Hi, How Can We Help You?

Doktora Gitmek O Gün İçin M...

Doktora Gitmek O Gün İçin Mazeretli Sayılmak İçin Yeterlidir. Doktora Giden İşçi Aleyhinde Tutulan Tutanağa İtibar Edilmez. Dolayısıyla İşçi İşçilik Alacaklarını Talep Edebilecektir

Doktora Gitmek O Gün İçin Mazeretli Sayılmak İçin Yeterlidir. Doktora Giden İşçi Aleyhinde Tutulan Tutanağa İtibar Edilmez. Dolayısıyla İşçi İşçilik Alacaklarını Talep Edebilecektir.

Bilindiği üzere üst üste 2 iş günü işe mazeretsiz ve özürsüz devam etmemek işverene haklı fesih hakkı veren hallerden biridir. İşverenler tarafından zaman zaman bu kanun hükmü kötü niyetle kullanılmakta, sözle doktora gitmesi için izin verdiği işçisinin arkasından aleyhine işe gelmediğine ilişkin tutanak tutulmaktadır. Oysa ki işçi tarafından gerçekten de doktora gidilmesi ve bu durumun ispat edilebilmesi halinde, işveren tarafından tutulan tutanağa itibar edilmesi mümkün olmayacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/25823 E. 2017/22056 K. 21.12.2017 Tarihli ilamı aynen

“ Davalı işveren, davacının iş akdini devamsızlık sebebiyle feshetmiş olup davacı işçinin 12-15-16 Nisan 2013 tarihlerinde işe gelmediğine dair tutanak tutup feshini, bu tarihlerdeki devamsızlığa dayandırmıştır.

Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden davacının 16/04/2013 tarihinde hastanede ayakta tedavi olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacının 16/04/2013 tarihinde özürsüz ve mazeretsiz devamsızlığından söz edilemez.

Devamsızlık yapıldığı iddia olunan diğer tarihlerin ise 12 ve 15 Nisan 2013 olması karşısında somut uyuşmazlıkta, İş Kanunu’nun 25/2-g maddesinin aradığı ardı ardına 2 işgünü devamsızlık ya da bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe devam etmeme koşulu gerçekleşmemiştir. Açıklanan sebeple davalı işverenin feshi haksız olduğundan, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.”

HASTA EŞE REFAKAT EDİLMESİ, ÇOCUĞUN RAHATSIZLIĞI GİBİ NEDENLERDE GEÇERLİ MAZERET OLARAK KABUL EDİLİR VE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI BAŞTA OLMAK ÜZERE İŞÇİLİK ALACAKLARINI TALEP EDEBİLİR.

Aynı şekilde hasta eşe refakat edilmesi yahut hasta çocukla ilgilenilmesi gibi durumlarda da işçinin mazereti mahkemece haklı ve geçerli görülecektir.

Yargıtay 9. HD. 2006/14747 E. 2006/33223 K. 18.12.2016 Tarihli ilamı aynen ;

“…Davacının, davalıya ait işyerinde 15.05.1993- 10.5.2004 tarihleri arasında çalıştığı 3-4/5/2004 tarihleri arasında devamsızlık yaptığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları davacının eşinin lösemi hastası olduğunu ifade etmişlerdir. Davacı işverene verdiği savunmada 03-04/05/2004 tarihleri arasında mazereti nedeniyle işe gelemediğini aynı vardiyada çalıştığı F.Ü. ile işverene haber gönderdiğini bildirmiştir. Davacının 5.5.2004 tarihinde SSK dan 30 gün istirahat raporu aldığı, daha önce de çeşitli raporlarının bulunduğu kendisinin sağlığının yerinde olmadığı gibi eşinin hastalığı sebebiyle devamsızlığının haklı nedene dayandığı, davacı tanığı F.Ü. davacının savunmasını doğruladığı görülmektedir. Feshin haklı olduğunu iş sözleşmesini fesheden taraf ispatlamak zorundadır. Mahkemenin ispat külfetini hatalı olarak davacı tarafa yöneltmesi isabetsizdir. Kaldı ki eşinin kanser hastalığı dışında fesih tarihinden önce alınan SSK Eskişehir hastanesinin 5.5.2004 tarihli istirahat raporu “sol akut trombofilcbit” hastalığı davacının sağlığının da yerinde olmadığını göstermektedir. Davacının devamsızlığının haklı bir sebebe dayandığı gibi, aynı vardiyada çalışan F.Ü. aracılığı ile işyerinden sözlü izin istemek suretiyle gerçekleştirdiğinden, mahkemece ihbar ve kıdem tazminatlarının hesap bilirkişisinden rapor alınmak suretiyle, alınacak raporu bir değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi bozmayı gerektirmiştir..”

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir