Blog & Haberler

Tapuda Mesken, İş Veya Ticaret Yeri Olan Bağımsız Bölüm, Hangi Durumlarda İş Yeri Olarak Kullanılabilir?

634 Sayılı Kat Mülkiyetleri Kanunu’nun 24. Maddesi “YASAK İŞLER” başlıklı olup kat maliklerinin uymakla yükümlü oldukları bağımsız bölümlerin kullanımı ile ilgili hususları düzenlemiştir. Bu madde ile kat maliki sahibi olduğu apartman dairesini dilediği gibi kullanamayacak olup iş yeri olarak kullanılması için ilgili bağımsız bölümün tapuda işyeri ya da mesken olarak kayıtlı olmasına göre kanun bazı koşullar getirmiştir. Kural olarak; her kat maliki, sahip oldukları bağımsız bölümleri özgülendikleri amaca uygun olarak kullanmaları asıldır. Ancak günümüzde çoğu zaman apartman dairelerinin çoğunun iş yerine dönüştürüldüğünü görmekteyiz. 634 Sayılı Yasa ile kat maliklerinin ana gayrimenkuldeki bağımsız bölümlerini istedikleri gibi kullanmalarına sınırlama getirecek bir düzenleme getirmiştir.

24. Maddeye göre : “Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/194 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.” Şeklindedir.

Bu madde ile bağımsız bölümün tapu kütüğünde mesken ya da iş yeri olarak kayıtlı olması fark etmeksizin 24. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen bazı iş yerlerinin açılması kesinlikle yasaklanmıştır. Örneğin, hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı yapmış oldukları sözleşmelerde hükümsüz sayılacaktır. Örneğin; kimya laboratuvarı, patlayıcı madde imalathanesi de bu kapsamdadır. (Germeç, 2015, 618). Ancak dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışında tutulmuştur. 

24. Maddenin 2. Fıkrasına göre kütükte mesken olarak kayıtlı yerde fırın, pastane, lokanta vb. nitelikte iş yerlerini açabilmek için kat malikleri kurulunun tümünün vereceği oy birliği ile alınmış kararı şart koşmuştur. Burada önemli olan husus, ana taşınmazdaki kat maliklerinin tümünün vereceği oy birliği kararı olup, kat malikleri kurulu toplandığı zaman salt kurula katılanların verecekleri kararlar yeterli olmamaktadır. (Germeç, 2015, 619).

Uygulamada Kurul kararı olmadan açılabilecek iş yerleri de da vardır. Yargıtay içtihatlarına baktığımız zaman doktor muayeneleri, avukatlık büroları ve mühendislik büroları, serbest muhasebeci mali müşavirlik ya da yeminli müşavirlik faaliyet de bulunabilecektir (Germeç, 2015, 619).

24. maddenin 2. Fıkrasında yer alan yasak kapsamına tapuda iş yeri olarak kayıtlı olan bağımsız bölüm dâhil olmaz. Örneğin tapuda niteliği iş yeri olarak gösterilen bağımsız bölüm, kahvehane olarak işletmek ya da tapuda depolu dükkân olarak kayıtlı bağımsız bölüm gazino olarak işletmek için tüm kat maliklerinin oy birliği ile vereceği karara ihtiyaç duyulmaz. (Germeç, 2015, 626).    

 

24. Maddede yer alan yasak işlerin yaptırımı ise Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. Maddesinde düzenlenmiştir. 33. Maddeye göre: – Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. (Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır”. Şeklindedir.

Yetkili ve görevli mahkeme ise ilgili yasanın ek 1. Maddesinde belirtilmiş olup ana taşınmazın bulunduğu sulh hukuk mahkemeleri görevli ve yetkilidir. 

24. Madde ile ilgili bazı örnek Yargıtay Kararları Şunlardır:

. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu;'nun 6.3.2013 Tarih 2012/18-834 Esas ; 2013/308 Karar Sayılı ilamına göre " Somut olayda, dava konusu binanın, 2.kat 3 nolu dairenin tapu kaydı ve yönetim planında mesken niteliğinde olduğu ve davalı tarafından diğer davalı şirkete model ve tasarım ofisi olarak kiralandığı sabittir. Dava konusu dairenin iş yeri olarak kullanılması yönünde kat malikleri kurulu tarafından oy birliği ile alınmış bir karar bulunmamaktadır. Mahkemece, zaman içerisinde diğer bağımsız bölümlerin kullanım biçimlerinin değişerek eylemli olarak “işyeri- ofis” olarak kullanılır hale geldiği belirtilmiş ise de, mesken niteliğinde kullanılması gereken diğer dairelerin de yeniden mesken niteliğine dönüştürülmesi için her zaman dava açılması olanaklı olup, davacı kanundan doğan hakkını kullandığından kendi taşınmazını evvelce işyeri olarak kiralamasına rağmen bu davayı açmasının dürüstlük kuralına aykırılık oluşturduğu söylenemez. Dava konusu mesken niteliğindeki taşınmazın iş yeri olarak kullanılmasının isabetsiz olduğuna değinen bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi yasaya aykırıdır. (Ek 1: Yargıtay Hukuk genel Kurulu 2012/18-834 Esas- 2013/308 Kararı)

            Yine aynı nitelikte  ; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1993/18-419 Esas – 1993/566 K. 6.10.1993 tarihli kararı uyarınca " Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünün işyerine katılarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı kararın bulunması gerektiği vurgulanmıştır. (Ek 2: T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1993/18-419 Esas – 1993/566 K. 6.10.1993 tarihli kararı)

            – Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin 21.04.2014 yakın tarihli 2014/2934 E. ve 2014/7332 K. sayılı kararında 30 yıla aşkın süredir işyeri olarak kullanıldığı iddia olunan kat mülkiyeti kanuna tabi ve kat irtifakı yapılmış bir gayrimenkule ilişkin bir kararında "634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 28. Maddesine göre; yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetime ait diğer hususları düzenleyen bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve bu arada davacı tarafı da bağlayan sözleşme hükmündedir. Kat Mülkiyeti Yasası'nın 24. Maddesinin 2. Fıkrasına göre de anataşınmazın tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünü işyeri olarak kullanılabilmesi için bu konuda anataşınmazdaki tüm kat maliklerinin oybirliği ile karar vermesi gerekir. Dosya kapsamında kat malikleri kurulunca bu konuda oybirliği ile alınmış bir karar bulunmadığı gibi yönetim planın davaya konu edilen hükmünün niteliği itibariyle Kanunun buyurucu hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden de söz edilemez.[…] Yukarıda açıklanan sebeplerle yönetimi planının iptali istenen hükmünün Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmadığı, söz konusu hükmün değiştirilmesi, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 24. Maddesinin 2. Fıkrasına göre tüm kat maliklerinin oybirliği ile alacakları kararla mümkün olduğu[…]" şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

 

Yargıtay 18. HD. 30.10.2003 Tarihli 2003/6780 Esas- 2003/8380 Karar sayılı ilamı uyarınca: “Kat mülkiyeti ana taşınmazın bağımsız bölümünde hastalardan alınan materyallerin bir takım işlemlerden geçirilerek incelendiği patoloji laboratuarı kurulmuş olması, Kat mülkiyeti yasası’nın 24/1. Maddesinde belirtilen yasak işler kapsamındadır. (Germeç, 2015, 636). 

 

KAYNAKÇA

 1. Mahir ersin GERMEÇ, Kat Mülkiyeti Hukuku, 2015, Ankara, Seçkin Yayıncılık.   
 2. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, Erişim tarihi 2.7.2016.

Comments (62)

 • hilmi cevap

  binamızın altında işyeri olarak açılan dükkan (market)ın bu yeri işletmek için bina sakinlerinden izin alması gerekiyormu

  Eylül 25, 2019 , 8:22 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar, Konu ile ilgili görüşebilmemiz için 507 759 61 14 No’lu telefonu aramanızı rica ederiz.

   Eylül 30, 2019 , 1:46 pm
 • hilmi cevap

  tapuda işyeri olarak gözüküyor

  Eylül 25, 2019 , 8:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar, Konu ile ilgili görüşebilmemiz için 507 759 61 14 No’lu telefonu aramanızı rica ederiz.

   Eylül 30, 2019 , 1:46 pm
 • Metin cevap

  Selamlar isyerim şahıs tapulu erkek kuaforuyum apartman otoparkı arka tarafta benim işyerimin önünde 1 araçlık otopark var bu normalde işyerine ait bunu kanunen ispatliyabilirmiyiz birde işyerimin önünde bana ait oturma alanı kanunen varmidir apartmandakiler oturma yerine müdahale ediyor

  Ocak 31, 2020 , 8:21 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İş yerinin önündeki otoparkın size ait olduğu kanaatine ne şekilde vardınız. Zaten kati surette size aitse kullanmanızı kimse engelleyemez. Ayrıca apartman sakinlerinin sizin oturma yerinize müdahale etme hakları var. Ancak bu müdahalenin geçerli olup olmadığını incelemek gerekir. Verdiğiniz bilgiler, size net bir bilgi vermemiz için yeterli değil.

   Şubat 8, 2020 , 7:58 am
 • Mehmet karaduman cevap

  Merhaba Oğuzhan bey binamız mesken fakat büyük bir bölümünü muhasebe müşavir ve mühendislik büroları olarak kullanilip iş merkezi haline getirilmiş.usule uygunluğu varmıdır kullanilabilirlermi.8 aydır adıma aldigim daire kiralama anlamında sorun yaşıyorum.konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim

  Nisan 21, 2020 , 7:21 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Usule uygunluğunu tespit edebilmek için projesini, kat maliklerinin yönetim toplantısında aldıkları kararları ve bu gibi belgelere ihtiyaç var. Verdiğiniz bilgilerle uygun olup olmadığını söylememiz imkansız. Konu ile ilgili detaylı bilgi için 0507 759 61 14 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

   Nisan 23, 2020 , 9:16 pm
 • Hülya Gerçelman cevap

  Merhaba, Binamız kentsel dönüşüm sürecinde olup müteahhitle yapılan ana sözleşmeye yönetim planı da dahil edilmiştir. Ancak yönetim planında bir daireye özel bir hak tanınmakta ve işyeri olarak kullanmasına ayrıcalık sağlanmaktadır. Diğer bağımsız bölümler gibi o daire de tapuya mesken olarak tescil edilecektir.
  Müteahhitle yapılan sözleşmeye ve binanın yeniden yapılmasına muhalefetimiz olmamakla birlikte yönetim planının bu şekilde ve bu haliyle “zorla” kabul ettirilmek istenmesi hukuka uygun mudur?
  Sözleşmenin imzalanması bu yönetim planına itiraz hakkını ortadan kaldırır mı? İtiraz ne şekilde ve ne kadar süre ile yapılabilir?
  Bina İstanbul’da yer almaktadır.
  Peşinen teşekkürler yanıtınız için.

  Mayıs 26, 2020 , 2:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar yönetim planının bu haliyle kabul edilemez olduğunu belirtir şekilde taraflara ihtarname gönderebilirsiniz ilerde dava açmak istediğinize elinizi güçlendirecektir.

   Mayıs 26, 2020 , 8:21 pm
 • Taner ŞEN cevap

  Merhaba. Bir yer almayı düşünüyorum ve içerisinde özel mobilya üretimi yapmayı planlıyorum. Bu iş yeri sanayi sitesi içerisinde ve tapusunda depolu işyeri ibaresi var, ancak aynı site içerisinde diğer parselde depolu atölye yazıyor. sizce ben burayı alsam ve atölye olarak kullansam sıkıntı olur mu?

  Haziran 4, 2020 , 9:12 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Sorun olabilir site yönetim kararı var mı yok mu bakmak lazim

   Haziran 7, 2020 , 6:21 pm
 • Sıla obek cevap

  Merhaba. Dairemizi ev olarak kiralayan bayan bilgimiz dışında hem mesken olarak geçen dairemizi pilates salonu olarak işleterek ticarethane olarak kullanıyor, hem de kiramızı vermiyor. Ne yapmalıyız?

  Haziran 17, 2020 , 7:21 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar anlattığınız hususlar tahliye sebebidir .Kira ödememesi sebebiyle icra takibi başlatılıp hem alacağın tahsili hemde dairenizin tahliyesi sağlanabilir. Konu ile ilgili hukuki destek almak için 05302022326 numarali telefondan randevu alabilirsiniz

   Haziran 23, 2020 , 12:54 pm
   • Ahmet cevap

    Merhaba,
    Apartman altındaki işyerine siyasi parti teşkilatı açıldı. Muvafakat istenmedi. Gece saat 12’ye kadar toplantı yapabileceklerini, seçim dönemi ise sabaha kadar çalışma izinleri olduğunu söylüyorlar. İnanılmaz hararetli tartışmalar oluyor. Apartman altında, tapuda işyeri olarak kayıtlı dahi bu tür bir yerin açılabilmesi için muvafakata ihtiyaç yok mu? Toplantı izni apartman altına açılan iş yerlerinde de yine 00.00a kadar mı

    Ağustos 10, 2021 , 9:40 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Ruhsata aykiri jullanim varsa şikayet edebilirsiniz

     Ağustos 28, 2021 , 10:06 am
 • Muhammer cevap

  Merhabalar. Oturduğum apatmanin bir dairesinde medya ajansi, patent bürosu tarzında bir iş yeri açılmış. Bina yeni olduğu icin henuz kat malikleri toplantısı yapilmadi lakin mutahitle yoneticinin yaptığı ilk planda avukat ve mali müşavir iş yeri olarak kullanabilir diye hüküm var. İki sorum olacak birincisi : bu apartmanda patent bürosu ajans açılabilir mi
  İkincisi: apartman yönetim planını değiştirilebilir mi. Teşekkürler iyi çalışmalar.

  Ağustos 15, 2020 , 7:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar avukatlık bürosu ve malı müsavir büroları için kat malikleri kararı gerekmiyor ama bunun dışındakilerin durumu için kat malikleri kararı gerekebilir.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

   Ağustos 16, 2020 , 2:53 pm
 • Duygu Irmak cevap

  merhabalar. tapuda mesken olarak gözüken iş yerimizin su aboneliğini değiştirmemiz gerektiği konusunda devlet su işleri tarafından bir belge geldi bize. degişmediği taktirde cezai işlem uygulayacaklarını söylediler. değişltirmek için ne gibi işlemler uygulamalıyız evde. çok masraflı olur mu iş yeri açma ruhsatı tabela ruhsatımız falan var

  Eylül 9, 2020 , 7:49 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba konu ile ilgili bulunduğunuz yerin sular idaresiyle görüşebilirsiniz

   Eylül 16, 2020 , 5:19 am
 • Fatih cevap

  İyi günler bir işyeri açmak istiyorum. Depolu dükkan tuttum motosiklet yedek parçası satacağım binadakilerden bazıları dükkanı tutarken bize mı sordun işyeri açma ruhsatı alırken muvafakatname vermeyiz dediler ben ruhsat alırken bina sakinlerinden imza toplamam gerekiyor mu

  Eylül 24, 2020 , 11:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kat maliklerinin oy birliği gerekir

   Ekim 2, 2020 , 9:13 pm
 • Mustafa Yuksek cevap

  Yeni satin aldigimiz, 5 katli apartmanin zemin kat bagimsiz bolumunde eczane acmak istiyoruz. Tapu kat irtifaki mesken tapusu. Bu bagimsiz bolum icin Imar barisi kapsaminda karma(ticari+konut) yapi kayit belgesi alinmistir. Bina eski oldugu icin 1980 yilinda alinmis olan yapi kullanma belgesinde daire olarak geciyor. Biz bu yere eczane acabilir miyiz? Daha once bu yerde farkli isyerleri mevcutken sikayet uzerine belediye ruhsatini iptal etmis, dukkanin eski sahibi de imar barisi kapsaminda yapi kayit belgesi almistir. Cevre ve sehircilik il mudurlugunden alinan yazida da ticari amacla kullanilabilecegi yazilmaktadir. Ancak bazi kat malikleri sorun cikartacaklarini bildiriyorlar.

  Ekim 9, 2020 , 5:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar böylesi bir durumda kat maliklerininiz oy birliğini sağlamasanız gerekir

   Kasım 1, 2020 , 7:09 pm
 • Nevzat Ersan cevap

  Merhaba iyi çalışmalar 4700 m2 Ersa üzerinde A veB blok olmak üzere iki yapı bulunmaktadır.B blok 4 bağımsız bölüm oluşmaktadır.Yönetim planında blokların yönetimleri tamamen ayrı olarak oluşturulmuştur.Bu durumda B bloktaki 4 adet kat maliki karar alarak bu bağımsız bölümleri işyeri olarak kiraya verebilirlerdi.

  Kasım 30, 2020 , 6:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Yönetim planını incelemek gerekiyor anlattığınız gibiyse oybirliği ile verilebilir görünüyor

   Aralık 5, 2020 , 12:25 pm
 • tunc cevap

  14 daireli apartmanımızın altında bulunan iş yerinde oto yıkama faaliyetleri yapılmakta oto yıkamanın verdiği rahatsızlıktan dolayı mağduruz. Bu işletmenin bulunduğu bölüm tapu kütüğünde mesken olarak değil de iş yeri olarak geçtiği için bu işletme ye belediye tarafından ruhsat verilirken biz kat maliklerinin izin onay muvafakatname şartı istenmedi. Bu gibi oto yıkama faaliyetlerinde bulunan işletmeler için tapu kütüğünde iş yeri olarak geçse de biz kat maliklerinin ortak alanları içinde bulunduğundan biz maliklerin onayı gerekmiyor mu bu gibi işletmelerin açılması için bu konuda mağduruz kat malikleri olarak ne yapabiliriz.

  Aralık 15, 2020 , 4:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bizim uzmanlık alanımız dışında kalan bir konu.Bu alanda uzman bir hukuk bürosuyla görüşmenizi tavsiye ediyoruz

   Aralık 17, 2020 , 5:34 pm
 • Mert cevap

  Merhabalar, Ekim 2018′ de apartman yönetim kurulu toplantısında oy birliği ve muvafakatname ile apartman altında bulunan kafemize işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı uygun görülmüş ve Apartman yönetim kurulu karar defterine işlenmiştir (x Blok x numarasında bulunan ve mesken olarak kullanılan dairenin kafe olarak hizmet vermesi uygundur.). Ancak şimdi satmak istiyoruz, yeni alacak olan şahısın tekrar muvafakatname alması gerekir mi ? Görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.

  Ocak 2, 2021 , 9:37 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef size özgü böyle bor karar alınmışsa yalnızca sizi bağlar

   Ocak 9, 2021 , 9:16 am
 • İdris Müftüoğlu cevap

  tapuda mesken olarak kayıtlı dairemi bir mali müşavir ofis olarak kullanmak üzere kiralamak istiyor. apartman yönetimi ise dairelerin ofis olarak kullanılmasına izin vermedikleri yönünde genel kurul kararı aldıklarını ve buna izin vermeyeceklerini ifade ediyorlar. apartman genel kurulunun daireyi ofis olarak kullandırmama hak ve yetkisi var mıdır? KMK madde 24 ek fıkrası konusunda uzlaşamadık.
  cevabınız için peşinen teşekkür ederim.

  Ocak 12, 2021 , 2:52 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mali müşavir ve avukatların meskeni ofis olarak kullanmaları için bina yönetim kararına ihtiyaç yok diye düşünüyorum

   Ocak 13, 2021 , 7:59 pm
 • Nur cevap

  Alt dairem mulk sahibi degil kiracı kendisi veteriner poli klinigi ve hayvan otel acıldı sikayet bulundum 3 yıldır mücadale ediyorum ruhsata gitdigimde ruhsat memuru tapuda meskan olduğu icin isyeri ruhsati veeilmediği ve mühürledigini zabitanin gidip kapatmasi gerektigini söyluyor zabitaya gitdigimde zabita 3 yıldır beni oyalıyor tarim bakanlıgından almış oldugu calışma ruhsatı var diyip duruyolar benim sorum şu veteriner acilirken bizden veragatname alinmadı suan elimde 10 daire 6 sinin istemedigimize dair kapatılması icin imzasi alinarak belediye kaymakamlık zabitaya bırakmama ragmen zabatı bana benim kapatma yetkim yok mahkemeye verin diyor benim anlamadım konu ruhsata gitdimde zabita kapaticak mühürlicek acarsa birdaha kapatir sonra mahkemeye gider ögrenmem
  . Zabita gidiyorum dayisi amcasi yiyenim bu sözlerle karsılasıyorum bu ülkede adalet yokmu nasıl bir yok izlemeliyim.. Tesekkurler

  Ocak 15, 2021 , 6:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Diger başvurularınızdan sonuç alamamışsınız Dava açmanızda fayda var

   Ocak 31, 2021 , 7:18 pm
 • adil çelik cevap

  hocam mrb iyi çalısmalar 6 ay önce bir yer satın aldım,tapuda depo niteliği geciyor.burayı zincir marketlerden birine kiraya verdim,yalnız ruhsat başvurusunda tapu niteliği depo geçiyor diye ruhsat veremeyiz diyorlar,cins değişikliği ve proje cizilmesi gerekiyor diye soylenildi,yaptıgım arastırmalarda depo işyeri kullanılabilir diye yargıtay kararı var,sizce nasıl bir yol izlenmeli,zamanda daralıyor.bana yardımcı olursanız sevinirim emsal karar yada hukuksal bir yaptırım var mı ?

  Ocak 22, 2021 , 1:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba idarenin red kararaina karşı iptal davası açmanız gerekiyor

   Ocak 31, 2021 , 7:11 pm
 • Mikail cevap

  Merabalar bir binanin altinda kisisel gelisim kursu acmak istiyoruz…acmayi dusundugumuz yerde bizden once yapi denetim belgesi alinmis….genede apartmandaki herkesin tekrar iznini almak zorundamiyiz

  Şubat 3, 2021 , 5:30 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar plan ve projede iş yeri kaydı yoksa bütün kat maliklerinin oybirliği gerekir

   Şubat 9, 2021 , 6:19 pm
 • FARİS TABUR cevap

  Oğuzhan bey iyi günler. apartmanızda 1. katta mesken olarak bulunan daireyi zemin katta kuaför dükkanı olan şahıs satın aldı..dükkanla satın aldığı daireyi birleştirerek gelinlikçi yapmak istiyor. bizler sadece gelinlikçi olarak kullanacak sa oybirliğiyle izin verelim diyoruz.. ilerde gelinlikçi kuaför olarak izin verdiğimiz bu yerin satılarak veya kiraya verilerek kıraathane cafe gibi eğlence yerleri olarak işletilmesi hususları karşısında ne yapabiliriz. teşekkür ederim….

