İşçi Alacaklarının Brüt Olarak İcra Takibine Konulması Ve Şikâyet

İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup işçinin çalışması ve emeğinin karşılığı olan ücret, tazminat vb. şeklindeki parasal değerlerdir.

İşçilerin çalıştıkları iş yerlerinden ayrılmaları veya çıkartılmalarıyla işçilik hak ve alacakları sorunu ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman işveren ve işçi bu konuda uyuşmazlığa düşmekte ve işçilik hak ve alacakları dava yoluyla yargıya taşınmaktadır.

İş davalarında işçi lehine hükmedilen alacaklar çoğu zaman brüt olarak hüküm altına alınmakta kesintilerin infaz aşamasında dikkate alınmasına karar verilmektedir. İcra takibinde ilk olarak mahkemenin alacakları brüt olarak mı hüküm altına aldığına bakılmalıdır. Eğer işçi alacakları brüt olarak hüküm altına alınmışsa gerekli kesintiler yapılarak alacaklar nete çevrilmeli ve bu miktarlar üzerinden takibe konulmalıdır.

İşçi alacaklarının nete çevrilmeden brüt olarak ilamlı icra takibine konulması ilama aykırılık niteliğinde olup şikâyete konu olmaktadır. Söz konusu şikâyet ilamlı icra takibinde ilama ayrılık niteliğinde olması nedeniyle kamu düzenine ilişkindir ve süresiz olarak icra mahkemesinde şikâyet yoluyla dava edilebilir.

Konu ile ilgili Yargıtay Kararı şu şekildedir;

T.C.YARGITAY8. HUKUK DAİRESİE. 2015/17339K. 2015/20274T. 12.11.2015

ÖZET : Dava; takibin iptali istemine ilişkindir. İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikâyet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikâyetler kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir. Bu durumda Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, şikâyetin süreden reddi doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, alacaklı tarafından Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.01.2015 tarih ve 2013/216 Esas, 2015/49 Karar sayılı ilamına istinaden Kırşehir İcra Müdürlüğü’nün 2015/1229 Esas sayılı takip dosyası ile müvekkili aleyhine başlatılan icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiğini, yasal kesintilerin yapılmadığını belirterek takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, icra emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük şikâyet süresi geçirildiğinden, süre yönünden şikâyetin reddine karar verilmiş hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikâyet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikâyetler kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir. ( HGK’nun 21.06.2000 tarih, 2000/12-1002 sayılı Kararı )

Bu durumda Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, şikâyetin süreden reddi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde davacıya iadesine, 12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Benzer yazılar :

”Yılın Hukukçusu” Ödülü Kurucumuz Av.Oğuzhan Kara’nın Oldu

Gümüşhane Vizyon Dergisi tarafından gerçekleştirilen '2017 Yılın En'leri' anketinde dereceye giren isimlere, Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Gümüşhane Vizyon...

İştirak Nafakası

İŞTİRAK NAFAKASI Hukuk sistemimizde 3 tür nafaka bulunmaktadır. Bunlar Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakasıdır. Nafaka; bir kimsenin geçindirmekle,...

Alacaklısını Zarar Uğratmak Amacıyla Mal Kaçırma Suçu ve Yaptırımı

Uygulamada, borçlular, mevcut malvarlıklarına haciz konulmasının önüne geçmek amacıyla malvarlıklarını satmakta, satış gibi göstererek muvazaalı olarak devretmektedirler. Borçluların suç kapsamına...

Güncel Gelişmelerle Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi

Yasal mal rejiminin tasfiyesi İsviçre’den almış olduğumuz bir sistemdir. Bizim ülkemizde gerçek durumla fiili durum farklı olduğu için bizim ülkemizdeki...