Ödenmeyen senet nasıl tahsil edilir ?

SENET NEDİR ?

Senetin ne olduğuna baktığımızda; iki kişi arasında düzenlenen, bir şeyi yapmaya veya bir borcu ödemeye ilişkin kıymetli evrak olduğunu söyleyebiliriz. Senetler ticari faaliyetleri kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda, satılan bir mal veya hizmetin tutarının peşin ödenmeyip gelecekte bir tarihte ödenmesinin kararlaştırılması ve bunun belgelenmesidir.

Senet dediğimizde kanunda üç çeşit senetten söz edilmektedir. Bunlar ; çek, bono ve poliçedir. Her birinin özellikleri birbirinden farklıdır. Biz senet dediğimizde daha çok bonoyu kast etmekteyiz. Çünkü uygulamada en çok bono kullanılmaktadır. Bonoda ise kısaca alacaklı, borçlu ve vade bulunmaktadır.

SENET ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR ?

Alacağı için elinde bir senet olan kişi senetteki miktar ödeme zamanı gelmiş olmasına rağmen ödenmemişse bunun için hukuki yola başvurabilir. Bu aşamada icra hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmak önem arz etmektedir.

İCRA YOLUYLA TAKİP NASIL YAPILIR ?

  1. Takip Talebi

Alacaklının elinde bir kambiyo senedi (senet ) varsa bunun için takip başlatmak istiyorsa öncelikle elindeki senedin aslıyla birlikte icra dairesine başvuracak ve takip talebinde bulunacaktır. İcra müdürü ise bu talebi aldığında;

  • Senedin kambiyo senedi olup olmadığını,
  • Takipte bulunan alacaklının bu yola başvurma hakkı olup olmadığını,
  • Senedin vadesinin gelip gelmediğini.

İnceleyecek ve bu unsurları taşıyorsa icra müdürü takip talebinin gereğini yerine getirmek zorundadır.

  1. Ödeme Emri

İcra müdürü, yukarıda belirtilen incelemeyi yaptıktan sonra, gerekli şartlar oluşmuşsa borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrinin içeriğinde, borçlunun borcu ve takip masraflarını 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemesi, itirazları varsa bunu da 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirmesi gerektiği yer alır.

BORÇLU İTİRAZ ETMEZSE NASIL BİR YOL İZLENİR ?

Borçlu kanunda belirtilen 5 günlük süre içerisinde borca veya imzaya itiraz etmezse de hemen borçluya karşı takibe devam edilemez. Çünkü kanunda borçlunun borcu ödemesi için 10 günlük süre tanınmıştır. Bu durumda 5 gün daha beklenmelidir.

Bu kalan 5 günlük süre bitiminde borçlu borcu ödemezse mal beyanında bulunmak zorundadır. Borçlu bunu da yapmazsa hakkında takibe devam edilip malları haczedilebilecektir.

Benzer yazılar :

Cevap Dilekçesi Vermeyerek Delil Bildirmeyen Davalı Delil Bildirme Hakkını Kaybeder

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20.04.2016 tarihinde vermiş olduğu kararında; cevap dilekçesi vermeyerek delil bildirmemiş olan davalı, gerek asıl ispat gerekse...

Trafik Sigorta Poliçelerinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmeden önce Yargıtay’ın yerleşik kararlarında Kasko Sigortası, zorunlu mali mesuliyet sigortası yönünden görevli...

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Birlikte Yaşamaya Devam Etmesi Halinde Dava Reddedilir Mi?

Türk Medeni Kanunun 166/1. maddesi uyarınca boşanmaya karar verilebilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış...

Son Değişikliklerle Trafik Kazalarında Araç Değer Ve Kazanç Kaybı Talepleri

Birçok insanın son yıllarda bildiği ama çok da atladığı bir konu araçlarda değer kaybı. Birçoğumuz kaza geçirdiğimizde yalnızca aracı tamir...