Blog & Haberler

Vasiyetnamenin Geçerlilik Şartları ve İptali

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname resmi memur (noter, hakim vs.) huzururunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısı ile veya koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de geçerli bir şekilde yapılabilir. Ölüme bağlı tasarruflardan en önemlisi vasiyetnamedir. Vasiyetnameler tek taraflı olarak yapılan ölüme bağlı tasarruf işlemleridir.

 

VASİYETNAME DÜZENLEME ŞARTLARI

Vasiyetname yapabilmek için öncelikle on beş yaşını doldurmuş olmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir (MK.m.502).

Vasiyetname yapılırken uyulması gereken kanuni şekil şartları mevcuttur. Medeni Kanuna göre üç şekilde vasiyetname yapılabilir:Resmi vasiyetname (MK m.532-537),El yazılı vasiyetname (MK m.538),Sözlü vasiyetname (MK m.539-341).

Resmi vasiyetname, resmi memur tarafından iki tanığın katılmasıyla düzenlenir. Vasiyetnameyi düzenleyecek resmi memur; Sulh hakimi , noter veya kanunda kendisine yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Ayrıca resmi vasiyetname ile; vasiyetname düzenlenmesine katılan resmi memur veya tanıklar, bunların alt soy-üst soy hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşlerine bir kazandırmada bulunulamaz (MK. m.536/ll). Bu kişilere resmi vasiyetname yolu ile kazandırmada bulunulması halinde, ölüme bağlı tasarrufun tamamı değil, sadece bu kısmın iptali gerekir (MK. m. 558).

El yazılı vasiyetname MK m.538 de düzenlenmiştir. Vasiyetçi, bu vasiyetname türünü kendi el yazısı ile yazmak ve tarih atarak imzalamak zorundadır. Aksi takdirde şekil şartlarına uyulmamış olur. Bu durumda vasiyetname şekil eksikliğinden yoklukla sakat olur. İmzanın el yazısı ile atılması gerekir. Başka hiçbir şekilde atılan imza geçerli olmaz.

 

SÖZLÜ VASİYETNAMA

Sözlü Vasiyetname Şartları

Olağanüstü bir halin varlığı, sözlü vasiyetname dışında, başka türlü vasiyet yapma imkanının olmaması gerekir.Sözlü vasiyet türünün şartları oluşsa dahi resmi veya el yazılı vasiyetname yapma olanağı varsa, bu takdirde sözlü vasiyet geçersiz hale gelir. Sözlü vasiyet yapılmasına yol açan olağanüstü halin ortadan kalkmasından itibaren bir ay sonra, vasiyetçi hala hayatta ise, sözlü vasiyet mahkeme kararına gerek olmadan kendiliğinden hükümsüz hale gelir (MK. m. 541) Bu durumda vasiyetname hiç yapılmamış gibi geçmişe yönelik olarak hükümsüz olur.

 

VASİYETNAMENİN İPTALİ

Kurucu unsurları gerçekleşmiş ve yürürlüğe giren vasiyetnamenin geçerli olması için gerekli olan ehliyet, şekil şartı, hukuka ve ahlaka aykırı olmama şartları gerçekleşmemiş olsa bile; vasiyetnamenin kesin hükümsüzlüğü değil,iptal edilebilirliği kabul edilmiştir. (TMK m.544, 557-558).

Vasiyetname İptal Sebepleri

Vasiyetname yapanın tasarruf ehliyetinin bulunmaması,

Vasiyetnamenin yanılma, aldatma, hile, korkutma veya zorlama yoluyla yapılması,

Vasiyetnamenin gerek içeriğinin gerekse de bağlandığı koşullar veya yüklemelerin hukuka ve ahlaka aykırı olması,

Vasiyetnamenin Şekil yönünden noksan olması.

Vasiyetnamenin iptali davalarında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Vasiyetnamenin iptali davası vasiyetçinin son yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır.

 

VASİYETNAME İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ

Davacının ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrenmeden itibaren bir yıllık hak düşürücü olan ilk süredir. Bu bir yıllık hak düşürücü süre vasiyetname usulüne göre açılıp ilgililerine okunmadan işlemeye başlamaz.İptal davası açma hakkı, herhalde vasiyetname açılma tarihi üzerinden iyi niyetli davalılara karşı on yıllık süre geçmekle düşer.İptal davası açma hakkı, herhalde vasiyetname açılma tarihi üzerinden kötü niyetli davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

 

VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ve İPTAL DAVASI ile İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/8717

K. 2017/2051

T. 27.2.2017

DAVA : Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine/açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili; müvekkillerinin murisi …'nin 01.10.1993 tarihli el yazılı bir vasiyetname hazırladığını, vasiyetnamenin açılmasına dair davada kendilerine iptaldavası açmak için süre verildiğini, bu vasiyetname ile mirasçılarından … ve …'ı verasetinden mahrum ettiğini belirterek tüm mallarını davalılara bıraktığını, oysa vasiyetnamenin el yazılı vasiyetname şartlarını taşımadığı, murisin imzasının olmadığını, murisin asıl arzusunun ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak olduğunu, murisin başka mirasçısı olmadığını düşündüğünü, vasiyete konu taşınmazlardan birini daha sonra bir yeğenine sattığını iddia ederek vasiyetnamenin iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili; vasiyetnamenin tüm şartları taşıdığını, murisin imzasını ismini yazarak attığını, murisin amacının vasiyetnamenin amacını açıklamak olduğu yoksa ölünceye kadar bakım sözleşmesi yapmak olmadığını, mirasçıların aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için mirasçılıktan çıkarıldıklarını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davacılar vasiyetnamenin şekil şartına uygun olmadığını iddia etmişlerse de, murisin imzasını adı ve soyadını yazmak şeklinde attığının anlaşıldığı, diğer iddiaların da ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava vasiyetnamenin iptali istemine ilişkindir.

TMK 538.maddesinde, el yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.

TMK.nun 538. maddesindeki öngörülen ilkeler geçerlilik şartıdır. Bunlardan birinin eksikliği vasiyetnameyi geçersiz kılar.

Somut olayda; davaya konu vasiyetname, mirasbırakan …tarafından 10.01.1993 tarihinde hazırlanmış olup,söz konusu vasiyetnameye mirasbırakanın isim ve soy ismini yazdığı ancak vasiyetnamenin mirasbırakan tarafıdan imzalanmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar, davalılar 10.01.1993 tarihli el yazılı vasiyetnameyi , mirasbırakanın adı ve soyadını yazmak suretiyle imzaladığını ve hüküm ifade edeceğini ileri sürmüş ise de,davacılar tarafından mahkemeye ibraz edilen ,mirasbırakan …'ye ait vekaletnamede mirasbırakanın imzasını ad ve soyad yazmak suretiyle atmadığı anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece; 10.01.1993 tarihli vasiyetnamede mirasbırakanın imzasının bulunmadığı, el yazısı ile düzenlenen vasiyetnamenin mirasbırakan tarafından imzalanmış olmasının zorunlu olduğu gözetilerek, davanın kabulüyle vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine dair hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 6100 Sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

…Dava konusu uyuşmazlık, ehliyetsizlik iddiasına dayalı olarak vasiyetnamenin iptaline ilişkindir. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen vasiyetçinin vasiyetname tarihine yakın günlerde ve sonrasında tedavi görüp görmediği konusunda tarafların bilgisine başvurularak, varsa doktor raporları veya tedavi gördüyse buna ilişkin tüm kayıtların eksiksiz getirtilerek dosyaya konması, işlem tarihinde miras bırakanın ehliyetsiz olup olmadığının tespiti için dosyanın ATK’ya gönderilmesi ve buna ilişkin rapor alınması gerekir. Tüm bu işlemler yapılmadan , deliller tam olarak toplanıp bunun sonucunda ATK’dan rapor alınmadan eksik inceleme sonucu karar verilmesi yerinde değildir…. (Yargıtay 3. HD. 2015/18917 E.-2016/412 K.)

 

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/5760

K. 2017/3297

T. 17.4.2017

• VASİYETNAMENİN AÇILMASI (4721 S.K. Md. 596 Gereği Vasiyetnamenin Geçerli Olup Olmadığına Bakılmaksızın Tesliminden Başlayarak Bir Ay İçinde Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hakimi Tarafından Açılacağı ve İlgililere Okunacağı/Aynı Kanunun 19/1. Maddesine Göre Yerleşim Yerinin Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yer Olduğu – Müteveffanın Vefat Etmeden Önce Kızının Evinde İkamet Ettiği Anlaşıldığından Uyuşmazlığın O Yer Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gereği)

• YETKİLİ MAHKEME (4721 S.K. Md. 596 Gereği Vasiyetnamenin Geçerli Olup Olmadığına Bakılmaksızın Tesliminden Başlayarak Bir Ay İçinde Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hakimi Tarafından Açılacağı ve İlgililere Okunacağı/Aynı Kanunun 19/1. Maddesine Göre Yerleşim Yerinin Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yer Olduğu – Müteveffanın Vefat Etmeden Önce Kızının Evinde İkamet Ettiği Anlaşıldığından Uyuşmazlığın O Yer Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği)

4721/m.19/1,596

ÖZET : Dava, vasiyetnamenin açılması istemine ilişkindir. 4721 S.K. Md. 596 gereği vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur." Aynı Kanunun 19/1. maddesine göre de, "Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir."

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmaya göre müteveffanın vefat etmeden önce kızının evinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın o yer yani Anadolu Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

DAVA : Vasiyetnamenin açılması istemine dair olarak açılan davada Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 Sayılı Kanun'un 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, vasiyetnamenin açılması istemine ilişkindir.

Sulh Hukuk Mahkemesince, müteveffanın nüfus kaydının incelenmesinde, 01/02/2016 tarihinde vefat ettiği, yerleşim yeri adresinin bulunmadığı, nüfusa kayıtlı olduğu yerin “…” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Diğer Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ise müteveffanın UYAP' tan alınan nüfus kayıt örneğinde 01/02/2016 tarihinde vefat ettiği, yerleşim yerinin olmadığı, müteveffa tarafından düzenlenen vasiyetnamenin 1. Noterlik tarafından yapıldığı, vasiyetnamedeki adresinin … olduğu, gerekçesiyle karşı yetkisizlik kararı vermiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 596. maddesine göre, "Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur." Aynı Kanunun 19/1. maddesine göre de, "Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir."

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmaya göre müteveffanın vefat etmeden önce kızının evinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın yetkili Anadolu Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA :

Prof. Dr. Hasan Erman, Prof Dr. Zahit Emre Miras Hukuku Kitabı

www.kazancihukuk.com

Medeni Kanun Vasiyet İle İlgili Hükümleri

Comments (26)

 • M ozbas cevap

  Iyi gunler 57 yasinda evli cocuksuz bir ciftdiz benim sorum ikimizin birisinin vefati halinde uzerimize kayitli mustakil veya hisseli tapulu miraslar kime veya kimlere kalir.
  Ornek esimin uzerine mustakil tapulu bir daire benim uzerime mustakil tapulu iki daire ayrica 4 kisi hisseli findik bahcesi yine ayrica 4 hisseli1250 meter kare Arsa yine ayrica 4 hisseli 3 dukkan hisseli Olan yerlerde iki ksrdesim ve annemin ismi geciyor. Bagzi Malum sesbeblerden dolayi bana Dusen hakkimi istedigim kisi veya kisilere veya direkt bir hayir kurulusuna bagisliyabilirmiyim

  Aralık 9, 2019 , 11:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar, vefat durumunda mirasınız mirasçılarınız açısından mirasçılık belgesine göre paylaşılır. Çocuk yoksa anne-baba veya kardeşler sağ ise onlar mirasçı olurlar. Yasal mirasçılarınızın saklı paylarına dokunmamak kaydıyla vasiyetname düzenleyebilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı görüşmek üzere 0530 202 23 26 no’lu telefondan avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Aralık 12, 2019 , 3:02 pm
 • mahir kuyu cevap

  merhabalar
  halamız dedemizden kalan daire için vasiyetname yazdırmak istiyor.çocukları yok enişteminde daireyle alakalı bir hak talep etmemesini istedi.hibe yapmayacağını söyledi ama vasiyetname yazarım dedi.hocam benim burada sorum halamız vefat ettikten sonra bize vasiyet bıraktığı halde bile eniştemiz iptal davası açabilirmi açarsada vasiyeti bozdurma şansı varmı varsada dairenin kaçta kaçını alabilir.not(daire babamla halam adına başka kardeşleri yok)şimdiden teşekkürler

  Ocak 27, 2020 , 9:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Vasiyetname ile mirasçıların mahfuz miras hissesine dokunulamaz. Mahfuz hissesine müdahale edilen mirasçı dava açma hakkına sahiptir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 7:48 am
 • Pervin cevap

  İyi günler
  Eşim astsubay benle evlenmeden önce el yazısı ile vasiyet yazmış ablasına kalması için evlendikten sonra bu değişir mi yoksa halen ablasına mı ait olur herşey bilgi verebilir misiniz?

  Şubat 13, 2020 , 5:42 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Vasiyetnamesini değiştirmediği sürece geçerliliğini korur. Evlenme vasiyetnameyi hükümsüz yapmaz.

   Şubat 26, 2020 , 10:21 am
 • zübeyde çakan cevap

  Merhaba;

  Amcam 4 ay once vefat ettı. mal varlıgına babam yanı kardesı %25 vası durumda. Fakat 2008 yılında noter kanalı ıle vasıyette bulunmus esıne kalması ıcın. Bu durumda babamın %25 hakkı kalmıyor mu? Ayrıca soyle bır ıbare olabılır vasıyette yengem olene kadar mallar paylasılmayacak dıye. Eger boyle bır durum var ıse vasıyete dayanarak evlerı satısa cıkarabılır mı? Mıras tasarrufu nasıl olucak? Bız dava acarsak 8/1 saklı pay alabılıyormuyuz?

  Tesekkurler.

  Şubat 27, 2020 , 7:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Vasiyetname kanununda belirtilen şartları taşıyorsa geçerlidir. Ancak vasiyetname düzenlenmesi durumunda dahi diğer kanuni mirasçıların mahfuz hisselerinde dokunulamaz. Konu ile ilgili hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 2, 2020 , 8:42 am
 • Esra cevap

  Merhaba sag iken yazilan resmi vasiyetname olum okduktan ne kadar zaman sonra hakim taragindan okunmalidir

  Mart 4, 2020 , 7:59 pm
 • Esra cevap

  Merhaba sag iken yazilan resmi vasiyetname olum olduktan ne kadar zaman sonra hakim tarafindan okunmalidir

  Mart 4, 2020 , 8:00 pm
 • Sevil cevap

  Merhaba Av. Oğuzhan bey benim eşim 2008 yılında vasiyetname yazdı tarih yazdı. Ad soyadını yazdı. Ve bu kağıda izasınıda attı.
  Yazdıkları mal veya mülkle alakalı değil
  Fakak yazdığı konu benim bile ilgimi çekti ve ben çok şaşırdım.
  Bu kağıdı eşim benden saklamamı istedi. Ve hala saklıyomda
  Ben öldükten sonra bu kağıdı mahkemeye ver dedi.
  Bu son isteğim dedi. Benim bu yazdıklarım ikimizin arasında kalıcak dedi. Kimseye bu yazdıklarımdan bahsetme dedi.
  Peki hala bu yazılar ve konu hala geçerlimi??

  Mart 29, 2020 , 1:53 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar eşiniz vasiyetname tanzim etmiş olabilir el yazısıyla vasiyetname hazırlamak mümkündür.Bunun için vasiyetnamenin tamamının el yazısıyla yazılması tarih atılması ve imzalanması gerekmektedir

   Mart 29, 2020 , 12:44 pm
 • Nur ozcan cevap

  Merhaba,
  Babam vaktiyle bi müstakil ev alıyor yıkılıp yerine yenisi yapılıyor. Ve babam bu evi annemin üzerine yapmak istiyor
  Ve yaptırdıktan sonra annem bu evi, bu evliliğinden olan çocuklarına bağış yoluyla veriyor. Ve tapu düzenleniyor.
  Annem 2 sene önce vefat etti. Fakat anem iki evlilik yaptığı için (biz 2.evlilikteniz kardeşimle) ilk evliliğinden olan 3 çocuğu var
  Bu kişiler bağışı bozup hak sahibi olabilir mi ? Geçerliliği nedir?
  (İlk eşinden olan çocukların hepsi yetişkinler)
  Teşekkürler

  Nisan 29, 2020 , 12:55 pm
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba konu ile ilgili detaylı olarak görüşmek gerekiyor. 0507 759 61 14 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Nisan 30, 2020 , 12:54 pm
 • Tülin Tırnık cevap

  Annem 80 yaşında 2007 senesinde uzm dr raporu aynı gün noterdeislem yapılmış ben i2019da kaybettim vasiyet olduğunu öğrendim mahkemede öğrendim 3kardeşiz onlar mahkemeye gelmediler benden habersiz hazırlanmış hakım bana vasiyeti okudu kabul etmedim iptal davası için ne yapmam gerekiyor bana bir onlara 10 nispetinde mal bırakılmış dava açtığımda iptali için nasıl bir yol almam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz.

  Mayıs 14, 2020 , 3:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Whatsaptan cevap verildi.

   Mayıs 14, 2020 , 6:52 pm
 • Mehmet Çevik cevap

  Merhaba, ben 12 yıllık evliyim. Bir kızım var. Malvarlığı olarak 1 evim 1 arabam bir miktar vadeli hesapta param var. Bunların hepsi benim üzerime. Eşimi ve çocuğumu çok seviyorum. Ama kayınvalidem ile kayınbabama hiç güvenmiyorum. Bana bir şey olursa üzerime olan herşeyi satarlar yüksek borçla aldıkları yazlığın kredi borçlarını öderler. Hak etmedikleri ve kızım hakkı olan bu malvarlığına dokumalarını istemiyorum. Eğer yazılı imzalı vasiyet bırakırsam biliyorum ki o belge kaybedilir. Aradaki ilişkilerin bozulmaması için belgenin varlığını da belli etmek istemiyorum. Sorum şu; éger noter ile vasiyetname hazırlarsam ve bunu kimseye söylemez isem ben vefat ettiğimde evim veya arabam kayinbabam tarafından satılımak istenirse bu vasiyetname satışa engel olur mu? Yani sadece noter ve benim bilgim dahilinde olan vasiyet öldüğümde evimin ve arabamın satışına engel olurmu? Diğer sorum vasiyetime ölümüm halinde arabamın değerinde satılmasını ve paranın kızımın hesabına yatırılmasını evimin kiraya verilmesini ve kirasının yarısının kızımın masraflarına harcanmasını diğer yarısının kızımın hesabına yatırılmasını yazarsam bu geçerli olur mu?

  Mayıs 16, 2020 , 11:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar noterde düzenlenecek vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için 2 şahit huzurunda yapılmalıdır bunu unutmayın. Ayrıca düzenleyeceğiniz vasiyetnamenin diğer mirasçıların mahfuz miras hisselerini yoketmemelidir. Konu ile ilgili detaylı danışmanlık almak isterseniz size randevu verebiliriz.

   Mayıs 18, 2020 , 10:12 pm
 • Hatice cevap

  İyi günler ben eşimle 2013te evlendim ondan öncesi beraber yaşıyordum toplamda 10 yıl oluyor ama resmi nikahtan sonra 2018 yılında ev alındı en son arabasınıda 2019da aldı çocuğumuz yok benim ilk evliliğimden 1 oğlum var eşim vefat durumunda ailesinin hak idda etmesini istemiyor çünkü bize hiç bir yardımları olmadı vasiyetname avukatta hazırlatılıp noterde onaylatılabilirmi yoksa illa noterdemi yapılması gerekiyor teşekkürler

  Temmuz 14, 2020 , 1:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için 05302022326 numarali telefonu aramanızı rica ederiz

   Temmuz 15, 2020 , 6:25 pm
 • yunus cevap

  merhaba
  dedem el yazısıyla miras yazıp noterde onaylatmış. mirasında bulundugumuz binanın alt katını kardesime oturdugumuz daireyi bana seklinde yazmış. biz kardeşimle birlikte oturuyoruz . Amcam kendisi borçları nı ödemek için dedem vefat etmeden 1 yıl önce dedemi ikna ederek başka bir şahsa sattırmış. Dedem bu sırada 75 yaşında idi. Biz bu vasiyetten dedem öldükten 1 sene sonra haberdar olduk. Alt katın satışı ile vasiyet bozulmuş olurmu, biz dava acsak kardesime erilmesi için sonuç elde edebilirmyiz.

  iyi gunler

  Ağustos 8, 2020 , 12:57 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalr sağlıklı cevap verebilmek için konunun ve vasiyetnamenin detaylı incelenmesinde fayda var hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

   Ağustos 16, 2020 , 3:07 pm
 • Yasemin cevap

  Merhaba 25 haziran da kayınpederim vedat etti ve bugün yani 11 ağustos da kapımıza mektup geldi mahkemeden bir mahkeme kağıdı birde el yazısı ile yazılmış vasiyet kopyası kopyada 14 nisanda yazılmış fakat kayın peder o aylarda kendinde değildi şekerden dolayı ayakları büyük yaralar içinde olduğu için yüksek ilaçlar veriliyordu devamlı uyku halindeydi. Vasiyetde tüm malımı eşime bırakıyorum yazıyordu. Tuhaf olan ise kayınpederim yazı da yazamıyor bunu eşinin yazdığından şüpeheniyoruz böyle bir şey mümkün olabilir mi ne gibi yol izlememiz lazım?

  Ağustos 11, 2020 , 5:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar şartları oluşmuşsa vasiyetnamenin iptali davası acabilirsiniz konunun ve vasiyetnamenin detaylı incelenmesi gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 3:01 pm
 • Cafer İsmailoğulları cevap

  Merhaba

  Biz beş kardeşiz.Babam hepimize ev yaptırmak için yer gösterdi.Bunu da noterden vasiyetname şeklinde resmi beyan etti.Paylaştırdığı alan toplam arazinin yarısı.Kalan alan ile ilgili paylaşım yapmadı.Bana düşen alana ben ev yaptım.Diğer kardeşlerim herhangi bir yatırım yapmadılar.İleride vasiyete itiraz ederek benim yaptırdığım yeri sahiplenme gibi resmi yoldan yapacakları bir şey varmıdır.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  Eylül 1, 2020 , 9:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba vasiyetname usulüne uygun yapılmış mi buna bakmak lazım tabi vasiyetnameye itiraz süreye tabidir süre geçmişse itiraz reddedilir

   Eylül 6, 2020 , 12:04 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir