Hi, How Can We Help You?

İşçinin İş Arkadaşına K...

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi Haklı Feshe Yol Açar Mı?

İşçi ve işverenin aralarındaki iş akdini süreli fesih adını verdiğimiz bildirim süresi vermek suretiyle sona erdirmesinin yanı sıra İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerindeki fesih sebeplerine dayanarak haklı nedenle derhal fesih yapması mümkündür. İşçinin derhal fesih sebepleri 24.maddede, işverenin derhal fesih nedenleri 25. maddede sayılmıştır.

İşverenin işçiyi haklı nedenle derhal feshinin nedenleri genel olarak 4 kalemde sayılabilir:

  1. Sağlık sebepleri
  2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
  3. Zorlayıcı sebepler
  4. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçinin, işverenin diğer bir işçisine küfür etmesi bu 4 kalem içerisinde anılmamakla birlikte Yargıtay 22.Hukuk Dairesinin E. 2014/33547 K. 2014/36434 tarihli kararında;

(…)Kanun’un 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere kanundaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.(…)

Denmek suretiyle sadakat borcuna aykırılık oluşturan durumlar içerisinde sayılabileceği belirtilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi K. 2014/37090 tarihli bir başka kararında ise işçinin iş arkadaşına küfür etmesi ve fiziksel kavgaya girişmesini 4857 Sayılı Kanun’un 25/II-d maddesi kapsamında değerlendirerek haklı fesih nedeni saymıştır.

Yüksek mahkemenin iş arkadaşına hakaret ve küfür edilmesine varmayan geçimsizlik ve tartışmaları haklı fesih nedeni değil; geçerli fesih nedeni olarak kabul ettiği E. 2015/17632 K. 2017/22562 tarihli aşağıdaki kararında görülebilir:

‘söylediği sözlerin hakaret, tehdit ve sataşma boyutunda olmadığı, görev tanımına aykırılığın bir kez olması durumu da göz önüne alındığında feshin haklı nedene dayanmadığı ancak işyeri kurallarına aykırı hareketinin personel üzerinde huzursuzluğa … açtığı, işyerinde çalışma ortamının olumsuz etkilenmesi sebebiyle feshin geçerli nedene dayandığı anlaşılmaktadır.’

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir