Hi, How Can We Help You?

696 Sayılı KHK’ya Gör...

696 Sayılı KHK’ya Göre Kadroya Geçmek İsteyen Taşeron İşçilerin Haklarından Feragat Etmeleri Gerekiyor mu?

Yeni KHK yayımlandı. Taşeron işçilere kadro konusunun detayları belli oldu. OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabileceklerdir.

Birçok maddesi tartışılan ve uzun süre de tartışılacak olan bu KHK’nın taşeron işçiler açısından kazanımı işçilerin artık taşeron şirketler bünyesinde değil kamu idareleri bünyesinde çalışacak olmalarıdır.

İşçiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmayacaklardır. 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olacaklardır.

Bizim burada bahsedeceğimiz husus “feragat” ile ilgili olan kısımdır. Çünkü haylice fazla tartışmaya konu olan bu hususun işçiler açısından ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu konuda uygulamada 3 hata ile karşılaşılabilecektir.

1- Feragat Konusunun İlk Dilekçelerde Yer Almaması Gerekmektedir:                  

Aslında işçilerce idareye sunacakları sürekli kadroya geçiş taleplerini içeren ilk dilekçelerde feragat hususuna yer verilmemesi gerekmektedir. Çünkü KHK’daki düzenlemeler uyarınca, idare tarafından bir güvenlik soruşturması ve yazılı/sözlü sınav sürecinden sonra işçilerin kadroya geçişine izin verilecek olup feragat ve sulhnamelerin bu ikinci aşamada alınması gerekmektedir. Eğer işçiler ilk dilekçelerinde bu feragatnameyi imzalayıp sürekli işçi kadrolarına atanmazlar ise ortada büyük bir tartışma konusu alan çıkacaktır. Başvuru sırasında başvuruyu yapan işçilerin davalarından feragat ettiğine dair yazı değil kendilerinin alınması halinde feragat edeceğine dair beyan yazısı alınması gerekirdi.

2- Feragat Kavramının Genişletilmesi:

Şu anda başlayan uygulamalarda işçiler kendi hazırladıkları dilekçelerle idarelere başvurmamaktadırlar. Genellikle idareler tarafından hazırlanan dilekçeleri imzalayıp idarelere vermektedirler. Tarafımıza yapılan şikayetlerde özellikle şu husus vurgulanmaktadır:

  • İdareler 696 sayılı KHK’nın getirdiği 127’nci maddesinde belirtilen hususlarla “sınırlı” olarak feragat hususunu genişletmektedirler. Daha önceki tüm alacaklarından feragat ettiklerine yönelik dilekçeler imzalatmaktadırlar.

            Önümüzdeki yıllarda bu işçilerin kıdem tazminatı vb. hususlarda idarelerin hazırlamış oldukları yanlış dilekçeler sebebiyle mağdur olma ihtimalleri bulunmaktadır. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mutat bir dilekçe hazırlaması işçileri ve idareleri de rahatlatacaktır.

3- Taşeron Firmaların Feragat Dilekçesi Alması:

            Feragat dilekçeleri sadece ve sadece sürekli kadrosuna girilecek idareye verilmesi gerekmektedir. Taşeron firmalara herhangi bir dilekçe verme zorunluluğu yoktur. Kamu idareleri daha önceki yıllarda çıkartılan 6552 sayılı Kanun hükümleri gereğince işçilere verilecek tazminatlardan sadece kıdem tazminatından sorumludurlar. Bunun dışında ihbar tazminatı, fazla mesai vb hususlarda ihale kapsamında çalışan şirketler sorumlu olup bu feragat dilekçelerinin imzalanıp şirkete verilmesiyle işçiler, şirketlere ilerleyen günlerde açılacak bu hususa yönelik davalardan feragat etmiş sayılacaklardır.

Buna ilişkin 696 Sayılı KHK 127. Maddesine 375 Sayılı KHK ile eklenen GEÇİCİ MADDE 24:

“İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,

kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve aynı fıkrada öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde topluca işe başlatılır. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Geçici 23 üncü maddenin ikinci, üçüncü, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onikinci ve onaltıncı fıkraları hükümleri bu madde kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır.

Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.

Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından işçi statüsüne geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki şirketlerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Bu madde kapsamındaki şirketlerde; 6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabilir.

Bu maddeye göre feshedilmiş sayılan veya iş eksilişi yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında idarelere ait işyerlerinde hizmetlerin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim malzemelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu ilgili şirketlerce belirlenenlerin satın alınmasına veya kiralanmasına, en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından karar verilir. Bu karara dayalı olarak tespit edilen taşınırlar ve tüketim malzemeleri aynı komisyon tarafından tespit edilen bedel üzerinden ilgili şirketlerce satın alınabilir veya kiralanabilir. Komisyon tarafından belirlenecek satın alma bedeli, taşınırlar ve tüketim malzemeleri için yüklenicinin 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tutulan yasal defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı değerinden fazla olamaz. Komisyon, bedel tespit ederken gerektiğinde meslek kuruluşlarından bilgi alabilir.

 

 

Bu maddenin uygulanmasında, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar da personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

Bu madde uyarınca hizmet alım sözleşmelerinin feshedilmiş veya iş eksilişi yapılmış sayılacağı tarihten itibaren bu madde kapsamında yer alan idarelerde ve söz konusu şirketlerde, ek 20 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılamaz.” hükmünü havidir.

Yasal haklarınızı bilmeniz bakımından işbu kararnameyi inceleyip hukuki danışmanınızdan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir