Sigortasız çalıştırılan işçinin hakları nelerdir? (Hizmet Tespit Davası)

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR ?

Hizmet tespit davası, sigorta bildirimi yapılmadan ve sigorta primi yatırılmadan veya eksik yatırılarak çalıştırılan kişinin (işçi) bu durumu öğrendikten sonra sigortasız çalıştığı dönemi sigortalı hale getirmek için açtığı davadır. Hizmet tespiti davasında, davacının sigortalılığını ortaya koyan iş sözleşmesine bağlı çalıştığı ispat edilmelidir. Ancak iş sözleşmesi ile çalışmanın da sigortalı sayılacak işlerden olması gerekir.

HİZMET TESPİT DAVASI KİM TARAFINDAN VE KİME KARŞI AÇILIR ?

Hizmet tespit davası işçi veya mirasçıları tarafından İşveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açılır. İşveren tüzel kişiyse (örneğin şirket) tüzel kişilik yasal hasım olup, ortaklar aleyhine dava açılamaz.

HİZMET TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR ?

Hizmet tespit davasında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

HİZMET TESPİT DAVALARI NE KADARLIK BİR SÜRE İÇERİSİNDE AÇILMALIDIR ?

İşçinin hizmet tespit davasını hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde açması gerekir. İşçinin ölümü halinde mirasçıları ise işçinin öldüğü tarihten itibaren 5 yıl içerisinde açmalıdırlar. Burada bahsi geçen süre hak düşürücü süre olup bu süre geçtikten sonra açılan davalar dinlenemez.

HİZMET TESPİT DAVASINDAN FERAGAT EDİLEBİLİR Mİ ?

Hizmet tespit davaları kamu düzenini ilgilendirdiği için, davadan feragat edilmesi hüküm doğurmaz. Çünkü kişi sosyal güvenlik hakkından vazgeçemez.

HİZMET TESPİT DAVASINDA NELER DELİL OLARAK KULLANILABİLİR ?

 • Sigortalının iş yeri sicil dosyası,
 • Tanık,
 • İşveren nezdindeki iş yeri dosyası,
 • İşverenin mesleki kuruluş kaydı,
 • Dernek ve esnaf sicil kaydı,
 • Sanayi ve ticaret odası kayıtları,
 • İmzalı ücret bordroları,
 • Bilirkişi
 • Yemin

DAVALILARIN DAVAYI KABUL ETMESİ DURUMUNDA DAVA GÖRÜLÜR MÜ?

İşveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetin geçtiği süreyi ve ücret düzeyini kabul etseler de dava kamu düzeniyle ilgili bulunduğundan hakimin araştırmaya devam ederek gerçek durumu tespit etmesi gerekir.

HİZMET TESPİT DAVASINI AÇABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR ?

 • İşyerinin niteliği kanun kapsamında sayılanlardan olmalıdır.
 • Hizmet işverenin iş yerinde görülmüş olmalıdır.
 • Hizmetin sigortasız olmuş olması ve Kurumca bunun tespit edilmemiş olması gerekir.
 • Tespit davasının konusu analık, hastalık gibi kısa vadeli sigortalar değil, uzun vadeli sigortalardan olması gerekir.
 • Görülen hizmetin üzerinden 5 yıl geçmeden hizmet tespit davasının açılmış olması gereklidir.

 

HİZMET TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

 

DAVACI                   : A****K****

 

VEKİLİ                     : Av.****

 

DAVALI                    : 1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

2-****** Güzellik Salonu

 

KONU                       : Hizmet tespiti talebimizi içeren dava dilekçesidir.

 

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilim davalıya ait iş yerinde 12.08.2017-12.08.2019 tarihleri arasında asgari ücretle işçi olarak çalışmıştır. İşveren davacının işe giriş bildirgesini 12.08.2018 tarihinde kuruma vermiştir. Daha sonra çalışmayı tam olarak kuruma bildirmeyip primleri düzenli ödemediğinden tüm süre çalıştığının tespiti amacıyla dava açma zaruretimiz doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, HMK ve ilgili sair yasal mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER:  Sigortalının iş yeri sicil dosyası, tanık, işveren nezdindeki iş yeri dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı

 

NETİCE VE İSTEM           : Yukarıda açıklamış olduğumuz ve resen gözetilecek nedenlerle;

 1. Davamızın KABULÜNE,
 2. Müvekkilin davalıya ait iş yerinde 12.08.2017-12.08.2019 tarihleri arasında asgari ücretle çalıştığının TESPİTİNE,
 3. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine,

Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. ****

 

Benzer yazılar :

Tüketicilerin Sıklıkla Karşılaştığı Problemler Ve Tüketicinin Hakları

TÜKETİCİ KİMDİR ? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki tanıma göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla mal ve hizmet alımı...

Tarım arazisi bölünebilir mi? Miras kalan tarla nasıl paylaştırılır?

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE DÜZENLEME ALANI 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; toprağın...

Trafik Kazaları – Güvence Hesabı

TRAFİK KAZALARINDA GÜVENCE HESABI NEDİR? GÜVENCE HESABININ AMACI NEDİR? Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlarla ilgili belirlenmiş olan birtakım hallerin...

Zina Yapan Eşin Katılma Alacağı Kaldırılabilir

ZİNA YAPAN EŞİN KATILMA ALACAĞI KALDIRILABİLİR (TMK md 236/2) Zina kanunumuzda mutlak boşanma sebebi sayılmıştır. Mutlak boşanma sebebi ise artık eşinin...