Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: ankara işçi avukatı

İşe Girerken İşçinin Sigara İçmeyeceğini Taahhüt Etmesine Rağmen, Ara Dinlenmelerde Sigara İçmesi İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkânı Verir Mi?

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği durumlar İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Haklı nedenle fesih halleri şu şekildedir; İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sö...

Devamı

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Akdinin Feshi Geçerli Fesih Midir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, da...

Devamı

Fazla Çalışma Sebebi İle İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Feshi Haklı Fesih midir? İşçinin Tazminat ve İşçilik Alacaklarını Talep Etme Hakkı Var mıdır?            

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla Çalışma ise Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati...

Devamı

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi Haklı Feshe Yol Açar Mı?

İşçi ve işverenin aralarındaki iş akdini süreli fesih adını verdiğimiz bildirim süresi vermek suretiyle sona erdirmesinin yanı sıra İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerindeki fesih sebeplerine dayanarak haklı nedenle derhal fesih yapması mümkündür. İşçinin derhal fesih seb...

Devamı

İşçinin İş Yerine Alkollü Bir Şekilde Gelmesi Haklı Fesih Sebebi midir?  

Son dönemlerde işverenler bazı işçilerinin iş yerine alkol alıp gelmelerinden yakınmakta ve bazen bu sebeple de alkolün etkisiyle iş yerinde bazı zararlar meydana gelmektedir. İşverenler ise işçilerini uyarmalarına ve çeşitli şekilde bu durumların önüne geçmek istemesine rağmen başaramamaktadır....

Devamı

Sağlık Nedeni İle Sık Sık Rapor Alınması İşverene İş Akdini Haklı Nedenle Feshetme Hakkı Verir mi?  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen nedenl...

Devamı

İşçinin İşi Gereği Gittiği Yerde Otel Odasında Konakladığı Sırada Kalp Krizi Geçirerek Ölmesi İş Kazası mıdır?

İş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

“ İş kazası; a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigor...

Devamı

Aynı İş Yerinde Çalışan İşçiler Birbirlerine Tanıklık Yapabilirler mi?

Günümüzde İşçilik Alacaklarına ilişkin davalarda tanık delili çok öneme sahiptir. Zira işverenler, işçilere oranla daha fazla imkana sahip olması ve bunun yanında işçilere çeşitli evrakların bilgisizliklerinden faydalanarak imzalatılması uygulamada çok sık rastlanılan bir durumdur. İşçilerin karş...

Devamı

İşçi, İş Akdini Feshederken İleri Sürdüğü Fesih Nedeni İle Bağlıdır, Daha Sonra Bu Nedeni Değiştirerek Akdin Feshine Başka Bir Gerekçe Gösteremez

Uyuşmazlık, yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli şartları tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları koşulunu taşımasına rağmen ailevi nedenlerle istifa ediyorum diyerek iş akdini fesheden işçinin sonradan fesih nedenini değiştirip değiştiremeyeceği noktası...

Devamı

Hangi Durumlarda İş Kazasının Varlığından Söz Edilebilir?

İş kazasının tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde, "İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması" üst başlığı altında şu hükümlerle iş kazasının tanımı yapılmıştır. Buna göre;

Devamı