Blog & Haberler

Eşlerden birinin ölüm halinde diğer eşin aile konutu ve ev eşyaları üzerindeki hakları

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisinin ölümü halinde sağ kalan eş, ölen eşin hem TMK 499’a göre yasal mirasçısı olmasından doğan hakları hem de eşin ölümü TMK 225/1’e göre, mal rejimini sona erdiren hallerden biri olduğu için mal rejiminden doğan hakları bulunmaktadır. Başka bir değişle sağ kalan eşin hem miras hukukundan doğan hakları hem de aile hukukundan doğan hakları bulunmaktadır.

Eşin ölümü ile doğan bu iki haktan öncellikle Aile Hukukundan doğan mal paylaşımı rejimi yapılır, daha sonra Miras Hukukundan doğan hakların paylaşımına geçilir. Böylelikle sağ kalan eşin katılım alacağı hakkı korunmuş olur.

Bunun yanında Yasalar sağ kalan eşe, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesini isteme hakkı tanımıştır.

Sağ kalan eşe tanınan bu hak Medeni Kanunda 2 farklı maddesinde geçiyor, bunlar;

 • Madde 240– Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.

Sağ kalan eş, miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

Eşlerden birinin ölmesiyle aile konutu olan taşınmaz aile konutu niteliğini yitirmemektedir. Bunla ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/4848E., 2018/14147 K. sayılı kararında;  “… dava konusu taşınmazın aile konutu niteliği, sağ kalan eş açısından, eşinin ölümünden sonra da devam etmektedir. Yasanın(TMK 240) amacı sağ kalan eşin eski yaşantısını devam ettirmesini sağlamaktır.”

 • Madde 652- Eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya miras bırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

Miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

Türk Medeni Kanunun bu 2 maddesi arasındaki en belirleyici fark TMK md.240’da aile konutunun üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, kaydıyla intifa veya oturma hakkı tanınmasını talep edebilirse de şayet katılma alacağı yetmez ise bedel ekleyerek oturma veya intifa hakkı isteyebilir. Ancak kanun koyucu TMK md. 652’de benzer bir düzenlemeye yer vermemiştir.

Bir diğer önemli fark ise; eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmemiş olsa bile sağ kalan eş aile konutunu TMK md. 652’ye göre isteye bilir. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/16396 E. ,  2020/4767 K.  sayılı kararında “Sağ kalan eş mirasçı ise; miras paylaşımında, aralarındaki mal rejimi ister edinilmiş mallara katılma rejimi, ister mal ayrılığı, ister paylaşımlı mal ayrılığı, ister mal ortaklığı olsun, katılma olanağı bulunsun veya bulunmasın mal rejimindeki hakları dışında, mirasın paylaşımında aile konutu ve ev eşyalarının kendisine özgülenmesini isteyebilecektir. Ancak bu özgüleme ve alım hakkı bedelsiz değildir.”

Eşlerden birinin ölümü ile ölen eş ve sağ kalan eşin birlikte yaşadıkları ev ve ev eşyaları da mirasa konu olur. Bu durum sağ kalan eş için büyük bir tehlike arz etmektedir. Çünkü mirasın paylaştırılması sonucunda yaşadığı ev ve ev eşyalarından yoksun kalabilir. Kanun koyucu bunu önlemek için sağ kalan eşe konuda TMK md. 652 ile özel bir statü tanınmıştır.

Eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

A-) Sağ kalan eşin bu haktan yararlanabilmesi için öncelikle bu taşınmazın aile konutu olması lazımdır.

Bu davanın açılabilmesi için öncelikle aile konutunun tespiti gerekir. Aile konutu TMK’ya göre; eşlerin bütün yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içerisinde yaşadığı anılarla dolu bir alan olarak tanımlamıştır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre aile konutu tespit davasının görevli mahkemesi aile mahkemesidir.  Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi davasında ise görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. HMK md. 382’ye göre bu tür tespit ve özgülenmeyi çekişmesiz yargı işi olarak kabul edilmiştir. Böylelikle yetkili mahkeme sağ kalan eşin yerleşim yeri veya ilgililerin yerleşim yeri mahkemesi olmaktadır.

B-) Sağ kalan eşin mirasçılık sıfatını kaybetmemiş olması lazımdır. Ayrıca sağ kalan eşini dava sırasında ölümü halinde talep hakkı mirasçılarına geçmez. Çünkü bu hak sağ kalan eşe sıkı sıkıya bağlı bir haktır.

C-) Hakkın talebi için miras payının belirlenmesi de zorunludur. Sağ kalan eşin miras alacağı aile konutu değerinin karşılamadığı durumlarda Yargıtay 2 Hukuk Dairesi’nin19.11.2008 tarihli kararında benimsediği çözüm; “eğer eşin mirastan payına düşen miktar aile konutu değerini karşılamıyorsa eş miras payı dışında kalan aile konutunun değerini ödeyerek mülkiyet hakkını talep edecek eğer ödeyecek gücü yoksa aile konutu üzerinde intifa veya oturma hakkı talep edecektir.” şeklindedir. Sağ kalan eşin bir nevi öncelikli alım hakkı gibi bir durum oluşmaktadır.

D-) Kanun koyucu belirli istisnalar getirmiştir, bunlar;

1-)Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya miras bırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

Burada haklı sebeplere örnek olarak; sağ kalan eşin miras payının aile konutunun değerini karşılamıyor olması, terekede aile konutu dışında başka bir malın olmaması, sağ kalan eşin çok yaşlı olması, sağ kalan eşin kısıtlı olması gibi durumlarda hem sağ kalan eş hem de diğer yasal mirasçılar istemi üzerine mülkiyet hakkı yerine intifa veya oturma hakkı tanına bilir. Böylelikle kanun koyucu belirli durumlarda diğer yasal mirasçıları korumuştur.

2-)Miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

Ölen eşin, alt soyu yanı çocukları, torunları vb. ile aynı mesleği icra ediyor olması ve aile konutunda bu mesleğin icrası için bir bölüm bulunması halinde sağ kalan eş aile konutunun bu bölümü için ne mülkiyet hakkı ne intifa hakkı ne de oturma hakkı talebinde bulunulmaz. Hiçbir şekilde ayni hak iddiasında bulunamayacaktır.

Comments (131)

 • Naciye cevap

  Ölen eşinden kalan evin hissesinin ne kadarı eşine ve bir çocuğuna kalır

  Eylül 3, 2021 , 6:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Önce %50 si sağ kalan eş alir tabi dava açarsa

   Eylül 5, 2021 , 5:12 pm
   • Sabri cevap

    Sağ kalan eş tekrar evlenirse kayın babasının mirasından hak alırmı evlendiği eşi ve ondan olan çocuklarda mirasa ortakmıdır

    Eylül 12, 2021 , 6:22 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Konu ile ilgili 03122304614 numaralı telefondan randevu alabilir avukatlarimizla görüşebilirsiniz

     Eylül 21, 2021 , 8:10 pm
   • Lisa cevap

    Merhaba babamın ölümü 2 yıl.oldu ve icra yoluyla evi satışa çıktı..Ev 650 tl ye satıldı..KDV 18.sistemde göründüğü için evi alan da 800 tl ödedi..Fakat evin KDV siz olduğunü öğrendiğimiz için 7 gün icinde kardesim itiraz etti..mahkeme kabul etmedi.. icra kanalıyla alan kisinin parası faizle beklemede.. mahkeme kabul.edilmedigi için temize gönderecekken rahmetli babamın eşi de bizlere dava açmış evin yarı hakkı.benimdir diye..Babam.mimar kardeşim inşaat mühendisi beraber çalışıyorlardı ve okadından çok kardeşimin hakkı var diye düşünüyorum.. sizce kadının açmış olduğu davada ne gibi sonuç olur..Zaten 4 de 1 hakkını alıyordu ve 2 çocuğu var bizde 4 kardeşiz.. sonuç olarak ki tarafada yarı yarı yarıya kalıyordu..Kanun.kadından yana olurmu sizce..Biz buna nasıl.itiraz edebiliriz..

    Kasım 24, 2021 , 11:55 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Ev evlilik Birliği içerisinde kazanimla alınan bir evse karısının yarısını talep etme hakkı mevcut

     Kasım 30, 2021 , 4:23 pm
 • Neslihan cevap

  İkinci evlişiğimi yaptım. Benım vefatım halinde eşim babamdan kalan evden hak sahibi olurmu. Yoksa kızlarımamı kalır.

  Eylül 29, 2021 , 8:26 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evliyken vefat edilmesi durumunda sag kalan eş mirastan pay talep edebilir

   Ekim 12, 2021 , 7:13 pm
   • Nuran kalan cevap

    Babam 2 ay önce vefat etti .Tapu babamdaydı annem üstüne nasıl çıkartabiliriz

    Şubat 3, 2022 , 8:46 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Tüm mirascilarin onayı ile ancak mümkündür

     Şubat 9, 2022 , 7:46 pm
     • Ayse

      Sayın avukat bey babam vefat etti üvey kadın gelmeden 15 yıl.once alınan traktöre kadına miras hakki dogarmi ,birde kadin geldiginde hic bir şeyi yoktu 2 tane daire aldı babamın parasıyla kendi üstüne bizde kadının malından alirmiyiz

      Nisan 7, 2022 , 3:25 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Kadın mirastan pay alır ama traktörün öncelikle %50si babanıza ait .Sizinde kadına dava açmanız mümkün. Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi için iletişim no.05302022326

      Nisan 13, 2022 , 8:47 am
 • Leyla cevap

  ev kadın üzerine ise ve babanın vefatı ile çocukları miras talep edebilirmi ?

  Ekim 11, 2021 , 5:12 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Belirli şartların gerçekleşmesi halinde yalep edebilirlerİletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 6:47 pm
   • Yasemin cevap

    Eşimin vefatıyla ilk eşinden olan çoçukları bizim çoçuklarımıza birlikte oturduğumuz evden hak talep edip bizi evden çıkartıp satış yapabilirler mi ben evimde ne kadar ve nasıl oturtabilirim

    Aralık 10, 2021 , 3:18 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Eşinizin vefatı halinde pay talep.edebilirler vasiyetnamae düzenlenmesi uygun olur

     Aralık 19, 2021 , 12:20 pm
   • Y cevap

    Merhaba eşler arasında mal ayrılığı sözleşmesi varsa fakat ev sözleşme yapılmadan önce kadının üzerine geçtiyse, erkek öldükten sonra çocuklar hak talep edebilirler mi?

    Ocak 23, 2022 , 9:37 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

     Şubat 10, 2022 , 6:20 pm
 • Nana cevap

  Esimin ikinci evliligiyem evin tapusunu benim üzerime yaptı ve evi benle evlendikden sonra aldi esim òldukden sonra benim üzerimde olan evden esimin eski cocuklarina pay haki dusurmu yoksa yok.

  Ekim 12, 2021 , 4:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Satın alınan ev size hediye mahiyetinde ise pay alamazlar edinilmiş mal ise vefat ile birlikte yarısı vefat eden eşinizin olduğu için bu miktardan miras isteyebilirler İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 6:44 pm
   • Buse Özcan cevap

    Kardeşimin ölümü üzerine eşinin üstünde olan mallar karısına geçti. İki çocukları da var. Eşi kendisine kalan evi satmak istiyor ve iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Biz çocukların geleceği İçin evi satmasına karşıyız. Bununla alakalı hukuksal bi önlem alabilir miyiz çocuklar reşit olana kadar ev satılmasın diye?

