Blog & Haberler

Terk Sebebiyle Boşanma

Boşanma sebeplerinden olan terk sebebiyle boşanma davasında TMK. 164. Maddesinde düzenlenmiştir. 164. Madde:  Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.  Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”

Boşanma davasının özel sebeplerinden olan terk sebebine dayanarak bu davayı açabilmek için öncelikle eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi ya da haklı bir sebep mevcut olmadan ortak konuta dönmemesi gerekir.  Bir diğer ifadeyle terk davası açabilmek için eşlerden birinin evden ayrılması gerekmektedir.

İkinci şart olarak da;  terk eden eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk etmesi ve bu ayrılığın en az 6 ay sürmesi gerekmektedir. İhtarın istenebilmesi için de eşin evi terk etmesinden itibaren en az 4 aylık bir süre geçmesi gerekmektedir.

Bir diğer koşul; haklı bir sebep olmadan eve dönmeyen ve birlik görevini yerine getirmeyen eşe noter aracılığıyla veya mahkeme kanalıyla ihtarda bulunulmasıdır.

Terk sebebiyle boşanma; özel boşanma sebebi olduğundan; genel boşanma sebeplerinden farklı olarak ortak hayatın çekilmez hale gelmesi aranmayacaktır.

İhtar çekilmeden 164. Maddeye dayanarak terk sebebine dayalı davanın reddedilmesi gerekir. İhtarda bulunan eş, ihtar çekerken ihtarında samimi olması gerekmekte olup; evlilik birliğinin devam etmesi amacıyla çekilmelidir. (Özuğur, 2013, 139).

İhtarla birlikte geliş ve iaşe masraflarının da yatırılması gerekmektedir. “Müşterek konut birlikte veya hâkim kararıyla belirlendikten sonra ihtar talebinde bulunan eşin ihtarda belirtilen evin bağımsız, her türlü ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte ve ihtardan 4 ay önce tarafların sosyal düzeylerine uygun hazırlanması gerekir. 1.1.2002 tarihinden sonra oluşan terk olayından sonra müşterek konutun hazırlanması, eş ve varsa çocukların yol, makul süre konaklama giderleri TMK’nın 186 ve 196’ıncı maddeleri gereğince eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarından, müşterek konut birlikte hazırlanacak,  yol ve konaklama giderlerini de hâkim belirleyip, takdir edecektir.” (Özuğur, 2013, 136).

 

Terk sebebine dayalı boşanma davalarına ilişkin örnek Yargıtay içtihatları

 YARGITAY 2. HD. 14.12.2012 TARİHLİ 21615-30374 Sayılı kararında davalının evden kovulması ona sürekli ayrı yaşama hakkı vermez. Davacı, davalının nafaka tarihinden 4ay geçtikten sonra davalıya ihtar çekmiş, süresinde dava açmış, davalı ayrı yaşamda ve ortak konuta dönmemekte haklı olduğunu kanıtlayamamıştır. Davanın kabulü gerekmektedir. (Özuğur, 2013, 159).

 YARGITAY 2. HD. 18.04.2012 TARİHLİ 13117-10097 Sayılı kararında müşterek konutu eşler birlikte seçmediğinden davalı ihtara uymamakta haklı bulunmuştur.( Özuğur, 2013, 165).

YARGITAY 2. HD. 22.12.2011 TARİHLİ 430-23271 Sayılı kararı:  “İhtar üzerine dönen eşin kayınvalidesinin eve gelip girmesinin iyi olmayacağını bildirdiği, kocanın telefonla bilgi vermesine rağmen gelmediği belirlenmiştir. İhtar samimi olmadığından davanın reddi gerekmektedir.”(Özuğur, 2013, 166).

YARGITAY 2. HD. 18.11.2009 TARİHLİ 15944-20088 Sayılı Kararında “davacı kadının terk nedenine dayalı boşanma davası açan eşine karşı hemen çekilmezlik nedenine dayalı boşanma davası açması haklı bir nedenle ortak konuta dönmediğini kanıtlamadıkça hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup davanın reddi gerektiği belirtilmiştir.”  (Özuğur, 2013, 172).

YARGITAY 2. HD. 12.03.2009 TARİHLİ 2154-4483 Sayılı Kararında koca yurtdışında çalışmaktadır. Kocanın çalıştığı yerde hazırladığı ortak konuta ihtar hukuki sonuç doğurur. Türkiye’deki konuta davet hukuki sonuç doğurmaz.” (Özuğur, 2013, 178).

 

KAYNAKÇA

Özuğur, Ali İhsan. (2013). Evlilik Birliğini Sona Erdiren Nedenler Boşanma, Ayrılık ve Evlenmenin İptali Davaları. Ankara: Seçkin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.