İşyerinin Devredilmesi Halinde İşçilik Alacaklarında Sorumluluk Kime Aittir?

İşyeri veya bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile devralana geçer. İşçinin işyerindeki hizmet süresi ise devreden işveren yanında işe başladığı gün dikkate alınarak belirlenir. Bu anlamda işçinin kıdem tazminatı hesap edilirken işçinin devreden ve devralan işveren nezdinde çalıştığı süreler toplanmalıdır.

İş yerinin veya bir kısmının devri halinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan birlikte sorumludur. Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıldır.

Kıdem tazminatı açısından devreden işverenin sorumluluğu kendi dönemi ve işçinin devir tarihindeki son ücretiyle sınırlıdır.1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14.maddesinde devreden işverenin sorumluluğu hakkında herhangi bir süre öngörülmediğinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. Maddesinde öngörülen 2 yıllık sorumluluğa ilişkin süre kıdem tazminatı açısından geçerli olmayacaktır. Bu nedenle devreden işverenin, devirden itibaren iki yıldan fazla süre geçmiş olsa bile kıdem tazminatı alacağından sorumluluğu devam edecektir.

Feshe bağlı alacaklar olan ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacağından devreden işveren değil son işveren sorumludur. Ancak ücret, hafta tatili, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günleri alacağı bakımından devreden devralanla birlikte iki yıl dahamüteselsilen sorumludur. Ancak bu sorumluluk devir tarihinden önce doğmuş ve ödenmesi gereken alacaklar için söz konusu olup devir tarihinden sonraki çalışmalar için doğan alacak kalemlerinden devreden işverenin sorumluluğu bulunmamaktadır.Bu bakımdan devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır. 

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

Yargıtay7. Hukuk DairesiEsas No:2014/17109Karar No:2015/10958
K.Tarihi:3.6.2015 
 

‘’…İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluk bakımından taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 
İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları aynı yasanın üçüncü fıkrasında belirtilmiş, devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır. İşçi devrinde de aynı hükümler uygulanmaktadır.

Değinilen Yasanın 120 nci maddesi hükmüne göre, 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi halen yürürlükte olduğundan, işyeri devirlerinde kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yöntemi bakımından belirtilen madde hükmü uygulanmalıdır. Anılan maddeye göre, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde, işçinin kıdemi işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanmalıdır. Bununla birlikte, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları, işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

Bu açıklamalar ışığında, iş hukukunda işyeri devrinin işçilik alacaklarına etkileri üzerinde ayrıca durulmalıdır. İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden son işveren sorumlu olup, devreden işverenin bu işçilik alacaklarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır. 

Somut olayda; her ne kadar davalı şirketlerin müştereken ve müteselsilen sorumlulukları söz konusu ise de, gerek ihbar tazminatından ve yıllık izin ücretinden son işveren ..'nin sorumlu bulunması, gerekse davalı .. Şirketinin kıdem tazminatından işyerinin devrettiği 28/02/2011tarihine kadar o tarihteki ücret üzerinden fazla çalışma alacağından ise 04/03/2008-28/02/2011 tarihleri arasındaki dönem yönünden o tarihlerdeki ücretlere göre sorumlu olduğu gözetilerek davalı .. hakkında karar verilmesi gerekirken, bu davalının tüm alacaklardan diğer davalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuş olması hatalı olup davalı .. vekilinin bu yönü amaçlayan temyiz itirazı kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalı ..'ye iadesine, 03.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi…’’

www.hukukmedeniyeti.org

Benzer yazılar :

Haksız Tutuklama Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Ceza yargılamasında haksız ve uzun tutukluluk süreleri özellikle son dönemde üzerinde sıkça karşılaşılan bir konu haline gelmiştir. Beraberinde çokça tartışma...

İşyerinin Devredilmesi Halinde İşçilik Alacaklarında Sorumluluk Kime Aittir?

İşyeri veya bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş...

Valeye Teslim Edilen Aracın Valenin Kullanımı Sırasında Kaza Yapmasında Hukuki Sorumluluk

Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler, kendilerine bırakılan veya çalışanlarınca kabul edilen hayvan, at arabası, bunlara ait koşum ve benzeri...

Trafik Kazaları – Güvence Hesabı

TRAFİK KAZALARINDA GÜVENCE HESABI NEDİR? GÜVENCE HESABININ AMACI NEDİR? Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlarla ilgili belirlenmiş olan birtakım hallerin...