    Aralık 24, 2021 , 10:44 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Mirastan çocuklarında payı var ama tabi ki velayet hakkı o kişide olduğu için satış yapabilir

     Aralık 26, 2021 , 7:20 pm
 • Arzu M cevap

  Merhaba… 3 kişi ev alacağız(annem ve 2 kardes)Eşimin ilk evliliğinden çocukları var(benımle 2 çocuğu daha var).miras durumunda bu evden ilk eşinden olan çocuklarının hakkı olur mu?Nasıl bir yol izlemeliyim…

  Ekim 13, 2021 , 9:05 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Eşinizin diğer evliliğinden olan çocukları sizin yasal mirasçınız sayılmaz. Eşinizden kalacak mirasta ise diğer evlilikten olan çocukların hakları bulunmaktadır.

   Ekim 17, 2021 , 1:51 pm
 • deniz sert cevap

  annem vefat ederse babama mal düşer mi? düşerse benimle aynı oranda mı mal paylaşımı yapılır?

  Ekim 15, 2021 , 7:08 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Anneniz vefat ettiğinde mirasının 1/4 ü eşine 3/4 ü ise kaç kardeşsiniz sizin aranızda paylaştırılır. Eş çocuklar varsa mirasın 1/4 ünü alır.

   Ekim 17, 2021 , 8:12 pm
 • Kardelen cevap

  Merhabalar
  Bizim ikinci evliliğimiz. Eşimin kendine ait evi var ve biz evde oturuyoruz. Eşim ölürse benim mağdur olmam için bu evde oturmamı istiyor.
  Fakat ilk eşinden 4 çocuğu var. Miras hakları olduğu için bu evde kalmama izin vermezler.
  Nasıl bir yol izlesek acaba.
  Vasiyetle bu isteğini yazsa olurmu?
  Yada tedbir kararı konuyormuş. Hangisi olur acaba.
  Tek isteğimiz bende ölene kadar bu evde yaşayabilmek. Sonra miras haklarını alsınlar.
  Böyle bir şey mümkünmü acaba.
  Ne yapılabilir.
  Lütfen yardımcı olursanız çok mutlu olacağım. Teşekkürler.

  Kasım 14, 2021 , 5:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Usulüne uygun vasiyetname duzenlenebilir

   Kasım 30, 2021 , 4:35 pm
 • Zeynep cevap

  6 Kasım 2021 tarihinde erkek kardeşim vefat etti çocukları yok 2 yıl kadar önce kendi adına kredi çekip eşinin adına tapu aldığı bir arsası var. Biz kardeşler bu arsada hak sahibi olabiliyormuyuz. Nasıl bir yol takibi yapmalıyız

  Kasım 18, 2021 , 3:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Vefatından önce yapılan tasarruf bağış mahiyetindeyse dava alamazsınız. Hukuki yardım almanıza fayda var

   Kasım 30, 2021 , 4:31 pm
 • Şerife cevap

  Eski eşim emeklilik parasıyla ev alıp yeni eşinin üzerine yapmış ve öldü o evden çocuklarım hak talep edebilirmi

  Kasım 18, 2021 , 1:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bağış niteliğinde bir işlem gibi duruyor o sekildeyse dava alamazsınız detayli araştırma yapılması gerekiyor. Hukuki yardım almanıza fayda var

   Kasım 30, 2021 , 4:29 pm
   • Fatma cevap

    Birlikte oturduğumuz evi eşim kendi üstüne yaptı. eşlerin biri olduğu takdirde hayatta kalan eş nasıl bir hakkı bulunur yarısını alırım yada kaçta kaçını alırım.

    Mart 3, 2022 , 8:29 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Vefatı durumunda katılma alacağı davasi açarak yarısını alabilirsiniz

     Mart 3, 2022 , 11:09 am
 • Tarık68 cevap

  Merhaba
  Bir bayan evlilik öncesinde erkek üzerinde tapulu malda, erkek öldüğünde mirasçı olabilir mi? Erkeğin bir evladı varken, çocuğa mı düşer miras hakkı üvey anneye mi? Yalnız edinilen malların tamamı oturulan konut dahil evlilik öncesinde erkek şahıs almış. Kadın evlendikten sonra hiç mal alımı olmamış.

  Kasım 20, 2021 , 1:54 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evlendikten sonra vefat halinde tabi ki malın ne zaman alındığının önemi yok çocukla birlikte mirasçı olur

   Aralık 5, 2021 , 7:45 pm
  • Mahmut cevap

   Vefat eden kardesimin ev esyalarina esi ozguleme talep etmedi, evin kilidini değiştirdi ve evde hatta ayni sehirde bile yasamiyor, ev verasete gore yarisi anne babamin, kilit degistirildigi icin cilingirle girmek sıkıntı olur mu

   Mart 5, 2022 , 12:23 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Öncelikle Ortaklığın giderilmesi için dava açmanızı tavsiye ederim.
    Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

    Mart 6, 2022 , 11:09 am
 • Mehmet cevap

  Merhaba benim üvey annemde, ölen babamdan kalan evde intifa hakkı istedi. Bu durumda o istediği gibi o evde oturacak ve ben o evden o ölene kadar hak talep edemeyecekmiyim. Miras olarak tek ev kaldı. Üvey annemde uzlaşmıyor. Yanıtlarsanız çok sevinirim.

  Kasım 22, 2021 , 7:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Üvey annenizinde mirasta pay hakkı var hatta mal rejimi kurallarına göre dava açarsa yarısı ona ait

   Aralık 5, 2021 , 4:12 pm
 • Seda cevap

  Babanın üzerine olan bir tarla tapusuna iki oğlu onun için dava açabilirmi çocuklarına babalık yapmıyor çünkü hak idda edebilirlermi

  Aralık 1, 2021 , 10:12 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Baba sağ ise fava açamazlar

   Aralık 5, 2021 , 4:11 pm
  • eda cevap

   merhaba
   evlilik öncesi alınan alınan ev icin,evlilik sonrasın da kredi ödemeleri devam ederken vefat durumun da, oturulan ev sağ kalan eşe kalıyor mu? vefat eden eşin anne,baba ve kardeşi bu evden pay talep edebilir mi?

   Aralık 19, 2021 , 10:55 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz

    Aralık 26, 2021 , 7:40 pm
 • Sibel cevap

  Erkek kardeşim babamdan önce vefat etti , çocuğu yok , eşi babamdan miras alabilir mi ?

  Aralık 2, 2021 , 11:39 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Eşi mirastan pay alamaz

   Aralık 5, 2021 , 4:10 pm
 • Ceylan cevap

  Merhaba Annem ve babamın ortak evi vardı. Ancak Annemi kanserden kaybettim ev babamın üzerineydi ve ev Annemin altınları ile alındı. Ve babam şimdi evi satmak istiyor. Satışına engel olabilir miyim Annemden kalan anılar var herşey bu evde Annemin ölümünden bir ev ve bir araba var bana yardımcı olurmusunuz

  Aralık 8, 2021 , 6:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evin annenizin parasıyla alındığını yazili delillerle ispatlamak koşuluyla tapu iptal davası açabilirsiniz.

   Aralık 19, 2021 , 12:23 pm
 • ahmet cevap

  merhaba
  babamın ilk eşinden olma çocuğuyum. babam ikinci evliliğinden olma çocukları da var. Babam vefat etti fakat yeni eşinin üzerinde çok pahalı bir evi var. Bir de arabası yeni eşinin üzerine. Bu ev ile araba mal tasfiyesi aşamasında mı dahil olur? Babamın arabası için miras ortaklığı boyunca kullanma hakkı talep edebilir miyim? araç ihtiyacım ve haklı nedenlerim var. Ama eşinin üzerine araç.

  Aralık 11, 2021 , 12:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Araba ve gayrimenkul önce babanızın üzerine olup sonra eşine devredilmisse muris muvazasi ndan kaynaklı dava açılabilir

   Aralık 14, 2021 , 7:12 am
 • Seher durmaz cevap

  Merhaba eşimin önceki evliliğinden 3 müşterek olarakta 3 cocugumuz var.toplam 6 çocuk.tum mal varlığımız evlilik sonrasi edinildi.bu süreçte 4,5 yıl bagkurlu isyeri sahibi olarak, 4 yılda kayıt dışı şahit ve fotoğraflarla ispatlanabilecek el emeği ile çalışma hayatım var.esimin vefatından 2 ay önce kardeşlerimin banka aracılığıyla yardımı ve çalışma hayatımda edindiğim birikimlerimle kendi adıma ev aldım. Birde 2 yıl önce eşim bana hediye olarak bir minibüs aldı. Döküntü haldeydi.birlikte içini dışını hem el emeği hemde kendi aldığım malzemelerle yeniledik. Bunun dışında iki araç bir tarla bir ev bir motorsiklet ve bir işleri var.bu işleri daha önce benim olan isyeri. Ve bunların tamamı evlilik Birliği içinde edinildi. Eşim vefat etti ve şimdi önceki evliliğinden çocukları benim kendi evim ve arabamdanda hak iddia ediyorlar.birincisi kendi adıma olan ev ve arabayı satabilirmiyim.acilmis bir dava yok suan.ikincisi eşimin adına olan ve benim kullandığım aracı dava açılırsa yada açılmazsa kullanım hakkına sahipmiyim.birde isyeri faaliyette değil ama bir anlaşma olmadığı ve sahipsiz kaldığı için oluşabilecek zarardan kim sorumlu olur. Teşekkürler

  Aralık 13, 2021 , 9:22 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar detayli bilgiye ihtiyaç var ücretli danışmanlık alabilirsiniz 0312 230 46 14

   Aralık 14, 2021 , 6:57 am
 • Eda cevap

  Merhaba. Vefat eden anneden kalan 3 çocuk ve eşine olarak 4 hisseli yapıldı. Baba tekrar evlenir ve ölürse ikinci evlilik yaptığı kişi hak iddia edebilir mi ev üstünde babanın hissesi eşine mi çocuklarına mı düşer?

  Aralık 14, 2021 , 6:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Miras malı olduğu için eşi mal rejiminden kaynaklı pay alamaz ama mirasindan paysahibi olur

   Aralık 14, 2021 , 6:46 am
 • Elif cevap

  Merhaba babamın ilk eşinden olma çocuğum bir de erkek kardeşim var. Babamın ikinci evliliğinden bir de bir çocuğu var. Bütün mallar eşinin üzerine arabalar , evler. Kendi üzerinden geçip malları ona yapmadı direk eşinin üstüne yaptı. Babam vefat ettiğinde mallar da bize paylaşım olur mu? Ya da kadın vefat ettiğinde onun üzerine olan tüm mallar kime kalır?

  Aralık 19, 2021 , 6:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba vefattan itibaren 1 yıl içinde tenkis davasi açmanız gerekiyor.İletisim no.05302022326

   Aralık 19, 2021 , 12:11 pm
  • Gizem cevap

   Mal varlığımız eşimin üstüne cocugumuuz yok eşimin vefatı durumunda eşimin mal varlığı benim mi oluyor yoksa eşimin anne babası veya kardeşleri de hak talep edebiliyor mu edibiliyorsa eşine yüzde kaç pay kalıyor

   Mart 17, 2022 , 8:58 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Eşinizin vefatı durumunda malvarliginin yarısı size ait kalan kısımdan siz ve diğer mirascilar pay alabilir

    Nisan 3, 2022 , 3:16 pm
 • Mustafa cevap

  Babamın ilk evliliğinden iki çocuğu var ikinci evliliğinden bizde üç kardeşiz annemin üzerine kredi çekerek ev aldılar kredisi hala ödeniyor babam üç sene önce vefat etti ilk evliliğinden olan çocuklar annemin üstüne olan evden hak talep edebilirler mi

  Aralık 22, 2021 , 10:23 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava acamazlar düşüncesindeyim

   Aralık 26, 2021 , 7:24 pm
 • Sblnt cevap

  23 yıllık evliyiz eşimden dolayı çocuğumuz olmadı. Eşimin babası vefat etti annesi yaşıyor ve iki kardeşi var. Eşim vefat ederse evlendikten sonra edindiğimiz mallar(eşimin üzerine) ile kendi ailesinden olan miras üzerinde hakkım nedir? Paylaşım nasıl olur? Tek mirasçı olarak beni gösterdiği bir vasiyet yapsa dahi başkalarının yinede hak talep etme hakkı varmı?

  Aralık 29, 2021 , 10:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Esinizin üzerine kayıtlı mallar ve babasından intikal edecek mallardan miras payınız mevcuttur Konu ile ilgili Ücretli hukuki danışmanlık alabilirsiniz
   İletisim no.05077596114

   Ocak 6, 2022 , 8:23 am
  • Kubra cevap

   Merhaba babam ikinci eşine oturdukları ev için irtifa hakkı verdi malları içinde parasal olarak en değerli ev. Babamın vefatı durumunda o evde oturup diğer mallardan da talep edebilir mi

   Mayıs 21, 2022 , 10:34 pm
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Merhabalar, miras hakkından ve mal rejiminden kaynaklı olarak talepte bulunabilir. Detaylı bilgilendirme için ücretli danışmanlık alabilirsiniz.

    Mayıs 23, 2022 , 12:55 pm
 • Kübra cevap

  Kardeşim vefat etti. Çocukları yok. Yarısını onun, yarısı annem ve babama kaldı. Eşi arabasını kaçırdı. Şu an ortaklığın giderilmesi ve katılma alacağı davaları var. Sormak istediğim, evdeki eşyaları bu davaların birinde talep edebilir miyiz. Yoksa ayrı bir dava mı açmamı gerekir. Annem ve babam kardeşim evlenirken aldığı eşyaları alabilir mi. Yada paylaşım nasıl yapılır. Teşekkür ederim.

  Aralık 30, 2021 , 7:19 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ayrı dava açılması gerekiyor

   Ocak 6, 2022 , 8:22 am
 • Mustafa köseler cevap

  Kayinbabam vefat etti ilk karısından 4.cocugu var ikinci evliliğinden 2.çocuğu var birliktelik içinde ikinci eşi ev aldı tapusuda kadının üstüne.ilk karısından olan 4.çocuk bu evden hak talep edebilirmi.cevap verebilirseniz memnun oluruz.

  Ocak 2, 2022 , 7:30 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tapunun kayinpeder tarafından alındığını ispatlayabilirseniz tenkis davasi acilabilir 1-10 yıllık zamanasimi süreleri var unutmayın. Konu ile ilgili Ücretli hukuki danışmanlık alabilirsiniz

   Ocak 6, 2022 , 8:10 am
 • Arife cevap

  Merhaba. Görüşünüzü almak istediğim bir sorum var.
  Babamın babasından kalan miras var. Babam, annem ile evliyken seneler önce vefat etmişti. Babamın veraset belgesi o zamanki mahkeme kararıyla bana 3/4 oranda, anneme 1/4 oranda olarak çıkmıştı. Annem daha sonra bir evlilik yaptı ancak bu evlilikten ortak çocuğu yok. Şimdi annem de vefat etti. Sorum: Annemin ikinci eşi babamın ailesinden kalan mirasa ortak oluyor mu? Eğer olmuyor ise hangi kanun maddesini araştırabileceğimizi söyler misiniz?
  Cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim…

  Ocak 5, 2022 , 4:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Annenizin 2.esi babanızın mirasindan pay alamaz
   Dilerseniz konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz

   Ocak 6, 2022 , 7:58 am
 • Suat cevap

  Değerli Üstadım,
  Babam vefat etti. Annem sağ ve 3 kardeşiz.
  Babamın üstüne evler, 1 araba ve bankada para var. Bunun bölüm oranı nasıldır. Eş herşey de %50 mi oluyor.

  Ocak 7, 2022 , 5:17 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Esin evlilik Birliği içinde alınan mallardan %50 pay hakkı var ama bunun için dava açması gerekiyor yoksa mirascilik belgesine göre paylaşım yapılır uletisim no.05302022326

   Ocak 23, 2022 , 5:11 pm
 • Tülay cevap

  Merhaba, Eşimle çocuğumuz yok. Birlikte kazanıp aldığımız arabamız ve hesapta paramızın sadece sağ eşe kalmasını istiyoruz. Bunun için kendi aramızda kağıda vasiyet yazsak yeterli olur mu? Yoksa noterden mi olması gerekir?

