Çalışma Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku kapsamına başta kat karşılığı inşaat sözleşmeleri (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi davası (izale-yi şüyu), ecrimisil alacağına ilişkin ecrimisil davaları, tapu sicilinin tescili ve iptali davalarını örnek verebiliriz. – Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri; …

Kira Hukuku

Kullanma ve yararlanma hakkının devri borcunu doğuran sözleşmeler arasında yer alan kira sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ‘‘adi ve hasılat kirası’’ olarak iki türde düzenlenmiştir. Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nda kira hukuku konusunda önemli yenilikler getirmiştir. …

Ankara Arabulucu

Kayı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Kurucu Avukatı Oğuzhan Kara, 9 Haziran 2017 tarihinde Arabuluculuk sicil kaydını tamamlamış olup, büromuzda bu alanda da etkin, bilgili ve deneyimli hizmet sunulmaktadır. Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk gelişmiş hukuk sistemine sahip ülkelerde sıkça kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözüm …

İnşaat Hukuku

Ülkemizde inşaat sektörünün her geçen gün ilerleme sarf etmesi beraberinde ciddi hukuksal problemleri de doğurmaktadır. Bu bakımdan eser sözleşmesi kapsamında inşaat konusu gerek Türk Borçlar Kanunu gerekse çeşitli özel kanunlarda ele alınıp düzenlenmiştir. İnşaat hukuku bakımından imar mevzuatı …

Tazminat Davaları

Tazminat hukukunda sorumluluk hukuki bir sonuçtur. Ortada bir sözleşme yok ise sözleşme dışı sorumluluğa gidebilmek için ilk olarak kişinin kusuru olup olmamasına bakılmalıdır. Eğer kişi, kusuru ile bir zarara neden olmuşsa onu gidermek yükümlüğündedir. Bazı hallerde ise kişinin kusuru olmamasına rağmen kişinin …

Muvazaa – Muris Muvazaası

Muvazaa, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunun 19. Maddesinde düzenlenmiştir. MADDE 19: ‘‘ Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. …

Miras Hukuku

Miras hukuku özel hukuk dalı olup, gerçek kişinin ölümü veya ölüme eş tutulan örneğin; gaiplik kararının mevcut olması gibi intikale elverişli olan malvarlığı değerlerinin ve zilyetliğinin akıbetinin belirlenmesine ilişkin kuralları kapsayan Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun 495-675. maddeleri arasında düzenlenmiştir. …

Hukuki ve Fiili El Atma Davaları

Mülkiyet hakkı, temel insan haklarından biridir. Anayasa’da mülkiyet hakkı m.35’de güvence altına alınmıştır. Kamulaştırma Kanunu’nun 46.maddesinde özel mülkiyette bulunan taşınmazlara, devlet ve kamu tüzel kişilerine ancak taşınmazın bedelini peşin ödeyerek kamulaştırma yaptıktan sonra el atmalarına izin vermiştir. Kamulaştırmasız…

İcra Hukuku

İcra hukuku, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. 1.7.2012’ de yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ile İİK’ nun 17 maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanun’a 3 madde eklenmiştir. Kanun’da son değişiklik, 5.7.2012 tarih ve 28344 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6352 sayılı kanunla yapılmıştır. 6352 Sayılı…

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku’nu genel ve özel olarak iki başlık altında incelenebilir. Ceza Hukuku Genel kısmın konusunu ceza hukukuna hâkim olan ilkeler, suçun tanımı ve cezai sonuçlarına ilişkin kurallar bütünü oluşturur. Özel kısmın konusunu ise kanunun öngörmüş olduğu suç tiplerinin incelenmesi ve bunlara ilişkin verilen cezalar oluşturur.

Trafik Kazaları

Günümüzde trafik kazalarından hayatını kaybeden ya da yaralanan insanların sayısı göz önüne alındığında trafiğin hayatımızdaki önemi çok fazladır. Trafik kurallarına ilişkin olarak 1983 tarihinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır.  Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini…

Fikri Ve Sınai Haklar

Fikri Mülkiyet hukuku, fikir ve sanat eserleri, markalar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, veri tabanları, bilgisayar programları, ticaret ünvanı ve işletme adını da kapsar. Fikri Mülkiyet hakkı, kendine özgü niteliklere sahiptir. Fikri mülkiyet hakları bakımından ülkesellik ilkesi …

Şirketler Hukuku

Şirket davaları Ticari hayatı en önemli kurumlarını ticari şirketler oluşturmaktadır. 6102 sayılı kanunda öngörülen şirket tipleri sınırlıdır. 6102 Türk Ticaret Kanun’un ikinci kısmında Ticaret Şirketleri düzenlenmiş olup, bunlar: Kolektif şirket, Komandit şirket, Anonim şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket ve …

Aile Hukuku – Boşanma Davaları

Aile Hukuku, aileye oluşturan kişilerin, karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile tanımını vermek gerekirse evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ve bunlara soybağı ile bağlı olan kişilerdir. Aile hukuku başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere, 6784 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun,  …

İşçi Alacakları Ve İş Kazaları

İş kazaları, mesleki risklerin başında gelmektedir. İş kazaları, kazanın tamamen çalışma hayatından kaynaklanması sebebiyle olup, bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için mevcut olayın, işyeri ve istihdamla bağlantısı olması gerekir. 6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu madde 4’ te belirtildiği gibi İşveren, …

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir