Taahhüdü İhlal Suçu Ve Unsurları

Taahhüdü ihlal suçu İcra İflas Kanunu madde 111’ de düzenlenmiştir.

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ NEDİR ?

Taahhüt sözleşmesi, alacaklı ve borçlunun bir araya gelerek icra müdürü nezdinde borcunu düzenli bir şekilde ve taksitler halinde ödeyeceğinin sözünün yazılı bir şekilde verilmesidir. Daha kısa ifade etmemiz gerekirse taahhüt sözleşmesi borçlunun borcunun taksitlendirilmesi anlamını taşır.

TAAHHÜDÜN İHLAL EDİLMESİ NE ANLAM TAŞIR ?

Borçlu icra müdürü nezdinde vermiş olduğu sözünü tutmayıp borcunun taksitlerini ödeyemezse taahhüdünü ihlal etmiş olur. Bu durumda ise alacaklının yapacağı iş “ihlal davası “açmaktır.

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN CEZASI NEDİR ?

Taahhüdü ihlal suçunun cezası kanunumuzda düzenlenmiştir. Buna göre ödemelerini herhangi bir neden yokken aksatan borçlunun cezası 3 aya kadar tazyik hapsi olacaktır. Borçlu tazyik hapsine başlandıktan sonra borcun tamamını veya o zamana kadar yatırmak zorunda olduğu kısmı öderse tahliye edilir. Ödemelerini yeniden aksatırsa hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak aynı borç için 3 aydan fazla tazyik hapsi verilemez.

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR ?

Taahhüdü ihlal davasının suçun oluştuğu tarihten itibaren 1 yıl ve suçun öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay geçmeden açılması gerekmektedir.

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR ?

  1. Borçlu hakkında geçerli ve kesinleşen bir icra takibi bulunmalıdır.
  2. Borçluyla, alacaklının veya vekilinin ödeme konusunda icra müdürü huzurunda mutabakata varmaları gereklidir.
  3. Borç para borcuna ilişkin olmalıdır.
  4. Ödeme taahhüdünde borçlu tarafından ödenecek toplam miktarın rakamsal olarak açıkça gösterilmesi ve tarafların bu miktar üzerinde anlaşmaları gerekir. Her ne kadar takip talebinde borç miktarı belirtilmekteyse de bu yeterli olmayıp taahhütte bulunulduğu esnada, işleyen ve işleyecek faiz, vekâlet ücreti, icra harç ve giderleri belirlenmeli ve böylece borçlunun taahhüdüne esas olan miktar saptanmalıdır.
  5. Borcun ödenmesine ilişkin taksitler ile taksit miktarı, tüm borcu karşılayacak, infazda tereddüt yaratmayacak şekilde olmalı ve herhangi bir kayıt ve şarta bağlanmamalıdır.

YALNIZCA ÖDEME EMRİNDEKİ MİKTAR GÖSTERİLEREK TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR Mİ ?

Yalnızca ödeme emrindeki miktar gösterilmek suretiyle yapılan taahhüdün hukuki bir geçerliliği yoktur. Yukarıda belirtmiş olduğumuz unsurları taşıması gerekir.

İCRA DOSYASINDAKİ BORÇLUNUN YAKINI TAAHHÜTTE BULUNABİLİR Mİ ?

Taahhütte bulunan kişinin, icra dosyasındaki borçlu olması gerekmektedir. Borçlunun herhangi bir yakını borçlu adına böyle bir taahhütte bulunamaz. Bulunsa dahi bu bir taahhüt sözleşmesi değil borçlunun borcunu üstlenme olur ki onun şartları farklıdır.

Benzer yazılar :

Kira uyarlama ve kira tespit davaları sonucunda verilen kararlar kesinleşmeden icra takibine konulabilir mi?

KİRA UYARLAMA DAVASI NEDIR? Kira uyarlama davası, Türk Borçlar Kanunu madde 138’de düzenlenmiş olup özetle; sözleşmenin yapım aşamasında taraflarca varlığı bilinmeyen,...

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Çocuğun Seçimi Önemli midir?

Eşler arasında görülmekte olan bir boşanma davasının temel sonuçlarından biri de (müşterek çocuğun varlığı halinde) velayet hakkının taraflardan hangisine verileceği...

Yeni İnfaz Yasasının Getirdikleri

Öncelikle “İnfaz” kelimesinin tanımını yapmak gerekirse; infaz sözlük anlamıyla “yerine getirme” demektir. İnfaz, Mahkemelerce verilen ve kesinleşen ceza ve güvenlik...

Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi (Temerrüt Nedeniyle Tahliye)

Kiralanan taşınmazın, kira borçlarının ödenmemesi sebebiyle tahliye edilmesinin uygulamada iki tane yolu vardır. Bunlardan ilki ve icra yoluyla tahliyeye nazaran daha zahmetli...