  Ocak 8, 2022 , 11:59 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Vasiyetnamenin illa ki noterden yapılması gerekmiyor

   Ocak 23, 2022 , 3:48 pm
 • azra cevap

  evlencegm kisi borclu ve cocuklari vr malim oldugunda evlendgmde yada evlendkten sonra olum halnde hak talep edeblrlermi etmemeleri icin napmalym

  Ocak 9, 2022 , 7:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ücretli Hukuki danışmanlık almanıza fayda var

   Ocak 23, 2022 , 3:46 pm
 • Nil cevap

  Merhaba bi sorum olacak yanıtlarsanız memnun olurum.babam vefat etti borçları. Fazla olduğu için reddi miras yaptık annem ve kardeşlerim olarak.fakat ev annemin üstüne olduğu halde,evlendikten sonra aldıkları için ortak sayılıyorlar.alacaklı bu red durumuna itiraz edip eve haciz koyup sattırabilir mi bunun bi yolu yokmudur annemin mağdur olmasını istemiyoruz

  Ocak 18, 2022 , 7:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava acilamayacagi düşüncesindeyim

   Ocak 23, 2022 , 3:37 pm
 • serkan cevap

  merhaba iyi günler dilerim, eşim ve ben çocuğumuz olmadı, eşimin 1 tane yiğeni var. kardeşi de sağ değil fakat kuzenleri var, benim sormak istediğim böyle bir durumda eşlerden birine Allah korusun bişey olursa. ev de diyelim ki eşin üstüne, yiğen ve kuzenler oturmuş olunan ev vb. miraçı olabiliyorlar mı? yoksa ev ve diğer mallar eşe mi kalıyor. cevaplarsanız çok sevinirim.

  Ocak 20, 2022 , 9:52 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Eşle birlikte yigende mirasçı olur

   Ocak 23, 2022 , 3:32 pm
   • Rania cevap

    Merhaba, babam vefat etti. Borca batıktı. Vefat tarihinden itibaren 3 ay içinde mirası reddettik. İcralar geldi. İtiraz ettik durduruldu .Annemin babam vefat etmeden 2 yıl önce kendi adına kredi çekip kendi üzerine aldığı ve halen ödemeye devam ettiği ev var. Alacaklılar Bu evi alabilirler mi?

    Şubat 23, 2022 , 8:36 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Talep edemezler diye dusünuyorumDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

     Mart 6, 2022 , 11:21 am
 • Utku cevap

  Merhabalar
  Babam iki evlilik yaptı. ilk evliliğinden 5 çocuk ikinci evliliğinden ben ve kardeşim olmak üzere toplam 7 çocuk var. Babam annemle evliliğinde yani 2. evliliğinde 1 ev ve 1 dükkan aldı. Babam her iki tapuyu da kendi üzerinde tutuyor. Vefat durumunda miras paylaşımı durumu ne olacaktır.

  Ocak 22, 2022 , 9:45 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bütün çocuklar ve sağ kalan eş mirascilik belgesinde yer alacak oranda pay sahibi olur eş 1/4çocuklar 3/8oraninda pay alacaktir

   Ocak 23, 2022 , 3:22 pm
 • Ahmet Kuzucu cevap

  Teyzem ve eniştemin çocukları yok. Teyzem öldü. Eniştem mirasçılık belgesi almak için sulh hukuk mahkemesine başvurmuş ama mirasçılık belgesini mahkemeden alamadan teyzemin ölümünden 20 gün sonra kalp krizi geçirip öldü.
  Bu arada eniştemin başvurduğu mirasçılık belgesine ilişkin kararda teyzemin üzerine kayıtlı malların %50 si enişteme %50 ise (çocukları ve üstsoy sağ olmadığı için) 3 dayıma ve diğer teyzem ile babam öldüğü için bana ve teyzemin çocuklarına belirli paylarda verilmiş. Eniştem kararı alamadan kalp krizi geçirip öldüğü için herhangi bir intikal yapılmadı.
  Bunun üzerine doğru mu yaptım bilmiyorum ama ben de her ikisi de öldüğü için mirasçılık belgesi almak üzere sulh hukuk mahkemesine başvurdum. Eski mirasçılık belgesinde aksine bir durum ortaya çıkıncaya kadar geçerlidir yazıyordu, eniştem de öldüğü için aksine bir durum oluştuğunu düşünerek yaptım başvuruyu.
  Kanunen mirasçılık belgesi yeni duruma göre tekrar mı düzenlenir yani her ikisi de öldüğü için her ikisinin tüm mirası %50 – %50 olarak teyzemin ve eniştemin mirasçılarına kalır?
  Yoksa eski karar hukuken geçerliliği devam edip sadece teyzemin üzerine kayıtlı olanların %50’sini mi teyzemin tarafı alır? (Yani ikisinin toplam mirasının %75’i eniştemin tarafında %25’i de teyzemin tarafına mı kalmış olur?)
  (Aslında bizim derdimiz tüm mirasın %50 sini almak değil, eniştemin mirasçıları teyzemin bıraktıklarının yarısını almasın yeter. Eniştemin üzerine kayıtlı taşınmaz ve para, teyzeminkilerden zaten çok çok daha fazla, ziyadesiyle yeter eniştemin mirasçılarına.)

  Ocak 27, 2022 , 12:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 6:28 pm
 • Meltem Akar cevap

  Eşimle 7 ay önce evlendik.benden önceki evliliğinden 2 çocuğu var ve eşim vefat etti . ölen eşimin malları benim ve çocukları arasında paylaşımı nasıl olur?

  Ocak 28, 2022 , 1:30 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   1/4 eşin 3/4çocuklarin olur

   Şubat 10, 2022 , 6:25 pm
 • Emre cevap

  Ablamın eşi öldü iş kazası ile ablama maaş bağlandı. ablamin kayın babasinda ev ve arsa var ablam oradan hak alabilir mi? İhtiyadi tedbir koydurabilir mi?

  Ocak 29, 2022 , 2:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kayinbaba oğlundan önce ölmüşse hak talep edebilir.Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 6:22 pm
 • göktuğ cevap

  merhabalar.
  annem ile babam boşandılar, dosya kesinleşti ve daha sonrasında annem babama katkı payı alacağı davası açtı, bu dava devam ederken babam vefat etti. Şuan katkı payı alacağı davasında bilirkişi raporu geldi, ev yarı yarıya şeklinde hazırlanmış dosya ya eklenmiş durumda, annemin talep ettiği 2001 yılında alınan halen oturmakta olduğu ev ..
  babamın borçlarından dolayı çocukları olarak biz reddi miras davası açtık bu dosyada kesinleşti.
  sormak istediğim husus evden annemin alacağı var mı ? devam eden katkı payı alacağı davasına babamın ölmesi etki eder mi ?

  Şubat 2, 2022 , 5:58 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Babanız ölmeden önce dava açıldığı için anneniz hak talep edebilir

   Şubat 9, 2022 , 8:04 pm
 • canan cevap

  merhaba ,
  Dedem babannem öldükten sonra bir evlilik yaptı fakat kadın dolandırıcı birlikte yaşamıyorlar maaş zamanı arıyo kadın sadece dedemi. Dedem amcamla yaşıyor. Dedemin ölümü durumunda evlenmeden önce edinilmiş malları ve hatta dedeme kalmış miraslardan kadın hak sahibi olabilir mi ?

  Şubat 10, 2022 , 11:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Hak talep edilemez.Ucretli danışmanlık için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 6:02 pm
 • orhan cevap

  Merhaba
  karşı taraf bağış olan evden değer artışı talep etmek istiyor oysaki evin değeri benle ilğisi yoktur ev sonuç olarak bağış hibe ben hiç bir şekilde bir bedel ödemedim.

  Şubat 10, 2022 , 4:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Hak talep edilemez düşüncesindeyim.Ucretli danışmanlık için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 6:00 pm
 • orhan cevap

  merhaba
  avukat bey Ben evliyken babam bana gözümüz açıkken sana aldığım evi bağış hibe yapayım dedi bağış yaptı. şimdi ayrılıyorum karşı taraf bağış olan evden değer artışı talep etmek istiyor oysaki evin değeri benle ilgisi yoktur ev sonuç olarak bağış hibe ben hiç bir şekilde bir bedel ödemedim. bu durumdan eş birşey hak talep edebiliyormu.

  Şubat 10, 2022 , 4:53 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Anlattiginiz durumda hak talep edilemez.Ucretli danışmanlık için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 5:59 pm
 • Mehmet cevap

  Merhaba iyi çalışmalar
  Arkadaşım (erkek )vefat etti çocukları yok evliyken alınan araç var eşinin üzerine bu aracı veraset ilamı almadan satabilir mi
  Ölen kişinin anne baba sağ onlar araç üzerinde hak talep edebilir mi

  Şubat 11, 2022 , 4:59 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 12:03 pm
 • Mustafa cevap

  Merhaba, babam vefat etti. Borçları olduğu için reddi miras yapıldı. Ancak annem dört yıl önce babam sağken kredi ile ev aldı. Kredi taksitlerini hala ödüyor. Bu durumda alacaklılar annemin evi ile ilgili icra işlemi yapabilirler mi? Evin satışını isteyip yarısını isteyebilirler mi?

  Şubat 14, 2022 , 4:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evin kimin üzerine alındığı önemliKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:49 am
 • E. cevap

  Merhaba. Annemin eşi tam boşanma sırasındalarken vefat etti ve şu anda miras konusu söz konusu. Eşinin önceki evliliğinden olma çocukları var ve mirastan hak istiyorlar. Babaları annem ile evliyken alınan mallardan hak iddia edebilirler mi? Bu mallar evlilik içerisinde alındığı için ortak mal olmuyor mu?

  Şubat 17, 2022 , 10:58 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Eşinin önceki evliliğinden olma çocukları anneleri vefat etmeden pay talep edemezlerKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:40 am
 • Z. cevap

  Merhaba eşim soyismini değiştirdi ailesi böyle birşey yaptığı için babamızın soyadını sildin o evde oturamazsın diyorlar. Herhangi bir şey yapabilirler mi? Ve eşime birşey olursa bu sebeple bizi mağdur edebilirler mi?

  Şubat 20, 2022 , 5:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Öyle bor şey isteyemezlerDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:31 am
 • Meltem cevap

  Babam öldükten sonra babamın 2. Eşi
  Annemden babama kalan mirastan alabilir mi

  Şubat 21, 2022 , 5:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bazı şartların oluşması halinde pay talep edebilirDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:30 am
 • Esema cevap

  Merhaba eşimin ilk evliliğinden 2 çocugu var . Evlendikten sonra aldıgımız ev ve araba benım üzerime. Eşimin vefatı durumunda cocuklar hak talep edebilirmi ? Ederse bu pay ne olur ? Tesekkurler

  Şubat 22, 2022 , 5:27 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Befat ile evlilik Birliği sona erer miras olarak pay talep edemezler ama mal rejiminden kaynaklı talep hakları var Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:28 am
  • H.seyhan Aygen cevap

   Merhaba,simdidenvereceginiz cevap için teşekkür ederim.Evli iken aldığımız, kredi ile benim üzerine olan evimizden ,eşimin vefatı durumunda ilk evliliğinden ola çocuğu hak alınırmı,ben çalışan ve eşinden daha çok kazancı olan birisiyim ne yol izlemeliyiz

   Nisan 6, 2022 , 12:44 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Dava hakları var Merhaba konu ile ilgili detaylı bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no:03122304614

    Nisan 13, 2022 , 8:55 am
 • Burcu cevap

  Merhaba oturdugumuz konut esimin ve abisinin ustune alinmis.evliligimiz oncesi alinmis.esimin olumu ve bosanmamiz durumunda evden hakkim olur mu.esim öldugunde kayinpederimin mirasi uzerinde hak sahibi olur muyum cocugumuz yok

  Şubat 26, 2022 , 11:06 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kayınpedetiniz eşinizden önce olurse pay sahibi olursunuz.

   Mart 3, 2022 , 11:16 am
 • gül cevap

  iyi günler kirada olan annemin vefatıyla miras yoluyla benim üzerine geçti yani mülk te kişi değişti kiracıyı çıkarmak için ne yapmalıyım tadilat yaptırıp satmayı düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim tşk ederim

  Şubat 26, 2022 , 11:57 am
 • Buse cevap

  Merhaba görüşünüzü almak istiyorum. 2. Evliliğimi yaptıktan bi kaç sene sonra kendi üzerime kredi çekip ev aldım eşim geçen sene vefat etti. Evin 6 senelik kredisini beraber ödedik öldükten sonra 1 sene kendim ödedim ve daha 3 sene ödenecek kredisi var. Eşimin oğlu benimde evde hakkım var dava açacağım diyor. Bu davadan ne çıkar onun hakkı var mıdır ?

  Mart 24, 2022 , 11:45 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Detayli konusmamız gereken bir konu ücretli danışmanlık için iletişim numaramız 03122304614

   Nisan 1, 2022 , 11:00 am
 • saadet cevap

  iyi gunler annem vefat etti babam resmi nikahla tekrar evlendi babam vefat etmeden malını sattırdı fakat anenemin annesinden kalan mallar duruyor acaba mirasdan pay alırmı bu durumda

  Mart 26, 2022 , 7:40 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Detayli konusmamız gereken bir konu ücretli danışmanlık için iletişim numaramız 03122304614

   Nisan 1, 2022 , 10:58 am
 • buse cevap

  iyi günler annemle babam 25 sene evliydiler bu evlilik içinde krediyle ev aldılar ev 6 sene kredisi odendikten sonra boşandılar annemde mal paylaşımı davası açtı mahkeme bilirkişiye rapor çıkarmasına kadar gelmişti ama babam vefat etti ama şöyle bir durum var babam 2 senedir yabancı uyruklu bir kadınla evlendi evin kredi ödemeside devam ediyor annem mal paylaşımı da hakkını alirmi evde miras hakkı varmı kadinin

  Nisan 1, 2022 , 2:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Annenizin hakkı vefat durumunda da devam devam eder ücretli danışmanlık için iletişim numaramız 03122304614

   Nisan 3, 2022 , 2:56 pm
 • Cansu cevap

  iyi günler dilerim. evlenmeden önce elimde evimizi satın alabildiğimiz paranın yarısı mevcuttu. diğer yarısını kredi çektik. boşanma durumunda hak iddia edebilir miyim yoksa evlendikten sonra alındığı için yarı yarıya mı olur?

  Nisan 20, 2022 , 11:21 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evlenmeden önce mevcut olan paranızı %50hakkinizdan ayri olarak değer artış payi olarak isteyebilirsiniz,Ücretli danışmanlık için iletişim no. 05077596114

   Nisan 20, 2022 , 11:23 am
 • Fatma cevap

  İyi günler ben eşimin 3 eşiyim,eşimin diğer evliliklerinden 3 çocuğu var benimle olan evliliğinden çocuğumuz yok.40 gün önce eşim vefat etti
  Evlendikten sonra bir ev ve araba aldık.
  Ödemelerini benim maaşım ile yaptık dekontlari mevcut
  Evde tapu yarı yarıya gözüküyor araba eşimin üzerinde idi.Araba 20 gün öncesi istememe rağmen satıldı miras hukukuna göre 1/4 hisse oranında payımı aldım ev ile ilgili olarak paylarını istiyorlar size sorum şu Ödemelerini ben yaptığım için eşimin hissesinden 1/4 olan payımı için 1/2 oranına çıkar mı
  Ayrıca arabadaki almış olduğum payımı mahkeme yolu ile 1/4 hisseyi rücu ettirerek alabilir miyim
  Bu konuda ne önerirsiniz şimdiden teşekkür ederim

  Nisan 22, 2022 , 11:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no. 05302022326

   Mayıs 3, 2022 , 10:13 am
 • Nurcan cevap

  Annem 2 yıl önce covid yüzünden vefat etti
  37 yıllık evlilikleri içinde alınan ev ve tarlalar var.tapusu babamın üzerine.baba 2 ay önce yine evlendi.evi sattırmak yada kendi üzerine yaptırmak istiyor.bu durumda biz annemizin bu mallarda hakkı varmı.biz ölen annemizin hakķını korumak için bir tedbir koydurabilirmiyiz.

  Nisan 26, 2022 , 4:49 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Vefat eden annenizin mal rejiminden kaynaklı ve miras hukukundan kaynaklı hakları var hukuki yardım almanızda fayda var.iletisim no .05302022326

   Mayıs 3, 2022 , 10:05 am
 • Atalay YEL cevap

  Karı koca 1/2 hisse ile daire almışlar koca öldüğünde karısının zaten 1/2 hissesi var ayrıca kocadan 1/4 hisse alırmı yani hissesi yükselirmi iyi günler

  Mayıs 1, 2022 , 11:21 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Aralarında zaten paylaşmışlar daha fazla pay alamazlar

   Mayıs 3, 2022 , 9:43 am
 • Kubra cevap

  Merhaba babam ikinci eşine oturdukları ev için irtifa hakkı verdi malları içinde parasal olarak en değerli ev. Babamın vefatı durumunda o evde oturup diğer mallardan da talep edebilir mi

  Mayıs 21, 2022 , 10:39 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Diğer mallardan miras hakkı ve mal rejiminden kaynaklı olarak talepte bulunabilir. Detaylı bilgilendirme için ücretli danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

   Mayıs 23, 2022 , 12:52 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.