Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi ?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye veya mirasçılarına kıdemi ve ücreti dikkate alınarak ödenmesi gereken bir miktar paradır.

KIDEM TAZMİNATININ KOŞULLARI NELERDİR?

  1. İşçinin en az 1 yıllık kıdemi bulunması gerekir.
  2. İş akdi işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında bir nedenle feshedilmeli veya
  3. İşçi tarafından İş Kanunu madde 24 uyarınca “haklı nedenle” feshedilmelidir

KADIN İŞÇİNİN EVLENME NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ FESHİ

İş Kanunu madde 14’ e göre” kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini kendi arzusu sona erdirmesi” halinde, işçinin kıdem tazminatı hakkının doğacağı öngörülmüştür.

Dolayısıyla, iş yerinde 1 yıllık kıdemi olan kadın işçi, iş ilişkisi devam ederken evlenir ve evlenme tarihini izleyen 1 yıl içinde herhangi bir tarihte iş akdini feshederse kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

KIDEM TAZMİNATININ VERİLMEMESİ DURUMUNDA KADIN İŞÇİNİN YAPMASI GEREKEN NEDİR?

Kadın işçi, evlilik nedeniyle feshi işverene bildirmesine rağmen, kıdem tazminatının işveren tarafından ödenmemesi durumunda, iş mahkemelerine başvurarak kıdem tazminatı alacağı için iş davası açabilir.

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAN KADIN İŞÇİ BOŞANIRSA KIDEM TAZMİNATINI İŞVERENE İADE ETMESİ GEREKİR Mİ?

Bu hüküm uyarınca kıdem tazminatına hak kazanan işçi boşanırsa kıdem tazminatını iade etmesi gibi bir durum yoktur. Ancak sırf kıdem tazminatı alabilmek için kocasından boşanarak tekrar aynı kişiyle evlenirse, bu durum hakkın kötüye kullanımı ve kanuna karşı hile sayılacağından bu durumda ödenen kıdem tazminatı işveren tarafından geri istenebilir.

EVLENME NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KADIN İŞÇİ BAŞKA BİR İŞE GİREBİLİR Mİ?

Kanuna uygun bir biçimde evlenerek bir iş yerinden kıdem tazminatını alarak ayrılan bir kadın işçi, daha sonra farklı bir iş yerine girerse bu durum hakkın kötüye kullanımı değildir. Çünkü çalışma hakkı Anayasa’dan kaynaklanmakta olup, bu durumdaki kadın kıdem tazminatından yoksun bırakılırsa Anayasal bir hak ihlali meydana gelir.

İŞÇİ BİLDİRİM SÜRELERİNE UYMAK ZORUNDA MIDIR?

Yargıtayın yerleşmiş içtihadı, işçinin söz konusu durumda bildirim sürelerine uymaksızın iş akdini feshedebileceği yönündedir.

Benzer yazılar :

İş Mahkemelerinde Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu (5521 Sayılı Kanun)

5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUYLA GELEN DEĞİŞİKLİKLER (İş Mahkemelerinde Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu) İş mahkemeleri kanunu tasarısı taslağıyla 5521 sayılı...

Sağ Kalan Eşin Miras Hakkını Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Katılma Alacağı Etkiler

Edinilmiş mallara katılma rejiminin nasıl sona ereceği Türk Medeni Kanunu (TMK) 225. Maddesinde düzenlenmiştir.  TMK 225/1’e göre: “ Mal rejimi,...

İtirazın İptali Davası Ve Hak Düşürücü Süre

İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan ve en çok başvurulan dava türlerinden bir tanesi İtirazın İptali davasıdır. İtirazın iptali davasının...

Nişanın Bozulması ve Manevi Tazminat

Günümüz yaşantısında, evliliğin bir önceki aşaması olan nişanlılığın hukuki tanımı, nişanlılığın kurulmasına kanunun yüklediği sonuçlar, nişanın bozulması ve tarafların hakları...