Blog & Haberler

Boşandıktan Sonra Eski Kocanın Soyadı Kullanılabilir mi?

Boşandıktan sonra kadınların soyadı durumunun ne olacağı merak edilen bir konudur. Kanunumuza göre kadın evlendikten sonra kocasının soyadını almaktadır.  İstem olması durumunda ise kocasının soyadı önüne kendi soyadını da ekletebilmektedir.

“Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”

Bu sebeple evlilik birliği süresince kocasının soyadını taşıyan kadının bazı çevrelerde bu soyadıyla tanınması muhtemeldir. Yine kanunumuza göre boşanmadan sonra kadın evlenmeden önceki soyadına geri dönmektedir.

“Madde 173 f.I – Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.”

Ancak bu durumun kadınlar açısından sorun teşkil edebileceği öngörülmüş ve maddenin devamında kadının menfaati olması durumunda, kocaya da zarar vermemek şartıyla eski kocasının soyadını taşımasına izin verilebileceği düzenlenmiştir.

“Madde 173 f.II- Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. “

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere ilk şart kadının menfaatinin bulunmasıdır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 19.03.2009 Tarihli 2009/19005 E. 2009/5094 K. sayılı ilamında menfaatin kanıtlandığından bahisle eski eşin soyadının kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

“Toplanan delillerden, tarafların 26 yıl evli kaldıkları, davacı kadının bu süre içinde çeşitli üniversitelerden mezun olduğu ve diplomalarında, yüksek lisans tezlerinde, katılım belgelerinde, sertifikalarında, bankacılık işlemleri ile emeklilik işlemlerinde evlilik soyadını kullandığı anlaşılmaktadır. Toplanan delillerle davacının davalının soyadını kullanmasının davalıya bir zarar vermeyeceği, davalının soyadını kullanılmasında davacının menfaatinin bulunduğu kanıtlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 173/2. maddesi koşullan gerçekleşmiştir. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.”

Kadının menfaatinin bulunmasının yanı sıra usulüne uygun bir davanın da açılması gerekmektedir. Eski soyadını kullanma boşanma davasıyla birlikte de istenebilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 19.03.2009 Tarihli 2009/19005 E. 2009/5094 K. sayılı ilamında bu husustan bahsetmiştir:

“1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının manevi tazminata ilişkin temyiz talebi yersizdir.

2- Davacı kadın dava dilekçesinde boşanma halinde kocasının soyadının kullanılmasına izin verilmesini de istemiştir.

Bu istek boşanmanın eki niteliğinde değildir. Başvurma harcının alındığı dikkate alınarak peşin harç alındıktan sonra ( HK.30-32 md. ) delillerin değerlendirilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. ( TMK.173/2 m. )”

            Eğer boşanma davasında istenmediyse, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde açılacak yeni bir dava ile de istenebilmektedir.

Soyadının kullanılmasına karar verilebilmesinin bir diğer koşulu ise soyadının kullanılmasının eski eşe zarar vermemesidir. Koşulların değişmesi halinde kocanın iznin kaldırılmasını isteme hakkı vardır.

Madde 173 f.III- Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.”

Yargıtay kararlarının tam metinleri aşağıda verilmiştir:

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/19005

K. 2009/5094

T. 19.3.2009

• BOŞANAN KADININ KİŞİSEL DURUMU ( Davacı Kadının Yüksek Lisans Tezlerinde Emeklilik ve Benzeri İşlemlerde Davalının Soyadını Kullandığı – Davacının Davalının Soyadını Kullanmasının Davalıya Zararı Olmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )

• KADININ BOŞANDIĞI HALDE KOCASININ SOYADINI KULLANMAK İSTEMESİ ( Davacı Kadının Yüksek Lisans Tezlerinde Emeklilik ve Benzeri İşlemlerde Davalının Soyadını Kullandığı/Menfaati Bulunduğu – Davacının Davalının Soyadını Kullanmasının Davalıya Zararı Olmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )

4721/m.173/2

ÖZET : Davacı kadının 26 yıllık evlilik süresi içinde çeşitli üniversitelerden mezun olduğu ve diplomalarında, yüksek lisans tezlerinde, katılım belgelerinde, sertifikalarında, bankacılık işlemleri ile emeklilik işlemlerinde evlilik soyadını kullandığı anlaşılmaktadır. Davacının, davalının soyadını kullanmasında menfaati bulunduğu ve davalıya zarar vermeyeceği anlaşıldığından kocasının soyadını kullanmasına ilişkin davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de; soyadı kullanmaya izine ilişkin kararların Yargıtay'da duruşmalı inceleneceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438. maddesinde hüküm bulunmadığından duruşma isteğinin reddine karar verildikten sonra evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Toplanan delillerden, tarafların 26 yıl evli kaldıkları, davacı kadının bu süre içinde çeşitli üniversitelerden mezun olduğu ve diplomalarında, yüksek lisans tezlerinde, katılım belgelerinde, sertifikalarında, bankacılık işlemleri ile emeklilik işlemlerinde evlilik soyadını kullandığı anlaşılmaktadır. Toplanan delillerle davacının davalının soyadını kullanmasının davalıya bir zarar vermeyeceği, davalının soyadını kullanılmasında davacının menfaatinin bulunduğu kanıtlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 173/2. maddesi koşullan gerçekleşmiştir. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.03.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/12064

