Blog & Haberler

Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi (Temerrüt Nedeniyle Tahliye)

Kiralanan taşınmazın, kira borçlarının ödenmemesi sebebiyle tahliye edilmesinin uygulamada iki tane yolu vardır. Bunlardan ilki ve icra yoluyla tahliyeye nazaran daha zahmetli olan ve uzun zaman alanı: bir kira dönemi içerisindeki iki haklı ihtarda bulunmaktır. Bu yolda bir kira dönemi içerisinde ödenmeyen kiralar için iki kez ihtarda bulunmak gerekecektir. Bu ihtarların herhangi bir nitelikli şekil şartı olmasa da içeriğinin tespiti açısından noterden yapılması önemlidir. Bir diğer yol ise daha pratik olan ödenmeyen kira borçları hakkında tahliye talepli icra takibi başlatarak, borçluyu temerrüde düşürme yoluyla tahliye edilmesi olacaktır.

Kiralanan, taşınmazın icra yoluyla yani temerrüt nedeniyle tahliyesinin iki pratik faydası vardır. Bunlardan ilki, kira alacağına ilişkin başlatılan takibin ihtar sayılacağı, diğer bir ifadeyle aynı noter kanalıyla borçlu kiracıya ihtar çekiliyormuş gibi hüküm doğuracağı ve ilk olarak aktarılan iki haklı ihtara dayanma imkânının da doğacağıdır. İkinci pratik yol ise, bu yola başvurarak tahliye henüz gerçekleşmeden dahi alacağa karşı haciz yoluna gidilebilmesi ve alacağın tahsili için gerekli tedbirlerin uygulanması olacaktır. Burada önemli bir husus atlanmamalıdır. İcra daireleri ve bazı icra mahkemeleri damga vergisi konusunda titiz davranmaktadır. İşyeri kiralarında bazı icra daireleri, damga vergisini yatırılmadan icra takibini başlatmamakta, hatta bazı icra mahkemeleri de karar vermemektedir. Özellikle kiralanan işyerleri hakkında, tahliye talepli takip başlatırken bu hususa dikkat edilmelidir.

Uygulamada 7/30 icra takibi denilen bu yolda öncelikle icra dairesinde bir icra takibi başlatılacak ve borçlu/kiracı için ödeme emrinde “7 gün içerisinde borç ödenmezse haciz yapılacağı ve 30 gün içerisinde tüm kira borcu fer’ileri ile birlikte kapatılmazsa kira sözleşmesinin fesholunduğu ve kiralananın tahliye olunacağı” ihtar edilecektir. Buradaki 7 günlük süre ilamsız icra takiplerindeki genel haciz süresidir. Ancak 30 günlük süre İcra İflas Kanunu’ndan kaynaklanmaz. Bu süre 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu 315. Madde:

“Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Burada borçlu kira bedeli ve üzerine düşen aidat yükümlülükleri, icra masrafları gibi alacakların tamamını otuz (30) gün içerisinde ödemelidir. Kiracı tüm borcu ödemediği takdirde temerrüt nedeniyle kira sözleşmesi bitecektir. Otuz (30) günlük süre sadece konut ve çatılı işyerlerinde öngörülmüştür. Bunlar dışındaki kiralananlarda temerrüt nedeniyle tahliye için yalnızca on (10) günlük süre verilmesi yetecektir.

Burada önemli bir nokta yedi (7) günlük haciz süresi aynı zamanda borçlunun itiraz süresidir. Borçlu bu (7) gün içerisinde borca itiraz ederse takip durur. Eğer itiraz sadece borca itiraz şeklindeyse, yani imzaya itiraz edilmemişse, bu durumda icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılmalıdır.

İcra  İflas Kanunu Madde 269/c – (Ek: 538 – 18.2.1965 / m.110):

“Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeye mecburdur.

Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkârı halinde 68 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

İcra mahkemesin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi lâzımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanibilir.

Borca itiraz edilmiş ancak imzaya itirazda bulunulmamışsa; artık İİK 68. Maddede yer alan imzası ikrar edilmiş bir belge vardır. Bu davada, borçlu/kiracı, borcu/kirayı ödediğine dair evrak sunamazsa itiraz kaldırılacaktır. Uygulamada bir çoğu, yazılı kira sözleşmesi kurulmuş olmasına karşılık, imzası inkâr edilmeyen kira sözleşmelerine karşın itirazın kaldırılması yoluna değil de; daha uzun ve masraflı olan itirazın iptali yoluna başvurmaktadır.

