Blog & Haberler

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma tarafların kendi rızalarıyla kurduğu evlilik birliğini sonlandırmalarıdır. Karşılıklı rıza ile kurulan bu birlikteliğin karşılıklı rıza ile sonlandırılması da elbette ki en doğal haklardan biridir. Bu sebeple 4721 sayı Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında tarafların anlaşmak suretiyle boşanabileceklerini düzenlemiştir.

Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Madde metninde de belirtildiği gibi anlaşmalı boşanma için tarafların en az bir sene evli kalmaları gerekmektedir. Bu  tarafların sağlıklı karar verebilmeleri için getirilmiş bir süredir.

Anlaşmalı boşanmada taraflar birlikte dava açabilecekleri gibi, bir  taraf diğerinin açtığı davayı kabul de edebilir. Bu şekilde de anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi gerekir.

Hakim protokolle yetinmeyerek tarafları bizzat dinleyecek ve anlaşmanın rızaya dayandığını bizzat tespit edecektir.

Tarafların anlaşmalı boşanması için boşanma, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve çocukla şahsi münasebet gibi hususlarda nalşamış olmaları gerekmektedir. Hakim tarafların ve özellikle çocukların meanfaatini gözetmek için bazı değişiklikler yapabilir. Taraflar da bu değişiklikleri kabul ederse boşanma kararı verielebilir.

Unutulmamalıdır ki boşanma protokolü hazırlansa bile hakim kararı olmadan asla boşanma gerçekleşmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir