Hi, How Can We Help You?

Kredi Kartından Nakit Çekim ...

Kredi Kartından Nakit Çekim Ücreti Alınması

Kredi kartını yalnızca alışverişlerde ödeme yapmak için kullanmıyoruz, nakde ihtiyacımız olduğunda ATM’lerden nakit avans çekerek adeta günü kurtarabiliyoruz. Kredi kartıyla POS cihazından ödeme yaparken fazladan bir ücret kesilmediği ancak ATM’lerden nakit avans çekerken ‘işlem ücreti, komisyon ücreti, nakit çekim ücreti’ ve benzeri adlarla bir ücret kesildiği gözünüzden kaçmamıştır.

Ekim 2018 itibariyle bankaya göre 8-12 TL arasında değişen bu nakit avans komisyonunun hukuki temeli var mıdır? Tahsil edilmiş bu komisyon ücreti için bankaya karşı hukuki bir yola başvurulabilir mi?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2014/24091 Esas No, 2014/41793 Karar No ’lu kararında ilk derece mahkemesinin nakit avans çekim komisyonunun iadesine hükmettiği kararı BOZMUŞTUR;

‘Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı davalı bankaya ait kredi kartından 09.06.2010 ve 28.05.2012 tarihleri arasında hızlı para çektiğini, hızlı para hizmet bedeli adı altında toplamda 2.683,84 TL kesinti yapıldığını, yapılan tüm kesintilerin haksız ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğunu, kesilen toplam 2.683,84 TL’nın ödeme tarihinden itibaren en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hüküm davalı bankaca temyiz edilmiştir.

Kredi kartı tüketicilere mal ya da hizmetleri edinme karşılığı nakit para taşımalarına gerek kalmaksızın ödeme yapabilme, nakde ihtiyaç duyulduğunda da ATMler kanalıyla para çekme imkanı vermektedir. Bu haliyle kredi kartı bir yönüyle ödeme aracı, diğer yönüyle de bir kredi aracı niteliğindedir. 5464 sayılı kanunun 24/3 .maddesine göre kartla mal veya hizmet satın alınmasında; kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.

Somut olayda davacı kredi kartı ile nakit avans çekimi dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı nakit çekim komisyonunun iadesini istemiştir. Hemen belirtmek gerekir ki bankalar ticari kuruluşlar olup, amaçları kar elde etmektir. Bankalar tarafından tüketici kredilerinden herhangi bir zorunlu masraf ve gidere ilişkin bulunmayan, bir başka anlatımla karşılığı olmadan, yapılan kesintilerin iade edilmesi gerektiği hususu Dairemizin istikrarlı uygulamasıdır. Ancak kredi kartı kullanmak suretiyle nakit avans çekilmesi halinde uygulanan nakit avans çekim komisyonu, bu nitelikte bir ücret değildir. Tüketici nakde ihtiyaç duyduğunda bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla bu krediye ulaşmaktadır. Banka, kart kullanıcısına ATM’lerden 24 saat kredi kullanma olanağı sağlamıştır. Bu hizmet, bankanın ATM cihazlarında her zaman belli tutarda bir nakit para bulundurması ve ne zaman kullanılacağını bilmediği bu meblağın faizinden yararlanmaktan vazgeçmesinin karşılığıdır. Nitekim somut olayda uygulanma imkanı yok ise de 6502 sayılı Kanuna göre çıkarılan 03.10.2014 tarih 29138 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te ücret alınması mümkün olan EK-1 numaralı “Ürün ve Hizmet Sınıflandırması” listesinde kredi kartları ile ilgili olarak “Nakit Avans Çekim Ücreti” alınabileceği belirtilmiştir.

Kaldı ki, davacıya her ay gönderilen kredi kartı ekstresinde taksitli avans ve hızlı para işlemleri, ödemeleri ve alınan işlem ücretiyle ilgili bilgi verilmiş, taraflar arasındaki 2010 yılında yapılmış kredi kartı sözleşmesinde de bu hususa açıkça yer verilmiştir. Kural olarak herkes dilediği şartlarda sözleşme yapmakta serbest olduğu gibi istemediği bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda da değildir. 5464 sayılı Yasanın 25/2. maddesine göre tüketici sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre “ahde vefa” ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorundadır. Bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 24,30 TL harcın istek halinde iadesine, 26.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.’

Söz konusu kararda tüketicinin nakit avans çekim komisyonu alındığını kredi kartı ekstresinde görmesine rağmen kredi kartını kullanması ahde vefa(sözleşmeye bağlılık) ilkesine aykırı olduğundan nakit avans çekim ücretinin iadesi kabul edilmemiştir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bu içtihadı yerleşmiştir ve Esas No:2016/10346 Karar No:2018/3256 sayılı kararında ve Esas No:2014/36187 Karar No:2014/41794 sayılı kararlarında da ilk derece mahkemesinin iade kararını bozmuştur.

 

KAYNAKÇA:

 

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın