Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: iş hukuku avukatı ankara

Şoför Olarak Çalışan İşçinin İş Sözleşmesinin Emniyet Kemeri Takmaması Nedeniyle Derhal Feshi

 İşçi ile işveren arasındaki iş akdi;

  • İşçinin ölümü/işverenin ölümü,
  • Belirli süreli sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesi,
  • Askerlik,
  • Emeklilik,
  • Tarafların anlaşması,
  • Fesih sebeplerinin gerçekleşmesi nedeniy...

    Devamı

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Akdinin Feshi Geçerli Fesih Midir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, da...

Devamı

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi Haklı Feshe Yol Açar Mı?

İşçi ve işverenin aralarındaki iş akdini süreli fesih adını verdiğimiz bildirim süresi vermek suretiyle sona erdirmesinin yanı sıra İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerindeki fesih sebeplerine dayanarak haklı nedenle derhal fesih yapması mümkündür. İşçinin derhal fesih seb...

Devamı

Yıllık Ücretli İznin Bölünerek Kullanılması

İş Kanunu’na tabi işçiler bakımından ücretli iznin kullanılabilmesi işçinin o işyerinde 1 yıllık kıdeminin olmasını gerektirir. Bu izin hakkından işçi feragat edemeyeceği gibi işveren de iş sözleşmesinin sona ermesiyle hak edilmiş ancak kullanılmamış yıllık ücretli izinleri vermek zorundadır. İşçil...

Devamı

Amirin ‘’Terbiyesiz’’ Diyerek Hakaret Etmesi Sonucunda İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde işçinin haklı nedenle fesih hakkı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme çerçevesinde belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin sona ereceği tarih veya bildirim süresi beklenmeksizin işçi tarafından derhal f...

Devamı

Uluslararası Alanda Faaliyet Gösteren İşverenin İşçi Sayısı, Farklı Ülkelerde de Olsa Aynı İş Kolunda Birden Fazla İşyerinde Çalışan Toplam İşçi Sayısıdır

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi bulunan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin geçerli nedene dayanma zorunluluğu vardır. Geçerli neden ise; işçinin davranışl...

Devamı

696 Sayılı KHK’ya Göre Kadroya Geçmek İsteyen Taşeron İşçilerin Davalarından ve Haklarından Feragat Etmeleri Gerekiyor mu?

Yeni KHK yayımlandı. Taşeron işçilere kadro konusunun detayları belli oldu. OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşero...

Devamı

Ölümle Sonuçlanan İş Kazası Nedeniyle Kimler Manevi Tazminat Talep Edebilir?

İş kazasının tanımı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda tanımlanmıştır. MADDE 13- ‘’İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ...

Devamı