemeyi bırakması halinde, talebiniz doğrultusunda YARDIM NAFAKASI adı altında dava açılması gerekir.

   Şubat 13, 2020 , 6:43 am
 • Kader cevap

  Merhaba ben doğduğumdan beri annem ile babam ayrı ikiside şuan evli annemle kalıyorum
  Babam şuana kadar bir kez bile bana nafaka ödemedi
  Bende dava açmak için 18 yaşımı doldurmayı bekledim şuan 19 yaşındayım bu ödemediği paraların hepsini toplu bir şekilde almak istiyorum fazlasıyla üniversiteye başlayacağım seneye ve hiçbir şekilde şu yaşıma kadar bir kuruş bile ödemedi bana zaten görüşmüyoruz ne yapmam gerekir ve bu şekilde toplu bir para alabilirmiyim yardımcı olurmusunuz

  Mart 10, 2020 , 3:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Geçmişe dönük nafaka alamazsınız. Fakat üniveristeye başlamanız halinde İştirak Nafakası talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için 530 202 23 26 No’lu telefonu arayabilirsiniz.

   Mart 12, 2020 , 1:46 pm
 • dilara cevap

  18 yaşından büyüğüm ve bu sene üniversiteye başlayacağım velayetim babamda fakat babam beni kabul etmiyor para vermiyor ve şuan evli hasta bir babannemle tek yaşıyorum babamın bana para ödemesi için dava açabilir miyim hatta ölüm ve tehdit mesajları var bana karşı korkuyorum ve nasıl yardım almam gerektiğini bilmiyorum teşekkür ederim

  Mart 25, 2020 , 10:09 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   18 yaşından büyük olduğunuz için velayet babanızda değildir. Reşit olduğunuz için babanız size bakmakla yükümlü değil. Bu durumda dava açamazsınız. Tehditler için ise, Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Mart 26, 2020 , 12:30 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir