Hi, How Can We Help You?

By : Av. Oğuzhan KARA

Fahiş Miktarda Düzenlenen İştirak Nafakası İstinaf/Temyiz Edilebilir

Türk Medeni Kanunu’muzun 182/2. maddesine göre; "Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü...

Read More

Nafaka Yükümlüsü Eş Tarafından Diğer Eşin Kredi Kartı Borçlarının Ödenmesi Nafaka Ödemesi Olarak Kabul Edilmez

Türk Medeni Kanun 175. Maddesinde yapılan düzenleme ile evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olan tarafın nafaka talebi düzenlenmiştir. Madde 175’de yapılan düzenlemeye göre; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi i...

Read More

Nafaka Ödeme Günün Tatile Rastlaması Halinde Ödeme Günü Uzar ve Muaccel Olmayan Nafaka Borcu İçin İcra Takibi Başlatılamaz

Aile Mahkemeleri tarafından müşterek çocuklar veya yoksulluğa düşecek eş lehine nafaka ödenmesine hükmedilmesi halinde aleyhine hüküm kurulan eş nafaka ödeme yükümlülüğü altına girer.   Mahkeme tarafından nafaka ödenmesine ilişkin tesis edilen hükümde nafaka ödeme günü her ayın belirli bi...

Read More

Satılan Taşınmazın Ayıplarının Ağır Kusur veya Hile İle Gizlenmiş Olması Ayrımı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile satıcının ayıplı maldan sorumluluğu düzenlenmiştir. Kanun gereği satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı tarafından malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpla...

Read More

Eşlerden Birinin Evlilik Birliği İçerisinde Diğerinin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Taşınmaz Devirlerinde Devredilen Taşınmazın Tapu İptal ve Tesciline Karar Verilemez

Her ne kadar TMK’da eşler arasında mal rejimi sözleşmesi ile başkaca bir rejim belirlenebileceği kabul edilmiş olsa da eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Burada edinilmiş malları tanımlamakta fayda vardır: Edinilmiş mal, her eşin mal rejiminin devamı süresince ka...

Read More

Trampa Yolu İle Yapılan Taşınmaz Devirlerinde Ön Alım Hakkı Kullanılamaz

Önalım hakkı Türk Medeni Kanunu 732 ve devamı maddelerinde düzenlenen ve paylı mülkiyette maliklere tanınan bir haktır. Kanunda; paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşların önalım hakkını kullanabileceği düzenlenmiştir...

Read More

İşçinin İşi Gereği Gittiği Yerde Otel Odasında Konakladığı Sırada Kalp Krizi Geçirerek Ölmesi İş Kazası mıdır?

İş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

“ İş kazası; a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigor...

Read More

Aynı İş Yerinde Çalışan İşçiler Birbirlerine Tanıklık Yapabilirler mi?

Günümüzde İşçilik Alacaklarına ilişkin davalarda tanık delili çok öneme sahiptir. Zira işverenler, işçilere oranla daha fazla imkana sahip olması ve bunun yanında işçilere çeşitli evrakların bilgisizliklerinden faydalanarak imzalatılması uygulamada çok sık rastlanılan bir durumdur. İşçilerin karş...

Read More

Haksız Fiil Sonucunda Ölen Kişinin Yakınlarının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteme Hakkı

Türk Borçlar Kanunu’muzun 53. Maddesinin 3. Fıkrasında; Haksız fiil sonucu ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararları sorumlularından tazmin edebileceği hükme bağlanmıştır.

Bir insanın ölümü hukuki a...

Read More

İşçi Alacaklarının Brüt Olarak İcra Takibine Konulması Ve Şikâyet

İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup işçinin çalışması ve emeğinin karşılığı olan ücret, tazminat vb. şeklindeki parasal değerlerdir.

İşçilerin çalıştıkları iş yerlerinden ayrılmaları veya çıkartılmalarıyla ...

Read More