Hi, How Can We Help You?

Trafik Kazalarında Araçta Ol...

Trafik Kazalarında Araçta Oluşan Değer Kaybı ile Aracın Kullanılamamasından Doğan Zarar

Günümüzde trafik kazalarının çoğunluğu maddi hasarlara sebep vermektedir. Kişiler ise çoğunlukla araçta oluşan hasarın tazmininin de dışında kaza sebebi ile değişen veya boyanan parçaların aracın satımında oluşturduğu değer kaybının tazmin edilebildiğini bilememektedirler.

Halbuki kusuru bulunmayan taraf zararın tazmini için kusurlu tarafın trafik sigortası yaptırdığı şirketten araçta meydana gelen hasarı isteyebildiği gibi oluşan değer kaybını da talep etme hakkına sahiptir. Bu değer kayıpları bazen aracın satış fiyatını düşürebildiği gibi bazen kimsenin almak istemeyeceği kadar büyük bir hasara sebep olarak ucuz bir fiyattan dahi olsa aracın satılmasına engel teşkil edebilmektedir.

Kazada kusuru bulunmayan sürücünün araç değer kaybını karşılayacak taraf kazaya neden olan sürücüdür. Bu nedenle araç değer kaybının karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.

Araç Değer Kaybını Talep Edebilme Şartları:

  1. Araçta Değer Kaybı oluşturacak maddi hasarın meydana gelmiş olması,
  2. Meydana gelen kazada %100 kusurlu bulunmuş olmamak,
  3. Kazanın son 2 yıl içerisinde meydana gelmiş olması.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları alanında ruhsat sahibi sigorta eksperlerince yapılabileceği belirtilmiştir.

 

Ancak araçta oluşan değer kaybı ile aracın kullanılamamasından dolayı ortaya çıkan zarar karıştırılmamalıdır. Kullanılamamadan kaynaklanan zarar daha ziyade ticari araçların karıştığı kazalarda söz konusu olmaktadır. Değer kaybı sigorta şirketlerinin sözleşme kapsamları içerisindedir. Ancak aracın kullanım dışı olmasından kaynaklanan zararlar sigorta şirketlerinin sözleşme kapsamlarına girmemektedir. Dolayısı ile aracın kullanılamamasından doğan zararın tazmini araçtaki değer kaybının tazmininden farklı yollar ile tazmin edilmektedir.

Araçta meydana gelen değer kaybının tazmini için kusuru bulunmayan taraf öncelikle Karayolları Trafik Kanunu 97. Madde uyarınca sigorta şirketine bir uyarıda bulunmalıdır. Eğer ki sigorta şirketi 15 gün içerisinde yazılı bir cevap vermezse veya gelen cevap zararın tazmini için tatmin edici değil ise kusuru bulunmayan taraf Asliye Ticaret Mahkeme’lerinde dava yoluna başvurabilir.

Aracın kullanılamamasından kaynaklanan zararın tazmini ise sigorta şirketlerinin sözleşme kapsamlarına dahil olmadığı için Asliye Ticaret Mahkeme’lerinde dava edilemez. Burada kusur sahibi karşı tarafa Asliye Hukuk Mahkeme’lerinde açılacak olan maddi tazminat davası ile sonuca gidilebilmektedir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14137 E. 2017/6782 K. sayılı kararında da yazımızı destekler nitelikte değer kaybının tazminini onamıştır. Bu kararda ‘’Mahkemece meydana gelen kaza nedeni ile … plakalı araç sürücüsü davalı …'in kazanın oluşumunda %100 kusurlu olduğu, kaza nedeni ile …. plakalı araçta 9.250,00 TL zarar meydana geldiği, bu zarardan davalıların tümünün müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, araçtaki zararın tamir edilmesinin 15 gün süreceği, bu süre zarfında davacının araçtan yoksun kalması nedeni ile 1.387,20 TL zararın oluşacağı ve bu zarardan davalı … ve … İlet. Tic. ve San. Ltd. Şirketi'nin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, davalılar … ve … İlet. Tic. ve San. Ltd. Şirketi'nin 19/09/2013 kaza tarihinden itibaren işleyecek faizden sorumlu olduğu, davalı … şirketine dava tarihinden önce müracaat edildiği iddia ve ispat edilmediğinden de 24/12/2014 dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi geretiği kanaati ile davanın kısmen kabulü ile, 9.250,00 TL değer kaybı zararının davalı … ve … İletişim Tic. San.Ltd Şirketi için 19/09/2013 kaza tarihinden, davalı … için 24/12/2014 dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya dair istemin reddine, 1.387,20 TL araçtan yoksun kalınması sebebiyle oluşan zararın; davalılar … ve … İletişim Tic. San. Ltd Şirketinden 19/09/2013 kaza tarihinden işleyecek reeskont faizi ile birlikte, davalılardan müşreken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya dair istemin reddine, dair karar verilmiş, hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosya içerisindeki bilgi ve belgeler, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata dair hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 568,66 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …'den alınmasına 14.6.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’’ denmektedir. Yargıtayın söz konusu kararının bütünü aşağıdadır.

 

Fatih İlbey Toker    

 

T.C.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/14137

K. 2017/6782

T. 14.6.2017

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; davacıya ait … plakalı araca davalı …'in sevk ve idaresinde olan … plakalı aracın çarpması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, davalı … İletişim Ticaret ve San. Ltd Şirketi'nin ise aracın maliki olduğunu, diğer davalı şirketin ise bu aracın … Sigortasını yapan şirket olduğunu, kaza nedeni ile zarar gören … plakalı araçta 14.360,66 hasar olduğunu, bu hasarın giderilmesi için yapılan tamir işinin 1 ay sürdüğünü, bu süre zarfında davacının araçtan mahrum kaldığını, ayrıca araçta değer kaybı olduğunu belirterek, 10.000,00 TL değer kaybının 19/09/2013 kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen araçtan yoksun kalınması nedeni ile 2.000,00 TL zararın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalı … ve davalı … İletişim Tic.ve San.Ltd Şirketi'nden müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalı … şirketi vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde; davanın zamanaşımına uğradığını, yetkili mahkemede açılmadığını, … Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yetkili olduğunu, kazada tarafların kusurunun ne olduğunun tespit edilmesi gerektiğini, dolaylı zararların sigorta teminatı kapsamında olmadığını, aracın maliki olan ve sigorta ettiren … İlet. Tic. ve San. Ltd Şirketi'nin kazanın oluşumunda kusuru olmadığını, zarar miktarını davacının ispat etmesi gerektiğini, değer kaybı için faiz talep edilemeyeceğini, davacının, davalı … şirketine müracaatının bulunmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Davalı …'e usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen davaya cevap vermemiş, duruşmadaki beyanında; davayı kabul etmediğini belirtmiştir.

Davalı … İlet. Tic. ve San. Ltd. Şirketi ise dava dilekçesinin usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davaya cevap vermemiş ancak yetkilisi duruşmada davanın reddini istemiştir.

Mahkemece meydana gelen kaza nedeni ile … plakalı araç sürücüsü davalı …'in kazanın oluşumunda %100 kusurlu olduğu, kaza nedeni ile …. plakalı araçta 9.250,00 TL zarar meydana geldiği, bu zarardan davalıların tümünün müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, araçtaki zararın tamir edilmesinin 15 gün süreceği, bu süre zarfında davacının araçtan yoksun kalması nedeni ile 1.387,20 TL zararın oluşacağı ve bu zarardan davalı … ve … İlet. Tic. ve San. Ltd. Şirketi'nin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, davalılar … ve … İlet. Tic. ve San. Ltd. Şirketi'nin 19/09/2013 kaza tarihinden itibaren işleyecek faizden sorumlu olduğu, davalı … şirketine dava tarihinden önce müracaat edildiği iddia ve ispat edilmediğinden de 24/12/2014 dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi geretiği kanaati ile davanın kısmen kabulü ile, 9.250,00 TL değer kaybı zararının davalı … ve … İletişim Tic. San.Ltd Şirketi için 19/09/2013 kaza tarihinden, davalı … için 24/12/2014 dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya dair istemin reddine, 1.387,20 TL araçtan yoksun kalınması sebebiyle oluşan zararın; davalılar … ve … İletişim Tic. San. Ltd Şirketinden 19/09/2013 kaza tarihinden işleyecek reeskont faizi ile birlikte, davalılardan müşreken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya dair istemin reddine, dair karar verilmiş, hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ: Dosya içerisindeki bilgi ve belgeler, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata dair hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 568,66 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …'den alınmasına 14.6.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir