Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Temmuz 5, 2018

Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarının Hakları Nelerdir?

Şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarının hakları 2010 değişikliği ile Anayasa’nın 10. Maddesine eklenen “… harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.” hükmüyle koruma altına alınmıştır. Anayasa’nın açık hükmüne ...

Devamı

İtirazın İptali Davaları

İlamsız takiplerde, borçluya ödeme emrinin tebliği ile 7 gün içerisinde borcun ödenmesi gerekir, aynı zamanda bu süre içinde takibe itiraz edilebilmektedir. İcra dosyasına itiraz edilmesiyle takip durur ve haciz işlemleri yapılamaz. Duran takibe devam etmenin iki yolu vardır. Bunlardan biri İİK 68. ...

Devamı

Terk Sebebiyle Boşanma

Boşanma sebeplerinden olan terk sebebiyle boşanma davasında TMK. 164. Maddesinde düzenlenmiştir. 164. Madde:  Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en a...

Devamı

Belediye Mallarının Haczedilmesi

(YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ’NİN 22.01.2015 TARİH VE 2014/25402 E., 2015/18875 K. SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ)   6552 sayılı torba Yasa ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediye mallarının haczedilmesi konusunda, çok önemli ve uygulamaca eleştirilen bir ...

Devamı

Zayii Nedeniyle Çek İptali Davası

Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) ile ilgili genel hükümler Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenmiştir. Bununla birlikte çeklere özel 5941 Sayılı  Çek Kanunu mevzuatımızda yer almaktadır. Kambiyo senetlerinin zayii (istemeyerek elden çıkması, çalınması, kaybolması vs. gibi ikamesinin imkansız ...

Devamı

Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi (Temerrüt Nedeniyle Tahliye)

Kiralanan taşınmazın, kira borçlarının ödenmemesi sebebiyle tahliye edilmesinin uygulamada iki tane yolu vardır. Bunlardan ilki ve icra yoluyla tahliyeye nazaran daha zahmetli olan ve uzun zaman alanı: bir kira dönemi içerisindeki iki haklı ihtarda bulunmaktır. Bu yolda bir kira dön...

Devamı

Trafik Kazaları – Güvence Hesabı

TRAFİK KAZALARI - GÜVENCE HESABI 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Güvence Hesabı”nı düzenleyen 14. maddesine göre Bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma...

Devamı

Emekli, Sakat, Dul, Yetim vb. Aylıkları İle Nafaka Alacaklarının Haczi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 93/1. fıkrası: “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edi...

Devamı

Boşanma Davalarında Velayet

Evlilik birliği içinde müşterek çocuklar anne ve babanın velayeti altındadır. Yani evlilik birliği devam ettiği sürece eşler velayeti birlikte kullanma hakkına sahiptirler. Fakat eşler boşanmaya karar verdiklerinde ve boşanma kararı kesinleştikten sonra evlilik birliği sona erdiğinden v...

Devamı

İş Kazası Nedir? İş Kazası Geçirenlerin Hakları Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde iş kazasının tanımı yapılmıştır. ilgili maddeye göre "İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıy...

Devamı
Bizi Arayın