Hi, How Can We Help You?

İşe Girerken İşçinin Siga...

İşe Girerken İşçinin Sigara İçmeyeceğini Taahhüt Etmesine Rağmen, Ara Dinlenmelerde Sigara İçmesi İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkânı Verir Mi?

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği durumlar İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Haklı nedenle fesih halleri şu şekildedir;

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

 1. a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
 2. b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

 1. a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek,yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 2. b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
 3. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 4. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisinesataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 5. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 6. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 7. g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü,yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
 8. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

Yukarıda kanun maddesiyle belirlenen nedenler dışındaki bir nedenle işveren tarafından, işçinin iş akdinin sonlandırılması haksız fesihtir. İşçinin işe girerken belli taahhütler vermesi ve bu taahhütlere uyulmaması da işverene her koşulda haklı nedenle fesih imkânı hakkı vermemektedir. Verilen taahhüttün içeriği, yapılan işin mahiyeti, iş yerine olan etkisi, işçinin davranışı ve çalışma şeklini etkileyip etkilemeyeceği gibi durumların da kanun maddesiyle birlikte ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

            İşçinin işe girerken sigara içmeyeceğini taahhüt etmesi ve sonrasında iş yerinde ara dinlenmelerde sigara içmesi iş yerinin güvenliği ve sağlığını etkilemediği, işçinin performansını ve çalışma şeklini etkilemediği sürece işverene haklı nedenle fesih imkânı vermeyecektir. İşveren tarafından sigara içildiği gerekçesiyle iş akdinin sonlandırması haksız fesihtir ve işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma vs. gibi işçilik alacaklarına hak kazanır.

Konu ile ilgili örnek Yargıtay Kararı şu şekildedir;

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2014/29293K. 2016/3137K. T. 18.2.2016 

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 1. A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 05.04.2012-30.10.2013 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde satış danışmanı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek; kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 1. B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının fazla mesai alacağının bulunmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

 1. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği ve fazla çalışma yapmasına karşın ücretinin ödenmediği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatlarının reddine fazla mesai alacağının ise kabulüne karar verilmiştir. 

 1. E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Taraflar arasında feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

İşçinin iş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedilebilmesi için işçinin davranışının söz konusu maddede belirtilen nedenler kapsamında yer alması, ayrıca feshin ölçülülük ilkesi gereği davranışla da orantılı olması gerekmektedir. 

Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi işe girerken taahhüt etmesine rağmen ara dinlenme sırasında sigara içmesi nedeni ile feshedilmiştir. Davacının ara dinlenmede iken sigara içmesi iş güvenliğini tehlikeye düşürmediği gibi işin niteliğini de etkilememiştir. Diğer taraftan işin niteliği ve iş güvenliğini etkilemediği sürece işe girerken sigara içilmesi hususunda yasak getirilmesi ayrımcılık nedenidir.

Davacının bu davranışına fesih gibi ağır bir sonucun bağlanması ölçülülük ilkesine de aykırıdır.İşveren feshi haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

 1. F) SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir