Blog & Haberler

TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA PAYLAŞTIRILMASI

Miras bırakanın ölümü ile miras bırakanın malları ve borçlarının toplamına “tereke” denir.

Tereke, küllî halefiyet ilkesi gereği miras bırakanın ölümü ile birlikte bir bütün olarak hem mallar hem borçlar olarak mirasçılara geçer. Miras bırakanın tek bir mirasçısının bulunması hâlinde mirasın geçişiyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Ancak, miras bırakanın birden fazla mirasçısının bulunması hâlinde, terekenin paylaşılmasında sorunlarla karşılaşılır. Medenî Kanun, bu tür sorunlar çözümleninceye kadar mirasçılar arasında miras ortaklığının bulunduğunu kabul etmiştir.

Medeni Kanun Madde 640- Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Bu sorunlardan biride tereke mallarının tarım arazisi olmasıdır. Tarım arazilerinin mirasçılar arasında paylaştırılması ve birçok parçaya bölünmesinin önüne geçmek isteyen kanun koyucu bu hususta birçok kısıtlama getirmiştir. Çünkü toprak devleti oluşturan asli unsurlardandır ve toprağında en verimli kısımlarını tarım arazileri oluşturur. Ayrıca Anayasa’nın 44 ve 45’nci maddeleri ile devlete, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak gibi birtakım ödevler yüklenmiştir.

Anayasa Madde 44 – Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

Anayasa Madde 45 – Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer’aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.

Tarım arazilerinin bölünmesi ve parçalanması hep toprağı verimsizleştir hem de tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir. Devlet bunun önüne geçebilmek için ve tarım arazilerinin bütünlüğünü korumak için belirli tedbirler almıştır.

6537 SAYILI KANUN VE 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

Medenî Kanun’da tarım arazilerinin özgülenmesi düzenlenmişti. Ancak, 30.4.2014 tarih ve 6537 sayılı Kanun ile 3.7.2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerinde daha ayrıntılı bir düzenleme yapılmış ve Medenî Kanununda düzenlenen hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

6537 sayılı kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu’na getirilen değişikliklerin belki de en önemlisi; hükümlerin emredici nitelikte olmasıdır. Yani mülga edilen Medenî Kanun’daki hükümler gibi mirasçıların hepsinin anlaşması veya hâkimin takdiriyle dahi tarım arazileri belirli istisnalar dışında kanunda belirlenmiş ölçülerin aşağısında bölünmesi mümkün değildir.

Peki, kanun belirlediği ölçüler nelerdir? Tarım arazisinin bulunduğu İl ve ilçelere göre ölçüler farklılık gösteriyor mu? 

YETER TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ

6537 sayılı Kanun Madde 5/1;

Madde 8/A – İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

İl ve İlçelerin arazi büyüklüklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140515-1.htm

 

MİRASA KONU TARIMSAL ARAZİLER İLE YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİLERİN DEVRİ

6537 sayılı Kanun Madde 5/2;

Madde 8/B – Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

 

DEVRİN YAPILACAĞI MİRASÇI

6537 sayılı Kanun Madde 5/3;

MADDE 8/C – Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında;

 1. a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,
 2. b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,
 3. c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,

kararlaştırabilirler.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

 1. a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.
 2. b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.
 3. c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir.

EHİL MİRASÇI KİMDİR?

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Ehil mirasçıya ait kriterler MADDE 10 ;

(1) Ehil mirasçının belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil mirasçı olarak kabul edilir. Mirasçılardan;

 1. a) Geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,
 2. b) Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,
 3. c) Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan,

ç) Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,

 1. d) Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan, altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,
 2. e) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,
 3. f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım sigortası olanlara beş puan,
 4. g) Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara beş puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan,

ğ) Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara iki puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,

 1. h) Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş puan,

ı) Kadın olanlara beş puan verilir.

 

İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE MAHKEME TARAFINDAN DEVİR YAPILMASI

6537 sayılı Kanun Madde 5/4;

MADDE 8/Ç – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ ÖDENMESİ

6537 sayılı Kanun Madde 5/5;

MADDE 8/D – Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Peki hangi tarihten itibaren Medeni kanunun tamamlayıcı hükümlerini değil de 6537 sayılı kanunun emredici hükümleri uygulanacak?

 

6537 SAYILI KANUNU HÜKÜMLERİ KİMLERE UYGULANACAK?

6537 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun geçici 5. maddeye göre, “Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanır.   Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.                     Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir.”

Özetle 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden, yani 15.05.2014 tarihinden önce ölümün gerçekleştiği ancak paylaşmanın yapılmadığı veya açılmış paylaşma davasının hâlen devam ettiği tarım arazilerinin intikali hakkında değişiklikten önceki hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Comments (30)

 • Ramazan Altın cevap

  Dedemin babası öleli yıllar oldu. Dedemler kardeşleri ile aralarında resmi bir paylaşım yapmamışlar. Şimdi mirascılardan da ölenler oldu. Mirascıların çocuklarından biri işi mahkemeye götürdü. Diğer mirascılara tebligat geldiği halde anneme herhangi bir bildirim/tebligat ulaşmadı. Teyzelerime gelen bu tebligat anneme neden gelmedi?

  Temmuz 1, 2021 , 9:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Annenize de tebligat gelecektir.Annenizin adresini mahkemeye bildirebilirsiniz.Aski durumda annenize ulasilamazsa ilanen tebligat yapilabilir

   Temmuz 25, 2021 , 10:00 am
   • kerim başboğa cevap

    biz bes kardesiz babamiz vefaat etti tarim arazileri miras kaldi ancak aramizda pay olmadi benin borclarimdan dolayi tarlalara haciz kondu alacaklilar ortakligin bozulmasi davasi acabilirmi bu yolla tarlalar satisa cikartilormi tsk

    Şubat 11, 2022 , 11:24 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     İzaleyi suyu dava açılabilir.Satisa uygun olup olmadığı Tarım müdürlüğünden sorulur

     Şubat 20, 2022 , 12:01 pm
 • İrem cevap

  Dedem vefat etti.Dedemden kalan findik bahcesi var bütün kardeşler yeri bölünüyor tapularını aliyor.Babin üzerine hicbirsekilde tapu falan yok.Babamın yerini amcam uzerine almış bizim bilgimiz olmadan 10 yılı geçtiği için birşey yapilmazmis öyle diyorlar.Dava acabilirmiyim

  Ağustos 27, 2021 , 4:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar babanızdan mal kaçırmış mirasını diğer çocukları arasında paylastirmissa şartların mevcut olması halinde muris muvazaasindan kaynaklı tapu iptal davası acabilirsiniz bu dava da zamanasimi yok.Ücretli danışmanlık alabilirsiniz

   Ağustos 28, 2021 , 9:46 am
 • Burak cevap

  Babam 2014 haziran ayında vefat etti. Mirası aramızda söz usulü dağıttık ama 2 tane kardeşim bunu kabul etmedi ve 2017 yılında ortaklığın giderilmesi için dava açtı ve geçen sene dava sonuçlandı. Tarlaların dışarıya satışına karar verildi. Biz temyize gittik ve şuan hala temyizde. 2 kardeşim hariç herkes tarlaların mirasçılar içerisinde kalmasını istiyoruz. Temyizde bu kanunu öne sürerek tarlaların 3. Kişilere satılmasını engelleyebilirmiyiz? Biz o 2 kişinin hissesini almak istiyoruz.

  Eylül 3, 2021 , 12:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef bütün mirascilarin onayı gerekiyor

   Eylül 5, 2021 , 5:13 pm
 • Mustafa Dinçsoy cevap

  Merhaba babam 2005 yılında mefaat etti babam öldükten sonra babama ait tarım arazilerini bütün mirasçıların üzerine 2009 yılında intikal ettirdim.Kardeşlerimle babamdan kalan mirasın 9 kardeşiz 2 tanesi bana hissesini saattı tapusunu aldım vede burada bulunan amcam halamında hisseleri vardı onları da aldım fakat geri kalan kardeşlerimle anlaşamadık ben bu tarlaları eken diken birisiyim benim ehil çiftçi davası açma hakkım varmı.Bu arazileri benim alma hakkım varmı.

  Eylül 14, 2021 , 1:08 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ehil çiftçi davasi diye bir dava yok maalesef diğer mirascilari da ikna etmeniz gerekir.Aksi durumda ortaklığın giderilmesi davası acilmasi gerekiyor

   Eylül 21, 2021 , 8:06 pm
 • mehmet ali cevap

  pekı hısselı bır arazının hıssedarı vefat ederse vefat eden hıssedarın hıssedarlarının durumu nasıl olur mulkun tamamımı dava konusu olur yoksa mıras kalan hıssemı ?

  Ekim 16, 2021 , 9:17 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Hisseli arazinin hissedarı vefat ederse hissesi kendi mirasçılarına kalır mülkün tamamı değil yalnızca miras bırakanın hissesi konur olur. Detaylı görüşmek için Telefon: 0(312) 230-4614 iletişime geçebilirsiniz.

   Ekim 17, 2021 , 7:24 pm
 • MHMT cevap

  Dedem 2020 Kasım Ayında vefat etti. Dedemin babasından kalan müşterek arazileri ve sonrasında kendi kazandığı arazileri simdi 5 kardeşe miras kaldı. 5 mirasci ( 4kiz 1 erkek) arasında Babam 60 yıldır dedem ile birlikte çiftçilik yapmakta. Ayrıca babam işçi emeklisi .
  Su an ehil mirasci olarak kardeşlerinin hisselerini almak istiyor . Kendi arazisi 30 dönüm . Dedem den kalan miras 185 dönüm . Ehil mirasci olarak nasıl bir yol izlemeli ve de hisseleri almak istediğinde arazilerin değerlemesi nasıl belirleniyor ?

  Ekim 27, 2021 , 8:23 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Ehil mirasçı olan babanızın Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açması gerekmektedir. İlgili yönetmelikte mevcut kriterlere göre taşınmazın bedeli hesaplanır ve üstünde hak sahibi olduğu kişilere düşen paylar ödendikten sonra taşınmaz mülkiyetini alabilirsiniz. Bu süreçte hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

   Detaylı bilgi için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçebilir, sorunuz onaylandığında mail adresinizden ve sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Ekim 28, 2021 , 12:10 pm
 • Yüksel Aksu cevap

  Miras olarak kalmış 50 dönüm fındık arazimiz var 22 kişi de mirascı var.araziler bölünmemişti.mirasçılardan bir kişi izaleyi şuyu davası açtı ve arazinin kişi başına düşen payı 5 dönümün altında kaldığı için mahkeme satışına karar verecek.oysa davayı açan iki kişi hariç diğerleri satışa karşı.bu durumda yapılacak bir şey var mı. ayrıca fındık ürünü ihraç edilen kıymetli bir üründür. 50 dönüm yetişmiş fındık arazisinin satışına bakanlık karar vermesi gerekmez mi.tarım için böyle verimli araziler bir kişinin isteği üzerine heba edilmeli midir.?
  ehil mirasçı burada devreye giremez mi? teşekkürler..

  Kasım 4, 2021 , 10:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tüm mirasçilarin talep etmesi halinde satis mirascilar arasında yapilabilir.İhaleye girerek satis isteyen mirascilarin payı alınabilir.

   Kasım 7, 2021 , 7:26 pm
 • İsmail cevap

  Öncelikle iyi gunler. 2017 yılında büyükbabam vefat ettii. Babaannem de 2021 yılında vefat etti. Devrolunan mallar mirasçıların üzerinde hisse olarak gözükmektedir. Fakat benim sorum hisse olunan bu arazileri 3 amca kendi isteklerine göre ekiyor başkalarının hakkını da sormadan kanuni olarak ne yapabilirim. Yardımcı olabileceğiniz bir durum var ise benimle paylaşabilirsiniz sevinirim.
  Sağlıklı günler dilerim

  Kasım 25, 2021 , 6:51 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ihtarname göndererek işgal bedeli isteyebilir ve izaleyi suyu davasi açarak paylaşım isteyebilirsiniz.İletisim no.05302022326

   Kasım 30, 2021 , 4:18 pm
 • Kaan cevap

  Merhaba bir murisimizden miras1995 te kaldı mirasçılardan biri 1999 davefat etti bu mirascinın mirascilarindan biri (tapuda intikal yaptirmamislar)bana hissesini satmak istiyor,tapu mudurlugu Toprak koruma kanunun satışı yasakladığı i soyluyor

  Kasım 29, 2021 , 10:19 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Yasal engel varsa mümkün olmayabilir ilgili kurumlardan görüş almanızda fayda var

   Kasım 30, 2021 , 4:11 pm
 • Seyfi ali arslan cevap

  Annem ve babaanneabamm vefat etti hisseli tapulari var. Emlak rayic bedelinide cikardim. Kardesler aralarinda paylasim yapildi hisselerimin devrini almak istiyorum ama olen kardesimin birtanesinin kizi (49/1 hissedar) hosse devri yapmak istemiyor. Diger hisselerin devrini alip bu hissedarinkinide mahkeme yoluyla cozsem olurmu. Olursa bu sureci avukatsiz yapabilirmiyim

  Ocak 4, 2022 , 8:20 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava açmanız gerekiyor.Avukat tutmanızı öneririm

   Ocak 6, 2022 , 8:03 am
 • Abdullah cevap

  Anneanne ve dedem neredeyse 20 yıl önce vefat ettiler. Vefat sonrası annem ve kardeşleri tarlaları fiziki olarak göz kararı paylaşsalar da tapuları almadılar. Annem arada bir tapuları alalım dese de erkek kardeşler sürekli geciştiriyor ve tapuları almak için harekete geçmiyorlar. İş artık mahkemelik olma yolunda ilerliyor. Aradan geçen bunca yıldan sonra ne yapılmalı, hangi dava yoluna gidilmeli?

  Mart 3, 2022 , 7:41 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:14 am
 • Mustafa Sencer cevap

  Anneannem den ve dedemden Kalan tarım arazileri annem dayilarimla kendi aralarında usulen paylaştılar. Fakat dayilarim ısrarla tapu yaparken mirasçıların eşlerinin üzerlerine yapılması gerektiğini sonra tekrar eşinden kendi üzerine yani mirasçı annem üzerine alabileceğini söylemişler.Aksi takdirde tapu yapılmadığını belirtmişler. Böyle bir zorunluluk varmıdır.

  Mart 26, 2022 , 6:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Böyle bir durum yok

   Nisan 1, 2022 , 10:56 am
  • Özden çimen cevap

   Ehil mirasçı olan kişi bu arazileri daha sonra satabilirmi mesela 1 yıl sonra veya Ehil mirasçı ölürse mirasçıları bu arazileri satabilir mi

   Nisan 29, 2022 , 2:35 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Başka mirascilar varsa tek başına satamaz

    Mayıs 3, 2022 , 9:49 am
 • Erkal cevap

  Mrblar .. ölen dedem 2. bir evlilik yapmıştı ve arazilerde bu kadının hissesi var. Kadının hiç çocuğu yok ve dedem öldükten sonra başka biriyle evlendi(evlendiği adaminda çocuğu yok) anlaşma yoluna gittik fakat adam pürüz çıkartıyor… Diger hissedarlar kesinlikle satılmasını istemiyor. Biz bu arazileri 1 kişinin üzerine toplasak ve ortaklığın giderilmesi davası açsak büyük hissedar olmanın bir avantajı olurmu?

  Mayıs 11, 2022 , 8:19 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   1 kişinin üzerine toplasanız şufa davasıyla karşılaşabilirsiniz İzaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyor
   Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için iletişim no:05077596114

   Mayıs 11, 2022 , 9:15 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.