  Şubat 14, 2021 , 3:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kat malikleri kararına aykırı olarak kullanılamaz kiraya da verilemez o durumda tahliye davası açabilirsiniz

   Şubat 18, 2021 , 5:43 pm
 • zel cevap

  merhaba.bodrumu olan bir dükkan aldik.
  tapuda sadece “bodrum kat piyesli firin”yaziyor. kat olarak da”zemin” yaziyor.
  burası sadece bodrum mu ? dukkan dahil edilmemis mi?

  Şubat 19, 2021 , 3:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba inceleme yapmak lazım bulunduğunuz yerden bir avukatla görüşmeniz faydalı olur

   Şubat 25, 2021 , 8:38 am
 • Mustafa cevap

  Merhabalar , benim evim 35 yıllık kargas bir bina ,toplamda ben dahil 5 kat lı, yonetici vs defter birşeyimiz yok, binanın logari giderleri benim evden taşıyor ve benim giriş katı evim bahçe vs yok cephem direk cadde , bütün binanın zemindeki suyu benim evimden cikiyor duvarlar maf , yani kimse sahip çıkıp yaptıramiyoruz, kimsenin umrunda değiliz, ben yüzde 70 görme engelliyim , evimi ön cephemi açıp bakkal yapmak istiyorum ama sadece bir kişi keyfi olarak karşı çıkıyor , sorum şu ben cephemi açsam mahkeme veya belediye kapatırmı işyerimi, cepheyi sökturup yeniden duvarı ördürürlermi bana , lütfen cevap

  Mart 1, 2021 , 8:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemeye müracaat etmenizi tavsiye ederim.

   Mart 4, 2021 , 8:28 pm
 • fatma karakütük cevap

  selamlar yola cephe bir daire satın aldım tapuda mesken olarak geçiyor benim babam emlakcı olduğu için burayı emlak ofisi olarak kullanmak istiyorum önden yola cephe kapı açtım üs komşu beni şikayet etti belediyeye belediye diyorki ön kapıyı eski haline getir diyor kapıyı kapattım şimdi ne yapmam lazım sizin aklınıza fikrinize ihtiyacım var
  av oguzhan bey saygılar

  Mart 16, 2021 , 9:52 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kat maliklerinin olurunu almadan iş yeri olarak kullanamazsınız

   Mart 16, 2021 , 4:38 pm
 • hilmi cevap

  merhaba
  eşim mesken gozuken dairede resim atolyesi acıp resim yapmak ve musteri de cıkarsa bu resimleri satmak istiyor.
  apartmanın kat mulkıyetıne gore tapuda gorunen meskende, sadece resim yapmak nedeniyle bize sorun cıkar mı

  sayg..

  Mart 21, 2021 , 2:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba isyeri ruhsatı alıp atölye olarak işletilmektedir isteniyorsa kat maliklerinin muvafakatı alinmalidir

   Mart 26, 2021 , 7:56 am
 • N. cevap

  Merhaba, bir ilçenin ana caddesinde bir apartmanin zamin katı komple bir büyük mağaza . Ve üzeri komple 6 kat mesken. arkadan girişi var. Her katta iki mesken. Dükkanın üzerindeki 1 daire sadece tapuda işyeri. Ve kuaför. Karşı dairesi mesken. Bu meskenin sahibi de biziz. Ve işyerine çevirmek istiyoruz. Muafakat almadan bu nasıl mümkün olabilir. Ana cadde, bitişik apartmanlar olduğu için ara bir daire meskenden çok isyeri olması doğru olur. Ayrıca karşımdaki daire işyeri iken neden ben apartmandan izin alamıyorum diye konut kalmak zorundayım. Oda apartmanin kapısını kullanıyor merdiveni asansörü kullanıyor. Bunun için dava açmadan emsal göstererek bir yol imar barışı vs. Yok mudur.
  Saygılarımla

  Eylül 22, 2021 , 11:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:29 pm
 • Fatma cevap

  Merhaba ,Oğuzhan bey
  Satın alacağımız daireye danışmanlık bürosu(beslenme) açmak istiyoruz. Bunun için muvakatname gerekiyor mu? Teşekkürler

  Ekim 6, 2021 , 12:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Projede mesken görünüyorsa kat maliklerinin onayı gerekiyor

   Ekim 12, 2021 , 7:00 pm
 • zekeriya sakar cevap

  Merhabalar Oğuzhan bey 7 katlı binanın en alt katında bulunan mülk sahibi resmi kayıtlarda mesken olarak geçen yerin ön duvarlarını yıktı cam sütun yaptı birde burdan kapı açtı ve turizim şirketine kiraya verdi apartman sakinleri olarak hepimiz karşıyız belediyeye dilekçe yazdık ama kulak arkası yapıyor mülk sahibi ben büro olarak verdim diyor bizden herhangi bir izin almadı nasıl bir yol izleyelim şuan bütün apartman sakinleri olarak imza toplayıp mesken olarak kalması için dava açmayı düşünüyoruz daha başka sonuç alacak yol varmıdır

  Ekim 9, 2021 , 6:10 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Projeye aykiri olarak kullanmaz kiraya veremez kat malikleri olarak dava açabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 6:51 pm
 • Elif Kıraç Can cevap

  Merhaba. Fizyoterapi danışmanlık merkezi açmayı planlıyorum. Mesken olarak geçen apartman dairesine yer açmak için yine kat maliklerinin onayı gerekli midir? Doktor muayenehanesi için gerekmediği yazıyor ancak geri kalan iş yerleri için net bilgi yok kat mülkiyeti kanununda. Neyi baz alarak hareket etmeliyim? Teşekkürler iyi çalışmalar.

  Ekim 17, 2021 , 7:39 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Kanunda herhangi bir izinden veya açılamamazlık durumundan bahsedilmiyor. İyi günler.

   Ekim 18, 2021 , 6:37 am
 • ESMA DEMİR cevap

  Merhabalar,
  Binamızın alt katında 3 adet dükkan bulunmakta bu dükkanlardan 2 tanesi su bayisi olarak kullanılıyor ve sabah erken saatlerde trans palet kullanmaya başlıyorlar ,(hafta sonu saat 07:30 da gürültü başlıyor ayrıca kapıları sürekli açık bu da kış aylarında 1. katta oturanlar için ayrı bir sorun) ve gürültülerinden bütün daire sakinleri şikayetçi, apartman toplantısında karar alındı ve bu su bayilerinin dükkanlarını tahliye etmesini istiyoruz, fakat ilk önce yönetim uyarıda bulunmayı teklif etti. Uyarıda bulunduklarında ise dükkandaki kiracıların yönetimi tehdit ettiklerini öğrendik.Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz, teşekkürler.

  Ekim 25, 2021 , 7:38 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Öncelikle rahatsızlık verilen durumla ilgili ayrı bir tehditle karşı karşıya kalmanız durumu ile ilgili ayrı önlemler alınacaktır. Detaylı görüşebilmek için Gsm:0507 759 6114 numaramız ile iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Ekim 25, 2021 , 10:13 pm
 • Hac cevap

  İşyeri yazan dükkanın arka bahçesinin kullanım hakkı kime aittir. Arka bahçeye dükkandan ve merdiven boşluğundan kapı var. Saygılar.

  Kasım 6, 2021 , 5:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ortak alandan tüm kat malikleri istifade edebilir

   Kasım 7, 2021 , 7:23 pm
  • Batuhan cevap

   Merhaba bulunduğum binada 7 daire bulunmakta. 3 sene önce bu binaya taşındım. Pandemiden ötürü memlekete gitmiştim. Geldiğimde binadaki 3 daireyi ev sahibim günlük kiralık eve çevirmiş. Şuan böyle işletiyor. Benim haricimde daimi oturan 3 kiracı var.

   Kasım 27, 2021 , 7:24 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Yasal bir durum değil şikayet hakkınızı kulanbilirsiniz

    Kasım 30, 2021 , 4:15 pm

Av. Oğuzhan KARA için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir