Şirketler Hukuku

Şirket davaları

Ticari hayatı en önemli kurumlarını ticari şirketler oluşturmaktadır. 6102 sayılı kanunda öngörülen şirket tipleri sınırlıdır.

6102 Türk Ticaret Kanun’un ikinci kısmında Ticaret Şirketleri düzenlenmiş olup, bunlar: Kolektif şirket, Komandit şirket, Anonim şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket ve Limited Şirkettir.

KollektifŞirket:Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir (Madde 211).

Komandit Şirket:– (1) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.  (2) Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. (3) Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler. (Madde 304)

Anonim Şirket:MADDE 329- (1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.  (2) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.  II – Özel kanunlara bağlı anonim şirketler MADDE 330- (1) Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.  MADDE 331- (1) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket: MADDE 564(1) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır.

Limited Şirket: MADDE 573: Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. (2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.  (3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Kayı Hukuk Bürosu olarak başta Şirketlere danışmanlık olmak üzere, Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, Şirketlerin yönetimine ilişkin davalar, Anonim Şirketlerde genel kurul kararlarının iptali davaları, Şirket birleşme ve devralmaları, Haksız rekabete ilişkin olarak haksız rekabetin önlenmesi, haksız rekabetten doğan tazminat davalar konusunda danışmalık hizmeti vermekteyiz.