Boşanma davalarında tapuya aile konutu şerhi konulması

Boşanma davası açıldıktan sonra aile konutu olarak kullanılan taşınmazın tapuda malik olan eş tarafından başka bir kişiye devrini yahut başkaca işlemleri önlemek amacıyla, diğer eş tarafından tapuya aile konutu şerhi konulabilir. Aile konutunun kanunumuzda açık bir tanımı bulunmamaktadır ancak karı, koca ve çocukların birlikte yaşadıkları konuta aile konutu diyebiliriz.

AİLE KONUTU ŞERHİ NE DEMEKTİR ?

Aile konutu şerhi eşlerden birinin, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedememesi, aile konutunu devredememesi veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaması amacıyla tapuya yapılan bildirim demektir. Tapuya bu şerh konulmasa dahi aile konutu olduğu açıkça belli olan taşınmaz için diğer eşin rızası olmadan yapılan işlemler geçerli olmayacaktır. Ancak aile konutuyla ilgili tüm hukuki işlemler için değil sadece hak sahibi eşin iyi niyetli olmayan, aile konutunun kaybedilmesine neden olabilecek hukuki işlemleri için kabul edilmiştir.

KİRALIK KONUTTA AİLE KONUTU ŞERHİ OLUR MU ?

Eğer bu taşınmaz, eşlerden biri tarafından kira yoluyla sağlanmışsa, kira sözleşmesinin tarafı olmayan eş , kiralayana yapacağı bildirimle taraf haline gelecek , konut da bu bildirimle aile konutu niteliği kazanacaktır. Yani kiralık konutta da aile konutu şerhi konulması mümkündür.

AİLE KONUTU ŞERHİ ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR ?

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Ancak boşanma davası açılmadan önce tapu müdürlüğüne bu bildirimi yapmayan eş, boşanma davası açıldıktan sonra da duruşma sırasında bu şerhin kurulması amacıyla tapuya yazı yazılmasını isteyebilir.

BOŞANMA GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA AİLE KONUTU ŞERHİ GEÇERLİLİĞİ

Evliliğin sona ermesiyle birlikte aile konutu ile kira sözleşmesini feshetme, devretme ve üzerindeki hakları sınırlandırmaya ilişkin kısıtlama “ kendiliğinden “ ortadan kalkar. Bu sonuç evlilik ilişkisinin boşanmayla sona ermesinde olduğu gibi ölüm yahut evliliğin iptaliyle de oluşur.

AİLE KONUTU ÜZERİNDE İPOTEK TESİS EDİLEBİLİR Mİ ?

Her ne kadar ipotek doğrudan doğruya aile konutundan faydalanma ve oturma hakkını engellemiyorsa da, hak sahibi eşin kötü niyetli işlemleri ile aile konutunun elden çıkarılma tehlikesi nedeniyle ipotek işlemine diğer eşin açık rızası şarttır. Dolayısıyla banka lehine aile konutu üzerinde bir ipotek tesis edilecekse diğer eşin açıkça rıza göstermesi gerekmektedir. Bu kredinin niteliği ise önem taşımamaktadır. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki aile konutu üzerinde daha önceden bir ipotek bulunsa da bu durum aile konutu şerhinin konulmasına engel değildir.

DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI

Kanunumuza göre yetkili eşin izni için geçerlilik şekli öngörülmemiştir. Bu nedenle söz konusu izin sözlü olarak dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, iznin “açık” olması gerekir.

AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR ?

  • Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlık ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge,
  • Gerektiğinde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce tespit edilmesi,
  • İstemde bulunan eşin, tapudaki malik eşin eşi olduğuna dair nüfus kayıt örneği veya evlenme cüzdanı,
  • Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, TC Kimlik ve vergi numarası,
  • İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan varsa temsile ilişkin belge.

AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMESİ İÇİN ÜCRET TALEP EDİLİR Mİ ?

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini için herhangi bir harç veya ücret alınmaz.

AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI TALEPLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğünüzün ………… sicilinde eşim adına kayıtlı gayrimenkul aile konutumuzdur.

İlgili gayrimenkulün aile konutumuz olduğunu ispata yarar belgeler ilişikte sunulmuştur.

Gayrimenkulün tapu kaydı üzerine “aile konutu şerhi” konulması için gereğinin yapılmasını arz ederim. …./…../2020

İSİM

                                                                                                                                  İMZA

Adres:………………………………………………………

EKLERİ:

  1. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi
  2. Medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği

Benzer yazılar :

İŞ YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMEK İŞ KAZASI MIDIR ? İŞ YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR  ?

İş Kazası Tanımı, İş kazası nedir ? 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde iş kazasının tanımı...

İşçi işverene karşı davası olan husumetli tanık beyanlarıyla davasını ispatlayabilir mi?

Fazla çalışma ve Ulusal Bayram Genel Tatil ücreti alacakları husumetli tanık beyanlarıyla ispatlanabilir mi? Çalışma sürelerinin ispatı noktasında ,işverene karşı...

Nafakanın kaldırılması mümkün müdür?

NAFAKA NEDİR ? Nafaka , maddi anlamda zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken...

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Dair Kanunda Tanınmış Hakkın Kötüye Kullanılması

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların,...