Hi, How Can We Help You?

İşçinin İşi Gereği Gitti...

İşçinin İşi Gereği Gittiği Yerde Otel Odasında Konakladığı Sırada Kalp Krizi Geçirerek Ölmesi İş Kazası mıdır?

İş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

“ İş kazası;
a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.”
Sosyal Sigortalar Kanunu uygulaması bakımından bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için beş unsurun gerçekleşmesi gerekir.
• Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
• Sigortalının yer ve zaman itibariyle kazaya uğraması,(iş yeri veya iş yeri sayılan yerlerde)
• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniylesigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle kazaya uğraması,
• Kazalının hemen veya sonradan cismani (bedenen veya ruhen) özre uğraması,
• Kazada nedensellik bağının bulunmasıdır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesinin c bendinde de belirtildiği gibi Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen olaylar da iş kazası sayılmaktadır. Bu nedenlerle çalıştığı iş yerinden görevli olarak gönderildiği iş yerinin sınırları dışında yurt içinde -yurt dışında gece otelde konakladığı sırada kalp krizi geçirerek ölen kişinin de iş kazası geçirdiğinin kabulü gerekir.
İşverenler, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalıklarına tutulan işçiye veya bu nedenle yaşamını yitiren işçinin desteğinden yoksun kalanlara maddi ve manevi tazminat ödemek durumunda kalabilirler.
Konu ile ilgili örnek Yargıtay Kararı şu şekildedir.

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2009/6341K. 2010/4758K.T 26.4.2010
“Davacılar, murisi Atilla’nın ölüm olayının iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davacı ile davalılardan kurum vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Dava, davacıların miras bırakanı Atilla’nın K… A.Ş’nin tır şoförü olarak görevli gönderildiği yurt dışında gece otelde konakladığı sırada kalp krizi sonucu ölüm olayının iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın davalı SGK yönünden kabulüne davalı işveren yönünden reddine karar verilmiştir.
Uyuşmazlık dava konusu olayın davalılar yönünden, iş kazası olup olmadığı yönündedir.
Davanın yasal dayanağı mülga 506 Sayılı Kanun’un 11/A-c, 5510 Sayılı Kanun’un 13-c maddesinde: “…sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda” meydana gelen olay iş kazası sayılmıştır. Somut olayda davacılar murisinin 22.10.2002 tarihinden 03.10.2006 ölüm tarihine kadar davalı işveren işçisi olarak çalışmasının Kuruma bildirildiği, sigortalının olay günü görevi gereği Türkiye’den yüklenen yükü yurt dışında yerine ulaştırmak üzere 03.10.2006 tarihinde Arnavutluğun Tiran şehrinde gece molası verip sabahleyin yola çıkmak üzere konakladıkları otel odasında kendi başına istirahate çekildiği sırada 01,30 sıralarında kalp krizi geçirip öldüğü, olayın sözü edilen madde gereği davalılar SGK ve işveren yönünden iş kazası sayılması gerekirken, Mahkemece, olayın SGK yönünden iş kazası olarak kabul edilmekle beraber iş ile ölüm olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle işveren yönünden iş kazası olarak kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin hatalı değerlendirme sonucu yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, 26.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir