Blog & Haberler

Trafik Kazaları – Güvence Hesabı

TRAFİK KAZALARI – GÜVENCE HESABI

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Güvence Hesabı”nı düzenleyen 14. maddesine göre Bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur.denmek suretiyle güvence hesabı oluşturulmuştur.

Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.  Güvence hesabı şu halleri kapsamaktadır;

a. Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortası,

b. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk (Taşıma) Sigortası,

c. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Zorunlu Koltuk) Sigortası,

ç. Yeşil Kart Sigortasına ilişkin Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ödemeleri,

d. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası,

e. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,

f. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahiplerinin (KTK m: 104/2) ve yarış organizatörlerinin yaptıracağı sigortalar (105/3).

Manevi tazminat talepleri ise bu hesap kapsamında değerlendirilememektedir.

Hesaptan yararlanabilmek için tabi olunan zamanaşımı süresi içersinde yazılı olarak Güvence Hesabına başvurulması gerekir. Başvuru dilekçesine hangi belgelerin ekleneceği hesabın internet sitesinde yayınlanır (G.H.Yön. m.15 f.1). Ölüm halinde, yaralanma halinde ya da maddi zararın meydana geldiği halde gereken belgeler farklılık göstermektedir.

Güvence fonuna karşı açılan davalarda yetkili mahkeme tayini ise Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 19.12.2011 tarihli, 2011/12135 E., 2011/18915 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere genel yetki kurallarına göre belirlenecektir. Buna göre trafik kazalarından doğan hukuki sorumluluğa ilişkin davalarda sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer ile kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde güvence fonuna karşı tazminat davası açılabilmektedir. Somut olayın durumuna göre Asliye Hukuk Mahkemesi veya Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olacaktır.

Son olarak güvence hesabına karşı açılacak olan tazminat davalarında KTK m.109 f.1’e göre 2 ve 10 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Güvence hesabının diğer zarar sorumluları aleyhine açacağı rücu davaları ise KTK m.109 f.4 uyarınca 2 yıllık zamanaşımına tabidir.

 

KAYNAKÇA

  • NARTER, Sami; “Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk”, Adalet Yayınları, Ankara 2013.
  • ATEŞ, Hüseyin;  “Güvence Hesabı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 2013/108.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir