Blog & Haberler

Eşe Ait Ses ve Görüntü Kayıtları Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilir mi?

EŞE AİT SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARI BOŞANMADA DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Eşlere ait ses kayıtları ve görüntüler, evlilik süreci ve boşanma aşamasından sonraki süreçte taraflar arasındaki en hassas noktalardan birisidir. Boşanma aşamasındaki eşler, birlikteliklerinde veya ayrı kaldıkları süreçte eşleri ile ilgili mevcut delillerini mahkemeye sunmakta ve davanın kendileri lehine sonuçlanması için ellerini kuvvetlendirmektedirler.

Bu haklılık mücadelesi sonucunda ise eşler, kendileri lehine kararlar alınmasını sağlamak için her zaman somut delillere ulaşamamakta, delilleri yetersiz kalmakta ve delillerinin yetersiz kalmasından dolayı da davalarının seyirleri aleyhlerine sonuçlanmaktadır. Eşler bu delil sunma aşamasında mahkemeden kendi lehlerine karar çıkabilmesi için bazı zamanlar eşlerine, bazı zamanlar da eşleri aleyhine başkalarına ait sesleri ve görüntüleri gizlice kaydetme, telefon görüşmesini karşı tarafın haberi olmadan kayıt altına alma, yine karşı tarafın haberi olmadan fotoğraflarını çekme gibi yollara başvurabilirler. Bu yollarla alınan deliller bazı durumlarda hukuka aykırı delil niteliğini taşımaktadır.

HUKUKA AYKIRI DELİL NEDİR?

Hukuka aykırı delil, HMK madde 189/2’de;

Madde 189

(2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.

Şekliyle açıklama bulmuştur.

Bu maddeye göre hukuka aykırı elde edilmiş deliller mahkeme tarafından olayların ispatlanmasında dikkate alınamaz. Böylelikle taraflar Anayasa madde 36 Hak Arama Hürriyeti başlıklı iddia ve savunma hakkından faydalanamaz. Hukuka aykırı delil kavramı, HMK’de bahsi geçtiği üzere aynı şekilde CMK’da ve Anayasa madde 38 ek fıkrada ayrıca düzenlenmiştir. Delillerin incelenip incelenmeyeceği hususu mahkemenin takdirine bağlıdır.

T.C. ANAYASASI

Madde 38:(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.)

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

Hukuka aykırı delil olgusu mahkemenin takdirinde olup kanunlarımızda veya Anayasada net bir çerçevesi bulunmamaktadır. Mevcut düzenlemeler dâhilinde bir delilin hukuka uygun veya aykırı olduğu hususu somut olaylara göre farklılık gösterir. Bu neticede bir iddianın hukuki bir delil olup olmadığı olayların oluşumuna, gidişatına, iddiaların elde ediliş şekillerine ve tarafların saiklerine göre değişmektedir.

DELİLLERİN HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMESİ VE HUKUKA AYKIRI YARATILMASI

Delillerin niteliği, elde edilme şekilleri ve sunan tarafın amacı doğrultusunda değişkenlik gösterir. Bu sunulan iddialar ya hukuka aykırı delil sayılıp mahkeme tarafından incelenmeye alınmaz ya da hukuka uygun sayılıp mahkeme tarafından incelenir. Delillerin hukukiliğini etkileyen en önemli durum elde ediliş biçimleridir. Bu elde ediliş biçimlerinde eğer taraflardan birisi öne sürdüğü delilini hukuka aykırı olarak elde etmişse, mahkeme tarafından bu sunulan deliller incelenmeye alınmaz.

Aynı yorumla eğer taraflardan birisi mahkemeye sunacağı delillerini hukuka aykırı olarak yaratma çabasındaysa, örneğin karşı tarafla yaptığı telefon görüşmesini, karşı tarafı tuzağa düşürecek biçimde sorular sorarak ve karşı tarafı yönlendiren tarzda bir konuşma geçirerek kaydederse ve bunu da mahkemeye sunarsa mahkeme bu sunulan delili hukuka aykırı kabul etmeli ve incelemeye almamalıdır. Burada hukuka aykırı delil yaratma çabası vardır. Yine olayların gidişatına ve delillerin taraflarca elde edilmesine göre mahkeme bu deliller üzerinde re ‘sen takdirde bulunur.

EŞE AİT GİZLİ SES KAYDI DELİL MİDİR?

Boşanma davaları çekişmenin yoğun yaşandığı, tarafların sundukları delillerle davanın gidişatının fazlasıyla değiştiği dava türlerindendir. Bu neticede boşanma davalarında taraflar için en önemli hususlardan birisi güçlü ve hukuki deliller sunmaktır.

Yukarıda bahsi geçtiği üzere hukuka aykırı deliller mahkeme tarafından incelenmeye alınmaz, davanın gidişatını değiştirmesine izin verilmez. Delillerin hukukiliği taraflar öne sürmese bile mahkemenin re ‘sen(kendiliğinden) takdir ettiği bir husustur.

Eşlerden birisinin, diğer eşe veya eşi aleyhinde başka birisine ait sesleri kaydetmesi mümkündür. Bu kayıt işlemi birçok yolla gerçekleşebilir. Eşi ile olan telefon görüşmesini bir program yardımı veya başkaca bir ses kayıt cihazı ile kaydedebilir. Telefon görüşmesi haricinde diğer taraf ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeleri, tartışmaları, kendisine yapılan hakaret ve tehditleri gizli bir şekilde kayıt altına alabilir. Yine eşler birbirlerinin telefonlarındaki önceden kaydedilmiş ses kayıtlarını da karşı tarafın bilgisayarından veya telefonundan kendisine aktarabilir. Örnekler çoğaldıkça bir delilin hukukiliğine karar verilmesinde değişmeyen tek şey, tarafların bu kayıtları almalarındaki saikleridir.

Boşanma davalarında delil olarak sunulan gizli alınmış ses kayıtları kesin olarak hukuka aykırıdır denilemez. Yargıtay’ın bu hususta ses kayıtlarının hukuki delil niteliğinde olmasının birtakım ölçütleri mevcuttur. Bunlar;

 • Gizli alınan ses kaydının, tarafların özel yaşamına ilişkin olmaması,
 • Alınan ses kaydının, kaydı alan kişi tarafından özel olarak yönlendirilmemiş olması,
 • Ve alınan ses kaydının hukuki bir şekilde (hırsızlık, gasp, tehdit vs. ile alınmaması) elde edilmesidir. Bu ölçütler doğrultusunda mahkemeye sunulan deliller hukuki delil kabul edilmez.

Özel yaşama ilişkin kayıtlar örnek olarak kişinin cinsel hayatı, kişisel durumları(hastalık, zevkler, hobiler vs.), kendi hayatında yaşadığı ve genel hayata vurmadığı kendi kişisel alanında kalan durumlardır. Özel yaşama ilişkin olarak ileri sürülen deliller hukuki sayılamaz. Taraflardan birinin eşine ait cinsel içerikler barındıran bir ses kaydını, eşinden habersiz olarak kaydedip mahkemeye delil olarak sunması özel hayatın esaslarına aykırı bir davranış olmasından dolayı delil olarak kabul edilmez. Kanun koyucunun buradaki esas amacı kişilerin özel hayatının dokunulmaz olduğunu vurgulamak ve ‘delil olsun, ne şekilde olursa olsuncubir düşünceyle Anayasa ve Uluslararası Antlaşmalardaki hükümlere ters bir saikle delil elde etmeye çalışan tarafları engellemektir.

Hakkı ihlal edilen kişi, kendi özel hayatıyla ilgili elde edilen bu delillerin şayet mahkemede delil olarak kabul edilebileceğini beyan ederse bu aşamada bu deliller de hukuki olarak incelenmeye alınır. 

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2009/8119 E. 2010/7573 K.

Dava konusu olayda; davacı avukatın, önceki vekil edeni olan dava dışı Ayşegül’ün hile ile avukatlık ücret sözleşmesi imzalattığını kanıtlamak amacıyla, davacının evinde isteği dışında gizlice sesini kaydettiği, daha sonra davacının ses kaydı bulunan CD’yi davalının avukatı Beliğ’e vermiştir. Davalı avukat, konuşmaların gizlice kaydedilmesi nedeni ile CD’nin Ceza Muhakemesi Yasası’nın 206/2-a ve 217/2 maddeleri uyarınca hukuka uygun elde edilmiş delil niteliği taşımadığını bilmesi gerekir. Buna rağmen davalı Ali Ergon’a ait İzmir 27. Noterliği ‘ne başvurarak CD’nin çözümünü yaparak emanete alınmasını istemiştir.

Gizlice kaydedilmiş CD’nin kanıt olarak kullanılamayacağını bilmesi gereken ve çözüm yaptırarak emanete aldıran davalılardan Avukat Beliğ ‘in eylemi, amacı böyle olmasa bile davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır.

Dosyadaki kanıtlardan; ses kaydının yasaya aykırı olarak, gizlice elde edildiği anlaşılmaktadır. Gizli yollardan ses kaydedilmesi, davacının gizli kalması gereken ve açıklanmasında kamu yararı bulunmayan özel yaşamı ile ilgili sırların dışarıya yansıtılması, davacının kişilik haklarına saldırı oluşturur. 

Kayıt alınan seslerin, kaydı alan kişi tarafından diğer tarafı yönlendirici bir diyalog sonrasında elde edilmesi de yine hukuki değildir. Karşı tarafı yönlendirici sorular soran, karşı tarafı tuzağa düşürecek diyaloglarda bulunan tarafın bu şekilde elde ettiği ses kayıtlarını delil olarak sunması mahkeme tarafından kabul edilmez, incelemeye alınmaz. Karşı tarafı tuzağa düşürme saikinin olduğunu takdir etme yetkisi mahkemenindir.

Bu ölçütlere göre mahkemenin takdiri mevcut olayın oluşumuna, tarafların sıfatları ve saiklerine göre değişkenlik gösterebilir. Mahkeme takdirde bulunurken; bu ölçütlere, Yargıtay kararlarına ve mevzuatlara göre genel bir inceleme yapıp sunulan delili hukuki olarak inceler.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN GİZLİ KAYDI DELİL OLUR MU?

Telefon görüşmelerinin kayıt edilmesi farklı koşullarda gerçekleşebilir. Telefon görüşmeleri farklı iki kişinin telefonla görüşmesini kayıt altına almak veya taraflardan birisinin diğeri ile yaptığı görüşmeyi kaydetmek şeklinde olabilir. Bu kayıtların hukuki boyutu her olayda farklı takdir edilir.

Taraflardan birisi diğer tarafla kendisinin yaptığı telefon görüşmesini kayıt altına alır, mahkemeye delil olarak sunarsa mahkeme bu sunulan kaydı delil olarak kabul edebilir. Bu telefon görüşmesinin delil olarak kabul edilebilmesi için;

 • Bu kaydın sadece mahkemeye delil olarak sunulması amacını taşıması ve başkaca kişilere ‘ifşa’ adı altında herhangi bir şekilde bu kaydı dinletmemesi,
 • Kayıt edilen bu görüşmenin, kayıt eden kişi tarafından herhangi bir yönlendirme veya karşı tarafı herhangi bir konuda konuşturmaya çalışma amacından uzak olmaması,
 • Kayıtlarda herhangi bir şekilde taraflar veya başkalarının özel hayatının gizliliğini ihlal edecek diyalogların bulunmaması,
 • Kayıt altına alınan bu görüşmenin herhangi bir tehdit vb. hukuka aykırı davranışlar sonucunda alınmaması gerekmektedir.

Bu ölçütler, Yargıtay ve yerel mahkemeler tarafından delillerin hukukiliğini takdir etmede kullanılan ölçütlerdir.

Taraflardan birisi, kendi lehine olarak iki veya daha fazla kişinin telefon görüşmesini, konferans yolu ile görüşmesini veya herhangi bir yerdeki görüşmelerini gizli bir şekilde kayıt altına alıp boşanma davalarında bunu mahkemeye delil olarak sunabilir. Fakat delil olarak sunulacak bu görüşme kayıtlarının başkaca bir amaca hizmet etmeden, sadece mahkemeye delil olarak sunmak olması için kayıt altına alınması şarttır. Bu kayıtların mahkeme haricinde başka yerlerde başka kişilere dinletilmesi amaçlanmış ve bu gizlice kaydedilen kayıtlar başkalarına dinletilmiş ise burada TCK 132. madde ile düzenlenen ‘Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali’ suçu işlenmiş olur.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Madde 132– (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 Md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Delil sunmak isteyen taraf sunacağı delilleri iyi niyetli olarak elde etmeli ve bu delilleri mahkeme haricinde başka kişilere dinletmemelidir.

EŞE AİT GİZLİ ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR DELİL SAYILIR MI?

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında eşe ait gizli kaydedilmiş sesler gibi fotoğraf ve videoların da delil sayılabilmesi için mahkeme tarafından fotoğrafı temin eden kişinin saikine, durumların, şartların ve kişilik haklarının ihlal edilip edilmediğine bakılacaktır. Bu aşamada fotoğrafların veya videoların temin edilmesinde; iyi niyetle sadece mahkemeye delil olarak sunulma amacını taşıması, herhangi bir ifşa etme veya topluma yayma amacı taşımaması gerekmektedir. Gizli olarak çekilen fotoğrafların, kişinin özel hayatına sair etmemesi, kişilik haklarına karşı bir müdahalesi olmamalıdır.

Ayrıca fotoğraf ve videoların temin edilmesinde geçerli olan ve hukuka aykırı elde edilse bile mahkeme tarafından hukuka uygun delil olarak değerlendirilebilecek durumlarda söz konusudur.

Eğer taraflardan birisi, boşanma davasında delil olarak sunacağı, eşine ait görüntüleri denk gelip çektiyse ve bu görüntüleri çekmesinde aciliyet bulunan bir durumdaysa görüntüleri temin ettikten sonra mahkemeye dava aşamasının uygun süreçleri içerisinde delil olarak sunabilir. Örnek vermek gerekirse eşlerden birisi, diğer eşin güven sarsıcı bir durumunu, başka birisiyle öpüştüğünü veya el ele tutuştuğunu görür ve o esnada telefonunu çıkartıp bu anı delil niteliğine dönüştürürse mahkemeye bu görüntüleri sunabilir. Burada mahkeme tarafından aranan asıl saik tarafların birbiri aleyhine delil sunmasında herhangi bir planlama veya tuzağa düşürme amacından uzak olması deyim yerindeyse ‘Hukuka Aykırı Delil Üretmesinin’  önüne geçmektir.

Böylelikle eşlerin boşanma davalarında delil öne sürmek amacıyla dedektif tutması ve bu tutulan kişiler tarafından çekilen fotoğrafların delil olarak sunulması, mahkeme tarafından hukuka aykırı elde edilme sebebiyle incelemeye alınmayacaktır.

Kişilerin boşanma davalarında öne sürecekleri delil niteliğindeki görüntüleri bir plan dâhilinde değil, böyle bir delili bir daha elde etme durumu olmaması nedeniyle kayıt altına alması gerekir.

Eşlerin elde ettikleri bu görüntülerin karşı tarafın özel hayatının gereklerine ve kişilik hakları çerçevesindeki düzenlemelere aykırı olması hukuki delil niteliğinde incelenmesini engeller. Eşler arasındaki ‘Mahremiyet’ sınırlarının bu aşamada doğru çizilmesi gerekir.

Örnek dâhilinde açıklayacak olursak, eşlerden biri diğer eşi kendi evlerinde zina yaparken yakalar ve bunu fotoğraflarsa bu aşamada Yargıtay görüşüne göre herhangi bir özel hayata ait sınırın çiğnendiğinden söz edilemez. Yargıtay’ın görüşüne göre; 

Hukuk Genel Kurulu

25.09.2002, 2002/617 Esas, 2002/648 Karar

        … Hiç kimse evindeki bir mekânda bulduğu bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamaz. Diğer taraftan özel hayatın gizli alanları, özel hayatın gizli alanını ilgilendirin delillerle ispat edilebilir. Nasıl ki, kadın başka bir erkekle müşterek hanedeki yatak odasında sevişirken koca tarafından kapı kırılarak içeri girilmesinde hukuka aykırılıktan söz edilemezse ortak yaşanan evde bulundurulan not defterinin de elde edilmesi hukuka aykırı olarak değerlendirilemez. Eşlerin evliliğinin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları yasal bir zorunluluktur. Eşlerin bu konulardaki özel yaşamı, evlilik ile bir araya geldiği hayat arkadaşı kocayı da en az kadın kadar ilgilendirmektedir. 

Şeklinde açıklamalarda bulunarak eşler arasındaki özel hayat sınırlarını esnetmiş, böylece aynı ev içerisinde zinada bulunan eşin fotoğraflarını çekip delil olarak sunan tarafın delillerini özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı bir müdahale olarak görmemiştir. Bu neticede eşlerden birisinin müşterek hane içerisinde zina yapması veya güveni sarsıcı (müşterek hanede başka birisi ile yemek yemek, öpüşmek vs.)  birtakım hareketlerde bulunmasına karşın o eşin ses kaydını ve görüntülerini almak ve bu delilleri mahkemeye sunmak hukuki delil olarak kabul edilir ve mahkeme tarafından incelenebilir.

Bu aşamada karıştırılmaması gereken bir husus, eşlerin ortak yaşam alanı olan müşterek evde gerçekleşen bir durum ile eşlerden birisinin telefonu veya bilgisayarında gerçekleştirdikleri durumun birbirinden ayırt edilmesidir. Ortak yaşam alanı ile telefon, bilgisayar gibi kişisel eşyalar arasındaki fark, evin ortak bir alan olması fakat telefon gibi cihazlarınsa kişilerin özel yaşamına ait olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu aşamada eşlerin, diğer eşin telefon gibi hususi cihazlarına şifresini bilmeden, herhangi bir korsan yazılım veya virüs ile girip, bu cihaz içerisinden mesajları görüntüleri veya ses kayıtlarını alması ve mahkemeye sunması hukuka aykırıdır. Çünkü ortak alan olan ev, ortak kullanıma aitken telefon kişisel bir alettir. Bu aşamada telefondan bir virüs veya programla ses, görüntü alınması özel hayatın gizliliğini ihlal eder. Bu yollarla elde edilmiş deliller hukuki değildir.

 

Telefon örneğinde farklı bir detay ise eşlerden birinin diğer eşin telefon şifresini hâlihazırda bilmesi, gündelik hayatlarında aralarında şifre gibi bir engelleyicinin mevcut olmamasıdır. Telefona veya bilgisayara konulan şifreler kişilerin özel hayatlarını gizler ve muhafaza eder. Eşler birbirlerine şifrelerini vermek zorunda değillerdir. Fakat eşin diğer eşe cihaz şifresini vermesi bu durumda eşinin cihazına erişebileceğini, cihazdaki çoğu uygulamaya ulaşım sağlayabileceğini bilmesi demektir.

Böylelikle cihazın şifresini bilen eş, o cihazdan boşanma davasında öne sürmek için delilleri kendi telefonuna veya cihazına attıktan sonra süresi içinde mahkemeye sunarsa burada özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle hukuka aykırı bir delil söz konusu olmaz mahkeme diğer şartlarını da sağladığı takdirde sunulan delili incelemeye alır. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK)’da delil konusu çok detaylı bir anlatıma sahip değildir. Bu neticede sunulacak bir delilin hukuki olup olmadığı hususu derin bir inceleme ve olaylara göre Yargıtay kararlarını ve mevzuatı yerinde yorumlama gerektirir. Böylelikle bir delilin hukukiliği de her farklı olaya göre farklı takdir edilmektedir. Genel hatlarıyla bir yorumda bulunulacak ise sunulacak bir delil; özel hayata karşı müdahalede bulunmamak, hukuka aykırı yollardan elde edilmemek(hırsızlık, korsan yazılım, tehdit…), kişileri ifşa etmek amacı taşımamak ve mahkemeye delil olarak sunulmak için elde edilmek koşullarını taşıyorsa hukuki bir delil olarak mahkeme tarafından incelenir.

KAYNAKÇA

1-) PROF. DR. EJDER YILMAZ, HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ŞERHİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 2. BASKI, YETKİN YAYINLARI ANKARA, 2013,

2-)ALİ HAYDAR KARAHACIOĞLU – AYNUR PARLAK, 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ŞERHİ 2. BASKI, BİLGE YAYINEVİ, ANKARA, 2014

Comments (41)

 • Suphi Akpolat cevap

  Öncelikle Oğuzhan Bey başarılarınızı takdir ediyorum ve devamının gelmesini tememnni ediyorum. Sağlıklı paylaşımlarınızdan zaman zaman yararlanıyoruz. Sizden ricam önemli bir sorum var yardımcı olabilr misiniz?
  Boşanma davasıyla ilgili bir durumda eşlerden biri boşanmadan evlendi imam nikahıyla ve dısardan birinin çektiği forograf var elimde. Yalnız fotograf elime geçtikten sonra silindi ve geçmiş silinenlerden fotografı buldum ama bulanık biraz ve çekilen tarih görünmeyebilir. Sizce bunun yani bu elimizdeki fotografın herhangi bir hükmü olur mu işimize yarar mı veya önerebileceğiniz birşey var mı?
  Önemli ! Yardımcı olursanız çok sevinirim Oğuzhan Bey

  Ocak 19, 2020 , 3:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Fotoğraf tek başına yeterli olmayabilir. Tanık dinletmeniz gerekebilir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 8:35 am
 • Birsen YOKSUN cevap

  Merhaba Oğuzhan bey,
  Boşanma davasıyla ilgili eşimin, kendinin de ortak olduğu şirketteki güvenlik kamerasından (bilgisi ve izni dışında) video ve çalışma masası kilitli çekmecesindeki mektubu ve yine eşimin şahsına ait cep telefonundan ortak yaşadığımız evde (bilgisi ve izni dışında) elde ettiğim video ve fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunabilir miyim, ikinci olarak bu video ve fotoğraflar delil olarak kabul sayılmazsa eşimin bana özel hayatın mahremiyeti ihlali davası açması söz konusu olur mu?Boşanamamışken bir de ceza davasından ceza almak durumuna düşer miyim?
  Yardımcı olursanız sevinirim.

  Mart 28, 2020 , 2:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar yasa dışı elde edilen deliller mahkemede delil olarak kabul edilmez

   Mart 29, 2020 , 12:48 pm
   • Birsen YOKSUN cevap

    Teşekkür ederim.

    Mart 29, 2020 , 3:30 pm
  • Serkan cevap

   Öncelikli olarak size bu paylasimlarinizdan dolayı teşekkür ederim. Evli 3 çocuklu bir aile ye sahibim.yaklasik bir kaç yıldır yaşları 15 ve 12 olan iki kızım eşimin beni aldattığını biliyor ve bu denli telefondan karşı taraftaki erkek sevgilisine çıplak resimlerini whatsap üzerinden yolluyor ve ve çocukların ileri tarihte ses kayıtlarını elde ediyorlar.bu ses kayıtlarında yaptıkları sex konulu konuşmalar ve benim evde olmadığımı çocuklarım evde yok gel içeri gir daha rahat ederiz… gibi konuşmalar var. Kısacası bunlar delil sayılır mı ne kadar sürede boşana bilirim.acil cevap lütfen.saygilar

   Kasım 27, 2021 , 3:14 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Dava açabilirsiniz ispat etmeniz mümkün görünüyor İletisim no.05302022326

    Kasım 30, 2021 , 4:14 pm
    • Bahar cevap

     Merhaba öncelikle merhaba 16 yıldır evli ve 3 çocuk annesiyim eşim beni 16 yıldır gerek arkadaşlık sitelerinde gerek yüz yüze ve watsap üzerinde çok defa aldattı ve 16 yıl içinde psikolojik şiddet fiziksel şiddet çocuklarıma şiddet özgürlüğün kısıtlanması madi manevi şiddette maruz kaldım dava açmak istiyorum sizden ricam bu konuyla ilgili beni aydınlatırmısın kazanabilirmiyim davayı ne yapmam gerek hiç bilmiyorum bana yol gösterin lütfen

     Aralık 5, 2021 , 8:29 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      05302022326 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz

      Aralık 5, 2021 , 1:50 pm
 • ahmet yılmaz cevap

  Oğuzhan bey iyi çalışmalar
  Bahsini ettiğiniz konu boşanma davalarında delil olarak kullanılırken; ceza davalarında suç unsuru olarak değerlendirilmekte ve aldatan kişi de bunun arkasına sığınarak aldatılan eşin ceza almasının önü açılmaktadır. bu cezanın alınmaması konusunda boşanma davalarıyla herhangi bir ilişkilendirme yapılarak özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmediği konu edilebilir mi?

  Nisan 10, 2020 , 10:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili hukuk büromuzla yüz yüze görüşmeniz faydalı olur.

   Nisan 20, 2020 , 9:44 am
 • Yusuf cevap

  İyi gunler
  Esimin telefonunda baska biri ile yazismalarini gordum ekran Goruntulerini aldim sorum şu ben bu delili kullanma suresi varmi 1 yil 3 yil 5 yil gibi ornegin 4 yil sonra bu delili gosterip dava acsbilirmiyim

  Nisan 28, 2020 , 6:36 am
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba, delili kullanmak için bir süre yok ancak burada önemli olan husus aldatma durumu bilerek eşinizle evlilik birliğini devam ettirdiğiniz için affetmiş sayılırsınız ve bu delile dayanmanız doğru olmaz. İlginize teşekkürler..

   Nisan 30, 2020 , 12:51 pm
 • Özlem cevap

  Merhaba Boşanma davam devam ederken eşimin kardeşi beni arayıp güzel güzel konuşma bahanesiyle ses kaydımı habersiz çekmiş ve bunu watsup yoluyla eşimve avukatıyla paylaşmıştır. Eşimin kardeşinden şikayetçi olabilirmiyim

  Mayıs 22, 2020 , 4:20 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar yasa dışı elde edilen bir delil boşanma davasında delil olarak kulanılamaz itiraz hakkınız ve aynı zamanda suç duyurusunda bulunma hakkınız mevcuttur.Detayli bilgi için lütfen 05302022326 numaralı telefonu arayınız.

   Mayıs 23, 2020 , 8:18 pm
 • Osman cevap

  Merhaba, eşimle kavga ederken telefonumun kamerasını açtım ve bana hakaret ettiği kısım da dahil bir kısmını kayıt ettim. Ayrıca, evde fırlatıp kırdığı tabak vb. Eşyaları da kayıt edip, 6 yaşındaki olaya şahit olan çocuğuma da sorarak annesinin ne yaptığını anlatmasını istedim ve kayıt ettim. Ben video kaydı yapmaya baslayinca yan odaya kaçtı ama kayıt yaptığımı da gördü. Bunları delil olarak kullanabilir miyim?

  Mayıs 28, 2020 , 9:53 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Şahsınıza yapılan hakaretlerin ve eylemlerin kayıt altına alınması ve bu şekilde ispatı yargıtay kararlarına göre suç değil artık konu ile ilgili 05302022326 numaralı telefondan avukatlarimizla görüşüp randevu alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:58 pm
 • Fidan cevap

  Merhaba. Eşim yatak odasında sevişme görüntülerimizi on saniye çekmiş, görüntülerde yüzlerimiz görünmüyor. Beş dakika sonra o yokken telefonundan görüntüleri alıp kendi telefonuma yükledim onun telefonundan sildim. Bu görüntüleri boşanma davasında delil gösterip tazminat alabilir miyim

  Temmuz 29, 2020 , 3:49 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar özel bayatınıza ilişkin gizlice kayıt almak ağır kusurdur.Ispatladiginiz takdirde boşanma davasıyla birlikte tazminat isteyebilirsiniz.Iletisim No:0530 202 23 26

   Temmuz 30, 2020 , 10:38 am
 • Tolga cevap

  merhaba, çok yazınızı okudum ancak yorumlar ve yargıtay kararları kafamı karıştırdı. Müşterek evde kavga anında sonradan oluşabilecek endişesi ile, 3 aylık bir müşterek çocuğun yaşayacağı travmayı düşünmeden ses şiddetini, takıntı yapılmış ilk evliliğimden olan çocuğuma hakaret veyahut eşe fiziksel şiddeti ıspatlamak maksadıyla kamerası açılıp masaya konulan çekimdeki ses kaydı, boşanmada delil olarak kullanılabilir mi?

  Ekim 4, 2020 , 1:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli hukuki danışmanlık almanızda fayda var

   Kasım 1, 2020 , 7:18 pm
 • mehmet yılmaz cevap

  Merhaba , eşimin baba pez.. ve düm.. gibi hakeretler etmesini onun bilgisi olmayan evdeki kamera ile kaydettim , bunu boşanmada delil olarak kullanabilir miyim ? ayrıca eşimin eski eşimden olan çoçukları paçavraya çevireceğim tehditlerini telefon ile ses kaydına aldım. ayrıca eşimin bana ait sırları temizlikçi kadına anlatırken evde onun haberi olmayan kamerayla çektim , bunları kullanabilir miyim ? mal paylaşımına etkisi olur mu ? tazminat talep edebilir miyim ? bu deliller ile dava ne kadar sürer?

  Ekim 30, 2020 , 1:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar güncel yargıtay kararları doğrultusunda bu delilleri bazı şartlar dahilinde kullanabilirsiniz.Detayli görüşmek için 0530 202 23 26 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

   Kasım 1, 2020 , 6:41 pm
 • buket saygın cevap

  merhaba oğuz bey…eşimin mailinden aldığım banka dökümleri onun telefonundan aldıgım kendi ses kaydı delil niteliği tasır mı.

  Mayıs 7, 2021 , 4:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Eşinizden gizlice edindiginiz bu belgelerin hukuka aykırı delil olacağını düsünüyorum

   Mayıs 13, 2021 , 7:34 pm
 • Bülent avci cevap

  Oğuzhan bey merhabalar eşimin beni aldattığını öğrendim telefonundan sevgilisiyle olan konuşmaların fotoğraflarini çektim ayrıca eşimin üzerime yürürken videosunu aldım dava açacağım fakat eşim ileyken aldığım ev ve arabadan herhangi bir hal iddia edebilir mi

  Ocak 2, 2022 , 2:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mal rejimi davasi farkli bir konudur pay talep edebilir

   Ocak 6, 2022 , 8:11 am
 • Fatos cevap

  Merhaba 5aydır evlıyım yaklasık 10gundur ailemin evinde kalıyorum esımden ayrıyız. Kaynanam sureklı olarak evin ıcınde o gelmese heraksam biz onun evine gitmek zorundayız ben calısıyorum ben evde yokken evime gelip kafasına gore temizlik yapıyor defalarca uyardıgım halde yapmaya devam etti enson ayrıldık benim evlenmeden once yapmıs oldugum hataları sımdı bana karsı mahkemede kullanabilirler mi

  Ocak 5, 2022 , 5:06 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Evlenmeden önce ki kusurlar evlilikle birlikte affedilmiş sayilir

   Ocak 6, 2022 , 8:00 am
 • Zafer cevap

  Merhaba oğuzhan bey bey ben 8 aylık evliyim ve eşimle anlaşamıyorum bunu kanıtlamak içinde eşimin haberi olmadan oturma odasına ses kaydedici koydum benimle ve telefonda kardeşleriyle telefonla konuşurken bazı konuşmalar kaydedilmiş bu konuşmalarda bana ve aileme hakaret ediyorlar bu kayıtlar mahkemede delil sayılırmı yada ben suç işlemiş sayılırmıyım

  Ocak 9, 2022 , 3:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bunlar hukuka aykırı delildir

   Ocak 23, 2022 , 3:47 pm
 • Azra cevap

  Merhaba, yazınız için teşekkür ederim. Eşimin bı otelde belirli günlerde oda için kayıt yaptığını öğrendim goruntulerini gidip isteme hakkim var mı ? Ve bunları delil olarak sunabilir miyim?

  Ocak 24, 2022 , 5:21 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bu şekilde elde edilen delil hukuka aykırıdır. Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 6:19 pm
 • Nesibe cevap

  Merhaba Oğuzhan bey benim ablamın boşanma davası var ve eşi gizli olarak eve ses kayıt cihazı yerleştirmiş ve evdeki herşeyi kayıt etmiş eve gele giren çıkan ağzından çıkan her sözü kayıt etmiş ve ablamı tehdit ederek çocukların velayetini almıştır. Tekrar dava açsak hak iddia edebilir miyim

  Şubat 7, 2022 , 6:52 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bahsettiğiniz kayıtlar hukuka aykırı delildir.kullanilamaz.Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:51 am
 • isim vermek istemiyorum cevap

  Öncelikle kolay gelsin başarılarınızın devamını diliyorum.
  eşimle boşanma kararı aldık ve ayrıldık yalnız evden ayrılmadan önce flaş belleklerimi almış ve içeriğini bende rıza almadan mahkemeye sunmuş sizce bu flaşların elde edilişi hukuka aykırı delil sınıfına girer mi girmez mi?

  Mart 16, 2022 , 4:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Hukuka aykırı delildir

   Mart 16, 2022 , 5:08 pm
 • İsim vermek istemiyorum cevap

  Eşimle boşanma aşamasındayım ayrılmak istedim beni öldürücene dair tehdit küfür hakaret içerikli mesajları var bizzat kendinin bana WhatsApptan attığı mesaj hukuka aykırı olur mu ve aldattı alkolik Bi insan dı o kadar hata yaptı kanıtlayamıyorum ama bana mesajında çok hata yaptım pişmanım affet diye söylüyo ama dilekçede ben hiç bir suçu kabul etmiyorum diyo yani kendini toz pembe göstermiş ben bunu kanıtlaya bilirmiyim pişmanlıkla ilgili mesajlarıyla

  Nisan 16, 2022 , 10:42 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kendisinin size gönderdiği mesajları delil olarak kullanabilirsiniz

   Nisan 17, 2022 , 8:44 am
 • Mehmet cevap

  Oğuzhan bey merhaba

  Arkadaşımın 8 yıllık bir ilişkisi var ve imam nikahı ile aynı evde yaşıyorlar bu birlikteliklen bir kız çocukları oldu bir çok kez ayrıldılar ve aile baskısı ile tekrar birleştiler yaklaşık 5 ay önce arkadaşımın bi seviglisi oldu imam nikahlı eşide telefon mesajlarını yakaladı ve bu mesajları delil olarak telefonuna gizlice kopyaladı yaklaşık 3 aydır ayrı yaşıyorlar sürekli bu mesajlarla tehdit ederek hem ailesine ksrşı kullanıyor hemde kızını sınırlı zamanlarda gösteriyor ve şimdi velayet davası açarak kızını yanına almak için bu mesajları mahkemeye delil olarak sunacak benim sorum birincisi resmi nikah olmadığı için bu mesajların ni hükmü oluyormu yani velayeti alabilir mi
  İkincisi habersiz bi şekilde mesajları kopyalayıp özel hayata müdahale ederek tehditde bulunduğu için karşı dava açılıp bi cezai işlem olabilirmi

  Nisan 27, 2022 , 9:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Telefon kayıtlarının gizlice qlinmasi hukuka aykırı delildir.Aralarinda resmi nikah yok ama çocukla şahsi ilişki kurulması için dava acilabilir

   Mayıs 3, 2022 , 9:54 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.