K. 2006/18507

T. 27.12.2006

• BOŞANMANIN EKİ ( Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Boşanma Halinde Kocasının Soyadının Kullanılmasına İzin Verilmesini İstemesi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı – Peşin Harcın Alınması Gerektiği )

• KOCANIN SOYADINI KULLANMA ( Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Boşanma Halinde Kocasının Soyadının Kullanılmasına İzin Verilmesini İstemesi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı )

• PEŞİN HARÇ ( Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Boşanma Halinde Kocasının Soyadının Kullanılmasına İzin Verilmesini İstemesi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı – Peşin Harcın Alınması Gerektiği )

4721/m.173/2

492/m.30,32

ÖZET : Davacı kadın dava dilekçesinde boşanma halinde kocasının soyadının kullanılmasına izin verilmesini de istemiştir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde değildir. Başvurma harcının alındığı dikkate alınarak peşin harç alındıktan sonra delillerin değerlendirilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm manevi tazminat ve kocanın soyadının kullanılmasına ilişkin hükümler yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının manevi tazminata ilişkin temyiz talebi yersizdir.

2- Davacı kadın dava dilekçesinde boşanma halinde kocasının soyadının kullanılmasına izin verilmesini de istemiştir.

Bu istek boşanmanın eki niteliğinde değildir. Başvurma harcının alındığı dikkate alınarak peşin harç alındıktan sonra ( HK.30-32 md. ) delillerin değerlendirilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. ( TMK.173/2 m. )

SONUÇ : Hükmün 2. bentte açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yönünden hükmün 1. bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Comments (25)

 • Bülent cevap

  Eski eşim benim soyadımi kullanmak istiyor şahsıma ait bir zararı olabilirmi saygılar

  Mayıs 30, 2019 , 7:38 am
 • Gamze cevap

  Oğuzhan Bey merhaba;
  Eşimin eski eşi kocamın soyadını kullanıyor, eşim boşanma sırasında bu hakkı ona vermiş. Ancak hem iş çevresinde hem sosyal medyada hala bunu yoğun şekilde kullanıyor ve bu durum benim de işime zarar veriyor, yanlış algılara yol açıyor, ve aslında hala eski kocasının soyadını işiyle ilgili ve toplum nezdinde lehine kullanmaya çalışıyor. Çocuklar şu an bizimle yaşıyor, 2 çocuğunda velayeti babada ve kadın eşini evliyken aldatmıştır, bunun sonucunda boşanılmış. Şu anda da biriyle evlilik dışında birlikte yaşıyor. Bu durumun kocama yarattığı algı da çok iyi olmuyor. bu nedenlerle soyadı kullanımının iptalini istemek istiyoruz. Sizce böyle bir dava bizim için olumlu sonuçlanır mı? Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz?

  Teşekkürler.

  Şubat 5, 2020 , 10:12 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Boşanmanın kesinleşmesinin üzerinden 1 yıl geçti ise bu davayı açamazsınız. Ayrıca eşiniz soyadının kullanılması izninden vazgeçmek istiyorsa haklı nedenleri olmalıdır. Yukarıdaki açıklamalarınızda haklı neden bulunmamaktadır.

   Şubat 8, 2020 , 7:31 am
   • feyzullah cevap

    benzer durum benim başımdada var eski eşim boşandıktan sonra resmi olarak kendi soyadını almasına rağmen 10 yıl zaman geçmiş olmasına rağmen nedense resmi evraklarda benim soyadımı kullandığını görmekteyim. bundan rahatsız olmaktayım. buna istinaden ben şuan suç duyurusunda bulunup dava açsam sonuç ne olur 😕

    Şubat 9, 2020 , 10:30 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar,
     Boşanan kadın, kendi bekarlık soyadını alır. Kadın boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati varsa ve bu menfaat doğrultusunda kocaya zarar vermeyecekse kocasının soyadını kullanabilir. Aksi durumda, boşanmanın kesinleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmemiş ise dava açma hakkınız bulunmakta.

     Şubat 11, 2020 , 3:13 pm
 • Meltem cevap

  Ben evlendikten sonra babam soy ismini değiştirdi ben B osandim ama eski kizlik soy adım çıkıyor yeniden dava acmalimiyim

  Kasım 11, 2020 , 6:45 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba değiştirmeniz gerekmiyor ama babanızın yeni soyadını kullanmak istiyorsanız mahkemeye müracaat etmenizde fayda var

   Kasım 16, 2020 , 9:26 pm
 • Eda cevap

  Merhaba boşanma aşamasındayım 3.5 yaşında kızım var sırf okul ve çoçugumun psikolojisi açısından eski eşimin soyadını kullanma hakkım var mı ? Teşekkür ederim

  Kasım 13, 2020 , 10:10 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar haklı nedeninizin bulunması ve soyadını kullanmanın eşinize zarar vermeyeceği durumda soyadını kullanabilirsiniz.Hukuki yardım için 05302022326 numaralı telefonu arayabilirsiniz

   Kasım 16, 2020 , 9:19 pm
 • Av. Özlem cevap

  Oğuzhan Bey,
  Merhaba;

  Öncelikle meslektaşınız olarak paylaşımınız için teşekkür ederim. İlk defa TMK. madde 173/3 gereğince bir dava açmam gerektiğinden araştırma yaparken yazınızı gördüm. Yorumlar kısmında boşanmanın kesinleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmesi ile, kocanın koşulların değişmesi hâlinde iznin kaldırılmasını istemek için dava açamayacağından bahsetmişsiniz. Bu hususa ilişkin kanun maddesi ya da Yargıtay kararını paylaşabilir misiniz acaba? Ben bu maddeden koşulların değiştiği an davanın açılabileceğini anlıyorum. Zira aksi halde 1 yıldan sonra değişebilecek koşullar ile hakkaniyete aykırı durumlar ortaya çıkamaz mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim, iyi çalışmalar.

  Kasım 16, 2020 , 3:01 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalaravukat hanım boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde boşanmaya bağlı dava hakları zamanaşımına uğrayacaktır.Soyadinin kullanılmasına ilişkin davanında bu süre içinde açılması aksi durumda itirazla karşılaşilabileceği düşüncesindeyiz.

   Kasım 16, 2020 , 9:14 pm
  • nurcan cevap

   Merhabalar meslektaşım, ben de aynı hususta bir dava açma hazırlığı içerisindeyim. Ben de sizin gibi düşünüyorum. 1 yıllık sürenin hakkaniyete aykırı bir durum oluşturacağı kanaatindeyim. Ancak bu manada herhangi bir Yargıtay kararına ulaşamadım maalesef. Elimdeki tek argüman TMK’nın ilgili madde metni. İptale ilişkin bir karar bulursanız benimle de paylaşabilir misiniz?

   Kasım 24, 2020 , 4:27 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Tabi ki paylaşırım.

    Aralık 5, 2020 , 12:35 pm
 • Ayşe cevap

  Merhablar,
  Yurt dışında 2013 tarihinde boşandım eski eşim Türkiye de tanıma ve tenfiz davası açtı ve 24.02.2021 tarihinde dava kabul görüldü. Ben eski soyismime geri döndüm bu durumda eski eşimin soyismini kullanmak icin dava acabilir miyim?
  30 yıldan uzun süre eski eşimin soyismini kullandim ve yurt dışındaki evraklarım, oturum iznim ve bircok şey bu soyisimle mevcut.
  Teşekkürler

  Ağustos 27, 2021 , 8:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba bosanma dava sırasında mahkemeden eşinizin soy ismini kullanma konusunda talepte bulunmanız gerekiyordu

   Ağustos 28, 2021 , 9:44 am
 • Doğu cevap

  Merhaba, eski eşimin birlikte olduğumuz süre içinde açtığı bir Tiktok hesabı var videolarımızın olduğu ve soyadımı kullandığı. Defalarca uyarmamıza rağmen hesap hala açık duruyor. Bu konu ile alakalı hesabın kapatılması için bir dava söz konusu olabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

  Eylül 19, 2021 , 3:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kişisel verilerin izinsiz kullanımı suçtur

   Eylül 21, 2021 , 7:53 pm
 • Ferya cevap

  Merhaba,
  Bende boşandım 8 ay önce Almanya’da. Eski eşim Alman vatandaşı. Ben Alman soyadımı devam kulllanmak istiyorum. Ama kütükte hemen kızlık soyadım geçmiş. Nasıl bir yol devam ederim.

  Ekim 3, 2021 , 9:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:36 pm
 • Sevda cevap

  Merhaba eski esimin soy ismini kulanmak istiyom kendisiyle anlasib mahkeme acmadan halledebiliyormuyum ?

  Ocak 8, 2022 , 6:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava açmanız gerekiyor

   Ocak 23, 2022 , 3:48 pm
 • Seda cevap

  4 sene önce boşandık.2 çocuğumuz var. Eski eşimin soy adına geçmek mümkünmü? Kendisinin sorun bulmuyor.Çifte vatandaş olduğum için çocuklarımada diğer ülkenin vatandaşlığını almak istiyorum,ama aynı soyadda olmamız şart.

  Ocak 16, 2022 , 6:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava açabilirsiniz

   Ocak 23, 2022 , 3:56 pm
 • Meltem cevap

  Eşimle 8 yıl önce boşandım soy ismimi değiştirmedim. Kızlık soyadımi nasıl geri alabilirim. Bir yıl zaman veriliyorsa bir çözümü yokmu

  Nisan 24, 2022 , 9:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemeye müracaat ederek karar alabilirsiniz.Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no. 05302022326

   Mayıs 3, 2022 , 10:09 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.