Ödeme emrinin, borçluya tebliğinden itibaren 30 günlük süre dolmuş ve borcun tamamı halen ödenmemişse, bu durumda kira kontratı kiraya veren tarafından feshedilmiş olur. Bundan sonra İcra Mahkemesi’nde ikame edilecek “temerrüt nedeniyle tahliye davası” açmak gerekecektir. Hemen, belirtmek gerekir ki bu dava bir tespit davasıdır ancak eda hükmünü de kapsar. Yani mahkeme sadece bu davada temerrüt nedeniyle tahliye şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyecektir. Bunlar kısaca: “1- Usule uygun ve geçerli bir takip başlatılmış ve usule uygun bir ödeme emri tebliğ olmuş mu? 2- Ödeme emri tebliğ edilmiş ve üzerinden 30 gün geçmesine rağmen borcun tamamen ödenip ödenmediği?” meseleleridir. Bu şartlar gerçekleştiği mahkemece, icra dosyası üzerinden, tespit edildiğinde tahliye kararı verilecektir. Bununla birlikte borçlu ancak, borcun tamamen ödendiğine ilişkin alacaklının imzasına sahip bir belge sunarak ve mahkemece incelenmesi sonucu alacaklıya ait olduğu kanaati oluşan bir ödeme veya ibra gibi belgelere dayanabilecektir. Hemen belirtmek gerekir ki bu belgeler, 30 günlük sürenin bitmesinden evvel borcun tamamen kapatıldığına yönelik olmalıdır. Diğer bir ifadeyle borçlu ödeme emrinin kendine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinden tüm borcu kapatmamış olursa, bu süreden sonra dava açılana kadar ve tamamlanana kadar borcu ödemiş olması, tahliyeyi etkilemeyecektir. Zira 30 günlük süre sonunda kanunun belirlediği şartlarda kira akdi feshedilmiştir ve açılacak dava sadece tespit mahiyetindedir.

Uygulamada, yukarıda anılan iki husus mahkemece dosya üzerinden değerlendirildikten sonra açılan ilk duruşmada genellikle tahliye kararı verilmektedir. Kararın tefhim ya da tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde tahliye edilebilecektir. Diğer bir deyişle tahliye kararı; borçlunun yani kiracının huzurunda veya vekilinin yüzüne karşı okunmuşsa duruşmadan sonraki; eğer borçlu veya vekili yokluğunda verilmişse tebliğinden sonraki 10 gün geçmesiyle yerine getirebilecektir. Tahliye için icra tahliye harcının yatırılması ve eğer borçlunun eşyaları götürecek yeri yoksa 6 aylık yed’i emin deposu ücreti ve nakliyenin hazır edilmesi önemli hususlardır.

Kiralanan taşınmazın icra yoluyla (temerrüt nedeniyle tahliyesi)’ne ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları kısaca sayacak olursak: 1 – Mutlaka işyerlerinde damga vergisi yatırılmalıdır. 2 – İlamsız takiplerde herhangi bir belge sunmaya gerek olmamasına karşılık, mutlaka kira sözleşmesi, icra takibine dayanak olarak dosyaya sunulmalıdır. Bunun pratik manası İİK 68. maddedeki prosedürden faydalanabilmektir. 3 – İmza inkarı olmaması durumunda mutlaka 269. maddedeki yollama ile 68. Maddede yer alan itirazın kaldırılması yoluna başvurulmalıdır. 4 – Haczi kesinleştirildiği takdirde mutlaka haciz yapılmalıdır, çünkü borçlu/kiracınıza sonrasında uzun bir müddet ulaşamayabilirsiniz. 5 – Tahliye kararı eğer borçluya tefhim olunmuşsa yani yüzüne karşı verilmişse, tebliği beklemeye gerek kalmadan 10 gün içerisinde, icra dosyasına sunulacak karar ile tahliyeyi gerçekleştirebilirsiniz. 6 – Tahliye kararının verilmesinden sonraki 10 günlük süre şartı dolduğu an tahliye yapılabilinir, icra müdürlüğünün 2 hafta süre verilmeli beyanlarının yasal bir dayanağı yoktur. 7 – Tahliyeye gidildiğinde mutlaka yanınızda 6 aylık yed’i emin deposu ücreti ve nakliye masraflarına yetecek miktarda para bulundurulmalı ayrıca tahliye harcının mutlaka yatırılması gerekecektir.

Comments (45)

 • zeki kara cevap

  Selam Oğuzhan bey bende Zeki kara. 0507 632 62 12 …. 347 10 yılı doldurduğum sebebiyle tahliye edildim. Arazi Kiliseye Üzerindeki Tesis bana ait. Görüşelim.

  Aralık 10, 2019 , 7:46 pm
 • tayfun yiyenler cevap

  Tahliye kararını aldım toplam alacak 70000 lira devlet üstüne 3.500 harç istiyor. Bulamadığım için 2 aydır ne çıkartabiliyorum ne de paramı alıyorum.

  Aralık 31, 2019 , 5:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili olarak 530 202 23 26 No’lu telefondan Av. Oğuzhan KARA ile iletişime geçebilirsiniz.

   Ocak 7, 2020 , 2:58 pm
 • arif bağcı cevap

  3 nisanda ev aldım, içinde kiracı vardı. Kendim kirada oturuyorum evi oturmak için aldım. İçindeki kiracı hazirana kadar oturmak istiyorum dedi bende 2-3 aylık kira sözleşmesi yapalım otur dedim ancak buna yanaşmadı. İhtiyaç nedeniyle oturmak istediğime dair ihtarname gönderdim (6 ay süre tanıyor kiracıya – bu nasıl bir kanun anlamıyorum). kiracıdan mayısın 10 una kadar sürekli telefonla arayarak kirayı istedim ama ödemedi. 10 mayısta kirayı ödemediği 30 gün içinde ödemezse temerrüt nedeniyle tahliye davası açacağımı ihtaren bildirdim. Mayısın 17 sinde nisanın kirasını ancak yatırdı. Şu an haziranın 12 si ve mayıs-haziran kiralarını yatırmadı, hep bir bahaneyle geçiştiriyor. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum. Tekrar ihtarname göndermeme gerek kalmadan bu süreci nasıl en kısa sürede sonuçlandırabilirim.

  Haziran 11, 2020 , 9:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kiraların ödenmemesi sebebiyle icra takibi başlatmanız ve aynı zamanda icra mahkemesinden tahliye istemeniz gerekiyor. Konu ile ilgili hukuki yardım almak için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz.

   Haziran 15, 2020 , 9:03 pm
 • Oğuzhan cevap

  Merhaba, kira sözleşmesi yapmadığımız kitacımızı 1. derece yakınım olan oğlumun evlenip konut ihtiyacı duyması sebebiyle 6 aydır çıkarmaya çalışıyoruz ama çıkmıyor. Bu süre içerisinde kirayı da vermemeye başladı. Hem ihtiyaç hem de kirayı vermemesi konulu ihtarname yolladım. Tavsiyeniz ve öngörünüz nedir, teşekkürler.

  Ağustos 19, 2020 , 6:54 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kiranın ödenmemesi hızlı bir tahliye sebebidir.Ömcelikle icra takibi başlatmanız gerekiyor.Iletisim no.05302022326

   Ağustos 21, 2020 , 8:00 pm
 • Doğan Sönmez cevap

  Merhaba, kiracımızdan 6 aydan beri kendi yakınımın barınma ihtiyacı nedeniyle evi tahliye etmesini iyi niyetle istedim bununla birlikte 5 aylık kira borcunu ve aidatını ödemiyor noter yoluyla bir ihtarname gönderildi tahliye talepli icra takibi başlatirsak 30 günlük kesinleşme süresi içinde kirayı öderse bu kez takip düşer mi? Yoksa tahliye aşamasına geçilebilir mi?
  Teşekkür ederim

  Eylül 9, 2020 , 7:59 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba 30 gün içinde öderse tahliye davası açamazsınız

   Eylül 16, 2020 , 5:18 am
 • Engin Anıl cevap

  Merhabalar,
  Oturma amaçlı bir ev aldık. 30 gun içinde “yeni iktisab ve tahliye talebiyle” ihtar çektik.
  Kiracı kirayı ödemedi, 30 gün içinde ödenmesi, aksi takdirde akdin feshi ve icra takibi konulu ihtar çektik. Önümüzdeki ayın kirasının gecikmesi durumunda da 2.haklı ihtarımızı çekicez.
  Durum bu iken, iki haklı ihtar üzerinden gitmek mi daha hızlı çözüm olur yoksa tapuyu aldıktan sonra çektiğimiz ihtar “yeni iktisab ve tahliye” uzerinden gitmek mi daha hızlı olur.
  Simdiden teşekkürler..

  Ekim 5, 2020 , 4:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   2 haklı ihtar daha hızlı olabilir

   Kasım 1, 2020 , 7:13 pm
 • Nihat cevap

  Merhaba ben işsiz kaldığım için 6 ay kira odeyemedim mahkeme ye gitti ev sahibi fakat sonra bütün kiraları ödedim mahkeme tahliye kararı verdi avukat ile anlaştık konutta oturmaya devam için fakat ben bütün kiraları zamanında ödediğim halde şimdi tahliye kararı çıkarttı bu konu ile ne yapabilirim itira hakķım varmı tahliye için geldiklerinde ne kadar süre var

  Ekim 25, 2020 , 3:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili olarak saglikli bilgi için dosyanızın detaylı incelenmesi gerekiyor hukuki yardım aliniz

   Kasım 1, 2020 , 6:48 pm
 • Tekin Hamza cevap

  5 yıldır bir derneğin lojmanında kiracıyım, 4 yıl boyunca kiralarımı makbuz karşılığı elden ödedim. Ancak son yıl dernek beni konuttan çıkararak oturduğum yeri dernek üyesinin bir yakınına vermek istiyor ve bu yüzden elden vermek istediğim kiraları bu kez bilerek almadılar ve bana banka hesap numarası da vermediler. Kanun nezdinde beni kirasını ödemeyen pozisyona soktular. Akabinde 2 kere ayrı ayrı icra davası açtılar. Ve ikinci icra davasının yasal 30 gün ödeme süresi dolmadan tahliye davası açtılar. Ben her 2 icra davasının ödemelerini yasal süre olan 30 gün içerisinde ve zamanında yaptım. Ama yine de hakkımda dava açılmış. Beni tahliye edebilirler mi?

  Ekim 31, 2020 , 10:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar yasal olarak 2 haklı ihtar tahliye sebebidir ama tabi.saglikli bilgi verebilmek için dosyanızı incelemek gerekir.

   Kasım 1, 2020 , 6:40 pm
 • MEHMET cevap

  Merhaba, almış olduğum gayrimenkul ile ilgili kiracı bizden önceki malik ile kontrat olup 5 yıl peşin ödedim diyerek evi tahliye etmemektedir.
  7-30 tahliye talepli icra takibi başlattık ve 17 Ekim Tarihinde tebliğ edildi 7 gün içerisinde itirazda bulunmadı ve 30 gün içinde kısmi ödeme yaptı icra hukuk mahkemesinde dava açtık tahliye edilmemesini gerektiren bir durum söz konusu olabilir mi teşekkürler.

  Kasım 20, 2020 , 11:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kısmi ödeme yapmak tahliyeyi engellemez davanızı iyi takip etmenizi öneririm

   Kasım 22, 2020 , 3:09 pm
 • Emre cevap

  Merhabalar yeni ev aldım aldığım evde ise yeni tasınan aile vardı 10 ay sözlesmeleri varmış daha rica ettiler yeni tasındık sözlesmemiz de var sizinle 10 ay sözlesme yenileyelim falan dediler iyi niyet gösterip kabul ettim tshliye taahhütnamesi sözleşme ve her ay icin seri senet aldım kendimde kiracıyım oradan gelen kirayla kendi kiramı ödüyorum ayrıyeten kredi ödüyorum tabii..2 ay düzensiz ödedi kasımın 5 inde vadesi olan kirasıni hala ödemedi atlatıyor sürekli tahliyede etmiyor icra talepli tahliye davası açsam kaç ay sürer ortalama ne kadar masrafı olur bana ve senetler hukuken ne kadar isime yarar tesekkürler

  Kasım 21, 2020 , 2:20 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar tahliye talepli icra takibi başlayabilirsiniz bu şekilde ortalama 3-4 ay icin de tahliye kararı almak mümkün olabilir diğer hususlarda görüşmek üzere 0530 202 23 26 nolu hattı arayabilirsiniz

   Kasım 22, 2020 , 3:08 pm
 • zekeriya cevap

  merhaba oguzhan bey, 3 ay önce babamdan miras kalan 6 katlı binada bana 8/3 hisse düştü.3 hissedarız abime 8/3 anneme 8/2 hisse düştü. binanın bir dairesinde annem bir dairesinde abim oturmaktadır.binanın 4 dairesinde kiracılar oturmaktadır. bana düşen 8/3 kira hissesini vereceklerini söylediler.ancak hiç vermediler.bende 30 gün önce noter kanalıyla ihtar çektim.yinede kira vermeyeceklerini söylüyorlar ne yapmalıyım.teşekürler

  Kasım 22, 2020 , 6:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kiracilara karşı alacak davası acabilor icra takibi başlatabilirsiniz.. Iletişim no:05302022326

   Aralık 5, 2020 , 12:41 pm
 • Abdullah Dizdar cevap

  İyi günler…..
  4 aydir kira alamamdan dolayi ihtar çektim
  Dava açmak için ikinci ihtarı beklemekteyim
  Tahliye davasinda kiraci yedi emin deposundaki esyalari nasil bir durum seyrediyor
  Aylarca almazsa ödeme durumu nasil gerçekleşiyor
  Almadigi surece bu depo ücreti ev sahibi tarafindanmi ödeniyor
  İlginiz için
  Teşekkürler

  Kasım 23, 2020 , 9:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kira odenmeemsi halinde icra takibi yoluyla tahliye daha avantajlı olur ücretli danışmanlık alabilirsiniz.Iletisim no.05302022326

   Aralık 5, 2020 , 12:38 pm
 • Sersar cevap

  merhabalar. işyeri kira borcuma13.odeme emrine itiraz ettim ve tahliye karari çıktı
  Benim davam biraz karışık 01.07.2019 tarihinde 13.icra ödeme emri ile kira borcuma dair işlem başlatıldı.Odeme emrinde tüm ferileriyle birlikte 62bin tlik borç tepligi edildi yalnız ödeme emrinde hangi ay hangi yıl nezaman ait bir açıklama yok alt alta sıralamış 2000 TL alacak 2000tl asıl alacak diye bu şekilde bı sayfa ödeme emri geldi Bende itiraz ettim çünkü benim işyerinde oturma sürem tebliğ tarihi itibariyle 19 ay ve aylık 2000tl Buna göre benim 19ay süresince hiç ödeme yapamamış görünüyor ve daha fazla bir ödeme emri var.
  Benim dükkan sahibim yurtdışında ikamet ediyor aylık ödeme ile sözleşme imzaladık.Fakat dükkan sahibi hersene yaz aylarında 3ay izne geliyor ve benden kira alacaklarını alıyordu bende imzave tutanak karşılığında Ayları belirgin bir dilekçe yazıp imzalatip ödeme yapıyorum.Çunku banka hesabına yada 3kisiye ödeme yapılmasını istemedi direk elden kendine ödeme istiyordu.1.senesinde bu şekilde ödeme yaptım bı sorun olmadı.2.sene başında işyeri sahibinden banka hesabı istedim çünkü geldiğinde kira borcu birikiyor ve ödeme sıkıntı yaşamayalım diye bana bankadan bir hesab aç sen gelene kadar ben o hesaba ödeme yapıyım geldiğinde de kalan ne kadar varsa onu elden yine ödeyim dedim ve kabul etti bana hesab no getirdi bende dediğim gibi bankaya dükkan sahibi gelene kadar ödeme yaptım .2019 yazında izne geldiğinde işyerime geldi benim artık kira takiplerimi avukata verdim o bakacak dedi başka gayri menkulleri ve işyeri olduğu takip edemiyorum yaşımdan dolayı dedi tamam dedim benim 9aylik kira borcum var sana 1aya hazirliyim gel al dedim tamam dedi gitti aradan 3 gün geçti beni avukatıyla icra ya vermiş ve tutar 62bintl.

  İlk mahkemede İtirazimda benim borcum var ama bu kadar değil 9 aylık borçtur başka borcum yoktur dedim karşı taraf kabul etmedi 2 senedir hiç kira vermeden oturduğunu beyan etti .Bende elimdeki dekontlari elden aldığı imzalı tutanakları mahkemeye sundum .Fakat mahkeme de bana tahliye karari ve icra inkar tazmitani hüküm verildi.İstinafa temyiz gonderildi.

  İstinaf kararı bozdu belgeler incelenmesi önceki mahkeyemeye kalmaksızın yeniden hüküm kurulması olarak geri gönderi.

  2.Mahkemede ilk duruşmasında bilirkişi raporu istendi rapor çıktı ve benim 7 aylık borcum olduğunu ve bu borclarinda dava devam ederken odedigim dekontlarda ödendi gini tesbit etti ve borcum olmadığını ve hatta 2 bintlde fazla ödeme yaptığımı beyan raporda acıkca belirtmiş.

  Ancak karşı taraf bu seferde beni temerrüt ten dolayı tahliyemi istedi şöyleki.Odeme emrinin ilk geldiği tarih 01.07.2019 ilk dava tarihi 01.08.2019 dan sonra 30.10.2019 tamamladığı gerekçesiyle 30gun ince ödeme yapmadığım için temerrütten yakaladı.Ve mahkeme temerrüt ten tahliye mi ve icra inkar tazminatı hükmetti icra inkar tutarında 7aylik kira tutarı 14bintlde değerlendir di Ve bana yine istinaf yolu göründü.
  Bu aşama da haklı olduğum halde haksiZ oldum.
  Şimdi.
  Kira borcumu anlaştığımız şekilde ödeyecekken icrayla karşılaştım Araştırmalarım sonucunda
  1. Kiranın nereye ödeneceği herhangi birsekilde belli olmamasi kira sözleşmesinde belli olmadığı için Mutad ödemeyeri
  2.Uslune uygun ödeme emri gonderilmediginden
  3.Hakli olduğum itirazım sonucunda 62 binden 14bine düşen ve bunuda odedigim halde.
  4.Likid kavramında belli olmayan tutarın uyuşmazlık olduğu halde
  5.Duruslutluk kavramında bana 62bintl dava açan ve davası kabul olan.
  6.Mahkemenin İcra hukuk mahkemesi olup olayın sadece (icra) kısmana bakan(hukuk)kısmını degerlendirmeyen.
  7.İcrada likid belli olmayan davada icra inkar tazminatı hükmeden.
  8.Temmerrut bu davada nasıl doğrulanmıştır.
  9.Ödeme emri iptal etmedi haksız zenginleşme onu acildi
  10.isteyen borçlusuna kafasına göre bir miktar belirleyip icraya verir ve kazanirmi.

  Aralık 2, 2020 , 8:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar hukuki yardım almanızda fayda var.Ucretli danışmanlık için randevu alabilirsiniz.Iletisim no.03122304614

   Aralık 5, 2020 , 12:21 pm
  • Mehmet güler cevap

   Merhaba bizden önce suriyeli uyruklu kişilere kiralanmış onlarda birbirlerine kiralamış kontrat yok çıkdiyorum çıkmıyo kirayı düzenli vermiyo neyapmalıyım

   Şubat 21, 2021 , 9:26 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Kira kontratının yazılı olması gerekmiyor kira ödememesi sebebiyle icra takibi başlatılıp tahliye istenebilir

    Şubat 25, 2021 , 8:34 am
 • Eren cevap

  Merhabalar
  Dukkan kıracısını cıkarmak uzere tahliye davası kararı onaylandı.Ancak 5 aydır kıra odemıyor ve meslektaslarınız dıyor kı eger uzerınde bır mal beyanı yok ıse alamayız.3.kısıler var ıse onlara hacız ıcın gıdebılırız dıyor.Iyıde 3.kısılerı ben bılmem.acıkcası hem bedavadan dukkanımda oturdu hem de borcunu vermeden elını kolunu sallayarak cıkıp gıdecek.Nasıl bır durum bılemıyorum ınsanlar cambaz olmus uzerıne sgk kaydı ya da banka kaydı yok ıse paralar havada kalacak.Bu konuda acık bır kanal yok mu mal sahıbının zararını karsılayacak?
  Gozden kacırdıgımız bırsey var mı acaba bılemıyorum?
  Konuyla ılgılı dıpnot olursa memnun olurum.
  Saygılarımla

  Ocak 6, 2021 , 1:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Borçlar Kanunundan kaynaklanan kiracının malları üzerinde kira alacağınız için hapis hakkınızı kullanabilirsiniz bunlar işyerindeki eşyalar olabilir .

   Ocak 9, 2021 , 9:08 am
 • Emre cevap

  Merhabala Oğuzhan Bey, içinde kiracısı olan ve kontratı temmuz ayına kadar devam eden bir evi satın alma niyetindeyim. Kiracılar civardaki 2021 ev kiralarına göre yarı yarıya ödeme yaptıkları için, evden kendi rızalarıyla çıkmak istemiyorlar. Evi alır almaz 1 ay içinde noterden ihtarname çeksem ve 6 aylık süreyi beklesem, tahliye davası açsam, bu davanın sonuçlanması aşağı yukarı kaç ayı bulur. Çok teşekkür ederim.

  Ocak 13, 2021 , 6:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba davanın süresi hakkında bir şey söylemek zor yoğunluğa göre değişir ortalam 1 yıl orda oturma ihtiyacınız varsa ihtiyaç nedeniyle tahliye davası acabilirsiniz

   Ocak 13, 2021 , 7:58 pm
 • Ali kıratlı cevap

  Merhaba. Kiracım 7 8 aydır kira ödemiyor. İşletmesi açık. Salgın sebebiyle anlayış gösterdik fakat daha fazla dayanamayacağım. Çıkmaya da yanaşmıyor.
  İcraa yoluyla tahliye etmek istiyorum. Sözleşmeye imza atan kişi vergi levhasını, dükkan açılışını akrabası üzerine yapmış. Bu icrada bir engel teşkil eder mi? Cevaplarsanız çok mutlu olurum, teşekkürler.

  Şubat 16, 2021 , 12:45 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye talepli icra takibi başlatabilirsiniz

   Şubat 18, 2021 , 5:35 pm
 • hakan cevap

  Merhaba 8 martta mahkemeden tahliye kararı çıktı. Gerekçeli karar çıktıktan sonra tebliğ olup tebliğden itibaren 10 gün sonramı icra yoluyla tahliye edebiliyoruz. süreç hakkında kısa bir bilgi veririmsiniz?

  Mart 17, 2021 , 9:16 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkeme kararını icra takibine koyup tahliye ettirebilirsiniz.Tabi ki 10 gün sure verilmesi gerekiyor

   Mart 29, 2021 , 6:47 pm
 • Hande cevap

  Merhaba

  Hali hazırda ihtiyaç nedeniyle açılmış tahliye davam var. Dün ilk duruşma vardı. Hakim izinli olduğu için yeni gün verilecek.

  Vaktinde İhtiyaç nedeniyle dava için sözleşme bitiminden evvel ihtarname ve ödenmeyen kiralar için icra gönderildi. Ekim 2020’den beri kiracıya örnek 13 gönderilerek 2 kere icraya verildi. Ancak hep 30 gün içinde ödeme yaptı.

  Şu anda da ödemesini yapmadığı iki icra var bekleyen. Birinin 30 gün süresi 2 nisan, diğerinin 12 Nisan’da dolacak. Tahliye davası daha uzun sürüyor. Süreci hızlandırmak adına, eğer 30 gün sonunda ödeme yapmazsa

  1- 30 gün sonunda İcra Mahkemesine Temmerrüd nedeniyle tahliye davası açabilir miyim?

  2- Borcun bir kısmını ödese bile, ödenmeyen kalan miktar için yine dava açabilir miyim? Atıyorum 2000TL borcu ama icraya 1500TL yatırdı. Ödenmeyen 500TL ile bile dava açma sansım var mı?

  3- Hali hazırda Sulh Hukukta İhtiyaç Nedeniyle davam olması icra mahkemesine dava açmama engel mi?

  4- İki haklı ihtar nedeniyle Sulh Hukuk’a dava açmak gerek diye biliyorum ama zaten ihtiyaç nedeniyle davam var ve süreç uzun. Temerrüd nedeniyle icra mahkemesine dava açmak süreci hızlandırmaz mı?

  Mart 17, 2021 , 2:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kapsamlı bilgi için ücretli danışmanlık alabilirsiniz

   Mart 26, 2021 , 8:05 am
 • Ayça Kayalar cevap

  Merhaba. Kiracımız yaklaşık 12 aydır kirasını ödemiyor, biz de uzun mahkeme, noter vb süreçlerinden geçerek nihayet tahliye kararıyla anahtarımızı teslim alabildik. Şimdi bize 2 ayrı icra takibinden 4bin + 8bin liralık borcu var. Taahhüt ettiği tarihte ödemediği bu borçları ödemesi için şimdi nasıl bir yol izlemeliyiz? Belli bi adresi de görünmüyor şu an sistemde… muhtemelen haciz edilebilecek maaşı eşyası da yok. Gerekirse hapis yatsın, bizi uğraştırdığının cezasını çeksin istiyoruz.

  Nisan 24, 2021 , 11:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İcra takibi baslatmaniz gerekiyor ama üzerine kayıtlı mal yoksa tahsil etmekte zorlanabilirsiniz

   Nisan 25, 2021 , 4:54 pm
 • Serkan yılmaz cevap

  Merhaba, ev satın aldım nisan 15 te çıkıcam diye sözleşme imzalattık kiracıya,eşine ben birde şahitin imzası mevcut sözleşmede ama 15 nisanda imzaladığı halde çıkmadı evden avukattan icra takibi başlattım şimdi nasıl bi yol izlemeliyim kendi evime geçemiyorum madurum yardımınızı bekliyorum

  Mayıs 3, 2021 , 12:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba icra takibinin sonucunu beklemeniz gerekiyor.Avukatinizla görüşmenizde fayda var

   Mayıs 13, 2021 , 7:41 pm
 • KENAN cevap

  Merhaba, kasım 2020 de hiç bir ay parayı aksatmayarak evini kiraladığım ev sahibim bana söylemeden evi satışa çıkarmış ben sonradan öğrendim sorduğumda nabız yoklaması yapıyorum falan dedi ve 10 gün kadar önce evi satmış. Yeni ev sahibi ile eve gelip rica ettiler taşınmam konusunda hatta eski ev sahibim taşınma masrafını ben karşılayacağım dedi herkesin önünde tekrar tekrar. Ben de o öyle söyleyince 1000 tl lik daireden çıkmayı kabul ederek 1700 tl aylıklı daire buldum. Fakat taşınma masrafını isteyince eski ev sahibim hiç param yok demeye başladı. Beni kandırdı. Bende beklemeye başladım. Sizce bunun yasal dayanağı var mıdır teşekkürler…

  Temmuz 7, 2021 , 3:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Aranizda protokol yapmış olsaydınız hak iddia edebilirsiniz

   Temmuz 25, 2021 , 9:21 am
 • Ayşe cevap

  Merhabalar biz 4 yıldır düzenli bir şekilde kırmızı ödedik sonra ev sahibi evi satılamaz dedi bizde satana kadar musade et dedik belki yeni alacak kişiyle anlaşır oturmaya devam ederiz dedik sonra kira kontratı otomatik olarak yenilendi fakat ev sahibi bize 2 ayrı icra açmış birisi tahliye kararı diğeri kira borcu olarak kararin geldiği gün adliyeye gidip itiraz dilekçesi sunduk ayrıca kira kontratı da tahliye sözleşmesi diye bir kağıtta esimin imzası varmış ki yok bize ait değil adli yardımlardan avukatlar dahi bu yazı ve imza size ait değil dedi dilekcemizde buna da yer verdik itiraz edildi karar durduruldu dediler eve geldik peki simdi bundan sonra nolucak onu bilmek istiyoruz lütfen ize yardımcı olun.

  Ağustos 9, 2021 , 7:32 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Konu ile ilgili ofiste danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 10:10 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir