Kravat İndiriminin Kalkması Ve Yeni Gelen Değişiklikler

TÜRK CEZA KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA 27.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

27.05.2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler iyi hal indirimi , kadına şiddet , sağlık çalışanlarına şiddet gibi güncel konuları kapsamaktadır.

Kanuna göre TCK’daki takdiri indirim nedenlerine sınırlama getirilecek , Failin indirim almaya yönelik olarak mahkemede giydiği takım elbise , taktığı kravat gibi şekli tutum ve davranışları yapılan değişiklikle takdiri indirim nedeni sayılmayacaktır. Kadına ve sağlık personeline şiddetle mücadele etmek amacıyla yapılan değişiklikler doğrultusunda işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak, aynı zamanda kadına karşı işlenen kasten yaralama , kasten öldürme, tehdit, işkence ve eziyet suçlarında uygulanacak olan hapis cezalarında arttırıma gidilecektir. Yapılan diğer bir değişiklik ile de ısrarlı takip suç olarak nitelendirilecektir.

 1. Halk arasında kravat indirimi olarak anılan takdiri indirim nedenlerinde değişiklik : Failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışları , takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak .
 2. Kadına karşı işlenen yaralama suçlarında ceza alt sınırı altı ay olacak
 3. İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırı beş yıl olacak
 4. Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırı dokuz ay olacak
 5. Tehdit suçunun kadın karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırı dokuz ay olacak
 6. 6. Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusun sağlık hizmeti olması halinde verilecek ceza altıda bir oranında arttırılacak
 7. TCK’ya 123/A maddesi eklenerek ısrarlı takip suç olarak değerlendirilecek ve şikayete bağlanacak .

Bu maddeye göre “ Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.”  Suçun;

 1. a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,
 2. b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,
 3. c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi,

hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

 1. Tutuklama nedeni var sayılan katalog suçlardan silahla işlenmiş kasten yaralama suçundaki silah şartı kaldırıldı . Kadına ve sağlık personeline karşı işlenen kasten yaralama suçu ise tutuklama nedeni olarak düzenlendi
 2. Mağdur hakları kapsamında avukat görevlendirilmesine ilişkin kapsam genişletilerek , çocukların cinsel istismarı , ısrarlı takip suçları , kadına karşı işlenen kasten yaralama , işkence , eziyet suçları da kapsama eklendi .
 3. Israrlı takip suçunun uzlaştırma kapsamında olmayacağı düzenlemesi getirildi
 4. Katılan hakları kapsamında avukat görevlendirilmesine ilişkin kapsam genişletilerek , çocukların cinsel istismarı , ısrarlı takip suçları , kadına karşı işlenen kasten yaralama , işkence , eziyet suçları da kapsama eklendi .
 5. Sağlık çalışanlarıyla ilgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak .

Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir. Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır. Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

Benzer yazılar :

Trafik Kazalarında Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şekli ve Şartları

Sigortacılık Kanun’un 30. Maddesinde düzenlenmiş olan “TAHKİM” başlığı altında, sigortadan tahsil edilecek alacak kalemleri ile ilgili olarak adli yargıya ek...

İtirazın İptali Davaları

İlamsız takiplerde, borçluya ödeme emrinin tebliği ile 7 gün içerisinde borcun ödenmesi gerekir, aynı zamanda bu süre içinde takibe itiraz...

Terk Nedeniyle Açılacak Boşanma Davalarının Şartları Nelerdir?

Terk nedeni, Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde yer almaktadır. Madde içeriği şu şekildedir : Terk – Madde 164 : ‘Eşlerden biri,...

Eşe Ait Ses ve Görüntü Kayıtları Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilir mi?

EŞE AİT SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARI BOŞANMADA DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Eşlere ait ses kayıtları ve görüntüler, evlilik süreci ve boşanma...